Openbare zitting

 

 

 

DE GEMEENTERAAD:

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 40 en 41

         besluit van de gemeenteraad 24 juni 2021 “ belastingreglement op de afgifte van administratieve bescheiden – opheffing beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2020 en vaststelling nieuw reglement met ingang van 1 juli 2021 - goedkeuring “.

         besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10 november 2021 " vastgoedinformatieportaal - instappen pilootproject - standpunt college "

 

Feiten en context

Het voorstel is om een nieuw retributiereglement vast te stellen vanaf 1 oktober 2022.

Er wordt onderzocht op welke manier we onze vastgoedinformatie kunnen automatiseren. Vandaar 

werd op Vlaams niveau het initiatief ‘Vastgoedinformatieplatform’ (VIP) gelanceerd. Het ‘Vastgoedinformatieplatform’ is een initiatief van de gemeenten, in samenwerking met VVSG, vastgoedsector en de Vlaamse Regering. Digitaal Vlaanderen staat in voor de ontwikkeling van het platform en het operationeel beheer.

Het Vastgoedinformatieplatform wordt een digitaal portaal waar de aanvrager van vastgoedinfo via één eenvoudige weg de benodigde data in het kader van een verkoop of langdurige verhuur kan opvragen. Het platform verzamelt dan alle data uit de beschikbare, aangesloten bronnen (centrale registers en gemeenten). De bevoegde gemeente krijgt via het platform een vraag om het dossier te vervolledigen en te controleren op de kwaliteit, waarna de info wordt afgeleverd aan de aanvrager.

Onze gemeente heeft zich opgegeven als pilootgemeente binnen dit initiatief.

Vanaf oktober 2022 zal de basisversie in productie gaan voor een beperkt aantal pilootgemeenten en professionele aanvragers. Vanaf januari 2024 is het gebruik van het Vastgoedinformatieplatform decretaal verplicht voor alle gemeenten en voor zowel professionele aanvragers als voor burgers.

Vanaf januari 2024 zal de betaling via het vastgoedinformatieplatform verlopen. De gemeentelijke retributie zal periodiek doorgestort worden naar de lokale besturen.

In de periode tussen aansluiting op het platform en januari 2024 zal de facturatie nog gebeuren door de gemeente.

De geleverde informatie omvat alle gegevens uit zowel de algemene vastgoedinformatie, het uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister, als de milieu-informatie van telkens 1 kadastraal perceel.

 

Argumentatie

Dit retributiereglement is opgemaakt aan de hand van het modelreglement van VVSG.

Het retributiereglement moet doorgevoerd worden tegen het moment van aansluiting, zijnde voor onze gemeente 1 oktober 2022.

Daarnaast creëert het vastgoedinformatie platform steeds een volledig dossier, een onderdeel ervan aanvragen/afleveren is niet mogelijk. En tenslotte, wordt er in Vlaanderen gestreefd naar een uniforme prijsberekening voor zowel platform als gemeentelijke retributie, waarbij het uitgangspunt is één prijs per capakey (kadastraal perceelnummer), maar waarbij momenteel eventuele uitzonderingsregels nog worden geanalyseerd.

Het tarief dient vastgesteld te worden door de gemeenteraad.

De vrijstellingen die opgenomen zijn, sluiten het best aan bij de noden en het beleid van de gemeente.

 

BESLUIT

 

eenparig aangenomen.
 

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt het reglement over de vaststelling van een retributie op het afleveren van vastgoedinformatie met ingang van 1 oktober 2022 goed.

Artikel 2:

De gemeente Heusden-Zolder heft een retributie op het verstrekken van inlichtingen over onroerende goederen.

De informatie wordt aangevraagd en afgeleverd via het Vastgoedinformatieplatform.

Artikel 3:

De gemeentelijke retributie is verschuldigd door de aanvrager en dient vanaf 1 januari 2024 te worden betaald via het Vastgoedinformatieplatform.

Tot 1 januari 2024 staat de gemeente Heusden-Zolder zelf in voor het innen van de retributies.

Artikel 4:

De geleverde informatie omvat alle gegevens uit zowel de algemene vastgoedinformatie, het uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister, als de milieu-informatie van telkens 1 kadastraal perceel.

Artikel 5:

De retributie bedraagt € 120,00 per kadastraal perceel.

Artikel 6:

Vanaf de betaal- en facturatiecomponent via het Vastgoedinformatieplatform verloopt (Q4 2023) volgen alle gemeenten dezelfde van gemeentelijke retributie vrijgestelde organisaties die opgenomen worden in het decreet.

Tot dan zijn in gemeente Heusden-Zolder volgende entiteiten vrijgesteld van gemeentelijke retributie:

1)      Federale overheden

2)      Vlaamse overheden

3)      Provinciale overheden 

4)      Lokale overheden en OCMW’s

5)      Intergemeentelijke samenwerkingen

6)      Hulpverleningszones en politiezones

Artikel 7: 

Dit reglement vervangt artikel 4, 2) Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en GIS, punten 7, 8, 9 en 10 van het besluit van de gemeenteraad 24 juni 2021 “ belastingreglement op de afgifte van

administratieve bescheiden – opheffing beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2020 en vaststelling nieuw reglement met ingang van 1 juli 2021 - goedkeuring" en treedt in werking op 1 oktober 2022.

Artikel 8:

De retributie wordt contant betaald tegen afgifte van een kwijting of in voorkomend geval binnen de termijn vermeld op het factuur.

Bij gebrek aan betaling wordt de retributie ingevorderd volgens de modaliteiten bepaald in artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur.

Artikel 9:

Van dit retributiereglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur.

Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het decreet over het lokaal bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.