Het registratiesysteem is geïntegreerd in het softwarepakket ‘meetingburger.net’ en zorgt ervoor dat u bij de raadpleging van een bekendmaking in dit pakket de datum waarop de beslissing is genomen en de publicatiedatum kan verifiëren met de desbetreffende gepubliceerde notulen of besluitenlijst van het bevoegde orgaan.

Openbare zitting

 

 

 

DE GEMEENTERAAD:

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 40 en 41

         besluit van de gemeenteraad van 16 december 2021 " retributiereglement op het leveren van diensten en uitlenen van materialen - opheffing beslissing van de gemeenteraad van 24 september 2020 en vaststelling nieuw reglement met ingang van 1 januari 2022 - goedkeuring "

 

Feiten en context

Het voorstel is om een aantal wijzigingen in het reglement op te nemen:

         opheffing van het vorig retributiereglement en vaststelling van het nieuw retributiereglement, beide vanaf 1 juli 2022

         aanpassing tarief verkoop van klei voor de leerlingen van de GABK

 

Argumentatie

Het leveren van allerlei diensten en het uitlenen van allerhande materialen brengt voor de gemeente kosten mee en het is logisch om deze kosten voor het verlenen van deze diensten te verhalen op de aanvrager.

Het tarief voor de verkoop van klei voor de leerlingen van de GABK wordt aangepast conform de actuele prijzen. Dit tarief dient vastgesteld te worden door de gemeenteraad.

 

BESLUIT

 

eenparig aangenomen.
 

Artikel 1:

Het retributiereglement op het leveren van diensten en uitlenen van materialen, vastgesteld door de gemeenteraad van 16 december 2021, wordt met ingang van 1 juli 2022 opgeheven.

Artikel 2:

De gemeenteraad keurt het reglement over de vaststelling van de retributie op het leveren van diensten en uitlenen van materialen met ingang van 1 juli 2022 goed.

Artikel 3:

Er wordt ten behoeve van de gemeente een retributie gevorderd van de natuurlijke of rechtspersonen, voor het leveren van de diensten en het uitlenen van de materialen waarvoor zij hebben verzocht, zonder daartoe verplicht te zijn geweest door een wet of reglement.

Artikel 4:

Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld als volgt: 

 

1. UITLENEN VAN MATERIAAL

1.1. Nadar

         Retributie: € 0,10/lm, voor maximum één week.

         Beschadiging: effectieve kostprijs van de herstelling

         Verlies:

          € 87,00 /nadarhek

          € 18,00 /nadarpoot

Nadar bestemd voor het afsluiten van openbare wegen, waarvoor een goedgekeurde politieverordening, houdende tijdelijke verkeersmaatregelen is afgeleverd, wordt gratis geleverd.

 

1.2. Vlaggen

         Retributies:  € 1,25 per vlag, voor maximum één week.

         Beschadiging of verlies: € 38,00 per vlag.

Vlaggen dient men zelf af te halen één dag voor de organisatie en terug te bezorgen de eerste werkdag na de organisatie op de Gemeentelijke werkplaats, Kapelstraat 75, tijdens de openingsuren.

 

1.3. Vlaggenmasten

         Retributie: € 1,25 per mast, voor maximum één week.

         Beschadiging of verlies: € 74,00 per mast.

De masten worden geleverd door de gemeente. Het oprichten gebeurt door de vereniging. De vlaggenmasten worden na de organisatie klaar gelegd voor transport op de plaats waar ze werden geleverd.

 

1.4. Tentoonstellingspanelen

         Retributie: € 1,25 per paneel

         Beschadiging effectieve kosten per paneel.

         Verlies: € 125,00 per paneel.

De opbouw gebeurt door de vereniging.

 

1.5. Noodverlichting met stekker

         Retributie: € 1,25 per noodverlichting

         Beschadiging of verlies: € 62,00 per noodverlichting.

 

1.6. Stroomverdelers

         Retributie: € 1,25 per stroomverdeler

         Beschadiging: effectieve kosten per stroomverdeler

         Verlies: € 750,00 per stroomverdeler

 

1.7. Werfkasten

         Retributie: € 1,25 per werfkast

         Beschadiging: effectieve kosten per werfkast

         Verlies: € 1.400,00 per werfkast

 

1.8. Elektriciteitskasten op het Marktplein

Voor activiteiten die doorgaan op het Marktplein, uitgezonderd voor de marktkramers, kan gebruik gemaakt worden van elektriciteitskasten, aan een vaste forfait van € 125,00 per elektriciteitskast, samen met het stroomverbruik per activiteit.

 

1.9. Receptietafels

Retributie: € 3,00 per tafel per dag.

 

1.10. Kraampjes

         Retributie: € 5,00 per kraampje per week

         Beschadiging: effectieve kosten per kraampje

         Verlies: € 300,00 per kraampje

 

2. INZETTEN VAN GEMEENTEPERSONEEL EN GEMEENTELIJK MATERIAAL

Tenzij anders omschreven, wordt elk begonnen uur als een uur beschouwd.

 

2.1. Werken uitgevoerd door gemeentepersoneel: € 25,00/uur/personeelslid.

 

2.2. Maaien van terreinen (enkel voor verenigingen)

(sportterreinen of speelpleinen)

In principe zullen alle terreinen gemaaid worden met een klepelmaaier. Enkel de hondenterreinen en het terrein openluchtzwembad mogen met de mini-tractor gemaaid worden.

Uitzonderlijk kan het schepencollege toelating verlenen voor het maaien van een voetbalterrein met de mini-tractor, bv. wanneer de eigen grasmachine van de vereniging buiten dienst is.

 

Al de aanvragen tot maaien dienen minstens drie weken op voorhand gericht te worden aan het schepencollege.

Kostprijs :

         klepelmaaier: € 25,00/uur – zonder personeel

         mini-tractor: € 37,50/uur – zonder personeel

Een rekening zal hiervoor opgemaakt worden de week na de maaibeurt.

Een volgende maaibeurt van het terrein van de vereniging zal niet worden uitgevoerd indien er nog een openstaande rekening is.

 

2.3. Graaf- en laadmachine Case: € 27,50/uur, personeelsleden niet inbegrepen

 

2.4. Borstelwagen/kolkenzuiger: € 38,50/uur, personeelsleden niet inbegrepen

 

2.5. Overige voertuigen: € 17,00/uur, personeelsleden niet inbegrepen

 

2.6. Verhakselen van snoeihout op privé-terreinen

Tarief voor de hakselaar: € 15,00/uur

Het minimum tarief voor het hakselen wordt vastgesteld op € 65,00/werk (zijnde € 15,00 voor de hakselaar en twee maal € 25,00, zijnde € 50,00 voor de twee personeelsleden.)

 

2.7. Gemeenschapswachten

Tarief voor het inplannen van 2 gemeenschapswachten: € 25,00 per dagdeel (max. 4 uur)

Deze kosten hebben enkele betrekking op organisaties waar de gemeenschapswachten preventief worden ingepland ter sociale controle en waar de gemeente niet als organisator betrokken is.

 

2.8. Huwelijksvoltrekkingen

Tarief voor een huwelijksvoltrekking op een zaterdag, zon- of feestdag: € 150,00

De retributie moet voorafgaandelijk betaald worden door één van de aanvragers van het huwelijk.

Indien het huwelijk niet voltrokken wordt, zal de vergoeding integraal worden terugbetaald aan de aanvrager van het huwelijk die de vergoeding vooraf heeft betaald.

 

3. AFLEVEREN VAN FOTOKOPIEERWERKEN

Fotokopieerwerken tegen kostprijs voor:

A. Verenigingen aangesloten bij een erkende gemeentelijke adviesraad.

(Elke organisatie of manifestatie die verloopt in samenwerking met een bepaalde gemeentelijke dienst, waarvan de medewerking door het schepencollege werd goedgekeurd, valt onder deze regeling).

B. Erkende adviesraden.

C. Erkende wijk- en dorpsraden.

 

1. op wit papier 80 g

         zwart-wit A4   € 0,05

         zwart-wit A4 recto verso  € 0,10

         zwart-wit A3   € 0,05

         zwart-wit A3 recto verso € 0,10

 

2. op gekleurd papier 80 g

         zwart-wit A4   € 0,05

         zwart-wit A4 recto verso  € 0,10

         zwart-wit A3   € 0,05

         zwart-wit A3 recto verso € 0,10

 

3. op wit karton 200 g

         zwart-wit A4   € 0,10

         zwart-wit A4 recto verso  € 0,20

 

4. op gekleurd karton 160 g

         zwart-wit A4   € 0,10

         zwart-wit A4 recto verso  € 0,20

 

4. VERKOOP VAN:

1. Postkaarten: € 0,40 /stuk.

 

2. Kaarten bescherming jeugd en beteugeling dronkenschap

a. Beteugeling dronkenschap: € 1,24/stuk

b. Zedelijke bescherming van de jeugd: € 1,24/stuk

c. Toegang verboden voor ongehuwde minderjarigen: € 1,24/stuk.

 

3. Jaarverslagen: € 5,00/stuk.

 

4.    Abonnementen gemeenteraad: € 7,00/jaar.

 

5.    Toerisme :  

De dienst toerisme heeft de opdracht de verkoop van toeristische producten te organiseren waaronder onder andere: wandelkaarten, fietskaarten, autoroutes, boeken, gidsen, streekproducten, …

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om op voorstel van de dienst toerisme de aankopen goed te keuren en de verkoopprijs van de nieuwe producten vast te stellen.

Indien prijswijzigingen, opgelegd door externen zich voordoen, worden deze prijzen gehanteerd vanaf het moment dat dit door de externen wordt opgelegd en wordt dit aan het college ter kennisgeving voorgelegd.

De verkoopprijs dekt minstens de volledige aankoopkost eventueel verhoogd met een toeslag voor de indirecte kosten.

De ontvangsten uit de verkoop van toeristische producten worden geboekt op de daartoe voorziene

artikels van het gemeentelijk budget.

  

6. Parkeerschijf: € 2,00/stuk.

 

7. Tienrittenkaart voor De Lijn (enkel te gebruiken binnen de gemeentegrenzen): € 5,00.

 

8.     Klei voor de leerlingen van de GABK: € 8,00/kg.

 

9. Verkoop afgevoerde speelmaterialen spelotheek:

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om op voorstel van de afdeling welzijn en lokale economie de verkoopprijs van de afgevoerde speelmaterialen vast te stellen met een maximum van 1/3 van de aankoopprijs.

 

10.  Afgevoerde boeken / cd's / dvd's van de bibliotheek: min. € 0,50/stuk en max. € 2,00/stuk

 

11. Afgevoerde tijdschriften van de bibliotheek: € 1,00/pakket

 

12. Afgevoerde vinylplaten van de bibliotheek: min. € 5,00/stuk en max. € 10,00/stuk

 

5. VERHUREN VAN GEMEENTELIJKE GEBOUWEN

5.1. Blokhut Meylandt

Wanneer een vereniging van Heusden-Zolder een niet-winstgevende activiteit voor haar eigen leden wenst te organiseren in de feestruimte van de blokhut, kan dit mits betaling van volgende huursom :

€ 50,00, waarvan :

* € 12,50 voor de huur van de feestruimte en het gebruik van de toiletruimte in de gemeentelijke blokhut

* € 37,50 voor verwarming, verlichting, water en kuisen van de feest- en toiletruimte, welke door de gemeente wordt overgemaakt aan de vzw Meylandtvissers.

De modaliteiten tot het ter beschikking stellen of verhuren van de blokhut aan derden wordt bepaald in de concessieovereenkomst met de vzw “De Meylandtvissers” en gebeurt steeds bij tussenkomst van de gemeentelijke dienst toerisme en evenementen.

 

5.2. Lokalen van het CVO

Enkel verenigingen of vzw’s met sociale doeleinden en voor openbaar nut komen in aanmerking voor het huren van deze lokalen. De lokalen mogen niet verhuurd worden voor commerciële doeleinden. De directeur van de school regelt de reservaties.

* Huurprijs: € 25,00/uur.

* Technische ondersteuning, enkel indien nodig: € 25,00/uur.

 

5.3. Opleidingslokaal gemeentehuis

Enkel verenigingen of vzw’s met sociale doeleinden en voor openbaar nut komen in aanmerking voor het huren van deze lokalen. De lokalen mogen niet verhuurd worden voor commerciële doeleinden.

* Huurprijs: € 25,00/uur

* Technische ondersteuning, enkel indien nodig: € 25,00/uur

 

5.4. Zalen van De Zandloper

De vermelde prijzen zijn de prijzen per dag. De tarieven zijn afhankelijk van welk type vereniging de zalen wil huren. Er wordt niet verhuurd aan individuele burgers.

 

Dienstencentrum, seniorenraad, vzw De Zandloper, gemeente en OCMW:

vergaderingen en activiteiten:                                     gratis

 

Seniorenverenigingen aangesloten bij de seniorenraad:

Vergadering:                                                              gratis

Activiteit of feestvergadering:

   - huur zaal de den, de eik, de linde of de beuk:       € 10,00

   - huur zaal de wilg:                                                 € 15,00

   - huur zaal de den en zaal de wilg samen:              € 20,00

   - huur zaal de eik, de linde en de beuk samen:       € 20,00

   - huur keuken:                                                       € 20,00

 

Seniorenverenigingen niet aangesloten bij de seniorenraad:

Activiteit of feestvergadering:

   - huur zaal de den, de eik, de linde of de beuk:       € 15,00

   - huur zaal de wilg:                                                 € 20,00

   - huur zaal de den en zaal de wilg samen:               € 25,00

   - huur zaal de eik, de linde en de beuk samen:       € 25,00

   - huur keuken:                                                       € 25,00

 

6. UITLENINGEN BIBLIOTHEEK

6.1. Jaarlijkse Lidmaatschapsbijdrage

Lidmaatschap:

- personen jonger dan 18 jaar

- personen vanaf 18 jaar

 

geen bijdrage

€ 5,00

Lenen van materialen, van welke aard ook

gratis

 

6.2. Comfortdiensten

Reserveren van materialen (inclusief verwittigingsbericht)

€ 1,25 per materiaal

Lenen bij andere bibliotheken (IBL):

- bij een andere Belgische openbare bibliotheek

- bij een Belgische wetenschappelijke bibliotheek

- kostprijs aangevraagde kopie ongeacht het aantal

- bij een buitenlandse bibliotheek (ook kopieën)

 

€ 3,00

€ 8,00

€ 3,00

prijs aangerekend door de uitlenende instelling

Fotokopiëren en printen per bladzijde:

- zwart-wit A4

- zwart-wit A3

- kleur A4

- kleur A3

 

€ 0,10

€ 0,20

€ 0,30

€ 0,50

Raadpleging internet

gratis

 

6.3. Retributiegeld

Te laat terugbrengen van materialen:

vanaf de dag na het verstrijken van de leentermijn:

- per materiaal per dag

- portkosten eerste herinnering

- portkosten tweede herinnering

- administratiekosten herinneringsnota

- factuur

 

 

€ 0,10

mail: gratis, brief: € 1,05

mail: gratis, brief: € 1,05

€ 6,00

gratis

Bij beschadiging, verlies, diefstal van het materiaal of bij het niet inleveren na ontvangst van de herinneringsnota

kostprijs materiaal

 

7. UITLENINGEN SPELOTHEEK

7.1. Lidgeld 

         Leden wonende in Heusden-Zolder:

          personen vanaf 18 jaar: € 5,00 / jaar per lid (maximum 3 spelletjes)

          personen jonger dan 18 jaar: gratis

 

         Leden wonende buiten Heusden-Zolder kunnen geen lid worden

 

Degene die het speelgoed uitleent is verantwoordelijk voor het materiaal en controleert het speelgoed voordat men het meeneemt.

Het speelgoed kan uitgeleend worden voor een periode van maximum 28 dagen. Voordat het teruggebracht wordt naar de spelotheek dien het speelgoed degelijk gecontroleerd en afgewassen te worden.

 

7.2. Retributiegeld

         Te laat afleveren: € 0,10 / spel / uitleendag

         Het speelgoed niet afgewassen: € 3,00/stuk

         Er is een onderdeel verloren: kostprijs onderdelen staan op het ticket

         Verlies of beschadiging van het spel: men betaalt de aankoopprijs

 

8. GEBRUIK VAN DE ZWERFWAGENPARKING MET SERVICEPUNT OP DE PARKING VAN HET DOMEIN BOVY

Gebruik van het servicepunt voor :

         60 minuten elektriciteit: € 2,00

         10 minuten drinkwater (wat afhankelijk van de waterdruk overeenkomt met circa 100 liter): € 2,00.

 

9. GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES

Volgende voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties:

         Alle reservaties moeten geregistreerd worden via een account in Ticketgang

         Men valt onder de categorie sportvereniging als men aangesloten is bij de gemeentelijke sportraad, als sportvereniging erkend is door het gemeentebestuur of kan aantonen dat men in een erkende competitie speelt

         Scholen mogen voor hun scholensportdagen gratis gebruik maken van de sporthallen

         Sportverenigingen met jeugdwerking en uit Heusden-Zolder die afhuren op jaarbasis mogen:

          gratis gebruik van de sporthallen voor hun eigen sportkampen

          jeugdtornooien gratis organiseren

         Jeugd = tot en met 18 jaar. Gemengde ploegen moeten minimum voor de helft bestaan uit jeugd voor een goedkoper (gemiddeld) tarief. Sportvereniging dient dit zelf en voorafgaand aan de factuur duidelijk aan te tonen

         Moev, die activiteiten organiseert voor onze scholen, betaalt het scholentarief

         VTS, die opleidingen voor sportverenigingen organiseert, betaalt het tarief van de vereniging die samen met VTS de opleiding organiseert

         Kleedkamers worden verhuurd aan € 2,50 per kleedkamer per uur, vermeerderd met € 1,00 per uur per individuele gebruiker

         Gebruikers die uren afhuren maar ze niet gebruiken, krijgen bij de eerste vaststelling een verwittiging en bij de tweede vaststelling kunnen die uren afgenomen worden

         Annuleringen dienen 24 uur vooraf te gebeuren bij voorkeur via Ticketgang, of bij een toezichter of bij team sport, tenzij overmacht in het spel is

         Facturen worden maandelijks per mail verstuurd en moeten op tijd betaald zijn, anders kan de toegang tot de sportinfrastructuur geweigerd worden

 

9.1. Tarieven gemeentelijke sporthallen

 

 

9.2. Tarieven gemeentelijke voetbalterreinen

 

 

9.3. Uitlening volkssporten

De dienst sport heeft de opdracht de uitlening van volkssporten te organiseren waaronder onder

andere: sjoelbak, kegelen, hamertjesspel, Trou-madame, zaklopen, steltlopen, … .

 

Beschadiging of verloren materiaal :

         Bij herstelbare schade worden de herstellingskosten na vaststelling aangerekend via factuur

         Bij verloren of onherstelbaar beschadigd materiaal wordt de nieuwwaarde ter vervanging aangerekend via factuur

         Indien het uitgeleende materiaal nat is wanneer het wordt terug gebracht, worden de eventuele herstellingskosten, na vaststelling, aangerekend via factuur

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om op voorstel van de dienst sport

de tarieven goed te keuren en vast te stellen.

 

10. DEELNAME AAN TAALSTIMULERINGSACTIVITEITEN VOOR KINDEREN

Kinderen wonende te Heusden-Zolder die deelnemen aan de wekelijkse taalstimuleringsactiviteiten dienen zich hiervoor per schooljaar in te schrijven.

Kinderen van ouders met een verhoogde tegemoetkoming of gezinnen die cliënt zijn bij het ocmw betalen jaarlijks € 3,00 voor deelname aan de taalstimuleringsactiviteiten.

Kinderen van ouders zonder een verhoogde tegemoetkoming betalen jaarlijks € 15,00 voor deelname aan de taalstimuleringsactiviteiten.

 

Artikel 5:

De retributie wordt contant betaald tegen afgifte van een kwijting of in voorkomend geval binnen de termijn vermeld op het factuur.

Bij gebrek aan betaling wordt de retributie ingevorderd volgens de modaliteiten bepaald in artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur.

 

Artikel 6:

Van dit retributiereglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur.

Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het decreet over het lokaal bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.