Openbare zitting

 

 

 

DE GEMEENTERAAD:

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd

         decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

         decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 40 en 41

         Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen (Invorderingswetboek) van 13 april 2019, zoals gewijzigd

         besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA)

         besluit van de gemeenteraad van 17 december 2020 “ belastingreglement op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen - opheffing beslissing van de gemeenteraad van 12 december 2019 en vaststelling nieuw reglement met ingang van 1 januari 2021 - goedkeuring “

 

Feiten en context

Er is een lidmaatschap van de gemeente bij Limburg.net, namelijk een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid en meer bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in artikel 12, §2 ,3° van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.

Uit de statuten van Limburg.net en in het bijzonder artikel 3 blijkt dat de gemeente als deelnemer van Limburg.net, afstand heeft gedaan aan Limburg.net van haar beheers- en reglementeringrechten inzake het afvalbeheer, de afvalverwijdering en –verwerking en dit binnen het maatschappelijk doel van Limburg.net.

Op 17 december 2015 werd er een convenant gesloten tussen de gemeente Heusden-Zolder en Limburg.net, waarbij de gemeente zich geëngageerd heeft om binnen de gemeente het uniform stelsel van heffingen voor de ophaling en verwerking van afval zoals door de raad van bestuur van Limburg.net wordt uitgewerkt, toe te passen.

Volgens dit convenant werd Limburg.net ook gemachtigd om de afvalbelasting te innen. Deze inning wordt algemeen aangeduid met de term "directe inning".

Het voorstel is om een aantal wijzigingen in het reglement op te nemen:

         opheffing vorig belastingreglement en vaststelling nieuw belastingreglement, beide vanaf 1 januari 2022

         aanpassingen in het hoofdstuk contantbelasting:

          introductie van de rollen voor keukenafval, textiel en tuinafval

          introductie van de betalende ophaling op afroep voor snoeihout

          verdwijnen van de pmd rollen van 120 L

 

Argumentatie

De vrijstellingen van de belasting die in dit reglement zijn opgenomen, sluiten het beste aan bij de noden en het beleid van de gemeente.

Dit belastingreglement is opgemaakt aan de hand van het modelreglement van Limburg.net die van toepassing zijn voor de gemeenten die het Optimo-ophaalsysteem toepassen.

Vanaf 1 januari 2022 start Limburg.net met het Optimo-ophaalsysteem in onze gemeente waarbij  één afvalwagen tot zes verschillende soorten afval op één dag ophaalt. Dit systeem is volgens Limburg.net efficiënter, goedkoper en milieuvriendelijker.

De prijzen voor de zakken die nu al gebruikt worden, blijven ongewijzigd.

 

BESLUIT

 

  • 23 stemmen voor: Mario Borremans, Marleen Hoydonckx, Engin Ozdemir, Isabelle Thielemans, Dirk Schops, Lode Schops, Funda Oru, Yasin Gül, Nico Geeraerts, Annette Palmers, Kristof Was, Arif Birinci, Britt Custers, Petra Tielens, Mario Carremans, Janne Celis, Swa Vanderaerden, Tonny Vanhamel, Marten Frederix, Metin Karabas, Zihni Aktepe, Elif Sanli en Eddy Pools
  • 3 stemmen tegen: Hans Zegers, Herwig Hermans en Steven Goris
  • 3 onthoudingen: Jan Jans, Tony Lespoix en Anny Jaspers

 

HOOFDSTUK 1 – ALGEMENE BEGRIPPEN VAN DE BELASTING

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

Met ingang van 1 januari 2022 en eindigend op 31 december 2025, wordt in de gemeente volgens de bepaling van dit reglement een belasting gevestigd op het inzamelen en verwerken van diverse fracties huishoudelijke afvalstoffen.

 

Dit reglement stelt twee verschillende belastingen vast:

         Een kohierbelasting die in de gemeente verschuldigd is voor de basisdienst. Deze belasting wordt hierna kohierbelasting genoemd.

 

         Een contantbelasting die in de gemeente verschuldigd is voor de inzameling en verwerking door Limburg.net van de huishoudelijke afvalstoffen, waarvan de inzameling en verwerking niet begrepen is in de basisdienst. Deze belasting wordt hierna contantbelasting genoemd.

 

De tarieven die verschuldigd zijn voor de afgifte van afval op het recyclagepark van de gemeente worden door de raad van bestuur van Limburg.net vastgelegd in een afzonderlijk tarievenreglement. Deze tarieven maken geen deel uit van het belastingreglement.

 

Artikel 2: Bepalingen eigen aan de uniformiteit van de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen in het bedieningsgebied

In alle gemeenten in het bedieningsgebied van Limburg.net waar een gelijk reglement als dit reglement is goedgekeurd, geldt als beginsel voor de toepassing van dit reglement, dat de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen ingericht door Limburg.net uniform verloopt en inwisselbaar is voor alle belastingplichtigen van deze gemeenten.

 

Dit houdt in:

         dat de belastingplichtigen van de gemeente gerechtigd zijn om de basisdienst uit te oefenen in het hele bedieningsgebied overeenkomstig het afvalreglement van de andere gemeenten waar de basisdienst wordt uitgeoefend en die een gelijkaardig reglement hebben goedgekeurd.

         dat de belastingplichtigen van de andere gemeenten in het bedieningsgebied met een gelijkaardig reglement gerechtigd zijn om de basisdienst uit te oefenen in de gemeente overeenkomstig het in de gemeente geldende afvalreglement.

 

Artikel 3: Definities

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 

  huishoudelijke afvalstoffen: de afvalstoffen zoals gedefinieerd in artikel 3, 17° van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

 

  huisvuil: alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en de gelijkgestelde afvalstoffen die ongesorteerd en conform het afvalreglement in de voorgeschreven recipiënten voor huisvuilophaling worden aangeboden, met uitzondering van de selectief ingezamelde afvalstoffen zoals papier en karton, textiel, glas, klein gevaarlijk afval, keuken- en tuinafval, plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons.

 

  Limburg.net: de opdrachthoudende vereniging met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Gouverneur Verwilghensingel nr. 32, ingeschreven in de kruispuntenbank der ondernemingen onder het nummer 0214.533.712 en waarvan de gemeente aandeelhouder is.

Limburg.net heeft als opdrachthoudende vereniging tot doel de bevoegdheden van de gemeente uit te oefenen die betrekking hebben op het afvalbeheer, de afvalverwijdering en afvalverwerking in de gemeente met uitsluiting van de bevoegdheid tot het vaststellen van retributies of het uitvaardigen van fiscale en politionele maatregelen. Limburg.net treedt in deze bevoegdheden op in plaats van de gemeente.

Limburg.net wordt in dit reglement belast met de inning en de invordering van de in dit reglement vastgestelde kohierbelasting en contantbelastingen.

 

  het bedieningsgebied: het geografische gebied van de gemeentes die hun bevoegdheden inzake afvalbeheer, afvalverwijdering en afvalverwerking aan Limburg.net hebben overgedragen.

 

  afvalreglement: de gemeentelijke politieverordening waarin het beheer en de inzamelwijze van de diverse fracties aan huishoudelijke afvalstoffen in de gemeente wordt gereglementeerd.

 

  gezin: voor de toepassing van dit reglement worden beschouwd als een gezin:

         hetzij een persoon die gewoonlijk alleen leeft in een woongelegenheid

         hetzij de leefgemeenschap van twee of meer personen die, al dan niet door familiebanden gebonden, gewoonlijk éénzelfde woongelegenheid betrekken en er samenleven.

         hetzij de leefgemeenschap van meerdere personen die gewoonlijk in eenzelfde collectieve woongelegenheid verblijven en er samenleven en waarvan de leden volgens het rijksregister in het bevolkings- of vreemdelingenregister aangeduid staan als lid van een gemeenschap (dit zijn de leden van een kloostergemeenschap, militairen die gewoonlijk in een kazerne verblijven of bewoners die gewoonlijk verblijven in een verzorgingsinstelling voor bejaarden of mindervaliden). 

 

Deze collectieve leefgemeenschappen worden voor de toepassing van dit reglement niet als een gezin beschouwd wanneer hun afval voor een belangrijk deel bestaat uit ander afval dan huisvuil.

 

  onderneming: elke afzonderlijke activiteitskern of bedrijfsvestiging op het grondgebied van de gemeente van enige natuurlijke persoon, rechtspersoon, feitelijke vereniging of inrichting, die als hoofd en/of bijkomende activiteit een zelfstandig of een vrij beroep uitoefent of een commerciële, industriële, landbouw- of dienstverlenende activiteit uitoefent dan wel een gemeenschapstaak vervult.

 

  ophaalpunt: elk gebouw met een huisnummer of een busnummer waar een gezin of een onderneming is gevestigd of een bijkomend verblijf heeft en waar in opdracht van Limburg.net huishoudelijke afvalstoffen huis-aan-huis worden opgehaald voor zover ze worden aangeboden op de in het afvalreglement gereglementeerde wijze.

 

  basisdienst: het geheel van diensten verleend door Limburg.net waarop de gezinnen gevestigd in de gemeente recht hebben in het bedieningsgebied. De basisdienst omvat:

 

- voor de huis-aan-huisophaling:

-> van het huisvuil:

=> wanneer het huisvuil aan het ophaalpunt moet worden aangeboden in een daartoe voorgeschreven huisvuilcontainer:

* de beschikking per gezin over standaard één huisvuilcontainer uitgerust met een gegevens-chip, die gebruikt wordt voor de registratie van DIFTAR-gegevens vermeld in artikel 3 - 11°. De gegevens worden gelezen bij de lediging.

* de huis-aan-huisinzameling op reguliere tijdstippen en in maximaal 12 ophaalbeurten per jaar en waar per gezin een jaarlijks quotum huisvuil in inbegrepen, berekend in functie van de gezinssamenstelling (toestand 1 januari):

o 1 persoonsgezin: 60 kg huisvuil

o 2 persoonsgezin: 120 kg huisvuil

o 3 persoonsgezin: 150 kg huisvuil

o 4 persoonsgezin en meer: 180 kg huisvuil

 

Er kan per gezin maximum 60 kg huisvuil worden overgedragen naar het volgend jaar, op voorwaarde dat er minimaal 1 ophaalbeurt van het huisvuil heeft plaats gevonden.

 

=> wanneer het huisvuil aan het ophaalpunt moet worden aangeboden in de daartoe voorgeschreven plastic zak:

 

* De huis-aan-huisinzameling op reguliere tijdstippen aan het ophaalpunt van het gezin van het huisvuil in plastic zakken en waar per gezin een jaarlijks quotum huisvuil is inbegrepen, berekend in functie van de gezinssamenstelling (toestand 1 januari):

o 1 persoonsgezin: 440 liter, zijnde 2 rollen kleine zakken (of equivalent)

o 2 persoonsgezin: 880 liter, zijnde 1 rol grote zakken + 2 rollen kleine zakken (of equivalent)

o 3 persoonsgezin: 1100 liter, zijnde 2 rollen grote zakken + 1 rol kleine zakken (of equivalent)

o 4 persoonsgezin en meer: 1320 liter, zijnde 3 rollen grote zakken (of equivalent)

De start van de bedelingsperiode van de plastic zak wordt door Limburg.net via meerdere communicatiekanalen ter kennis gebracht aan de gezinnen en de afhaling dient te gebeuren uiterlijk 31 december van het dienstjaar, rekeninghoudend met de openingsdata van de verdeelpunten.

 

=> wanneer het huisvuil moet worden gedeponeerd in een ondergrondse container van Limburg.net:

* de beschikking per gezin over standaard één pas die toegang geeft tot de ondergrondse huisvuilcontainer. De toegangspas is uitgerust met een gegevens-chip, die gebruikt wordt voor de registratie van DIFTAR-gegevens vermeld in Artikel 3 - 11°. De gegevens worden gelezen bij het openen van de trommel.

* Per gezin is een jaarlijks quotum huisvuil inbegrepen om in de ondergrondse container te deponeren, berekend in functie van de gezinssamenstelling (toestand 1 januari):

o Voor een 1 persoonsgezin: 440 liter, zijnde 20 openingen van de trommel

o Voor een 2 persoonsgezin: 880 liter, zijnde 40 openingen van de trommel

o Voor een 3 persoonsgezin: 1100 liter, zijnde 50 openingen van de trommel

o Voor een 4 persoonsgezin en meer: 1320 liter, zijnde 60 openingen van de trommel

Overdracht van resterende kilo’s naar het jaar nadien kan maar gebeuren indien minimum 1 lediging in het dienstjaar is uitgevoerd en is geplafonneerd tot maximum 20 openingen.

 

=> wanneer het huisvuil moet worden gedeponeerd in een gezamenlijke container van Limburg.net met een gesolidariseerd quotum (van toepassing in een wooncomplex met 8 wooneenheden of meer):

 

o de toegang tot een of meerdere containers waarnaar het jaarlijks quotum huisvuil (uitgedrukt in kilogram zoals hierboven omschreven) van meerdere gezinnen zijn omgezet.

 

Het jaarlijks recht van de gezamenlijke container is de som van alle rechten waarop elk afzonderlijk gezin recht heeft volgens de gezinstoestand van 1 januari.

 

Overdracht van resterende kilo’s is enkel mogelijk indien er in het dienstjaar minimum één lediging heeft plaatsgevonden en geplafonneerd op een maximum van 60 kg.

 

-> Voor de huis-aan-huisophaling van de volgens het afvalreglement te sorteren fracties van huishoudelijke afvalstoffen, die gescheiden huis-aan-huis worden ingezameld:

=> De huis-aan-huisinzameling op reguliere tijdstippen aan het ophaalpunt van het gezin van deze afzonderlijke fracties huishoudelijke afvalstoffen voor zover ze worden aangeboden in het aangepaste recipiënt en ongeacht of er voor het bekomen van dit recipiënt een contantbelasting verschuldigd is. Wanneer het recipiënt uitgerust is met een gegevens-chip, dan wordt deze gebruikt voor de registratie van de DIFTAR-gegevens vermeld in Artikel 3 - 11°. De gegevens worden gelezen bij de lediging.

 

- voor het aan huis ophalen op afroep:

-> De op afroep ophaling aan het ophaalpunt van het gezin van herbruikbare goederen, die conform het afvalreglement ter ophaling worden aangeboden. Onder herbruikbare goederen wordt verstaan de afgedankte huishoudelijke goederen, maar met uitzondering van enig elektrisch of elektronisch apparaat, die op zichzelf geen afvalstof zijn en waarvan de staat voldoende is om ze, eventueel na schoonmaken en een kleine herstelling, te hergebruiken voor hetzelfde doel als dat waarvoor ze waren bedoeld.

 

- Voor het brengen van huishoudelijke afvalstoffen naar de door Limburg.net beheerde inzamelpunten:

-> Voor de recyclageparken:

=> De toegang tot de recyclageparken in de gemeenten van het bedieningsgebied waar het recyclagepark door Limburg.net wordt uitgebaat, voor de gezinnen die toegang nemen tot het recyclagepark met hun E-Identiteitskaart en voor zover het reglement betreffende de tarieven op aanvoer van afvalstoffen aan de geautomatiseerde recyclageparken van Limburg.net wordt gerespecteerd.

=> Het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen op de recyclageparken in de gemeenten van het bedieningsgebied waar het recyclagepark door Limburg.net wordt uitgebaat, tot de maximumquota van specifieke fracties van huishoudelijke afvalstoffen volgens het door de raad van bestuur van Limburg.net goedgekeurde reglement betreffende de tarieven op aanvoer van afvalstoffen aan de geautomatiseerde recyclageparken van Limburg.net en voor zover dit reglement wordt gerespecteerd. Ondernemingen genieten deze quota niet, met uitzondering van het afval waarvoor het 0-tarief geldt, waar zij eveneens gerechtigd zijn gratis aan te leveren.

=> De pmd-fractie wordt steeds aangeleverd in de voorgeschreven blauwe plastic zak.

 

-> Voor de straat- of wijkcontainers:

=> Het deponeren van de huishoudelijke afvalstoffen glas of textiel in de daartoe geëigende straat- of wijkcontainers.

 

De vermelde basisdiensten omvatten telkens de inzameling en de verwerking van de vermelde huishoudelijke afvalstoffen.

 

10° tarieven: Limburg.net legt in een afzonderlijk reglement de vergoedingen (tarieven) vast die door Limburg.net zullen aangerekend worden voor het aanbrengen van fracties huishoudelijke afvalstoffen op de recyclageparken die door Limburg.net worden uitgebaat. Het tarievenreglement wordt vastgelegd door de raad van bestuur van Limburg.net die de indeling per prijzencategorie bepaalt, evenals de quota en de tarieven bij overschrijding van de quota.

 

In de basisdienst conform punt 9° zijn m.b.t. het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen op de recyclageparken uitgebaat door Limburg.net enkel die fracties begrepen die onder de hierna vastgelegde quota liggen:

 

Tarief

Fracties

Quotum

€ 0,00/kg

alle recycleerbare fracties + fracties met aanvaardingsplicht: papier/karton, glas (vlak+hol), pmd, kga, aeea, autobanden (4 autobanden per gezin/jaar), gemengde kunststoffen, kaars- en kurkresten, metalen, textiel, eps, kringloopgoederen,...

 

€ 0,025/kg

zuiver bouwpuin

1000 kg/gezin

€ 0,05/kg

tuinafval

400 kg/gezin

€ 0,08/kg

asbest, gemengd bouwpuin, gipsplaten

asbest: 600 kg/gezin

geen quotum voor gemengd bouwpuin, gipsplaten

€ 0,11/kg

houtafval

nihil

€ 0,18/kg

grofvuil, roofing en treinbielzen (C-hout)

nihil

 

In het tarievenreglement legt de raad van bestuur van Limburg.net tevens het tarief vast van de toegangsbadge en de goederen die op het recyclagepark te koop worden aangeboden.

 

Het tarievenreglement maakt geen voorwerp uit van het belastingreglement.

 

11° CARDS: de databank waarin Limburg.net per gezin of per onderneming registreert:

- de relevante identificatiegegevens van het gezin of de onderneming en de referentiepersoon van het betrokken gezin of onderneming, zoals vermeld in artikel 4.

- de relevante DIFTAR-gegevens inzake inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen, individueel en gedifferentieerd per afvalstroom, zodat ze afzonderlijk kunnen getarifeerd worden. De relevante gegevens zijn onder meer de aard van de aangeboden afvalstof, het gewicht ervan en het aantal afvalbewegingen.

- alle andere geregistreerde gegevens inzake inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen die nuttig zijn voor de toepassing van het belastingreglement en het tarievenreglement van Limburg.net.

- de rekenstaat van het gezin of de onderneming.

- Indien van toepassing, de identificatiegegevens van de ophaalrecipiënten die verbonden zijn aan het ophaalpunt van het gezin of de onderneming.

- indien van toepassing, de verantwoordelijke persoon op wiens naam de gezamenlijke container met een gesolidariseerd quotum in een wooncomplex van 8 wooneenheden of meer geregistreerd wordt (bv. syndicus).

 

12° referentiepersoon: de meerderjarige persoon die in de CARDS-databank als referentiepersoon voor het gezin of de onderneming wordt vermeld. Als de registratie gebeurt:

- voor een gezin wordt van rechtswege de persoon die, volgens de opgave van het rijksregister, als referentiepersoon van het gezin, vermeld staat in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister, ook geregistreerd als de referentiepersoon in CARDS.

- voor een onderneming kan de onderneming de referentiepersoon zijn; zo niet is het een meerderjarige natuurlijke persoon die geacht wordt de onderneming te vertegenwoordigen.

 

13° rekenstaat: de rekenstaat is de individuele rekening die per gezin of per onderneming in de CARDS-databank wordt bijgehouden en waarop afzonderlijk worden ingeschreven:

- de volgens dit reglement verschuldigde kohierbelasting

- de volgens dit reglement verschuldigde contantbelastingen

- de volgens het tarievenreglement van Limburg.net verschuldigde tarieven op de recyclageparken evenals de reeds betaalde bedragen of voorschotten

 

Op de rekenstaat worden de verschuldigde bedragen ingevolge bezoeken aan het recyclagepark (tarieven) of diensten op basis van huidig belastingreglement (contantbelastingen) afzonderlijk vermeld.

De rekenstaat geeft op elk ogenblik getrouw weer wat de schuld/het voorschot en/of het quotum is van het gezin of de onderneming.

 

Artikel 4: Bepalingen inzake de CARDS-databank

Om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening voor de inzameling en verwijdering van de aangeboden huishoudelijke afvalstoffen en/of om toegang te krijgen tot de recyclageparken, moeten de gezinnen of de ondernemingen op het grondgebied van de gemeente zich laten registreren in de Limburg.net CARDS-databank. De registratie kan gebeuren bij de bevoegde gemeentedienst. Voor zover de gegevens van het gezin zijn opgenomen in het rijksregister (via het bevolkings- of vreemdelingenregister) is er geen afzonderlijke registratie vereist, maar voert Limburg.net de registratie uit op basis van deze gegevens.

 

Voor elk gezin of elke onderneming zoals omschreven in artikel 9 van dit reglement is een registratie verplicht en is er maximaal één registratie mogelijk.

 

Per gezin of per onderneming in het bedieningsgebied wordt er in de databank een CARDS-formulier aangemaakt. Het formulier omvat voor het gezin of de onderneming de vermelding van de referentiepersoon, het adres, een bankrekeningnummer, een detail van de diensten waarvan gebruik kan gemaakt worden, een rekenstaat, het rijksregisternummer of nummer van het vreemdelingenregister van de referentiepersoon, het ondernemingsnummer, het nummer van de E-identiteitskaart en het Limburg.net-klantennummer. Er wordt geregistreerd of het CARDS-formulier wordt aangemaakt voor een gezin of voor een onderneming. Indien de referentiepersoon bereid is deze gegevens te verstrekken, vermeldt het formulier ook één telefoonnummer en een e-mailadres van het gezin of de onderneming.

 

In de CARDS databank worden tevens geregistreerd:

         het type en het aantal van de ter beschikking gestelde containers per ophaalpunt.

         de (extra) toegangsbadges voor het recyclagepark die werden verleend.

 

Op basis van het bedrag van de rekenstaat in de CARDS-databank en in functie van de beschikbare diensten wordt bepaald of er aan de belastingplichtige betalingsuitnodigingen verstuurd worden en of de belastingplichtige in de voorwaarden verkeert om dienstverlening inzake ophaling, inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen te ontvangen.

 

De gegevens van de CARDS-databank kunnen door Limburg.net worden aangewend voor het versturen van de betalingsuitnodigingen op grond van het tarievenreglement voor de aan Limburg.net verschuldigde tarieven op de recyclageparken.

 

Wanneer er niet langer beroep wordt gedaan op enige dienst inzake huishoudelijke afvalstoffen en dit gemeld wordt aan Limburg.net sluit Limburg.net de CARDS-registratie voor het gezin of de onderneming. Limburg.net vereffent de rekenstaat van het gezin of de onderneming door invordering van de nog openstaande schulden aan belastingen en / of tarieven of door betaling van het onbestede quotum op het rekeningnummer van de referentiepersoon. De aansluiting van de referentiepersoon wordt afgesloten en de toegangsbadges tot het recyclagepark worden automatisch geblokkeerd.

 

Artikel 5: Het ter beschikking stellen van huisvuilcontainers

De containers te gebruiken als recipiënt voor huisvuil worden ter beschikking gesteld op basis van volgende bepaling:

1° Voor wooncomplexen vanaf acht gezinnen in appartementen of studio’s kan een gezamenlijke container van 1.100 liter met gesolidariseerd quotum (in principe 1.100 liter) worden voorzien. Ook kan voorzien worden in het gebruik van een container van 1.100 liter voor ophaalpunten ten behoeve van openbare diensten. De aanvraag tot het bekomen van een gezamenlijke container wordt ingediend bij Limburg.net.

Zelfstandige ondernemers hebben geen recht op een bijkomende container voor het afval uit hun zelfstandige activiteit.

 

De containers zijn verbonden aan het ophaalpunt. Ingeval van verhuis moeten de afvalcontainers in goede en gereinigde staat in een overdekt lokaal aan het ophaalpunt achtergelaten worden.

 

Artikel 6: Het ter beschikking stellen van (gezamenlijke) huisvuilcontainers of toegangspassen voor een ondergronds inzameelsysteem van Limburg.net

Op specifieke adressen met meerdere woongelegenheden worden aangepaste inzamelrecipiënten voorzien: 

­ In samenspraak met Limburg.net kan een ondergronds inzamelsysteem voorzien worden door Limburg.net. In dat geval ontvangt het gezin standaard 1 toegangspas voor het ondergronds inzamelsysteem. Per extra toegangspas die geleverd moet worden aan het gezin wordt € 15,00 aangerekend.

­ Aan wooncomplexen vanaf acht wooneenheden wordt, na aanvraag bij Limburg.net, een gezamenlijke container met gesolidariseerd quotum geplaatst.

 

Indien gewenst kan een hangslot worden worden voorzien op de container. Hiervoor wordt een bedrag aangerekend van € 36,25 per slot.

 

Een container (met slot) wordt toegekend aan een adres en kan niet worden meegenomen ingeval van verhuis.

 

Artikel 7: Toegangsbadges voor recyclageparken

De leden van het gezin die beschikken over een elektronische identiteitskaart (eID) krijgen hiermee toegang tot het recyclagepark.

 

Gezinnen en ondernemingen kunnen bij Limburg.net extra toegangsbadges bekomen, na betaling van het tarief zoals vastgelegd in het tarievenreglement. Er bestaan 2 types van toegangsbadges:

         Een recyclagepark-toegangsbadge type ‘gezin’

         Een recyclagepark-toegangsbadge type ‘onderneming’

 

HOOFDSTUK 2 – DE KOHIERBELASTING

 

Artikel 8: Algemene beginselen

De verschuldigde kohierbelasting omvat, verrekend per belastingplichtige, alle kosten nodig voor de inzameling en verwerking van de huishoudelijke afvalstoffen die aangeboden worden in het kader van de basisdienst, voor zover de afvalstoffen worden aangeboden volgens de bepalingen van het afvalreglement. Deze kosten worden berekend door Limburg.net. Limburg.net brengt deze kostenberekening ter kennis aan de gemeente.

 

Zonder afbreuk te doen aan onderhavig reglement en de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zijn op de in dit reglement vastgestelde kohierbelasting volgende bepalingen nog van toepassing :

- de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6, 7 en 8, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek voor zover deze bepalingen niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.

- het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen van 13 april 2019, met uitzondering van artikel 43 tot en met 48.

 

Artikel 9: De belastingplichtige

De kohierbelasting is verschuldigd door elk gezin dat op 1 januari van het belastingjaar volgens de opgave van het rijksregister is ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente of dat zonder in een register te zijn ingeschreven op 1 januari van het belastingjaar effectief en duurzaam verblijft op het grondgebied van de gemeente, daaronder niet begrepen het gezin dat op het grondgebied van de gemeente een tweede verblijfplaats heeft. De kohierbelasting wordt geheven per gezin en is hoofdelijk verschuldigd door alle meerderjarige leden van het gezin.

 

Artikel 10: Het bedrag van de kohierbelasting

Het bedrag van de kohierbelasting wordt berekend in functie van het aantal personen die deel uitmaken van het gezin op 1 januari:

         € 104,59 voor een eenpersoonsgezin

         € 117,09 voor een tweepersoonsgezin

         € 123,34 voor een driepersoonsgezin

         € 129,59 voor een vierpersoonsgezin en meer

 

In dit bedrag voorziet de gemeente een tussenkomst van € 39,59 zodat de aangerekende bedragen gelijk zijn aan:

         € 65,00 voor een eenpersoonsgezin

         € 77,50 voor een tweepersoonsgezin

         € 83,75 voor een driepersoonsgezin

         € 90,00 voor een vierpersoonsgezin en meer

 

Artikel 11: Vrijstellingen en verminderingen

         Vrijstellingen

 

Er wordt een vrijstelling voorzien voor de gezinnen met een referentieadres ( toestand 1 januari van het belastingjaar ).

 

         Verminderingen

 

Er wordt voorzien in vermindering van € 40,00 indien een gezinslid recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming op 1 januari van het belastingjaar op basis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 - artikel 37. Indien meerdere gezinsleden recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming, wordt de vermindering slechts 1 keer verrekend. 

 

Artikel 12: Sancties bij niet-betaling

Wanneer de kohierbelasting niet betaald is binnen de gestelde termijn worden de regels toegepast betreffende de nalatigheidsintresten uit artikel 14 van het wetboek van minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen.

 

Artikel 13: Ondeelbaarheid

De kohierbelasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar. Met uitzondering van de hieronder uitdrukkelijk voorziene situaties zal het overlijden of het verhuizen uit de gemeente in de loop van het belastingjaar geen aanleiding geven tot enige belastingvermindering of -teruggave.

 

Volgende verhuissituaties worden uitdrukkelijk geregeld:

         Ingeval van een verhuizing van het gehele gezin binnen het bedieningsgebied, zal er geen nieuwe kohierbelasting verschuldigd zijn voor het jaar waarin de verhuizing plaatsvindt.

Daarbij zal gelden:

          dat wanneer een gezin verhuist uit een gemeente waar het huisvuil voor de huis-aan-huisophaling moet worden aangeboden in een daartoe voorgeschreven plastic zak naar een gemeente waar het huisvuil moet worden aangeboden in een huisvuilcontainer, de overeenkomstige waarde van de niet afgehaalde volledige verpakkingen plastic zakken die bij de GEMEENTE worden ingeruild, zal worden omgezet in een waarde voor de huis-aan-huisophaling van het huisvuil met huisvuilcontainer onder de vorm van een quotum in kilogram.

          dat wanneer een gezin verhuist uit een gemeente waar het huisvuil voor de huis-aan-huisophaling moet worden aangeboden in een huisvuilcontainer naar een gemeente waar het huisvuil moet worden aangeboden in de daartoe voorgeschreven plastic zak, de nog niet gebruikte waarde voor de huis-aan-huisophaling van het huisvuil met huisvuilcontainer per schijf van 30 kilogram zal worden omgezet in een quotum voor de belastingplichtige waarmee hij plastic zakken kan verwerven.

 

         Ingeval individuele personen uit een gezin verhuizen, blijft de basisdienst behouden voor het gedeelte van het gezin dat op het oorspronkelijk adres gevestigd blijft.

 

         De quota op het recyclagepark zijn berekend onafhankelijk van de gezinsgrootte en bijgevolg wordt het quotum recyclagepark niet overgedragen ingevolge een gedeeltelijke verhuizing van een gezin.

 

Indien het gezin op 1 januari woonachtig was op een adres waar de inzameling gebeurde met een gezamenlijke container met gesolidariseerd quotum, kan het individueel verbruik niet meer achterhaald worden en zijn de bijzondere verhuissituaties niet van toepassing.

 

Artikel 14: De inkohiering en de inning

De kohierbelasting wordt ingevorderd bij wijze van kohier, dat jaarlijks wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het aangeslagen jaar. Het kohier bevat de vermeldingen uit artikel 4, § 2 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

 

De ingekohierde belasting wordt in naam en voor rekening van de gemeente geïnd door Limburg.net, die daartoe wordt gemachtigd overeenkomstig artikel 26 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

 

Daartoe maakt de gemeentelijke financieel directeur het vastgesteld en uitvoerbaar verklaard kohier over aan Limburg.net, die onverwijld instaat voor het opmaken en het versturen van de aanslagbiljetten aan de belastingplichtigen. Deze verzending gebeurt zonder kosten voor de belastingplichtigen.

 

Het aanslagbiljet wordt nauwkeurig in overeenstemming met het vastgestelde kohier opgesteld en bevat de vermeldingen uit artikel 4, § 3 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

 

De kohierbelasting is betaalbaar binnen twee maanden na de toezending van het aanslagbiljet door Limburg.net.

 

Artikel 15: De mogelijkheid van bezwaar

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag, een belastingtoeslag of een administratieve geldboete een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

 

Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk, ondertekend en gemotiveerd worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn wordt vermeld.

 

Indien de belastingplichtige wenst gehoord te worden, moet dit uitdrukkelijk vermeld worden in het bezwaar.

 

Het bezwaar heeft geen schorsende werking voor het verschuldigd zijn van de ingekohierde belasting.

 

Het college van burgemeester en schepenen, of een gemeentelijk personeelslid dat daartoe bijzonder door het college van burgemeester en schepenen is aangewezen, stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding aan de belastingplichtige en verwittigt onmiddellijk Limburg.net via de CARDS databank.

 

Het bezwaar wordt behandeld volgens de bepalingen van artikel 9, § 4 en 5 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. De kennisgeving van de beslissing zal de instantie vermelden waarbij, en de termijn waarbinnen, tegen de beslissing beroep kan aangetekend worden conform artikel 10 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

 

Artikel 16: Aanvangsmoment van het reglement wat de kohierbelasting betreft

 

Dit reglement is van toepassing vanaf 1 januari 2022.

 

HOOFDSTUK 3 – DE CONTANTBELASTING

 

AFDELING I - BEGINSELEN

 

Artikel 17: Algemene beginselen

In de gemeente is een contantbelasting verschuldigd op het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via de huis-aan-huisinzameling georganiseerd door Limburg.net of het aankopen van recipiënten om deze huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden, voor zover het inzamelen van deze afvalstoffen niet begrepen is in de basisdienst.

 

De contantbelasting wordt vastgelegd rekening houdend met het principe ‘de vervuiler betaalt’. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld rekening houdende met volgende beginselen:

         De minimum- en maximumbedragen zoals vastgelegd in het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), bijlage 5.1.4.

         Er wordt geen contantbelasting geheven op de afvalstromen waarvoor een aanvaardingsplicht bestaat zoals gedefinieerd in het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

         De contantbelasting voor het selectief ingezameld huishoudelijk verpakkingsafval waarvoor een terugnameplicht bestaat (papier/karton, holglas en pmd) wordt vastgesteld rekening houdende met de richtlijnen zoals verstrekt door FOST Plus, erkend organisme voor de selectieve inzameling en financiering van het huishoudelijk verpakkingsafval.

         Voor alle bedragen van de contantbelasting wordt rekening gehouden met de richtlijnen van Limburg.net, die streeft naar een uniforme prijs voor gelijke dienstverlening binnen het bedieningsgebied.

         De verschuldigde contantbelasting omvat alle kosten nodig voor de inzameling en verwerking van de fractie aan huishoudelijke afvalstoffen die worden aangeboden buiten het kader van de basisdienst en die werden omgeslagen naar een relevante hoeveelheidsparameter per fractie. Deze kosten worden berekend door Limburg.net en weergegeven in een overzicht op te geven aan de gemeente.

         Het bedrag van de contantbelasting wordt bepaald ervan uitgaande dat de aangeboden afvalstoffen worden aangeboden conform de bepalingen van het afvalreglement.

         De vergoedingen die op de Limburg.net recyclageparken worden aangerekend betreffen geen contantbelastingen. Zij worden vastgelegd in een tarievenreglement goedgekeurd door de raad van bestuur van Limburg.net en bekrachtigd door de betrokken gemeenteraad.

 

Artikel 18: Afvalstoffen onderworpen aan de contantbelasting

Voor zover de aangeboden fractie huishoudelijke afvalstoffen niet valt onder de toepassing van de basisdienst, noch onder het tarievenreglement van toepassing op de recyclageparken, is er een contantbelasting verschuldigd door elk gezin of onderneming die in de gemeente één van de volgende fracties huishoudelijke afvalstoffen aanbiedt:

         in te zamelen volgens de haalmethode (huis-aan-huisophaling):

          huisvuil  (voor zover dit niet begrepen is in de basisdienst) en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval;

          keukenafval

          pmd

          textiel

          tuinafval en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval voor zover dit niet begrepen is in de basisdienst.

         in te zamelen volgens de haalmethode (op afroep):

          grofvuil

          snoeihout

 

AFDELING II – DE BEDRAGEN VAN DE CONTANTBELASTING

 

Artikel 19: De bedragen voor de aan huis inzameling

Voor de inzameling en verwerking van de aan huis opgehaalde huishoudelijk afvalstoffen, die aan het ophaalpunt worden aangeboden volgens het afvalreglement in het aangepaste recipiënt en voor zover ze niet vallen onder de basisdienst, is de volgende contantbelasting verschuldigd:

         Contantbelasting: huisvuil en tuinafval

          1 rol van 10 huisvuilzakken van 44 liter/stuk: € 12,50 /rol

          1 rol van 10 huisvuilzakken van 22 liter/stuk: €   6,25 /rol

          1 rol van 10 tuinafvalzakken: € 2,50/rol

 

Indien gebruik gemaakt wordt van specifieke inzamelsystemen:

TYPE CONTAINER

AFVALSOORT

EUR PER AANBIEDING

EUR PER KG

1.100 liter

huisvuil

3,21

0,18

Container per gezamenlijk

quotum (tarief van toepassing van zodra quotumkilo's opgebruikt zijn)

huisvuil

0,00

0,18

Gezamenlijk ondergronds inzamelsysteem van Limburg.net

huisvuil

0,63 (per opening van de trommel)

0,00

 

         Contantbelasting: pmd, keukenafval, textiel en lederwaren, papier en karton, hol glas en metaal.

 De contantbelasting bedraagt:

FRACTIE

EENHEID

CONTANTBELASTING

Pmd

1 rol van 20 zakken van 60 L

€ 3,00 per rol

keukenafval

1 rol van 13 zakken van 17 L

€ 2,00 per rol

textiel- en lederwaren

1 rol van 10 zakken van 50 L

€ 1,00 per rol

papier en karton

 

€ 0,00

hol glas

 

€ 0,00

metaal

 

€ 0,00

 

Artikel 20: De bedragen voor de inzameling op afroep

Voor het ophalen van het grofvuil op afroep wordt de contantbelasting vastgesteld op € 20,00 per ophaalbeurt van 2m³.

Voor het ophalen van snoeihout op afroep wordt de contantbelasting vastgelegd op € 15,00 per ophaalbeurt van 2m³.            

 

AFDELING III – DE HEFFING

 

Artikel 21: De heffing van de contantbelasting

Wanneer het afval wordt aangeboden in een daartoe bestemde zak of met de daartoe bestemde sticker, dan is de contantbelasting verschuldigd bij de aankoop van de afvalzak of de sticker.

 

Voor het grofvuil (ophaling op afroep) is de contantbelasting verschuldigd op het ogenblik dat de grofvuilaanvraag via de website wordt geplaatst en betaald (of de overschrijving wordt betaald in de gevallen dat niet online kan worden besteld).

 

Artikel 22: Belastingplichtige

Indien het afval wordt aangeboden voor een gezin dan is de contantbelasting hoofdelijk verschuldigd door de referentiepersoon van het gezin en alle meerderjarige leden van het gezin die in de woongelegenheid van de referentiepersoon verblijven.

 

Indien het afval wordt aangeboden voor een onderneming of vereniging dan is de contantbelasting hoofdelijk verschuldigd door de referentiepersoon en de onderneming zijnde iedere natuurlijke – of rechtspersoon die de onderneming uitmaakt of de leden van de vereniging, indien deze geen rechtspersoonlijkheid heeft.

 

Artikel 23: Voorschotaanrekening

§ 1 De contantbelasting voor de huishoudelijke afvalstoffen, die niet aangeboden worden in een daartoe bestemde zak of met een daartoe bestemde sticker, wordt aangerekend bij wijze van voorschotten volgens de in dit artikel opgenomen bepalingen.

De voorschotten worden aangerekend met betalingsuitnodigingen verstuurd aan de in de CARDS-databank geregistreerde referentiepersoon. De betalingen van de aangerekende voorschotten worden opgenomen in de rekenstaat.

De contantbelasting verschuldigd voor de huishoudelijke afvalstoffen, die niet aangeboden worden in een daartoe bestemde zak of met een daartoe bestemde sticker, worden op de rekenstaat in mindering gebracht op de betaalde voorschotten.

De krachtens het tarievenreglement betaalde voorschotten op de recyclageparken kunnen gecumuleerd worden met de voorschotaanrekening op grond van dit belastingreglement.

De krachtens het tarievenreglement verschuldigde tarieven op de Limburg.net recyclageparken kunnen eveneens in mindering gebracht worden op de betaalde voorschotten.

De toerekening van de voorschotten wegens verschuldigde contantbelasting / tarieven wordt nauwkeurig bijgehouden op de rekenstaat. De kohierbelasting uit HOOFDSTUK 2 wordt nooit op de voorschotten aangerekend of vermengd met de verschuldigde contantbelastingen.

De voorschotten worden uitsluitend aangerekend in volgorde van de afname van de dienst.

De rekenstaat vermeldt uitdrukkelijk op welke datum en voor welke dienstverlening de aanrekening gebeurt.

De eerste betalingsuitnodiging kan verstuurd worden naar aanleiding van de opname van het gezin / de onderneming / verantwoordelijke van een wooncomplex met gesolidariseerd quotum in de CARDS-databank.

Voor zover het saldo van de rekenstaat positief is, zullen de betalingsuitnodigingen geen aanleiding kunnen geven tot herinneringen aan de betalingsuitnodigingen waarvoor kosten worden aangerekend. Evenmin kunnen zij gedwongen worden ingevorderd.

 

§ 2 Voor elk wooncomplex met gesolidariseerd quotum wordt een voorschot aangerekend op basis van de aantallen en type containers die ter beschikking zijn gesteld:

         per gezamenlijke container van 1.100 liter: € 180,00

         in geval van een ondergronds inzamelsysteem van Limburg.net: € 30,00

 

§ 3 Wanneer het beschikbare saldo op de rekenstaat lager is dan een positief bedrag op de rekenstaat, drempelbedrag genoemd, wordt een betalingsuitnodiging voor een nieuw voorschot verstuurd. Het drempelbedrag wordt als volgt vastgesteld:

         een container van 1.100 liter: € 40,00

         in geval van een ondergronds inzamelsysteem van Limburg.net: € 10,00

 

Wanneer een wooncomplex met gesolidariseerd quotum meerdere gezamenlijke containers ter beschikking heeft, is het drempelbedrag de opstelsom van alle containers die ter beschikking zijn.

 

Het bedrag van de nieuwe betalingsuitnodiging zal gelijk zijn aan het voorschot uit § 2 behalve wanneer het saldo van de rekenstaat negatief is. In dit laatste geval zal het bedrag van de betalingsuitnodiging gelijk zijn met het voorschot uit § 2 vermeerderd met het bedrag nodig om het negatief saldo aan te zuiveren.

 

§ 4 Voor betalingsuitnodigingen van de voorschotten geldt een betalingstermijn van 21 dagen.

 

§ 5 Een voor de huis-aan-huisinzameling aangeboden afvalcontainer zal enkel geledigd worden, voor zover het op de rekenstaat beschikbare voorschot niet lager is dan onderstaande bedragen:

         een container van 1.100 liter: € 20,00

 

Het aanrekenen van de dienstverlening op de beschikbare voorschotten verloopt uitsluitend in volgorde van de datum van de afname van de dienst. Onder de datum van afname van de dienst wordt begrepen:

         de datum van ophaling van de huishoudelijke afvalstoffen, die niet aangeboden worden in een daartoe bestemde zak of met een daartoe bestemde sticker

         de datum van het bezoek aan het recyclagepark met aangeboden fracties boven de quota

 

§ 6 De afname van de dienst, de aard en de datum ervan worden geregistreerd en vermeld in de rekenstaat. De rekenstaat vermeldt het bedrag dat voor de dienst werd aangerekend op het voorschot en vermeldt of het bedrag aangerekend werd als een contantbelasting volgens dit reglement dan wel als een tarief volgens het tarievenreglement van Limburg.net.

 

§ 7  Door de betaling van een voorschot verklaart de belastingplichtige zich akkoord met de aanwending van de voorschotten conform dit reglement.

 

Artikel 24: Overzicht van de stand van de rekenstaat

Op elke nieuwe voorschotbetalingsuitnodiging zal een overzicht gegeven worden voor de periode verstreken sedert de laatste betalingsuitnodiging, van de betaalde voorschotten en de bij het bezoek van het containerpark of voor de huis-aan-huisinzameling aangerekende contantbelasting (via containers aan huis of via een ondergronds inzamelsysteem).

 

Indien de inzameling gebeurt op een adres met een gezamenlijke container met een gesolidariseerd quotum worden de betalingsuitnodigingen voor de huis aan huis inzameling gestuurd aan de verantwoordelijke die hiervoor in CARDS geregistreerd werd (bv. een syndicus).

 

De toerekening van de voorschotten wegens verschuldigde contantbelasting wordt nauwkeurig bijgehouden op de rekenstaat.

 

AFDELING IV – DIVERSE BEPALINGEN INZAKE DE CONTANTBELASTING

 

Artikel 25: Sociale correcties

In volgende gevallen worden extra huisvuilzakken ter beschikking gesteld:

         Voor gezinsleden jonger dan 3 jaar op 1 januari van het aanslagjaar wordt een vermeerdering van het jaarlijks quotum huisvuil per betreffend gezinslid toegepast. Kinderen die geboren worden in de loop van het aanslagjaar geven eveneens recht op een vermeerdering van het jaarlijks quotum huisvuil. Elk gezin ontvangt per jaar per kind onder de 3 jaar 1 rol met 10 huisvuilzakken van 22 liter/stuk extra.

         Eveneens wordt een vermeerdering van het jaarlijks quotum huisvuil per betreffende inwoner van de gemeente toegestaan aan personen die omwille van medische redenen meer afval produceren en zulks mits voorlegging van een doktersattest waarin uitdrukkelijk wordt vermeld dat de betrokkene om medische redenen beantwoordt aan het criterium voor het bekomen van een vermeerdering van het jaarlijks quotum huisvuil. Dit doktersattest dient overhandigd te worden aan een vertrouwenspersoon die in elke gemeente hiertoe is aangesteld. Personen die aan deze criteria voldoen, ontvangen per jaar 2 rollen van 10 huisvuilzakken van 44 liter/stuk OF 4 rollen van 10 huisvuilzakken van 22 liter/stuk.

         Gesubsidieerde onderwijsinstellingen kunnen de huisvuilzakken bekomen tegen de helft van de prijs. Het aantal rollen is gebaseerd op het aantal leerlingen en leerkrachten met een afronding naar het hogere tiental.

 

Artikel 26: De verkoop van afvalzakken

 

De afvalzakken waarvoor een contantbelasting verschuldigd is kunnen aangekocht worden op het gemeentehuis of op andere door de gemeente en/of door Limburg.net gecommuniceerde plaatsen.

Limburg.net wordt gemachtigd om een verkoopnet te organiseren voor afvalzakken via de kleinhandelaars. De verplichte verkoopprijs voor de afvalzak is gelijk aan de contantbelasting.

 

Artikel 27: Beschadiging of verlies van afvalcontainers / badges en hangslot

Bij beschadiging door oneigenlijk gebruik of bij verlies van een geleverde container, gegevens-chip of toegangsbadge wordt voor de vervanging volgende contantbelasting aangerekend:

         container 1.100 liter met gegevens-chip: € 235,50

         gegevens-chip: € 25,00

 

Indien bij beschadiging de gegevens-chip kan worden hergebruikt, wordt het bedrag van de container aangerekend minus het bedrag van de gegevens-chip.

 

Bij beschadiging door oneigenlijk gebruik of bij verlies van de toegangspas voor de ondergrondse container wordt een bedrag van € 15,00 aangerekend voor de verzending van een nieuwe toegangspas. Bij beschadiging door normaal gebruik wordt kosteloos een nieuwe pas opgestuurd, nadat de beschadigde pas werd ingeleverd.

 

Voor het aanleggen van een hangslot op een container wordt een bedrag aangerekend van € 36,25 per slot. Een container met slot wordt toegekend aan een adres en kan niet worden meegenomen ingeval van verhuis.

De verschuldigde bedragen worden in mindering gebracht van de voorschottenrekening.

 

Indien gedurende een periode van meer dan één jaar geen lediging voor een afvalcontainer geregistreerd werd, kan Limburg.net of de gemeente de betrokken afvalcontainer terugvorderen.

 

Artikel 28: Intrest bij negatief saldo

Wanneer de rekenstaat van het gezin of de onderneming een negatief saldo vertoont, dan zal dit negatief saldo vanaf de eerste aanmaning een nalatigheidsintrest opbrengen gelijk aan de nalatigheidsintresten inzake de rijksbelastingen op de inkomsten en gerekend tot de aanzuivering van het negatief saldo.

 

Artikel 29: De inning

De eventuele voorschotten op de contantbelasting en de contantbelastingen kunnen in naam en voor rekening van de gemeente geïnd worden door Limburg.net, die daartoe wordt gemachtigd overeenkomstig artikel 26 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

 

De betalingsuitnodigingen en de afrekeningen geven een gedetailleerd overzicht van de aangerekende en betaalde voorschotten, de aangerekende contantbelastingen en de aangerekende tarieven.

 

De inning van de contantbelasting door Limburg.net verloopt volgens de verdere bepalingen.

 

Artikel 30: De mogelijkheid van bezwaar

De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan tegen de aangerekende contantbelasting een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

 

Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk, ondertekend en gemotiveerd worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag vanaf de kennisgeving van een afrekening van een geheven contantbelasting.

 

Indien de belastingplichtige wenst gehoord te worden, moet dit uitdrukkelijk vermeld worden in het bezwaar.

 

Het college van burgemeester en schepenen, of een personeelslid van het gemeentepersoneel dat daartoe bijzonder door het college van burgemeester en schepenen is aangewezen, stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding enerzijds aan de referentiepersoon of, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger en anderzijds aan Limburg.net.

 

Het bezwaar wordt behandeld volgens de bepalingen van artikel 9, § 4 en 5 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. De kennisgeving van de beslissing zal de instantie vermelden waarbij, en de termijn waarbinnen, er tegen de beslissing beroep kan aangetekend worden conform artikel 10 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

 

Een afschrift van de beslissing zal meegedeeld worden aan Limburg.net.

 

Artikel 31: Omzetting in een kohierbelasting

Wanneer de rekenstaat een negatief saldo aan contantbelasting(en) vertoont wordt het volledige negatief saldo van contantbelasting(en) op de rekenstaat conform artikel 4, §7 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen omgezet in een kohierbelasting.

 

Artikel 32: Het aanvangsmoment van het reglement wat de contantbelasting betreft

De contantbelasting krachtens dit reglement is van toepassing voor het afval dat buiten de basisdienst wordt aangeboden vanaf 1 januari 2022.

 

HOOFDSTUK 4 – DE WIJZE WAAROP LIMBURG.NET DE GEREGLEMENTEERDE BELASTINGEN INT

 

Artikel 33: De aanrekening van de belastingen

Limburg.net is verantwoordelijk en staat in voor:

         de correcte en tijdige aanrekening aan de belastingplichtigen van de belastingen die in dit reglement worden vastgesteld;

         het correct bijhouden van de rekenstaten;

         de correcte en tijdige aanrekening van de inningskosten waarmee de belastingen krachtens dit reglement kunnen worden verhoogd bij niet tijdige betaling van de verschuldigde belastingen.

 

Behoudens afwijkende bepalingen in de eerdere hoofdstukken, gebeurt de aanrekening van de belastingen volgens de bepalingen van dit hoofdstuk:

1° De belastingen worden aan de belastingplichtige aangerekend door het verzenden van het aanslagbiljet wat de kohierbelasting betreft en het kennisgeven van het betalingsdocument wat de contantbelasting betreft. Het aanslagbiljet van de kohierbelasting en het betalingsdocument van de contantbelasting kunnen in een enkele verzending aan de belastingplichtige worden overgemaakt.

2° De kennisgeving van het betalingsdocument voor een contantbelasting gebeurt in de regel op papier onder gesloten omslag verzonden per gewone post op het adres van de belastingplichtige. De aanrekening van de contantbelasting kan verzonden worden op het e-mailadres van de belastingplichtige indien hij zijn e-mailadres opgaf aan de CARDS databank. De kennisgeving mag vervangen worden door een overhandiging van het betalingsdocument aan de belastingplichtige.

3° De tarieven aangerekend door Limburg.net volgens haar tarievenreglement voor het gebruik van het recyclagepark worden aan de gebruiker van het recyclagepark aangerekend op een daartoe geëigend document volgens het tarievenreglement. De aldus aangerekend tarieven mogen door Limburg.net vermeld worden op betalingsdocumenten waarop de contantbelastingen worden aangerekend of op de betalingsuitnodigingen waarmee de voorschotten aangerekend worden. De aangerekende tarieven moeten op deze documenten duidelijk onderscheiden zijn van de aangerekende contantbelasting.

 

Voor zover het saldo van de rekenstaat positief is, zullen de betalingsuitnodigingen geen aanleiding kunnen geven tot herinneringen aan de betalingsuitnodigingen waarvoor kosten worden aangerekend. Evenmin kunnen zij gedwongen worden ingevorderd.

 

Artikel 34: De vermeldingen op de betaaldocumenten

§ 1 Alle betaaldocumenten bevatten minstens volgende vermeldingen: de verzendingsdatum, de uiterste betalingsdatum, het bedrag dat moet worden betaald, de rekening waarop kan worden betaald, de referte die bij de betaling moet worden vermeld, de termijn waarbinnen bezwaar kan worden ingediend, de benaming, het adres en de contactgegevens van de instantie die bevoegd is om het bezwaarschrift te ontvangen, evenals de vermelding dat de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, zulks uitdrukkelijk moet vragen in het bezwaarschrift.

 

Als bijlage aan de betalingsdocumenten voor belastingen wordt een beknopte samenvatting van het belastingreglement toegevoegd.

 

§ 2 Alle betaaldocumenten m.b.t. de kohierbelasting vermelden op de achterzijde de volgende tekst:

 

‘Termijn van betaling en indienen van bezwaar’

De aangerekende belasting is betaalbaar binnen een termijn van twee maanden na de verzending van dit document. Klachten of bezwaren moeten schriftelijk worden meegedeeld aan het college van burgemeester en schepenen op het adres vermeld op de voorzijde van dit document, met vermelding van het kohiernummer en het bedrag van de betwiste belasting. Het schrijven moet verzonden worden binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van dit document. Het bezwaar heeft geen opschortende werking.

 

‘Eerste aanmaning’

Wanneer een aangerekende belasting niet binnen de vastgestelde termijn van twee maanden is betaald, zal Limburg.net per gewone brief de belastingplichtige aan de betaling herinneren. De aangerekende belasting moet volledig betaald worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de derde werkdag na de verzending van de herinnering.

 

‘Tweede aanmaning’

Wanneer de aangerekende belasting niet volledig betaald is binnen de vastgestelde termijn van de eerste aanmaning, verstuurt Limburg.net per gewone brief een tweede aanmaning aan de belastingplichtige. De tweede aanmaning verleent een betalingstermijn van 31 dagen aan de belastingplichtige. Indien de belasting niet volledig binnen de betalingstermijn wordt voldaan, wordt de belastingplichtige geacht de aangerekende belasting niet te betwisten en zal de belasting met een dwangbevel ingevorderd worden.

 

§ 3 De betaaldocumenten m.b.t. de contantbelasting waarmee aan de belastingplichtige een negatief saldo van de rekenstaat wordt meegedeeld, vermelden op de achterzijde volgende tekst:

 

‘Termijn van betaling en indienen van bezwaar’

Het op de voorzijde vermelde negatief saldo is betaalbaar binnen een termijn van 21 dagen na de kennisgeving van dit document. Klachten of bezwaren omtrent de aangerekende belastingen moeten  schriftelijk worden meegedeeld aan het college van burgemeester en schepenen op het adres vermeld op de voorzijde van dit document, met vermelding van het nummer van dit document en het bedrag van de betwiste belasting. Het schrijven moet verzonden worden binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van dit document.

 

‘Eerste aanmaning’

Wanneer een aangerekend negatief saldo niet volledig binnen de vastgestelde termijn van 21 dagen is betaald, zal Limburg.net per gewone brief of per e-mail de belastingplichtige aan de betaling van het negatief saldo herinneren. De aangerekende belasting moet volledig betaald worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de derde werkdag na de verzending van de aanmaning.

 

‘Tweede aanmaning’

Wanneer een aangerekend negatief saldo niet volledig betaald is binnen de vastgestelde termijn van de eerste aanmaning, verstuurt Limburg.net per gewone brief een tweede aanmaning aan de belastingplichtige. De tweede aanmaning verleent een betalingstermijn van 31 dagen aan de belastingplichtige. Indien het negatief saldo niet volledig binnen de betalingstermijn wordt voldaan, wordt de belastingplichtige geacht de aangerekende belasting niet te betwisten en zal het negatief saldo met een dwangbevel ingevorderd worden.

 

Artikel 35: De aanmaningen

§ 1 Indien het aanslagbiljet van de kohierbelasting niet tijdig en volledig wordt betaald binnen 2 maanden na de verzending of overhandiging van een betalingsdocument, verzendt Limburg.net per gewone brief of e-mail een eerste aanmaning voor het nog openstaande bedrag. De aanmaning kent een betaaltermijn van 14 dagen toe vanaf de derde werkdag na de verzending van de aanmaning.

 

Indien na de termijn van de eerste aanmaning het openstaande bedrag niet tijdig en volledig betaald wordt, verzendt Limburg.net een tweede aanmaning met een betaaltermijn van 31 dagen.

Bijkomend vermeldt de tweede aanmaning dat in een volgende fase een dwangbevel wordt overgemaakt bij deurwaardersexploot indien het openstaand bedrag niet wordt vereffend binnen voormelde termijn.

 

Limburg.net kan te allen tijde beslissen om bijkomende (kosteloze) aanmaningen te sturen.

 

§ 2 Indien de contantbelasting niet tijdig en volledig wordt betaald of wanneer de rekenstaat meer dan 21 opeenvolgende dagen na de verzending of overhandiging van een betalingsdocument een negatief saldo vertoont, verzendt Limburg.net per gewone brief of per e-mail een herinnering voor het nog openstaande bedrag. De aanmaning kent een betaaltermijn van 14 dagen toe vanaf de derde werkdag na de verzending van de aanmaning.

 

Indien na de termijn van de eerste aanmaning het openstaande bedrag niet tijdig en volledig wordt betaald, verzendt Limburg.net per gewone brief een tweede aanmaning met een betaaltermijn van 31 dagen.

 

Bijkomend vermeldt de tweede aanmaning dat in een volgende fase een dwangbevel wordt overgemaakt bij deurwaardersexploot indien het openstaand bedrag niet wordt vereffend binnen de voormelde termijn.

 

Limburg.net kan te allen tijde beslissen om bijkomende (kosteloze) aanmaningen te sturen.

 

Artikel 36: De kostenaanrekening van de dwangbevelen

De kosten verbonden aan het dwangbevel worden aan de belastingplichtige aangerekend.

 

De kosten van het dwangbevel worden bepaald volgens opgave van de betekenende gerechtsdeurwaarder.

 

Artikel 37: De betaling

De betalingen gebeuren op de rekening van Limburg.net onder vermelding van de referte vermeld in het betalingsdocument.

 

Bij afwezigheid van een correcte referte tracht Limburg.net op basis van de identiteit of het bedrag te achterhalen op welke belastingschuld de betaling betrekking heeft.

 

Gedeeltelijke betalingen waarvan redelijkerwijze niet kan worden achterhaald op welke openstaand saldo ze betrekking hebben, worden, voor zover van toepassing, eerst toegerekend op de openstaande kosten, daarna op een openstaande kohierbelasting,  vervolgens op een negatief saldo van de contantbelastingen of tarieven, in functie van de ouderdom van de schuld en tenslotte op aangerekende voorschotten. Een eventuele rest wordt op de rekenstaat geboekt als een voorschot op de contantbelasting / tarieven.

Betalingen waarvan duidelijk is dat ze betrekking hebben op een niet verschuldigde belasting, worden teruggestort aan de betaler.

Betalingen die geboekt werden als voorschot, kunnen worden teruggevorderd.

 

Artikel 38: De aanrekening van intresten

De intresten over de niet-betaalde kohierbelasting of de intresten over een openstaand negatief saldo van de contantbelasting worden aangerekend conform artikel 14 van het wetboek van minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen.

 

Artikel 39: Uitzondering op de inningsbevoegdheid

§ 1 Van zodra Limburg.net of door de gemeente of door de belastingplichtige of door diens schuldbemiddelaar in kennis wordt gesteld dat de belastingplichtige een collectieve schuldenregeling is toegestaan teneinde zijn financiële toestand als schuldenaar te herstellen overeenkomstig de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen én de belastingplichtige een afbetaling over verschillende termijnen wenst van de verschuldigde belastingen, toeslagen, kosten en/of nalatigheidsintresten, draagt Limburg.net het inningsdossier van de belastingplichtige terug over aan de gemeente die voor de verdere inning zal instaan.

 

§ 2 De belastingplichtige die niet voldoet aan de voorwaarden van § 1 en die desondanks een afbetaling over verschillende termijnen wenst van de verschuldigde belastingen, toeslagen, kosten en/of nalatigheidsintresten, richt zijn vraag tot de gemeente. Indien de gemeente instemt met de afbetaling in verschillende termijnen stelt de gemeente Limburg.net onverwijld in kennis van die beslissing. Limburg.net draagt het inningsdossier met onmiddellijke ingang over aan de gemeente die voor de verdere inning zal instaan.

 

HOOFDSTUK 5 – SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

 

Artikel 40: Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2022.

 

Artikel 41: Opheffing

Dit reglement vervangt alle vorige reglementen betreffende deze inhoud.

 

Artikel 42: Bekendmaking

Van dit belastingreglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid

overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur.

Het belastingreglement wordt overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het decreet over het lokaal bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.

 

Een eensluidend gewaarmerkt afschrift van dit reglement zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan:

         Limburg.net

         de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

         het Departement Omgeving, Afdeling Handhaving en/of de Vlaamse Minister van Omgeving

         de technische dienst (milieudienst, verantwoordelijke recyclagepark).