Openbare zitting

 

 

 

DE GEMEENTERAAD:

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 40 en 41

         besluit van de gemeenteraad van 30 juni 2022 " retributiereglement op het afleveren van vastgoedinformatie - vaststelling nieuw reglement met ingang van 1 oktober 2022 - goedkeuring "

 

Feiten en context

Het voorstel is om een aantal wijzigingen in het reglement op te nemen:

         opheffing vorig retributiereglement en vaststelling nieuw retributiereglement, beide vanaf 1 november 2022

         toevoeging bepalingen voor aanvragers die nog geen gebruik kunnen maken van het vastgoedinformatieplatform

Op Vlaams niveau is het initiatief ‘Vastgoedinformatieplatform’ (VIP) gelanceerd. Het ‘Vastgoedinformatieplatform’ is een initiatief van de gemeenten, in samenwerking met VVSG, vastgoedsector en de Vlaamse Regering. Digitaal Vlaanderen staat in voor de ontwikkeling van het platform en het operationeel beheer.

Het Vastgoedinformatieplatform wordt een digitaal portaal waar de aanvrager van vastgoedinfo via één eenvoudige weg de benodigde data in het kader van een verkoop of langdurige verhuur kan opvragen. Het platform verzamelt dan alle data uit de beschikbare, aangesloten bronnen (centrale registers en gemeenten). De bevoegde gemeente krijgt via het platform een vraag om het dossier te vervolledigen en te controleren op de kwaliteit, waarna de info wordt afgeleverd aan de aanvrager.

Onze gemeente heeft zich opgegeven als pilootgemeente binnen dit initiatief.

Sinds oktober 2022 is de basisversie in productie voor een beperkt aantal pilootgemeenten en professionele aanvragers. Vanaf januari 2024 is het gebruik van het Vastgoedinformatieplatform decretaal verplicht voor alle gemeenten en voor zowel professionele aanvragers als voor burgers.

Vanaf 1 januari 2024 zal de betaling voor elke aanvrager via het vastgoedinformatieplatform verlopen. De gemeentelijke retributie zal periodiek doorgestort worden naar de lokale besturen.

In de periode tussen aansluiting op het platform en het vierde kwartaal van 2023 zal de facturatie nog gebeuren door de gemeente.

De geleverde informatie omvat alle gegevens uit zowel de algemene vastgoedinformatie, het uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister, als de milieu-informatie van telkens 1 capakey (dit is kadastrale (plan)perceelsinformatie).

 

Argumentatie

Dit retributiereglement is opgemaakt aan de hand van het modelreglement van VVSG.

Daarnaast creëert het vastgoedinformatie platform steeds een volledig dossier, een onderdeel ervan aanvragen/afleveren is niet mogelijk. En tenslotte, wordt er in Vlaanderen gestreefd naar een uniforme prijsberekening voor zowel platform als gemeentelijke retributie, waarbij het uitgangspunt is één prijs per capakey, maar waarbij momenteel eventuele uitzonderingsregels nog worden geanalyseerd.

Het tarief dient vastgesteld te worden door de gemeenteraad.

De vrijstellingen die opgenomen zijn, sluiten het best aan bij de noden en het beleid van de gemeente.

Momenteel kunnen enkel de erkende Immobiliënkantoren (CIB) en notarissen gebruik maken van het Vastgoedinformatieplatform. Alle andere aanvragers die tijdens de pilootfase nog geen gebruik kunnen maken van het vastgoedinformatieplatform, moeten een aanvraag indienen bij de gemeente. Er wordt een volledig dossier afgeleverd, een onderdeel ervan aanvragen/afleveren is niet mogelijk. Team Ruimtelijk Beheer & Woonbeleid behandelt deze aanvragen en hiervoor moet nog een retributie worden voorzien. Zo ook voor het opnieuw overmaken van een reeds doorgestuurd vastgoeddossier door team Ruimtelijk Beheer & Woonbeleid voor alle aanvragers die nog geen gebruik kunnen maken van het Vastgoedinformatieplatform.

Indien de aanvrager via het Vastgoedinformatieplatform opnieuw een aanvraag moet doen voor dezelfde capakey, moet deze opnieuw de retributie van € 120,00 per capakey betalen.

 

BESLUIT

 

eenparig aangenomen.
 

Artikel 1:

Het retributiereglement op het afleveren van vastgoedinformatie, vastgesteld door de gemeenteraad van 30 juni 2022, wordt met ingang van 1 november 2022 opgeheven.

Artikel 2:

De gemeenteraad keurt het reglement over de vaststelling van een retributie op het afleveren van vastgoedinformatie met ingang van 1 november 2022 goed.

Artikel 3:

De gemeente Heusden-Zolder heft een retributie op het verstrekken van inlichtingen over

onroerende goederen.

De informatie wordt aangevraagd en afgeleverd via het Vastgoedinformatieplatform.

Indien een aanvrager tijdens de pilootfase geen gebruik kan maken van het Vastgoedinformatieplatform, wordt de informatie aangevraagd en afgeleverd via het Team Ruimtelijk Beheer & Woonbeleid.

Artikel 4:

De gemeentelijke retributie is verschuldigd door elke aanvrager en dient vanaf 1 januari 2024 door elke aanvrager te worden betaald via het Vastgoedinformatieplatform.

Tot het vierde kwartaal van 2023 staat de gemeente Heusden-Zolder zelf in voor het innen van de retributies.

Artikel 5:

De geleverde informatie omvat alle gegevens uit zowel de algemene vastgoedinformatie, het uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister, als de milieu-informatie van telkens 1 capakey.

Artikel 6:

§1. De retributie voor aanvragen via het Vastgoedinformatieplatform bedraagt € 120,00 per capakey.

§2. De retributie voor aanvragen bij het Team Ruimtelijk Beheer & Woonbeleid door aanvragers die nog geen gebruik kunnen maken van het vastgoedinformatieplatform tijdens de pilootfase bedraagt € 120,00 per capakey.

§3. De retributie voor het opnieuw overmaken van een reeds doorgestuurd vastgoeddossier door team Ruimtelijk Beheer & Woonbeleid voor alle aanvragers die nog geen gebruik kunnen maken van het Vastgoedinformatieplatform bedraagt € 15,00.

Artikel 7:

Vanaf het moment dat de betaal- en facturatiecomponent via het Vastgoedinformatieplatform verloopt (vierde kwartaal van 2023) volgen alle gemeenten dezelfde van gemeentelijke retributie vrijgestelde organisaties die opgenomen worden in het decreet.

Tot dan zijn in gemeente Heusden-Zolder volgende entiteiten vrijgesteld van gemeentelijke retributie:

1)      Federale overheden

2)      Vlaamse overheden

3)      Provinciale overheden 

4)      Lokale overheden en OCMW’s

5)      Intergemeentelijke samenwerkingen

6)      Hulpverleningszones en politiezones

Artikel 8:

De retributie wordt contant betaald tegen afgifte van een kwijting of in voorkomend geval binnen de termijn vermeld op het factuur.

Bij gebrek aan betaling wordt de retributie ingevorderd volgens de modaliteiten bepaald in artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur.

Artikel 9:

Van dit retributiereglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur.

Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het decreet over het lokaal bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.