Openbare zitting

 

 

 

DE GEMEENTERAAD:

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen

         decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

         decreet betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer 29 maart 2019

         besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10 maart 2021 " Verlenging tegemoetkoming diverse vergoedingen in het kader van COVID-19 - standpunt college "

         besluit van de gemeenteraad van 12 december 2019 " belastingreglement op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen gelegen in het winkelgebied Cité - opheffing beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2015 en vaststelling nieuw reglement met ingang van 1 januari 2020 - goedkeuring "

         besluit van de gemeenteraad van 12 december 2019 " retributiereglement op het individueel bezoldigd personenvervoer - vaststelling nieuw reglement met ingang van 1 januari 2020 - goedkeuring "

 

Feiten en context

Er wordt voorgesteld om bovenstaande belasting-/retributiereglementen te herzien wegens COVID-19.

 

Argumentatie

De gemeenteraad heeft de exclusieve bevoegdheid over het aanpassen van belasting-/retributiereglementen.

Omwille van de COVID-19 maatregelen lijkt het billijk om in artikel 6 van het belastingreglement op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen gelegen in het winkelgebied Cité zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 12 december 2019 een tweede paragraaf in te voegen: " §2. Het tarief in §1 wordt gehalveerd en dit enkel voor het jaar 2021. "

In een aantal gevallen kan de gemeenteraad niet eigenmachtig beslissen om een retributie of belasting te verlagen of te schrappen. Dit doet zich voor als een centrale overheid aan de gemeenten oplegt om een retributie of belasting te innen waarvan het bedrag bij wet of decreet vaststaat. Alleen het orgaan dat de vergoeding invoerde, kan die ook aanpassen of opheffen. Dit is van toepassing op het retributiereglement op het individueel bezoldigd personenvervoer. Als de Vlaamse Regering het toelaat, wordt in artikel 3 van het retributiereglement op het individueel bezoldigd personenvervoer zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 12 december 2019 een tweede paragraaf ingevoegd: " §2. Al de tarieven vermeld in §1. worden aangepast naar € 0,00 en dit enkel voor het jaar 2021. "

 

BESLUIT

 

eenparig aangenomen.
 

Artikel 1:

In artikel 6 van het belastingreglement op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen gelegen in het winkelgebied Cité zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 12 december 2019 wordt een tweede paragraaf ingevoegd: " §2. Het tarief in §1 wordt gehalveerd en dit enkel voor het jaar 2021. "

 

Als de Vlaamse Regering het toelaat om de retributie op het individueel bezoldigd personenvervoer te verlagen of te schorsen, wordt in artikel 3 van het retributiereglement op het individueel bezoldigd personenvervoer zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 12 december 2019 een tweede paragraaf ingevoegd: " §2. Al de tarieven vermeld in §1. worden aangepast naar € 0,00 en dit enkel voor het jaar 2021. "

 

Artikel 2:

Van dit belasting-/retributiereglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid

overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur.

Het belastingreglement wordt overeenkomstig artikel 286,287 en 288 van het decreet over het

lokaal bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.