Openbare zitting

 

 

 

DE GEMEENTERAAD:

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 40 en 41

         wet op het politieambt van 5 augustus 1992

         wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 "Goederen" van het Burgerlijk Wetboek

         besluit van de gemeenteraad van 28 oktober 2021 " retributiereglement voor de bestuurlijke inbeslagname en de stalling van voertuigen - opheffing beslissing van de gemeenteraad van 27 mei 2021 en vaststelling nieuw reglement met ingang van 1 november 2021 - goedkeuring "

 

Feiten en context

Het voorstel is om het vorig retributiereglement op te heffen en een nieuw retributiereglement vast te stellen, beide vanaf 1 januari 2023. Dit retributiereglement is opgesteld volgens het modelreglement dat opgemaakt werd door het ARIEC.

 

Dit retributiereglement past in het project rond verkeershandhaving en bestuurlijke aanpak van criminaliteit. In het verkeer worden regelmatig onveilige verkeerssituaties vastgesteld waarbij bestuurders al dan niet voor het plezier de openbare weg onveilig maken: veel te hard rijden, met opzet slippen en driften, enz. De omwonenden klagen over overlast en onveiligheid, andere weggebruikers worden, minstens potentieel, in gevaar gebracht. In dat kader is de burgemeester bevoegd om de nodige maatregelen te nemen die de openbare orde vrijwaren en garanderen.

 

In een aantal gevallen is het noodzakelijk om voertuigen van roekeloze bestuurders te immobiliseren en van de openbare weg te halen als preventieve maatregel. Het voertuig wordt dan om die reden bestuurlijk in beslag genomen. Het voertuig wordt getakeld door de erkende takeldienst CARROSSERIE EN DEPANNAGE GEERT SCHOPS BVBA en daarna gestald ter bewaring.

 

Omwille van de verantwoording van de administratieve kost en enkele kleine inhoudelijke aanpassingen, dringt een wijziging van het retributiereglement zich op.

 

Zodra de voorwaarden van de bestuurlijke inbeslagname van voertuigen vervuld zijn, beginnen de administratieve taken. Naar aanleiding van de feiten zal er een PV worden opgemaakt door de dienstdoende politieagent. Ook dient het voertuig bestuurlijk inbeslaggenomen te worden waardoor de takeldienst geïnformeerd moet worden. Op basis van de vaststellingen wordt de officier bestuurlijke politie geïnformeerd. De officier bestuurlijke politie zal op zijn beurt een bestuurlijk verslag opmaken. Dat bestuurlijk verslag wordt overgemaakt aan de burgemeester die het hoofd van de bestuurlijke politie is. Ook het parket ontvangt een kopie van het bestuurlijk verslag. In het bestuurlijk verslag dient volgende informatie te worden opgenomen: feiten, kennisgeving aan en beslissing officier gerechtelijke politie, gegevens voertuig, gegevens bestuurder & eigenaar, takeling voertuig en conclusie.

 

Nadat het bestuurlijk verslag overgemaakt is aan de burgemeester zal hij het verslag op diens beurt overmaken aan de administratie. Ingevolge de bestuurlijke inbeslagname dien(t)(en) de betrokkene(n) van het voertuig te worden gehoord. De administratie zorgt ervoor dat betrokkene(n) per aangetekende brief word(t)(en) uitgenodigd voor een hoorzitting bij de burgemeester als hoofd van de bestuurlijke politie. Gedurende de hoorzitting krijg(t)(en) de betrokkene(n) de mogelijkheid om hun versie van de feiten uiteen te zetten. Van de hoorzitting wordt een PV opgemaakt door de administratie. De financiële dienst zorgt ervoor dat de betrokkene(n) onmiddellijk na de hoorzitting de mogelijkheid krijg(t)(en) tot betaling van de verschuldigde retributie. Hiervoor stellen zij een factuur op dewelke (elektronisch) moet worden betaald. 

 

Op basis van het PV hoorzitting wordt een burgemeestersbesluit opgemaakt teneinde de bestuurlijke inbeslagname te bekrachtigen evenals de duur ervan te bepalen. Het genomen burgemeestersbesluit wordt per aangetekende brief verzonden naar de betrokkene(n).

 

De betrokkene(n) kan/kunnen na afloop van de inbeslagname het voertuig bij takeldienst Schops afhalen op vertoon van het betalingsbewijs. Hierna zal takeldienst Schops de takelkost evenals de stallingskost factureren aan de financiële dienst van het lokaal bestuur. Het lokaal bestuur vereffent de factuur waarna de werkzaamheden ingevolge de bestuurlijke inbeslagname eindigen.

 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de hierboven genoemde administratieve werkzaamheden:

         Vaststellende politieagent stelt een PV op;

         Vaststellende politieagent informeert Takeldienst Schops;

         Vaststellende politieagent informeert officier bestuurlijke politie;

         Officier bestuurlijke politie stelt een bestuurlijk verslag op;

         Officier bestuurlijke politie maakt het bestuurlijk verslag over aan de burgemeester;

         Officier bestuurlijke politie maakt het bestuurlijk verslag over aan het parket;

         Burgemeester bezorgt het bestuurlijk verslag aan de administratie;

         Administratie nodigt bestuurder per aangetekende brief en per gewone brief uit  voor een hoorzitting;

         Hoorzitting vindt plaats voor de burgemeester en kabinetsmedewerkster;

         Administratie stelt de verklaring vrijwillige afstand van het inbeslaggenomen voertuig op en laat deze ondertekenen door de bestuurder;

         Administratie stelt een PV op van de hoorzitting;

         Dienst Financiën stelt een factuur op;

         Administratie stelt op basis van PV hoorzitting een burgemeestersbesluit op;

         Administratie stuurt het burgemeestersbesluit ter ondertekening door naar algemeen directeur en burgemeester;

         Algemeen directeur ondertekent het burgemeestersbesluit;

         Burgemeester ondertekent het burgemeestersbesluit;

         Administratie verzendt per aangetekende en gewone brief het ondertekend burgemeestersbesluit naar de betrokkene(n);

         Dienst Financiën ontvangt (elektronische) betaling van betrokkene(n) en geeft betalingsbewijs mee;

         Dienst Financiën informeert Takeldienst Schops per mail en telefonisch over betaling van betrokkene(n);

         Opvolging na te leven termijnen door administratie lokaal bestuur Heusden-Zolder middels gewone en aangetekende brieven.

 

De bestuurlijke inbeslagname van een voertuig zorgt ervoor dat al deze werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door de administratie van het lokaal bestuur Heusden-Zolder. Zodoende is het voor het lokaal bestuur van Heusden-Zolder niet meer dan redelijk om een administratieve kost te heffen. De hoogte van de administratieve kost wordt bepaald op € 120,00 omwille van de verschillende en tijdrovende administratieve taken. Deze administratieve taken zijn onontbeerlijk opdat de bestuurlijke inbeslagname rechtsgeldig en correct wordt uitgevoerd en in overeenstemming zijn met de verwachte kwalitatieve vereisten. Dit naast de kosten voor frankering van meerdere aangetekende en gewone brieven.

 

Dit retributiereglement dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de gemeenteraad.

 

Argumentatie

De kosten die een bestuurlijke inbeslagname met zich meebrengt, dienen doorgerekend te worden aan de roekeloze bestuurder van het voertuig. Het is immers door de roekeloze houding van de bestuurder en het gevaar dat hij/zij voor de gemeenschap vormt dat deze kosten gemaakt dienen te worden. De bezitter van het voertuig of de eigenaar van het voertuig/houder van de nummerplaat is de retributie verschuldigd indien de bestuurder van het voertuig in gebreke blijft.

De tarieven die in het retributiereglement opgenomen zijn, zijn in functie van de werkelijke kosten die door het takelbedrijf aangerekend worden volgens de overeenkomst met de gemeente Heusden-Zolder van 21 april 2021. De retributie bestaat uit een bedrag voor de inbeslagname van het voertuig, een bewaarkost per kalenderdag en een administratieve kost. Aangezien het takelen en stallen van zwaardere voertuigen (boven de 3.500kg maximaal toegelaten massa (MTM)) duurder is, wordt er een differentiatie gemaakt naargelang de zwaarte van het voertuig.

 

BESLUIT

 

  • 20 stemmen voor: Mario Borremans, Marleen Hoydonckx, Engin Ozdemir, Isabelle Thielemans, Dirk Schops, Lode Schops, Nico Geeraerts, Funda Oru, Annette Palmers, Kristof Was, Arif Birinci, Petra Tielens, Mario Carremans, Janne Celis, Swa Vanderaerden, Tonny Vanhamel, Marten Frederix, Zihni Aktepe, Elif Sanli en Eddy Pools
  • 7 onthoudingen: Jan Jans, Tony Lespoix, Ann Leyssens, Hans Zegers, Herwig Hermans, Anny Jaspers en Steven Goris

 

Artikel 1:

Het retributiereglement voor de bestuurlijke inbeslagname en de stalling van voertuigen, vastgesteld door de gemeenteraad van 28 oktober 2021, wordt met ingang van 1 januari 2023 opgeheven.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad keurt het reglement over de vaststelling van de retributie voor de bestuurlijke

inbeslagname en de stalling van voertuigen met ingang van 1 januari 2023 goed.

 

Artikel 3:

In dit reglement wordt verstaan onder:

         bestuurlijke inbeslagname: het voertuig dat een gevaar betekent voor het leven en/of de lichamelijke integriteit van personen en/of de veiligheid van goederen wordt aan het vrije beschikkingsrecht van de eigenaar, de bezitter en/of de bestuurder onttrokken, zolang zulks met het oog op de openbare veiligheid en rust vereist is;

         voertuig: alle motorvoertuigen, zonder dat deze opsomming beperkend is. Het begrip voertuig houdt eveneens alle toebehoren in, alsook de voorwerpen die er aan vastgemaakt zijn;

         retributie bestuurlijke inbeslagname voertuig: de kost voor de inbeslagname en takeling van het voertuig;

         bewaarkost: de kost voor het bewaren van het voertuig gedurende de periode van bestuurlijke inbeslagname totdat het voertuig effectief opgehaald wordt;

         administratieve kost: de kost voor de administratie ingevolge de bestuurlijke inbeslagname van het voertuig.

 

Artikel 4:

De retributie bestaat uit drie delen waarbij er in het eerste deel een onderscheid wordt gemaakt naargelang het tijdstip van takelen en wordt als volgt vastgesteld:

         Deel 1: bestuurlijke inbeslagname voertuig

          tot 3.500 kg:

          dagtarief (8u tot 18u): € 205,70

          nachttarief (18u tot 8u): € 254,10

          weekend en feestdag (vrijdag 18u tot maandag 8u): € 254,10

          vanaf 3.500 kg:

          dagtarief (8u tot 18u): € 786,50

          nachttarief (18u tot 8u): € 907,50

          weekend en feestdag (vrijdag 18u tot maandag 8u): € 907,50

         Deel 2: bewaarkost per kalenderdag

          voor een voertuig tot 3.500 kg: € 12,10

          voor een voertuig vanaf 3.500 kg:  € 24,20

         Deel 3: administratieve kost:

          ongeacht het gewicht van het voertuig: € 120,00.

 

De bewaarkost wordt berekend vanaf de dag dat het voertuig getakeld werd tot en met de dag waarop het voertuig effectief wordt opgehaald en dat ten vroegste op het moment dat de bestuurlijk inbeslagname eindigt, zoals vastgelegd in het burgemeestersbesluit.

 

Artikel 5:

§ 1. De retributie is verschuldigd door de persoon die de bestuurder/gebruiker was van het voertuig op het moment van de feiten die aanleiding gaven tot de inbeslagname van het voertuig.

§ 2. De houder van de kentekenplaat en/of de eigenaar, dan wel bezitter, van het voertuig is de retributie verschuldigd indien de bestuurder in gebreke blijft.

 

Artikel 6:

§ 1. De totale retributie is verschuldigd bij opheffing van de bestuurlijke inbeslagname, en dient uiterlijk op het moment van het ophalen van het voertuig betaald te worden.

§ 2. De betaling van de retributie moet (elektronisch) gebeuren, bij voorkeur met debet- of creditcard. De dienst financiën van het lokaal bestuur Heusden-Zolder staat in voor de inning van de retributie.

§ 3. Op het moment van het ophalen van het voertuig dient de verschuldigde retributie volledig betaald te zijn. Het voertuig wordt niet vrijgegeven zolang de betaling niet voldaan is.

§ 4. Indien de volledige retributie nog niet betaald is op de dag waarop men het voertuig zou komen ophalen en/of het voertuig niet opgehaald wordt op de voorziene dag, dan wordt de stalling verlengd en de bijkomende bewaarkost eveneens aangerekend.

§ 5. Ingeval het voertuig niet of niet tijdig wordt opgehaald, is de retributie verschuldigd tot de dag waarop de eigenaar of het voertuig heeft opgehaald of vrijwillig afstand heeft gedaan van zijn voertuig of de dag waarop de gemeente of de takeldienst conform het burgerlijk recht over het voertuig kan beschikken.

Het voertuig wordt maximaal tot 6 maanden na de bestuurlijke inbeslagname bewaard. Indien de retributie na die 6 maanden niet betaald is, kan de eigenaar ervoor kiezen om vrijwillig afstand te doen van het voertuig.

 

Artikel 7:

De retributie wordt contant betaald tegen afgifte van een kwijting of in voorkomend geval binnen de termijn vermeld op het factuur.

Bij gebrek aan betaling wordt de retributie ingevorderd volgens de modaliteiten bepaald in artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur.

 

Artikel 8:

Van dit retributiereglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid

overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur.

Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het decreet over het

lokaal bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.