Openbare zitting

 

 

 

DE GEMEENTERAAD:

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         artikelen 40 en 41, decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

         wet op het politieambt van 5 augustus 1992

         wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 "Goederen" van het Burgerlijk Wetboek

         besluit van de gemeenteraad van 27 mei 2021 " retributiereglement voor de bestuurlijke inbeslagname en de stalling van voertuigen - opheffing beslissing van de gemeenteraad van 25 juni 2020 en vaststelling nieuw reglement met ingang van 1 juni 2021 - goedkeuring "

 

Feiten en context

Het voorstel is om het vorig retributiereglement op te heffen en een nieuw retributiereglement vast te stellen, beide vanaf 1 november 2021.

Omwille van de uitdrukkelijke verwijzing naar een artikel van het oude Burgerlijk Wetboek dringt een wijziging van het retributiereglement zich op.

Dit retributiereglement past in het project rond verkeershandhaving en bestuurlijke aanpak van criminaliteit. In het verkeer worden regelmatig onveilige verkeerssituaties vastgesteld waarbij bestuurders al dan niet voor het plezier de openbare weg onveilig maken: veel te hard rijden, met opzet slippen en driften, enz. De omwonenden klagen over overlast en onveiligheid, andere weggebruikers worden, minstens potentieel, in gevaar gebracht. In dat kader is de burgemeester bevoegd om de nodige maatregelen te nemen die de openbare orde vrijwaren en garanderen.

In een aantal gevallen is het noodzakelijk om voertuigen van roekeloze bestuurders te immobiliseren en van de openbare weg te halen als preventieve maatregel. Het voertuig wordt dan om die reden bestuurlijk in beslag genomen. Het voertuig wordt getakeld door de erkende takeldienst CARROSSERIE EN DEPANNAGE GEERT SCHOPS BVBA en daarna gestald ter bewaring.

 

Argumentatie

Zoals voorheen dienen de kosten die een bestuurlijke inbeslagname met zich meebrengt, doorgerekend te worden aan de roekeloze bestuurder van het voertuig. Het is immers door de roekeloze houding van de bestuurder en het gevaar dat hij/zij voor de gemeenschap vormt dat deze kosten gemaakt dienen te worden. De bezitter van het voertuig of de eigenaar van het voertuig/houder van de nummerplaat is de retributie verschuldigd indien de bestuurder van het voertuig in gebreke blijft.

De tarieven die in het retributiereglement opgenomen zijn, zijn in functie van de werkelijke kosten die door het takelbedrijf aangerekend worden volgens de overeenkomst met de gemeente Heusden-Zolder van 21 april 2021. De retributie bestaat uit een bedrag voor de inbeslagname van het voertuig, een bewaarkost per kalenderdag en een administratieve kost. Aangezien het takelen en stallen van zwaardere voertuigen (boven de 3.500kg) duurder is, wordt er een differentiatie gemaakt naargelang de zwaarte van het voertuig.

Ingevolge de wijziging van het Burgerlijk Wetboek, dewelke inwerking treedt op 1 september 2021, werd het lokaal bestuur Heusden-Zolder geïnformeerd door het ARIEC (Arrondissementeel Informatie- en Expertisecentrum Limburg).

Er werden meerdere mogelijkheden aangeboden ter oplossing van de voormelde wijziging. Het lokaal bestuur Heusden-Zolder heeft in samenspraak met het ARIEC ervoor geopteerd om over te gaan tot wijziging van het retributiereglement.

Het betreffende artikel is vervangen door een nieuwe paragraaf zodat het retributiereglement opnieuw conform het geldende Burgerlijk Wetboek is.

Ingevolge de wijziging van het Burgelijk Wetboek wordt na de bewaringstermijn van 6 maanden, het voertuig niet meer automatisch eigendom van de gemeente, zodat dit aangepast moet worden in het besluit.   

 

BESLUIT

eenparig aangenomen.
 

Artikel 1:

Het retributiereglement voor de bestuurlijke inbeslagname en de stalling van voertuigen, vastgesteld door de gemeenteraad van 27 mei 2021, wordt met ingang van 1 november 2021 opgeheven.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad keurt het reglement over de vaststelling van de retributie voor de bestuurlijke

inbeslagname en de stalling van voertuigen met ingang van 1 november 2021 goed.

 

Artikel 3:

In dit reglement wordt verstaan onder:

         bestuurlijke inbeslagname: het voertuig dat een gevaar betekent voor het leven en/of de lichamelijke integriteit van personen en/of de veiligheid van goederen wordt aan het vrije beschikkingsrecht van de eigenaar, de bezitter en/of de bestuurder onttrokken, zolang zulks met het oog op de openbare veiligheid en rust vereist is;

         voertuig: alle motorvoertuigen, zonder dat deze opsomming beperkend is. Het begrip voertuig houdt eveneens alle toebehoren in, alsook de voorwerpen die er aan vastgemaakt zijn;

         retributie bestuurlijke inbeslagname voertuig: de kost voor de inbeslagname en takeling van het voertuig;

         bewaarkost: de kost voor het bewaren van het voertuig gedurende de periode van bestuurlijke inbeslagname;

         administratieve kost: de kost voor de administratie ingevolge de bestuurlijke inbeslagname van het voertuig.

 

Artikel 4:

De retributie bestaat uit drie delen waarbij er in het eerste deel een onderscheid wordt gemaakt naargelang het tijdstip van takelen en wordt als volgt vastgesteld:

         Deel 1: bestuurlijke inbeslagname voertuig

          tot 3.500 kg:

          dagtarief (8u tot 18u): € 205,70

          nachttarief (18u tot 8u): € 254,10

          weekend en feestdag (vrijdag 18u tot maandag 8u): € 254,10

          vanaf 3.500 kg:

          dagtarief (8u tot 18u): € 786,50

          nachttarief (18u tot 8u): € 907,50

          weekend en feestdag (vrijdag 18u tot maandag 8u): € 907,50

         Deel 2: bewaarkost per kalenderdag

          voor een voertuig tot 3.500 kg: € 12,10

          voor een voertuig vanaf 3.500 kg:  € 24,20

         Deel 3: administratieve kost:

          ongeacht het gewicht van het voertuig: € 265,00.

 

Artikel 5:

§ 1. De retributie is verschuldigd door de persoon die de bestuurder/gebruiker was van het voertuig op het moment van de feiten die aanleiding gaven tot de inbeslagname van het voertuig.

§ 2. De houder van de nummerplaat en/of de eigenaar, dan wel bezitter, van het voertuig is de retributie verschuldigd indien de bestuurder in gebreke blijft.

 

Artikel 6:

§ 1. De totale retributie is verschuldigd bij opheffing van de bestuurlijke inbeslagname, en dient uiterlijk op het moment van ophaling van het voertuig betaald te worden.

§ 2. De betaling van de retributie moet (elektronisch) gebeuren, bij voorkeur met debet- of creditcard. De dienst financiën van het lokaal bestuur Heusden-Zolder staat in voor de inning van de retributie.

§ 3. Op het moment van ophaling van het voertuig dient de verschuldigde retributie volledig betaald te zijn. Het voertuig wordt niet vrijgegeven zolang de betaling niet voldaan is.

§ 4. Indien de betaling van de volledige retributie niet voldaan is op de voorziene dag van ophaling en/of het voertuig niet opgehaald wordt op de voorziene dag van ophaling, wordt de stalling verlengd en de bijkomende bewaarkost eveneens aangerekend.

§ 5. Het voertuig wordt maximaal tot 6 maanden na de bestuurlijke inbeslagname bewaard. Indien de retributie na die 6 maanden niet betaald is, kan de eigenaar ervoor kiezen om vrijwillig afstand te doen van het voertuig.

 

Artikel 7:

Bij gebrek aan betaling wordt de retributie ingevorderd volgens de modaliteiten bepaald in artikel

177 van het decreet over het lokaal bestuur.

 

Artikel 8:

Van dit retributiereglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid

overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur.

Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het decreet over het

lokaal bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.