Openbare zitting

 

 

 

DE GEMEENTERAAD:

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd

         decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (OVD) zoals gewijzigd

         decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 40 en 41

         besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (OVB) zoals gewijzigd

         besluit van de gemeenteraad 24 juni 2021 “ belastingreglement op de afgifte van administratieve bescheiden – opheffing beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2020 en vaststelling nieuw reglement met ingang van 1 juli 2021 - goedkeuring “.

         besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10 november 2021 " vastgoedinformatieportaal - instappen pilootproject - standpunt college "

 

Feiten en context

Het voorstel is om een aantal wijzigingen in het reglement op te nemen:

         opheffing vorig belastingreglement en vaststelling nieuw belastingreglement, beide vanaf

1 oktober 2022

         update tarieven bij Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en GIS

         schrapping tarieven met betrekking tot vastgoedinformatie, uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister en opnieuw overmaken van reeds doorgestuurde vastgoedinformatie/uittreksels

Er wordt onderzocht op welke manier we onze vastgoedinformatie kunnen automatiseren. Vandaar 

werd op Vlaams niveau het initiatief ‘Vastgoedinformatieplatform’ gelanceerd. Het ‘Vastgoedinformatieplatform’ is een initiatief van de gemeenten, in samenwerking met VVSG, vastgoedsector en de Vlaamse Regering. Digitaal Vlaanderen staat in voor de ontwikkeling van het platform en het operationeel beheer.

Het Vastgoedinformatieplatform wordt een digitaal portaal waar de aanvrager van vastgoedinfo via één eenvoudige weg de benodigde data in het kader van een verkoop of langdurige verhuur kan opvragen. Het platform verzamelt dan alle data uit de beschikbare, aangesloten bronnen (centrale registers en gemeenten). De bevoegde gemeente krijgt via het platform een vraag om het dossier te vervolledigen en te controleren op de kwaliteit, waarna de info wordt afgeleverd aan de aanvrager.

Onze gemeente heeft zich opgegeven als pilootgemeente binnen dit initiatief.

Vanaf oktober 2022 zal de basisversie in productie gaan voor een beperkt aantal pilootgemeenten en professionele aanvragers. Vanaf januari 2024 is het gebruik van het Vastgoedinformatieplatform decretaal verplicht voor alle gemeenten en voor zowel professionele aanvragers als voor burgers.

Vanaf januari 2024 zal de betaling via het vastgoedinformatieplatform verlopen. De gemeentelijke retributie zal periodiek doorgestort worden naar de lokale besturen.

In de periode tussen aansluiting op het platform en januari 2024 zal de facturatie nog gebeuren door de gemeente.

De geleverde informatie omvat alle gegevens uit zowel de algemene vastgoedinformatie, het uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister, als de milieu-informatie van telkens 1 kadastraal perceel.

 

Argumentatie

De prijzen van artikel 4, 2) Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en GIS werden geüpdatet. Ook mede door het feit dat dossiervormingen complexer worden.

Deze tarieven dienen vastgesteld te worden door de gemeenteraad.

In het belastingreglement op de afgifte van administratieve bescheiden, goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 juni 2021 wordt een onderscheid gemaakt tussen vastgoedinformatie, het uittreksel uit het plannen-/vergunningenregister en opnieuw overmaken van reeds doorgestuurde vastgoedinformatie/uittreksels. De nodige aanpassingen in ons reglement dringen zich op. Er wordt voorgesteld om deze bepalingen op te nemen in een apart retributiereglement.

De vrijstellingen die opgenomen zijn, sluiten het best aan bij de noden en het beleid van de gemeente.

 

BESLUIT

 

eenparig aangenomen.
 

Artikel 1:

Het belastingreglement op de afgifte van administratieve bescheiden, vastgesteld door de gemeenteraad op 24 juni 2021, wordt met ingang van 1 oktober 2022 opgeheven.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad keurt het reglement over de vaststelling van een belasting op de afgifte van administratieve bescheiden met ingang van 1 oktober 2022 goed.

 

Artikel 3:

Er wordt ten voordele van de gemeente een belasting gevestigd op het opzoeken, het samenstellen en het afleveren van administratieve stukken.

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen aan wie het stuk wordt afgeleverd. Deze verordening is niet toepasselijk op het afleveren van stukken die onderworpen zijn aan de betaling van een bijzonder recht ten voordele van de gemeente krachtens een wet, een algemeen of provinciaal reglement of een bijzonder gemeentelijk reglement.

 

Artikel 4:

Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt:

1) Burgerzaken

1. Identiteitsbewijzen voor niet-Belgische kinderen jonger dan 12 jaar: € 1,00

2. Elektronische identiteitskaarten voor Belgen vanaf 12 jaar/elektronische vreemdelingenkaarten, levering bij de gemeente:

         gewone procedure: € 20,00

         spoedprocedure: € 125,00

3. Elektronische identiteitskaarten voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar (kids-ID), levering bij de gemeente:

         gewone procedure: € 8,00

         spoedprocedure: € 115,00

4. Spoedprocedures met gecentraliseerde levering bij FOD Binnenlandse Zaken in Brussel voor elektronische identiteitskaarten voor :

         Belgen vanaf 12 jaar: € 150,00

         Belgische kinderen jonger dan 12 jaar: € 140,00

5. Paspoorten (reispassen) – nieuwe aanvraag voor personen jonger dan 18 jaar / 18 jaar en ouder

         gewone procedure:

          vanaf 18 jaar: € 71,00

          jonger dan 18 jaar: € 41,00

         dringende procedure:

          vanaf 18 jaar: € 250,00

          jonger dan 18 jaar: € 220,00

         superdringende procedure:

          vanaf 18 jaar: € 350,00

          jonger dan 18 jaar: € 320,00

6. Attest Immatriculatie voor vreemdelingen: € 2,00

7. Trouwboekje: € 25,00

8. Wettigen van handtekeningen: € 1,50

9. Slachtbrieven: € 10,00

10. Rijbewijzen (bankkaartmodel)

         rijbewijs: € 25,00

         duplicaat/ uitbreiding rijbewijs: € 25,00

         voorlopig rijbewijs: € 25,00

         duplicaat voorlopig rijbewijs: € 25,00

         Internationaal rijbewijs (papieren versie): € 25,00

11. Verlies PIN- en PUK codes: € 10,00

12. Verzoeken tot voornaamswijziging: € 150,00

 

2) Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en GIS:

1. Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen:

1.1. Woon- of handelsgebouw

* Dossier zonder medewerking architect: € 15,00/dossier

** Supplement bij afwijking: € 15,00/dossier

* Dossier met medewerking architect: € 30,00/wooneenheid

** Supplement bij afwijking: € 250,00/dossier

1.2. Industriegebouw

* Dossier zonder medewerking architect: € 20,00/dossier

** Supplement bij afwijking: € 20,00/dossier

* Dossier met medewerking architect: € 250,00/dossier

** Supplement bij afwijking: € 250,00/dossier

1.3. Melding stedenbouwkundige handelingen dossierkost: € 15,00/dossier

1.4. Melding zorgwonen dossierkost: € 30,00/dossier

1.5. Melding stedenbouwkundige handelingen met architect: € 30,00/dossier

1.6. Digitaliseren en indienen van een analoog dossier in het omgevingsloket: € 20,00/dossier

2. Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden en aanvraag tot bijstelling van de verkaveling:

2.1. Aanvraag zonder aanleg van wegenis:

* Basisdossier: € 250,00

** Supplement: € 30,00/bouwlot

2.2. Aanvraag met aanleg van wegenis:

* Basisdossier: € 500,00

** Supplement € 30,00/bouwlot

3. Aanvraag tot opname in het vergunningenregister: € 100,00/dossier

4. Afstand van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden: € 20,00/dossier

5. Aanvraag voor het houden van een projectvergadering: € 100,00/dossier

6. Stedenbouwkundig attest: € 50,00/dossier

7. Stedenbouwkundig uittreksel: € 30,00/perceel

8. Openbaar onderzoek in het kader van omgevingsvergunningen: aantal aangetekende zendingen x het tarief van een aangetekende zending

9. Openbaar onderzoek - gewone zending naar eigenaars van de loten: aantal zendingen x het tarief van een gewone zending

10. Planafdrukken: werkelijke kost van het kopiëren van de plannen en een forfaitaire administratiekost van € 25,00/dossier.

11. Planafdrukken groter dan A3 formaat: € 5,00/plan en een forfaitaire administratiekost van € 25,00/dossier

12. Mailen van gescande plannen: forfaitaire administratiekost van € 25,00/dossier

13. Bestekken aanbestedingsdossiers:

         < 100 bladzijden: € 5,00

         < 200 bladzijden: € 10,00

         < 300 bladzijden: € 15,00

         1 plan: € 5,00

         ≤ 3 plannen: € 10,00

         ≤ 5 plannen: € 15,00

         ≤ 7 plannen: € 20,00

         verzendkosten: € 10,00

14. Conformiteitsattesten:

         woningen: € 62,50

         kamerwoningen: € 12,50/kamer, met een minimum van € 62,50

 

3) Algemeen

Fotokopies:

         zwart-wit kopie op A4-formaat € 0,10

         zwart-wit kopie op A3-formaat € 0,20

         kleurenkopie op A4-formaat € 0,30

         kleurenkopie op A3-formaat € 0,50

 

Artikel 5:

De kosten worden ingevorderd bij de aanvraag van de documenten, de (eventuele) bijkomende werkelijke kost bij het afleveren van de documenten. Er wordt kosteloos een ontvangstbewijs van de in bewaring gegeven sommen afgeleverd.

 

Artikel 6:

Worden van de belasting vrijgesteld:

a. de stukken die in uitvoering van een wet of van gelijk welk reglement van de administratieve overheid door het gemeentebestuur kosteloos moeten afgeleverd worden.

b. de stukken die afgeleverd worden aan behoeftige personen, de behoeftigheid wordt door ieder overtuigend bewijsstuk gestaafd.

c. de machtigingen betreffende godsdienstige of politieke manifestaties.

d. de machtigingen betreffende activiteiten die als dusdanig reeds het voorwerp uitmaken van een belasting of retributie ten voordele van de gemeente.

e. de stukken die afgeleverd worden aan de gerechtelijke of administratieve overheden, alsook aan instellingen van openbaar nut.

f. de mededeling van inlichtingen door de politie aan verzekeringsmaatschappijen omtrent het gevolg dat gegeven werd terzake van verkeersongevallen op de openbare weg.

g. de getuigschriften van goed zedelijk gedrag afgegeven door de gemeentebesturen om gevoegd te worden bij een aanvraag van een door de regering ingestelde eervolle onderscheiding.

h. geldigverklaring van aanvraagformulieren voor vermindering op biljetten van de N.M.B.S., de N.M.V.B. en de openbare autobusdiensten.

i. afgifte van nationaliteitsbewijzen aan de kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen.

j. alle stukken voor sollicitatiedoeleinden.

k. aanvragen tot een omgevingsvergunning waarin de gemeente niet tijdig een beslissing nam

l. openbare onderzoeken in het kader van de omgevingsvergunning die worden overgedaan als gevolg van een administratieve lus.

 

Artikel 7:

De belasting is niet toepasselijk op de afgifte van stukken, welke krachtens een wet, een koninklijk besluit of een overheidsverordening reeds aan de betaling van een recht ten behoeve van de gemeente onderworpen is.

 

Artikel 8:

Bij gebrek aan betaling, wordt deze ingevorderd door middel van een kohier. Het kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.

 

Artikel 9:

De vestiging, de invordering en de geschillenprocedure gebeuren volgens de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zoals gewijzigd.

 

Artikel 10:

Van dit belastingreglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur.

Het belastingreglement wordt overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het decreet over het lokaal bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.