Openbare zitting

 

 

 

DE GEMEENTERAAD:

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 40 en 41

         decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd

         decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

         besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

         besluit van de gemeenteraad van 12 december 2019 “belastingreglement op de huis-aan-huis bedeling van reclamebladen en drukwerken - opheffing beslissing van de gemeenteraad van 19 december 2013 en vaststelling nieuw reglement met ingang van 1 januari 2020 - goedkeuring "

 

Feiten en context

Het voorstel is om het vorig belastingreglement op te heffen en een nieuw belastingreglement vast te stellen, beide vanaf 1 januari 2023.

De gemeente Heusden-Zolder ondervindt, net zoals meerdere gemeenten, moeilijkheden bij de invordering van deze belasting. Het voorstel is om de bepaling van de belastingplichtige anders te definiëren. Als de verantwoordelijke uitgever in het buitenland is gevestigd, zal de belasting verschuldigd zijn door de Belgische vestiging van de verantwoordelijke uitgever. Wanneer er geen Belgische vestiging is, zal de belasting hoofdelijk verschuldigd zijn door de genieter wiens naam, logo of embleem het niet-geadresseerde drukwerk of gelijkgesteld product draagt, de opdrachtgever van de verdeler of de verdeler zelf.

 

Argumentatie

Het verspreiden van reclamebladen en drukwerken verhoogt het volume van de papierafval en brengt bijkomende kosten van onder meer afhaling en verwerking met zich mee.

Het is verantwoord om met de invoering van dit belastingreglement de kosten te financieren en de overlast zoveel mogelijk te beperken.

De vrijstellingen van de belasting die in dit reglement zijn opgenomen, sluiten het beste aan bij de noden en het beleid van de gemeente.

 

BESLUIT

 

eenparig aangenomen.
 

Artikel 1:

Het belastingreglement op de huis-aan-huis bedeling van reclamebladen en drukwerken, vastgesteld door de gemeenteraad op 12 december 2019, wordt met ingang van 1 januari 2023 opgeheven.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad keurt het reglement over de vaststelling van een belasting op de huis-aan-huis bedeling van reclamebladen en drukwerken met ingang van 1 januari 2023 goed.

 

Artikel 3:

Er wordt voor de aanslagjaren 2023 tot en met 2025 ten behoeve van de gemeente Heusden-Zolder een belasting gevestigd op de huis-aan-huis bedeling van publiciteitsbladen en –kaarten met handelskarakter, van catalogi en kranten welke publiciteit bevatten met een handelskarakter, en erop gericht is een potentieel cliënteel ertoe te bewegen gebruik te maken van de diensten en/of producten van de adverteerder.

De verordening bedoelt uitsluitend het niet-geadresseerd drukwerk, waarvan de bedeling kosteloos en zonder initiatief is van de bestemmeling.

Voor de toepassing van dit reglement wordt beschouwd als “niet-geadresseerd drukwerk” ieder drukwerk dat niet wordt bestemd met de naam en het adres van de bestemmeling en dat niet op onuitwisbare manier de naam en het adres van de bestemmeling vermeldt.

Voor het aanslagjaar 2022, voor zover er nog een inkohiering zou moeten gebeuren voor 30 juni 2023, blijven de bepalingen van het belastingreglement vastgesteld door de gemeenteraad op 12 december 2019 gelden.

 

Artikel 4:

De belasting is verschuldigd door de uitgever. Wanneer de uitgever niet gekend is, of indien hij in staat van onvermogen verkeert, wordt de belasting in afnemende orde gevestigd op de drukker, de verdeler of de genieter onder wiens naam, logo of embleem de reclame gevoerd wordt.

Indien de verantwoordelijke uitgever in het buitenland is gevestigd, is de belasting verschuldigd door de Belgische vestiging van de verantwoordelijke uitgever. Wanneer er geen Belgische vestiging is, dan is de belasting in afnemende volgorde verschuldigd door de genieter wiens naam, logo of embleem het niet-geadresseerde drukwerk of gelijkgesteld product draagt, de opdrachtgever van de verdeler of de verdeler zelf.

 

Artikel 5:

De belasting wordt per verspreid exemplaar vastgesteld op € 0,01 indien de totale oppervlakte niet groter is dan 1.250 cm². Indien de totale oppervlakte groter is dan 1.250 cm² dan bedraagt de belasting € 0,02 per verspreid exemplaar. Het al dan niet volledig bedrukt zijn van een bladzijde geeft geen aanleiding tot een vermindering van de belasting.

 

Artikel 6:

De belasting is verschuldigd telkenmale er een gratis huis-aan-huis verspreiding van reclame- of andere  drukwerken plaatsvindt. Een specimen van het drukwerk zal als basis dienen voor de berekening van de aanslag.

Het verschuldigd bedrag wordt bekomen door vermenigvuldiging van het eenheidstarief met het aantal brievenbussen niet voorzien van een tekst die reclame weert (naar rato van het aantal brievenbussen zoals vastgesteld door B-post op 1 januari van het aanslagjaar). Voor de totaliteit van het verspreide reclamedrukwerk kan rekening gehouden worden met het aantal brievenbussen in één of meerdere gehuchten of in gans de gemeente. Wanneer in één brievenbus van een bepaald gehucht een drukwerk gevonden wordt, wordt het ganse gehucht geacht bedeeld te zijn.

 

Artikel 7:

Van de belasting zijn vrijgesteld :

         publiciteitsbladen uitgegeven door openbare diensten en onderwijsinstellingen;

         publiciteitsbladen van sociale, caritatieve, culturele en sportverenigingen waarbij geen commercieel voordeel beoogd wordt;

         verkiezingsdrukwerk en drukwerken van politieke partijen.

          

Artikel 8:

De belasting is contant betaalbaar na toezending of overhandiging van een betalingsuitnodiging. Bij gebrek aan contante betaling wordt het verschuldigde bedrag ingekohierd. Het kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.

 

Artikel 9:

De vestiging, de invordering en de geschillenprocedure gebeuren volgens de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zoals gewijzigd.

 

Artikel 10:

Van dit belastingreglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur.

Het belastingreglement wordt overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het decreet over het lokaal bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.