Openbare zitting

 

 

 

DE GEMEENTERAAD:

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 40 en 41

         de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid, zoals gewijzigd

         de wet van 20 juli 2005 houdende wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, zoals gewijzigd

         het decreet van 9 juli 2010 houdende de invordering van parkeerheffingen door parkeerbedrijven

         het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, zoals gewijzigd

         het ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart, zoals gewijzigd

         besluit van de gemeenteraad van 27 oktober 2011 " retributiereglement vrachtwagenparkeren - vaststelling reglement - met ingang vanaf 1 januari 2012 "

         het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2021 houdende het aanvullend reglement op het wegverkeer op de gemeentewegen

 

Feiten en context

Het voorstel is om een aantal wijzigingen in het reglement op te nemen:

         opheffing van het vorig retributiereglement en vaststelling van het nieuw retributiereglement, beide vanaf 1 juli 2022

         het team leefomgeving - mobiliteit vraagt om de term " bewonerskaart " aan te passen

 

Argumentatie

De speciale vrachtwagenparkings worden voorbehouden aan bestuurders van voertuigen > Maximale Toegelaten Massa (MTM) 3,5 ton die woonachtig zijn in Heusden-Zolder.

De term " bewonerskaart voor voertuigen > Maximale Toegelaten Massa (MTM) 3,5 ton "  kan voor verwarring zorgen met de bewonerskaart in Heusden-Centrum. Op het signalisatiebord aan de vrachtwagenparkings staat ook verboden voor +3,5 ton uitgezonderd parkeerkaart.

Vandaar wordt voorgesteld om de term " bewonerskaart " te vervangen door " parkeerkaart ".

 

BESLUIT

 

eenparig aangenomen.
 

Artikel 1:

Het retributiereglement op vrachtwagenparkeren, vastgesteld door de gemeenteraad van 27 oktober 2011, wordt met ingang van 1 juli 2022 opgeheven.

Artikel 2:

De gemeenteraad keurt het reglement over de vaststelling van de retributie op vrachtwagenparkeren met ingang van 1 juli 2022 goed.

 

Parkeerkaart voor voertuigen > Maximale Toegelaten Massa (MTM) 3,5 ton.

 

Artikel 3:

Er wordt een parkeerkaart voor voertuigen > MTM 3,5 ton gratis afgeleverd aan de bestuurder die woonachtig is in Heusden-Zolder. Deze kaart geldt voor één voertuig > MTM 3,5 ton per bestuurder.

Artikel 4:

De parkeerkaart voor voertuigen > MTM 3,5 ton, uitgereikt door de gemeente, dient zichtbaar achter de zijruit van de bestuurderskant van het desbetreffende voertuig aangebracht te worden, overeenkomstig het ministerieel besluit van 9 januari 2007.

Artikel 5:

Indien de gemeente, ingeval van beschadiging of verlies van de parkeerkaart voor voertuigen > MTM 3,5 ton, een duplicaat van de kaart moet afleveren wordt hiervoor een bedrag van € 5,00 aangerekend.

Artikel 6:

De bestuurder die op plaatsen waar reglementair parkeren voor hem toegelaten is, zijn voertuig > MTM 3,5 ton parkeert zonder het correct plaatsen van zijn parkeerkaart voor voertuigen > MTM 3,5 ton, valt onder toepassing van de retributie inzake parkeren op vrachtwagenparkings.

 

Parkeren op vrachtwagenparkings (aangeduid door verkeersbord E9c met onderbord

“parkeerkaart”)

Artikel 7:

De retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat van het voertuig.

Artikel 8:

De retributie bedraagt € 100,00 en dient betaald te worden aan de gemeente of aan de door de gemeente aangestelde firma, die belast is met de controle op het parkeren, overeenkomstig de richtlijnen vermeld op het parkeerticket, dat door de bevoegde persoon op het voertuig werd aangebracht.

Artikel 9:

De retributie wordt contant betaald tegen afgifte van een kwijting of in voorkomend geval binnen de termijn vermeld op het factuur.

Bij gebrek aan betaling wordt de retributie ingevorderd volgens de modaliteiten bepaald in artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur.

Artikel 10:

Van dit retributiereglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur.

Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het decreet over het lokaal bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.