Openbare zitting

 

 

 

DE GEMEENTERAAD:

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd

         decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (OVD) zoals gewijzigd

         artikelen 40 en 41, decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

         besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (OVB) zoals gewijzigd

         besluit van de gemeenteraad 17 december 2020 “ belastingreglement op de afgifte van administratieve bescheiden – opheffing beslissing van de gemeenteraad van 12 december 2019 en vaststelling nieuw reglement met ingang van 1 januari 2021 - goedkeuring “.

 

Feiten en context

Het voorstel is om een aantal wijzigingen in het reglement op te nemen:

         opheffing vorig belastingreglement en vaststelling nieuw belastingreglement, beide vanaf

1 juli 2021

         schrappen tarief voor kort verlet bij Burgerzaken

 

Argumentatie

Er wordt vastgesteld dat er geen stads-/gemeentebesturen meer zijn die nog een tarief vragen voor een kort verlet. Vandaar wordt dit tarief bij Burgerzaken geschrapt, omdat het achterhaald is. Alle andere attesten en akten zijn ook allemaal gratis.

De vrijstellingen die opgenomen zijn, sluiten het best aan bij de noden en het beleid van de gemeente.

 

BESLUIT

 

eenparig aangenomen.
 

Artikel 1:

Het belastingreglement op de afgifte van administratieve bescheiden, vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2020, wordt met ingang van 1 juli 2021 opgeheven.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad keurt het reglement over de vaststelling van een belasting op de afgifte van administratieve bescheiden met ingang van 1 juli 2021 goed.

 

Artikel 3:

Er wordt ten voordele van de gemeente een belasting gevestigd op het opzoeken, het samenstellen en het afleveren van administratieve stukken.

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen aan wie het stuk wordt afgeleverd. Deze verordening is niet toepasselijk op het afleveren van stukken die onderworpen zijn aan de betaling van een bijzonder recht ten voordele van de gemeente krachtens een wet, een algemeen of provinciaal reglement of een bijzonder gemeentelijk reglement.

 

Artikel 4:

Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt:

1) Burgerzaken

1. Identiteitsbewijzen voor niet-Belgische kinderen jonger dan 12 jaar: € 1,00

2. Elektronische identiteitskaarten voor Belgen vanaf 12 jaar/elektronische vreemdelingenkaarten, levering bij de gemeente:

         gewone procedure: € 20,00

         spoedprocedure: € 125,00

3. Elektronische identiteitskaarten voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar (kids-ID), levering bij de gemeente:

         gewone procedure: € 8,00

         spoedprocedure: € 115,00

4. Spoedprocedures met gecentraliseerde levering bij FOD Binnenlandse Zaken in Brussel voor elektronische identiteitskaarten voor :

         Belgen vanaf 12 jaar: € 150,00

         Belgische kinderen jonger dan 12 jaar: € 140,00

5. Paspoorten (reispassen) – nieuwe aanvraag voor personen jonger dan 18 jaar / 18 jaar en ouder

         gewone procedure:

          vanaf 18 jaar: € 71,00

          jonger dan 18 jaar: € 41,00

         dringende procedure:

          vanaf 18 jaar: € 250,00

          jonger dan 18 jaar: € 220,00

         superdringende procedure:

          vanaf 18 jaar: € 350,00

          jonger dan 18 jaar: € 320,00

6. Attest Immatriculatie voor vreemdelingen: € 2,00

7. Trouwboekje: € 25,00

8. Wettigen van handtekeningen: € 1,50

9. Slachtbrieven: € 10,00

10. Rijbewijzen (bankkaartmodel)

         rijbewijs: € 25,00

         duplicaat/ uitbreiding rijbewijs: € 25,00

         voorlopig rijbewijs: € 25,00

         duplicaat voorlopig rijbewijs: € 25,00

         Internationaal rijbewijs (papieren versie): € 25,00

11. Verlies PIN- en PUK codes: € 10,00

12. Verzoeken tot voornaamswijziging: € 150,00

 

2) Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en GIS:

1. Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen:

1.1. Woon- of handelsgebouw

* Dossier zonder medewerking architect: € 15,00/dossier

** Supplement bij afwijking: € 15,00/dossier

* Dossier met medewerking architect: € 30,00/wooneenheid

** Supplement bij afwijking: € 250,00/dossier

1.2. Industriegebouw

* Dossier zonder medewerking architect: € 15,00/dossier

** Supplement bij afwijking: € 15,00/dossier

* Dossier met medewerking architect: € 250,00/dossier

** Supplement bij afwijking: € 250,00/dossier

1.3. Melding stedenbouwkundige handelingen of zorgwonen dossierkost: € 15,00/dossier

1.4. Melding stedenbouwkundige handelingen met architect: € 30,00/dossier

1.5. Digitaliseren en indienen van een analoog dossier in het omgevingsloket: € 10,00/dossier

2. Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden en aanvraag tot bijstelling van de verkaveling:

2.1. Aanvraag zonder aanleg van wegenis:

* Basisdossier: € 250,00

** Supplement: € 30,00/bouwlot

2.2. Aanvraag met aanleg van wegenis:

* Basisdossier: € 500,00

** Supplement € 30,00/bouwlot

3. Aanvraag tot opname in het vergunningenregister: € 100,00/dossier

4. Afstand van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden: € 20,00/dossier

5. Aanvraag voor het houden van een projectvergadering: € 100,00/dossier

6. Stedenbouwkundig attest: € 50,00/dossier

7. Vastgoedinformatie: € 60,00/perceel

8. Uittreksel uit het vergunningenregister: € 30,00/perceel

9. Uittreksel uit het plannenregister: € 30,00/perceel

10. Opnieuw overmaken van reeds doorgestuurde vastgoedinformatie en uittreksels: € 5,00 per aanvraag

11. Stedenbouwkundig uittreksel: € 30,00/perceel

12. Openbaar onderzoek in het kader van omgevingsvergunningen: aantal aangetekende zendingen x het tarief van een aangetekende zending

13. Openbaar onderzoek - gewone zending naar eigenaars van de loten: aantal zendingen x het tarief van een gewone zending

14. Planafdrukken: werkelijke kost van het kopiëren van de plannen en een forfaitaire administratiekost van € 25,00/dossier.

15. Planafdrukken groter dan A3 formaat: € 5,00/plan en een forfaitaire administratiekost van € 25,00/dossier

16. Mailen van gescande plannen: forfaitaire administratiekost van € 25,00/dossier

17. Bestekken aanbestedingsdossiers:

         < 100 bladzijden: € 5,00

         < 200 bladzijden: € 10,00

         < 300 bladzijden: € 15,00

         1 plan: € 5,00

         ≤ 3 plannen: € 10,00

         ≤ 5 plannen: € 15,00

         ≤ 7 plannen: € 20,00

         verzendkosten: € 10,00

18. Conformiteitsattesten:

         woningen: € 62,50

         kamerwoningen: € 12,50/kamer, met een minimum van € 62,50

 

3) Algemeen

Fotokopies:

         zwart-wit kopie op A4-formaat € 0,10

         zwart-wit kopie op A3-formaat € 0,20

         kleurenkopie op A4-formaat € 0,30

         kleurenkopie op A3-formaat € 0,50

 

Artikel 5:

De kosten worden ingevorderd bij de aanvraag van de documenten, de (eventuele) bijkomende werkelijke kost bij het afleveren van de documenten. Er wordt kosteloos een ontvangstbewijs van de in bewaring gegeven sommen afgeleverd.

 

Artikel 6:

Worden van de belasting vrijgesteld:

a. de stukken die in uitvoering van een wet of van gelijk welk reglement van de administratieve overheid door het gemeentebestuur kosteloos moeten afgeleverd worden.

b. de stukken die afgeleverd worden aan behoeftige personen, de behoeftigheid wordt door ieder overtuigend bewijsstuk gestaafd.

c. de machtigingen betreffende godsdienstige of politieke manifestaties.

d. de machtigingen betreffende activiteiten die als dusdanig reeds het voorwerp uitmaken van een belasting of retributie ten voordele van de gemeente.

e. de stukken die afgeleverd worden aan de gerechtelijke of administratieve overheden, alsook aan instellingen van openbaar nut.

f. de mededeling van inlichtingen door de politie aan verzekeringsmaatschappijen omtrent het gevolg dat gegeven werd terzake van verkeersongevallen op de openbare weg.

g. de getuigschriften van goed zedelijk gedrag afgegeven door de gemeentebesturen om gevoegd te worden bij een aanvraag van een door de regering ingestelde eervolle onderscheiding.

h. geldigverklaring van aanvraagformulieren voor vermindering op biljetten van de N.M.B.S., de N.M.V.B. en de openbare autobusdiensten.

i. afgifte van nationaliteitsbewijzen aan de kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen.

j. alle stukken voor sollicitatiedoeleinden.

k. aanvragen tot een omgevingsvergunning waarin de gemeente niet tijdig een beslissing nam

l. openbare onderzoeken in het kader van de omgevingsvergunning die worden overgedaan als gevolg van een administratieve lus.

 

Artikel 7:

De belasting is niet toepasselijk op de afgifte van stukken, welke krachtens een wet, een koninklijk besluit of een overheidsverordening reeds aan de betaling van een recht ten behoeve van de gemeente onderworpen is.

 

Artikel 8:

Bij gebrek aan betaling, wordt deze ingevorderd door middel van een kohier. Het kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.

 

Artikel 9:

De vestiging, de invordering en de geschillenprocedure gebeuren volgens de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zoals gewijzigd.

 

Artikel 10:

Van dit belastingreglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur.

Het belastingreglement wordt overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het decreet over het lokaal bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.