DE BURGEMEESTER:

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 zoals gewijzigd, artikel 63

         Nieuwe Gemeentewet, artikel 134, § 1 en 135

         Wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, artikel 4

         De wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, §1, 1°

         Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, artikel 11

         Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, ook de "welzijnswet" genoemd

         Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in de handel, ambacht en dienstverlening, art.6

         Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikelen 182 en 187

         Koninklijk besluit van 4 juni 2012 betreffende de thermische omgevingsfactoren

         De ministerieel besluiten van 24 juli en van 28 juli 2020 en 22 augustus 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken

 

Feiten en context

Het COVID-19 virus verspreidt zich verder binnen Europa en België.

Alle landen ondernemen "social-distancing"-maatregelen die ondersteund worden door alle supranationale gezondheidsorganisaties. De transmissie van infectieziekten wordt onder meer bewerkstelligd door het aantal aanwezigen, de intensiteit van het contact, de duur van het contact, de beslotenheid van de ruimte en de leeftijdsmix van de bevolking.

Door het grote aantal bezoekers op publiek toegankelijke plaatsen kan één besmette persoon een groot aantal andere personen besmetten. COVID-19 wordt op plaatsen waar veel mensen bijeen komen vooral verspreid door druppels afkomstig uit de mond van de aanwezige mensen.

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen en controles werd de voorbije weken vastgesteld dat de social distancing niet steeds gerespecteerd wordt, alsook dat de opgelegde maatregelen niet steeds gerespecteerd worden. Daardoor doet er zich ondanks alle voorzorgsmaatregelen en controles nog steeds een aanzienlijk risico voor op het grondgebied van de gemeente voor de verspreiding van COVID-19.

 

Op 20 augustus 2020 kondigde de Nationale Veiligheidsraad een versoepeling aan van enkele maatregelen vanaf 1 september 2020.

 

In uitzonderlijke, hoogdringende omstandigheden, zoals de coronacrisis, kan de burgemeester omwille van de openbare gezondheid politieverordeningen nemen in plaats van de gemeenteraad (artikel 134, §1 en 135, §2 Nieuwe Gemeentewet). Deze verordening vervalt wanneer die niet op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad wordt bekrachtigd

 

Adviezen

Er werd overlegd met de waarnemend provinciegouverneur. Hij verleende advies op 28 augustus 2020.

 

Argumentatie

De federale regering verplicht het dragen van een mondmasker in bepaalde inrichtingen en in

bepaalde specifieke situaties. Zo bepaalt art. 12 van het Ministerieel besluit van 28 juli 2020:

“Eenieder is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof op de volgende plaatsen :

1° de winkels en de winkelcentra;

2° de bioscopen;

3° de theater-, concert- en conferentiezalen;

4° de auditoria;

5° de gebedshuizen en bezinningsplaatsen;

6° de musea;

7° de bibliotheken;

8° de casino's en de speelautomatenhallen;

9° de winkelstraten, en elke private of publieke druk bezochte plaats, bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is;

10° de openbare gebouwen (voor de publiek toegankelijke delen);

11° de markten, met inbegrip van de brocante- en rommelmarkten, de kermissen, en de handelsbeurzen, met inbegrip van de salons;

12° de inrichtingen die behoren tot de horecasector, behalve wanneer de klanten aan hun eigen tafel zitten;

13° de activiteiten bedoeld in artikel 11, § 3;

14° de evenementen bedoeld in artikel 11, § 4;

15° de betogingen bedoeld in artikel 11, § 5.

Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt."

 

Bij ministerieel besluit van 22 augustus 2020 is artikel 21bis van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, aangevuld met een derde lid, luidende:

"De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker, een alternatief in stof of een gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet voldoen aan de bepalingen van dit besluit die deze verplichting voorzien."

 

Het dragen van een mondmasker wordt aanbevolen aan de bevolking in elke situatie waarin de afstand van 1,5 meter niet nageleefd kan worden.

 

De publieke gezondheid vormt een absoluut en onvoorwaardelijk onderdeel van de openbare orde, rust en hygiëne dat door de overheid moet bewaakt worden.

 

Verdere besmettingen door sociaal contact op niet veilige manier moeten absoluut beperkt worden.

 

Het dragen van een mondmasker blijft noodzakelijk op drukkere plaatsen waar meer

mensen samenkomen.

 

De heropflakkering van het coronavirus in de gemeente vereiste eind juli en begin augustus een verscherpte naleving van de bestaande maatregelen, waarbij omwille van een onvoldoende zicht op de evolutie van de verspreiding van het virus op het grondgebied van de gemeente het toen noodzakelijk was om de mondmaskerplicht uit te breiden naar alle publiek toegankelijke plaatsen op het volledige grondgebied om een verdere verspreiding van het virus vermijden.

 

De coronacijfers worden dag na dag opgevolgd en het wordt stilaan duidelijk dat de incidenties verminderen in onze gemeente.

 

Daarom is het  mogelijk om de genomen maatregel met betrekking tot de algehele mondmaskerplicht aan te passen en te beperken tot de N719 (ook gekend als Guido Gezellelaan-Sint-Willibrordusplein-Brugstraat-Koolmijnlaan) vanaf het kruispunt met de Sint-Jansstraat-Processieweg tot en met het kruispunt met het Sint-Barbaraplein. Dit zijn de drukst bezochte winkelcentra in onze gemeente.

 

Ook op een meer rustige plek, kan het soms gebeuren – ook onverwachts - dat iemand in een

drukkere omgeving terecht komt waar het dragen van een mondmasker verplicht of sterk

aanbevolen is, rekening houdend met de regels van social distancing.

 

Iedereen moet dus wanneer hij/zij zich begeeft op publiek toegankelijke plaatsen op het grondgebied Heusden-Zolder te allen tijde een mondmasker op zak hebben, zodat dit kan worden gedragen als de afstandsregel van 1,5 meter op andere plaatsen niet kan worden gegarandeerd.

 

BESLUIT

Artikel 1:

Het besluit van de burgemeester van 28 augustus 2020 wordt opgeheven en vervangen als volgt:

De burgemeester besluit bij hoogdringendheid het besluit van 21 augustus 2020 op te heffen met ingang vanaf maandag 31 augustus 2020. De burgemeester besluit met ingang vanaf 31 augustus 2020 volgende maatregelen op te leggen, zoals hierna verder bepaald onverminderd de federale maatregelen.

 

Artikel 2:

Op het gehele grondgebied van Heusden-Zolder is het altijd verplicht om een mondmasker bij zich te hebben op openbare plaatsen en op private plaatsen die voor publiek toegankelijk zijn, en dit vanaf de leeftijd van 12 jaar.

 

Artikel 3:

Het dragen van een mondmasker is verplicht in volgende straten en publiek druk bezochte plaatsen:

- op de N719, zijnde de Guido Gezellelaan, vanaf het kruispunt met de Sint-Jansstraat-Processieweg, Sint-Willibrordusplein, de Brugstraat, Koolmijnlaan tot en met het kruispunt met het Sint-Barbaraplein.

 

Het dragen van een mondmasker (neus- en mondbescherming) of elk ander alternatief in stof is niet verplicht in de hoger vermelde zone:

• Fietsers, motorrijders, bestuurders van een auto;

• Personen die sporten, tenzij zij terug statisch worden;

• Mensen met een geldig medisch attest;

• Personen die extreem zware arbeid moeten verrichten.

 

Deze verplichting geldt zolang de maatregelen tegen de verdere verspreiding van het

COVID-19 virus, genomen door de federale overheid, gehandhaafd blijven.

 

Artikel 4:

Inbreuken op dit besluit, in uitvoering van art. 21bis Ministerieel besluit van 28 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, worden beteugeld met de straffen bepaald door art. 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

 

Artikel 5:

Dit besluit en de inhoud worden op grond van artikel 285 t.e.m. 287 van het Decreet Lokaal Bestuur bekendgemaakt via de officiële website van de gemeente Heusden-Zolder.

 

Artikel 6:

Dit besluit wordt overgemaakt aan de politiezone Heusden-Zolder en aan de gouverneur

van de provincie Limburg

 

Artikel 7:

Deze politieverordening ter bekrachtiging voor te leggen op de eerstvolgende vergadering van de

gemeenteraad.

 

Artikel 8:

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig (60) dagen na

ontvangst, een verzoekschrift tot schorsing of vernietiging in te dienen bij de afdeling

Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het ondertekende verzoekschrift kan per

aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040

Brussel worden gericht of elektronisch via http://eproadmin.raadvst-consetat.be.