U kan de besluiten inzien of een kopie ervan opvragen volgens de regels van het bestuursdecreet (https://www.heusden-zolder.be/inzagerecht).

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoe­passing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering.)

Gemeente Heusden-Zolder
Zitting van 10 augustus 2021 12:00

AANWEZIG:

 

 

Burgemeester:

Mario Borremans

 

Overzicht punten

Zitting van 10 augustus 2021

 

Leefomgeving - acuut gevaar

 

De burgemeester verleent toestemming voor het kappen van een afgestorven berk omwille van acuut gevaar, kadastraal gekend sectie A, nummers 1617 P en 1617 N van de 3de afdeling van het kadaster. Er dient tijdens het eerstvolgende plantseizoen een heraanplanting te gebeuren met minstens 1 inheemse, standplaatsgeschikte boom., De aanvrager neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen met het oog op het welslagen van de nieuwe aanplant. Indien de aanplanting afsterft, dient ze vervangen te worden.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - woonkwaliteit - besluit ongeschikt en onbewoonbaar

 

De burgemeester verklaart de woning, afd. 71462, sectie D, grondnr. 0673/00E000 ongeschikt en onbewoonbaar. De kwaliteit van de woning kan geen aanleiding geven tot het bekomen van een voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Om recht te hebben op die voorrang moet de woning op het technisch verslag minstens drie gebreken van categorie II of III onder de hoofdrubrieken "Omhulsel" of "Binnenstructuur". Dat is niet het geval. De onbewoonbaarverklaring van de woning geeft recht op een tegemoetkoming in de huurprijs bij verhuis naar een conforme woning. Als de bewoner een sociale woning in huur neemt, wordt geen tegemoetkoming in de huurprijs toegekend.

De woning wordt op datum van dit besluit opgenomen in de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen. Dit heeft tot gevolg dat de houder van het zakelijk recht op de woning, behoudens vrijstelling of opschorting, jaarlijks een verhoogde Vlaamse heffing moet betalen. De eerste heffing is verschuldigd op datum van de eerste verjaardag van de inventarisatie. Dit besluit geldt als registratieattest, waarmee de opname in de inventaris wordt bekendgemaakt.

Zolang de woning niet voldoet; is het rechtstreeks of via tussenpersoon verhuren, ter beschikking of te huur stellen van de woning met het oog op bewoning strafbaar. Er rust een recht van voorkoop op de woning ten behoeve van de gemeente, de sociale huisvestingsmaatschappijen werkzaam in de gemeente en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, dit zolang de woning op de inventaris staat.

De werken die nodig zijn om de woning opnieuw conform te maken, moeten worden uitgevoerd door de houder van het zakelijk recht. Van zodra de werken beëindigd zijn, meldt de houder van het zakelijk recht dit aan de burgemeester. Dergelijke melding wordt behandeld als een verzoek tot het afleveren van een conformiteitsattest. Door de afgifte van een conformiteitsattest wordt het besluit tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring opgeheven.

Tegen dit besluit kan bij de Vlaamse minister bevoegd voor wonen met een gemotiveerd verzoekschrift beroep aangetekend worden binnen dertig dagen volgend op de betekening van dit besluit. Het verzoekschrift moet op straffe van onontvankelijkheid aangetekend worden verstuurd.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - onbewoonbaar art 135 NGW

 

De burgemeester verklaart de wooneenheid op het gelijkvloers, onbewoonbaar. en heft dit besluit pas op na een nieuw onderzoek. De wooneenheid dient opnieuw te voldoen aan de normen van de Vlaamse Codex Wonen. Als uit een nieuw conformiteitsonderzoek blijkt dat de woning conform is, zal de de gemeente Heusden-Zolder een conformiteitsattest uitreiken.

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennis gegeven bij aangetekende brief aan de eigenaar/houders van het zakelijk recht en de bewoners. Conform het GAS-reglement zal de eigenaar een de bekendmaking met daarop de datum van vaststelling van de ongeschikt- en/of onbewoonbaarheid aan de woning moeten aanbrengen. Het niet-plaatsen of het wegnemen van dergelijke aanplakking is verboden.

Iedere persoon die de woning nog zou bewonen na deze datum zal de woning onmiddellijk moeten verlaten en zal er desnoods met dwang door de politie worden uitgezet. De politie wordt opgevorderd om de bewoners uit het pand te zetten indien zij dit niet vrijwillig verlaten.

De woning wordt vanaf de datum van dit besluit opgenomen in de Vlaamse inventaris van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen (VIVOO), vermeld in de Vlaamse Codex Wonen van 2021. Dit heeft tot gevolg dat de houder van het zakelijk recht op de woning, behoudens vrijstelling, jaarlijks een verhoogde gemeentelijke belasting moet betalen. Een eerste belasting  is verschuldigd  op datum van inventarisatie. Zolang de woning is opgenomen in de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen is het rechtstreeks of via tussenpersoon verhuren, ter beschikking of te huur stellen van de woning met het oog op bewoning strafbaar.

Er rust een recht van voorkoop op de woning ten behoeve van de gemeente, de sociale huisvestingsmaatschappijen werkzaam in de gemeente en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, dit zolang de woning op de inventaris staat.

Overeenkomstig het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 geeft de staat van deze woning aanleiding tot het bekomen van voorrang bij de toewijzIng van een sociale huurwoning en geeft de kwaliteit van deze woning aanleiding tot het bekomen van een huursubsidie, mits aan alle andere voorwaarden is voldaan

Tegen dit besluit kan een beroep tot schorsing en vernietiging worden ingesteld bij de Raad van State en dit binnen zestig dagen na kennisgeving.

Elke belanghebbende kan klacht indienen bij de provinciegouverneur. Zodra de houder van het zakelijk recht aantoont dat hij een klacht heeft ingediend bij de provinciegouverneur, wordt de opname op de lijst geschorst en dit tot de klachtenprocedure volledig Is afgerond. Als de provinciegouverneur een definitief antwoord over de klacht heeft bezorgd, kan de houder van het zakelijk recht bij de minister van Wonen In beroep gaan tegen de opname op de lijst.  e houder van het zakelijk recht moet dan een beroepschrift indienen bij de minister en dit binnen dertig dagen na ontvangst van het antwoord van de provinciegouverneur.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - woonkwaliteit  - opheffingsbesluit

 

De burgemeester heft het besluit van 19/7/2019 inzake ongeschiktverklaring van de woning op, omdat de woning werd gesloopt. De woning wordt op datum van dit besluit geschrapt van de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen (VIVOO). Dit besluit doet geen uitspraak over stedenbouwkundige verplichtingen.

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 augustus 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - woonkwaliteit  - opheffingsbesluit

 

De burgemeester heft het besluit van 19/7/2019 inzake ongeschiktverklaring van de woning op omdat de woning werd gesloopt. De woning wordt op datum van dit besluit geschrapt van de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen (VIVOO).

Dit besluit doet geen uitspraak over stedenbouwkundige verplichtingen.

Publicatiedatum: 12/08/2021