U kan de besluiten inzien of een kopie ervan opvragen volgens de regels van het bestuursdecreet (https://www.heusden-zolder.be/inzagerecht).

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoe­passing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering.)

Gemeente Heusden-Zolder
Zitting van 2 september 2021 13:00

AANWEZIG:

 

 

Burgemeester:

Mario Borremans

 

Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 2 september 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - mondmaskerplicht openbare gebouwen lokaal bestuur

 

De burgemeester heft het besluit van 31 augustus 2020 op en vervangt dit als volgt:

De burgemeester besluit bij hoogdringendheid het besluit van 31 augustus 2020 op te heffen met ingang vanaf huidig besluit. De burgemeester besluit met ingang vanaf 2 september 2021 volgende maatregelen op te leggen, zoals hierna verder bepaald onverminderd de federale maatregelen.

Het dragen van een mondmasker blijft verplicht in alle publieke delen van de openbare gebouwen van het lokaal bestuur Heusden-Zolder voor iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar. lnbreuken op de mondmaskerverplichting worden beteugeld met de straffen bepaald door artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. Deze beslissing is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt vanaf de dag van 2 september 2021 in werking. De lokale politie en de federale politie zijn belast met het toezicht op de naleving van dit besluit. Dit besluit wordt overgemaakt aan de politiezone Heusden-Zolder en aan de gouverneur van de provincie Limburg. Deze politieverordening ter bekrachtiging voor te leggen op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad. Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig (60) dagen na ontvangst, een verzoekschrift tot schorsing of vernietiging in te dienen bij de afdeling. Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of elektronisch via http://eproad min.raadvst-consetat.be.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 2 september 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - parkeerverbod Molenbeemden zijde Ringlaan

 

De burgemeester besluit van 6 september 2021 tot en met 9 september 2021 een parkeerverbod in te richten voor de 3 mindervaliden- en de overige parkeervakken aan het gebouw Molenbeemden aan de zijde van de Ringlaan. De signalisatie wordt geplaatst door het personeel van het lokaal bestuur.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 2 september 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - vervanging burgemeester

 

De burgemeester stelt mevrouw Marleen Hoydonckx, eerste schepen, voor de duur van zijn afwezigheid van 6 september 2021 tot en met 19 september 2021 aan om hem te vervangen als burgemeester. Indien de hierboven vermelde schepen zelf in de onmogelijkheid is om de burgemeester te vervangen, gebeurt de vervanging van de burgemeester door een van de schepenen in volgorde van hun rang. De schepen die overeenkomstig dit besluit het burgemeestersambt waarneemt, neemt van rechtswege ook het mandaat waar van voorzitter van het vast bureau.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 2 september 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - fysieke raden met beperking bezoekersaantal

 

De burgemeester beslist dat de zittingen van de gemeenteraad en OCMW-raad van 30 september 2021, 28 oktober 2021  en 25 november 2021 alsook 16 december 2021 fysiek georganiseerd worden in het congresscentrum van Circuit Zolder met inachtneming van de  regels omtrent social distancing, waarbij een afstand van tenminste 1,5 meter tussen de verschillende deelnemers gegarandeerd wordt en met beperkt bezoekersaantal van maximum 20 personen exclusief pers en politie voor het publieke gedeelte van de zittingen. Deze verordening vervalt wanneer die niet op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad wordt bekrachtigd.

Publicatiedatum: 02/09/2021