U kan de besluiten inzien of een kopie ervan opvragen volgens de regels van het bestuursdecreet (https://www.heusden-zolder.be/inzagerecht).

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoe­passing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering.)

Gemeente Heusden-Zolder
Zitting van 10 maart 2021 09:00

AANWEZIG:

 

 

Burgemeester-voorzitter:

Mario Borremans

 

Schepenen:

Marleen Hoydonckx, Engin Ozdemir, Isabelle Thielemans, Dirk Schops, Lode Schops, Funda Oru en Yasin Gül

 

Waarnemend algemeen directeur:

Rony Herlitska

 

VERONTSCHULDIGD:

 

 

Algemeen directeur:

Yvo Aerts

 

Overzicht punten

Zitting van 10 maart 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - notulen vorige vergadering - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 maart 2021

 

Politie - politieboekhouding - Goedkeuring

 

a) Bevestiging vastleggingen en bestelbonnen

De bestelbonnen nr. 44 tot en met nr. 56 voor het dienstjaar 2021 worden bevestigd.

De vastleggingen nr. 148 tot en met nr. 163 voor het dienstjaar 2021 worden bevestigd.

 

b) Betaalbaarstelling mandaten

De mandaten nr. 962 tot en met nr. 965 voor het dienstjaar 2020 worden betaalbaar gesteld.

De mandaten nr. 73 tot en met nr. 89 voor het dienstjaar 2021 worden betaalbaar gesteld

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 maart 2021

 

Politie - aankoop voertuig wijkdienst - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen wijst de opdracht voor levering van één 'Skoda Scala CNG' met politie-ombouwing toe aan de firma d’Ieteren NV, Maliestraat 50, 1050 Elsene, voor de totaalprijs van € 28.694,60 opties, politieombouw en BTW inclusief.

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 maart 2021

 

Politie - standpunt interessepeiling PLOT - Standpunt college

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen interesse om een samenwerking aan te gaan met het Plot voor de financiering van de nieuwe schietstanden.

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 21/051 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het wijzigen van voorgevel, gelegen (afd. 2) sectie C 241 M en (afd. 2) sectie C 241 H.

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/476 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het aanleggen van een fietspad langs beide zijden gedeelte Kolderstraat (van huisnr 49 tot huisnr 71) en aanleg fietsverbinding tussen Kolderstraat en Koeltorenlaan, gelegen (afd. 3) sectie A 205 W17.

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/522 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het plaatsen van een overkapping, gelegen (afd. 4) sectie C 68 X8.

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr.: 202039 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het verkavelen van een perceel in twee loten voor open bebouwing, gelegen (afd. 1) sectie A 474 S.

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - schrapping leegstandsregister - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de schrapping uit het leegstandsregister goed.

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 maart 2021

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - schrapping leegstandsregister - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de schrapping uit het leegstandsregister goed.

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 10 maart 2021

 

Leefomgeving - aanpassing signalisatie loshavens Koolmijnlaan - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanpassing van de verkeersmaatregel laad- en loshavens Koolmijnlaan goed.

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 maart 2021

 

Leefomgeving - ontsluiting via Koolmijnlaan – aanduiding advocaat

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de huidige stand van zaken met betrekking tot de toestand langsheen de Koolmijnlaan, en besluit het advocatenkantoor Monard Law aan te duiden om de nodige stappen te nemen om deze eigenaars er toe te brengen de voorgeschreven groenaanleg langs de Koolmijnlaan te realiseren en de ontsluiting van hun percelen via deze weg op te heffen.

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 maart 2021

 

Leefomgeving - groenonderhoud - regie - 2020 - pv def oplevering - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de definitieve oplevering voor de opdracht “Groenonderhoud - diverse groenonderhoudswerken in regie - dienstjaar 2020”, welke plaatsvond op 1 maart 2021, goed.

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 maart 2021

 

Leefomgeving - groenonderhoud - KBM - 2020 - pv def oplevering - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de definitieve oplevering voor de opdracht “Groenonderhoud - openbare delen wijken Kantonnale Bouwmaatschappij - dienstjaar 2020”, welke plaatsvond op 1 maart 2021, goed.

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 maart 2021

 

Leefomgeving - uitbreiding erfpacht VZW Stijn

 

Voor de bouw en exploitatie van een therapieboerderij, adviseert het college van burgemeester en schepenen de uitbreiding van de bestaande erfpachtovereenkomst met de VZW Stijn, Breugelweg 200 in 3900 Pelt, met de percelen, kadastraal gekend Heusden-Zolder, 3de afdeling, sectie A, nr. 1438 en 1439, groot 39a 70ca respectievelijk 43a 40ca, principieel gunstig aan de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en schepenen besluit de huidige jaarlijkse erfpachtvergoeding te verhogen met € 100,00.

Het college van burgemeester en schepenen duidt het advocatenkantoor Monard Law in Hasselt aan om de nodige stappen te nemen teneinde het hierboven vermelde gedeelte uit de pachtovereenkomst te lichten.

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 maart 2021

 

Leefomgeving - gratis grondafstand Lusthofstraat

 

Het college van burgemeester en schepenen adviseert de gratis afstand met het oog op inlijving in het openbaar domein, van een perceel grond, groot 00a 45ca, kadastraal gekend Heusden-Zolder, 2de afdeling, sectie C, nr. 573P/deel, principieel gunstig aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 maart 2021

 

Leefomgeving - herbebossing gronden Sporkstraat - Standpunt college

 

Als compensatie voor de ontbossing, nodig voor de bouw van de velodroom, verleent het college van burgemeester en schepenen zijn akkoord om vanaf 1 januari 2022 over te gaan tot herbebossing van de percelen in de Sporkstraat, kadastraal gekend Heusden-Zolder, 4de afdeling, sectie E, nr. 933K (enkel het gedeelte gelegen in bosgebied), 934K 947M en 933L.

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 maart 2021

 

Leefomgeving - verzekeringspolissen vaccinatiecentrum

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verzekeringspolissen voor het vaccinatiecentrum.

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 maart 2021

 

Financiën - gemeenteboekhouding

 

a)bestelbonnen

De bestelbonnen op de lijst G/2021/11 worden goedgekeurd.

b)aanrekeningen

De aanrekeningen op de lijst G/2021/17 worden goedgekeurd.

c)vorderingen

De vorderingen op de lijst G/2021/9 worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 maart 2021

 

Financiën - bezwaarschrift verblijfsbelasting - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt het bezwaarschrift niet tegen de aanslag in het volgend kohier: verblijfsbelasting aanslagjaar 2020 onder kohierartikel 1.

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 maart 2021

 

Welzijn - aanvraag horecavergunning vakantiewoning - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de horecavergunning goed voor de vakantiewoning Bolderloft, Patrijzenlaan 12 3550 Heusden-Zolder.

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 maart 2021

 

Welzijn - aanvraag subsidies jeugdwerkinfrastructuur - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een subsidie jeugdwerkinfrastructuur toe.

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 maart 2021

 

Welzijn - alternatief buitenspeeldag 2021 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het budget van € 11.000 om een alternatief te voorzien voor buitenspeeldag 2021.

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 maart 2021

 

Sport - tijdelijke wandeling WPA Heusden-Zolder - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft WPA Heusden-Zolder toestemming voor de organisatie van coronalussen op hetzelfde parcours als de Sint-Baaftocht van 14 maart t/m 6 april 2021.

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 maart 2021

 

Sport - aanvraag BC Smash Berkenbos - afhaal eetdag - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie goed voor de afhaal eetdag aan de achterkant van sporthal Berkenbos op 13 maart 2021.

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 maart 2021

 

Sport - aanvraag BC Hebad Heusden - drive through eetdag - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie voor de drive through eetdag op de parking naast 't Kuipershof op 21 maart 2021 goed.

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 maart 2021

 

Sport - aanvraag cyclotocht - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie voor een uitgepijlde fietstocht in het kader van de flandrienactie tussen 6 en 21 maart 2021 goed.

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 maart 2021

 

Personeel en HR - CVO - kennisname  presentatie bestuurscommissie

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de presentatie van de directie in de vergadering van de bestuurscommissie CVO De Verdieping op 24 februari 2021.

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 maart 2021

 

Personeel en HR - GABK - aanstelling ad interim - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanstelling ad interim goed.

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 maart 2021

 

Personeel en HR - GABK - aanstelling ad interim - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanstelling ad interim goed.

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 maart 2021

 

Personeel en HR - GABK - aanstelling ad interim - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanstelling ad interim goed.

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 maart 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - besluiten BAD gemeente 23/02/2021

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de besluiten van de waarnemend algemeen directeur van 23 februari 2021.

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 maart 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - verslag brandweer

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brandweerverslagen.

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 maart 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - bijeenroeping gemeenteraad en vaststelling agenda - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de voorzitter van de gemeenteraad tot bijeenroeping van de gemeenteraad op donderdag 25 maart 2021 en tot vaststelling van de agenda.

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 maart 2021

 

Secretariaat en juridische zaken - mededelingen

 

Het college neemt kennis van de mededelingen.

Publicatiedatum: 11/03/2021