U kan de besluiten inzien of een kopie ervan opvragen volgens de regels van het bestuursdecreet (https://www.heusden-zolder.be/inzagerecht).

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoe­passing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering.)

Gemeente Heusden-Zolder
Zitting van 2 september 2020 09:00

AANWEZIG:

 

 

Burgemeester-voorzitter:

Mario Borremans

 

Schepenen:

Marleen Hoydonckx, Engin Ozdemir, Isabelle Thielemans, Funda Oru en Yasin Gül

 

Waarnemend algemeen directeur:

Yolanda Paulussen

 

VERONTSCHULDIGD:

 

 

Schepenen:

Dirk Schops en Lode Schops

 

Algemeen directeur:

Yvo Aerts

 

Overzicht punten

Zitting van 2 september 2020

 

Secretariaat en juridische zaken - notulen vorige vergadering - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

Publicatiedatum: 04/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 2 september 2020

 

Politie - politieboekhouding - Goedkeuring

 

a) Bevestiging vastleggingen en bestelbonnen

De vastleggingen nr. 883 tot en met nr. 886 voor het dienstjaar 2020 wordt bevestigd.

De bestelbonnen nr. 169 tot en met nr. 170 voor het dienstjaar 2020 wordt bevestigd.

 

b) Betaalbaarstelling mandaten   

De mandaten nr. 499 tot en met nr. 506 voor het dienstjaar 2020 worden betaalbaar gesteld.

Publicatiedatum: 04/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 2 september 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr.: 202019 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het samenvoegen van 2 percelen voor halfopen bebouwing naar 1 lot voor open bebouwing, gelegen (afd. 1) sectie A 1227 B4.

Publicatiedatum: 04/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 2 september 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/321 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het bouwen van een eengezinswoning met zorgwonen, gelegen (afd. 1) sectie A 1227 B4.

Publicatiedatum: 04/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 2 september 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/265 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het regulariseren van een achterbouw aan de bestaande woning, het uitbreiden van een eengezinswoning en het regulariseren van een losstaande garage, gelegen (afd. 3) sectie F 265 T.

Publicatiedatum: 04/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 2 september 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/319 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de weigering af aan de aanvrager, voor het kappen van 3 bomen, gelegen (afd. 3) sectie F 201 X.

Publicatiedatum: 04/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 2 september 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/252 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, voor het plaatsen van een omheining, gelegen (afd. 3) sectie B 997 E3.

Publicatiedatum: 04/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 2 september 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/276 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het kappen van 3 dennen, gelegen (afd. 3) sectie F 270 F.

Publicatiedatum: 04/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 2 september 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanbod recht van voorkoop Neerveldstraat 2 - Standpunt college

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het aanbod/kennisgeving recht van voorkoop voor de woning, kadastraal gekend als 3de afdeling sectie A 304M en besluit geen gebruik te maken van het voorkooprecht.

Publicatiedatum: 04/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 2 september 2020

 

Leefomgeving - tekst afvalkalender 2021 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de tekst en informatie voor het afvalboekje 2021 mits aanpassing inzake de bedeling.

Het college besluit om in 2021 de bedeling van de tegoedzakken en ook de verkoop van vuilzakken, groenafvalzakken, pmd-zakken en grofvuilstickers aan de centrale balie verder te zetten. De bedeling en de verkoop via de handelaars moet meer gepromoot worden.

Publicatiedatum: 04/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 2 september 2020

 

Financiën - gemeenteboekhouding

 

a)bestelbonnen

De bestelbonnen op de lijst G/2020/52 worden goedgekeurd.

b)aanrekeningen

De aanrekeningen op de lijst G/2020/73 worden goedgekeurd.

c)vorderingen

De vorderingen op de lijst G/2020/10  worden goedgekeurd.

Publicatiedatum: 04/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 2 september 2020

 

Financiën - kohier verblijfsbelasting 2020 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier betreffende de verblijfsbelasting aanslagjaar 2020 vast en verklaart het uitvoerbaar met 16 artikels voor € 8.400,00.

Publicatiedatum: 04/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 2 september 2020

 

Sport - toekenning subsidie sportevenement - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen kent aan AVT Heusden-Zolder een subsidiebedrag van € 25.000 toe voor de organisatie van de Nacht van de Atletiek op 6 september 2020.

Publicatiedatum: 04/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 2 september 2020

 

Sport - aanvraag computer-/kienspel voor BC S.V. Zolder - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een aanvraag computer-/kienspel goed.

Publicatiedatum: 04/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 2 september 2020

 

Sport - aanvraag computer-/kienspel voor Recr Fietscl OKRA - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag computer-/kienspel goed.

Publicatiedatum: 04/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 2 september 2020

 

Klant - maandelijkse editie infozine #vanhtotz - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel goed om vanaf januari 2021 over te schakelen naar een maandelijkse uitgave van het infozine #vanhtotz.

Publicatiedatum: 04/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 2 september 2020

 

Personeel en HR - GBB - reaffectatie - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de reaffectatie goed.

Publicatiedatum: 04/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 2 september 2020

 

Personeel en HR - GBB - TBSOB - wijziging - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen trekt het besluit van het schepencollege van 15 juli 2020 in waarbij een personeelslid ter beschikking gesteld werd wegens ontstentenis van betrekking. Het college van burgemeester en schepenen keurt de ter beschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking goed.

Publicatiedatum: 04/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 2 september 2020

 

Personeel en HR - GBB - wedertewerkstelling - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de wedertewerkstelling goed.

Publicatiedatum: 04/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 2 september 2020

 

Personeel en HR - Beekbeemden - tijdelijke aanstelling TADD - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen trekt het besluit van het schepencollege van 26 augustus 2020 in waarbij een personeelslid tijdelijk aangesteld werd als leerkracht lerarenplatform.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de tijdelijke aanstelling van doorlopende duur goed.

Publicatiedatum: 04/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 2 september 2020

 

Personeel en HR - CVO De Verdieping - langdurig VVP MR - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een langdurig verlof verminderde prestaties wegens medische redenen goed.

Publicatiedatum: 04/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 2 september 2020

 

Personeel en HR - CVO De verdieping - LBO MB - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een 1/5 loopbaanonderbreking medische bijstand goed.

Publicatiedatum: 04/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 2 september 2020

 

Personeel en HR - CVO De Verdieping-omzetting zorgkrediet/LBO corona - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de omzetting van zorgkrediet naar loopbaanonderbreking in het kader van corona-ouderschapsverlof goed.

Publicatiedatum: 04/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 2 september 2020

 

Secretariaat en juridische zaken - besluiten BAD gemeente

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de besluiten van de waarnemend algemeen directeur van 25 augustus 2020.

Publicatiedatum: 04/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 2 september 2020

 

Secretariaat en juridische zaken - mededelingen

 

Het college neemt kennis van de mededelingen.

Publicatiedatum: 04/09/2020