U kan de besluiten inzien of een kopie ervan opvragen volgens de regels van het bestuursdecreet (https://www.heusden-zolder.be/inzagerecht).

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoe­passing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering.)

Gemeente Heusden-Zolder
Zitting van 9 september 2020 09:00

AANWEZIG:

 

 

Burgemeester-voorzitter:

Mario Borremans

 

Schepenen:

Marleen Hoydonckx, Engin Ozdemir, Isabelle Thielemans, Dirk Schops, Funda Oru en Yasin Gül

 

Waarnemend algemeen directeur:

Raf Nulens

 

VERONTSCHULDIGD:

 

 

Schepen:

Lode Schops

 

Algemeen directeur:

Yvo Aerts

 

Overzicht punten

Zitting van 9 september 2020

 

Secretariaat en juridische zaken - notulen vorige vergadering - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2020

 

Politie - politieboekhouding - Goedkeuring

 

a) Bevestiging vastleggingen en bestelbonnen

De vastlegging nr. 887 voor het dienstjaar 2020 wordt bevestigd.

De bestelbonnen nr. 171 voor het dienstjaar 2020 wordt bevestigd.

 

b) Betaalbaarstelling mandaten   

De mandaten nr. 507 tot en met nr. 519 voor het dienstjaar 2020 worden betaalbaar gesteld.

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/196 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het bouwen van een tuinkamer met berging en het plaatsen van een zwembad, gelegen (afd. 4) sectie D 580 S.

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/201 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het uitbreiden van een eengezinswoning en het regulariseren van 2 losstaande bijgebouwen, gelegen (afd. 4) sectie D 622 F.

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/209 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het wijzigen van de bestemming naar dokterspraktijk / privé kliniek (zonder woonfunctie), gelegen (afd. 4) sectie D 677 N20.

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/218 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de gedeeltelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het bouwen van een halfopen eengezinswoning en het plaatsen van een tuinberging, gelegen (afd. 3) sectie A 648 B.

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/270 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het uitbreiden van een eengezinswoning, gelegen (afd. 2) sectie B 906 C2.

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/290 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het plaatsen van een reclamezuil, gelegen (afd. 3) sectie A 1831 X.

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - aanvraag omgevingsvergunning – aanvraagnr. 20/341 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de voorwaardelijke vergunning af aan de aanvrager, voor het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning, gelegen (afd. 3) sectie B 1124 K.

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - verzaking verkaveling 2016/007 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de verzaking aan de verkaveling gekend onder nummer 2016/007, gelegen op een terrein met als kadastrale omschrijving (afd 4) sectie E nrs 1068a, 1068b, 1068c en 1068d (voorheen gekend als nrs 441D, 441F, 443C en 444S).

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - advies beroep 20/168 - Advies

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de adviesvraag van de deputatie en de hoorzitting die georganiseerd wordt in verband met het beroep tegen de beslissing van het college van 1 juli 2020 waarbij een gedeeltelijke vergunning werd afgeleverd voor het regularisatie inplanting vergunde stalling, bestemmingswijziging van de stalling en bouwen van een carport met stalling, gelegen (afd. 4) sectie E 263 X.

Het college van burgemeester en schepenen blijft bij zijn beslissing van 1 juli 2020.

Het college van burgemeester en schepenen besluit niet aanwezig te zijn op de hoorzitting.

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - verdeling van een onroerend goed - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde verdeling, samenvoeging en verkoop van de percelen kadastraal gekend sectie D 310B2 en 311M van de vierde afdeling.

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - schrapping leegstandsregister - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de schrapping uit het leegstandsregister goed.

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2020

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - schrapping leegstandsregister - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de schrapping uit het leegstandsregister goed.

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2020

 

Leefomgeving - verkeersmaatregel wedersamenstelling Kapelstraat 2 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een verkeersmaatregel naar aanleiding van een wedersamenstelling in de Kapelstraat goed.

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2020

 

Financiën - gemeenteboekhouding

 

a)bestelbonnen

De bestelbonnen op de lijst G/2020/53 worden goedgekeurd.

b)aanrekeningen

De aanrekeningen op de lijst G/2020/75 worden goedgekeurd.

c)vorderingen

De vorderingen op de lijst G/2020/11 worden goedgekeurd.

d)weddenmandaten

Volgende weddenmandaten worden betaalbaar gesteld:

- vasten – oktober 2020 + regularisaties

- tijdelijken – september 2020 + regularisaties

- beroepsziekten – september 2020

- tijdelijken - modellen – september 2020

- onderwijs – middagtoezicht - september 2020

- onderwijs – fietsvergoeding + vergoeding woon-werk - september 2020

- zitpenningen raadsleden 3de kwartaal 2020

- presentiegelden commissieleden – 3de kwartaal 2020

- juryleden

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2020

 

Financiën - fiscaal dwangbevel huisvuil 2017 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen viseert en verklaart het fiscaal dwangbevel voor de openstaande gemeentebelasting op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen aanslagjaar 2017 uitvoerbaar.

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2020

 

Financiën - fiscale dwangbevelen huisvuil 2019 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen viseert en verklaart de fiscale dwangbevelen voor de openstaande gemeentebelasting op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen aanslagjaar 2019 uitvoerbaar.

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2020

 

Financiën - fiscale dwangbevelen sluikstorten 2019 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen viseert en verklaart de fiscale dwangbevelen voor de openstaande gemeentebelasting op het weghalen van afvalstoffen, gestort op plaatsen waar dit door een wettelijke of reglementaire bepaling verboden is (sluikstorten) aanslagjaar 2019 uitvoerbaar.

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2020

 

Financiën - fiscale dwangbevelen drijfkracht 2019 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen viseert en verklaart de fiscale dwangbevelen voor de openstaande gemeentebelasting op drijfkracht motoren aanslagjaar 2019 uitvoerbaar.

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2020

 

Financiën - fiscale dwangbevelen leegstand 2019 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen viseert en verklaart de fiscale dwangbevelen voor de openstaande gemeentelijke leegstandsheffing voor gebouwen en woningen aanslagjaar 2019 uitvoerbaar.

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2020

 

Financiën - fiscaal dwangbevel IIOA 2019 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen viseert en verklaart het fiscaal dwangbevel voor de openstaande gemeentebelasting op de vergunningsplichtige voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten aanslagjaar 2019 uitvoerbaar.

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2020

 

Financiën - fiscaal dwangbevel tweede verblijven 2019 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen viseert en verklaart het fiscaal dwangbevel voor de openstaande gemeentebelasting op tweede verblijven 2019 uitvoerbaar.

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2020

 

Financiën - fiscale dwangbevelen handelskernbijdrage 2019 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen viseert en verklaart de fiscale dwangbevelen voor de openstaande gemeentebelasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen gelegen in het winkelgebied Cité aanslagjaar 2019 uitvoerbaar.

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2020

 

Financiën - vrijstelling leegstand - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een vrijstelling voor de gemeentebelasting op leegstaande gebouwen en woningen goed.

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2020

 

Financiën - berekening tussenkomst gemeentelijke academie

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de tussenkomst in de kosten van de Gemeentelijke Academie Voor Beeldende Kunsten door de stad Beringen, de gemeenten Houthalen-Helchteren, Tessenderlo en Leopoldsburg voor het dienstjaar 2019 op basis van de overeenkomsten met de stad en gemeenten.

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2020

 

Welzijn - financieel verslag 2019 LDC De Zandloper - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het financieel verslag 2019 van lokaal dienstencentrum De Zandloper goed.

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2020

 

Welzijn - overeenkomst Kruispuntbank Sociale Zekerheid - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de nieuwe overeenkomst met de Kruistpuntbank Sociale Zekerheid goed. De overeenkomst loopt van 2020 tot en met 2024.

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2020

 

Sport - VOKA Open Bedrijvendag van JNS Betonboringen - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de annulatie van de organisatie VOKA Open bedrijvendag bij JNS Betonboringen op 4 oktober 2020 en dus vervalt de vraag.

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2020

 

Sport - parade American Festival Nascar van Circuit Zolder - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de annulatie van de organisatie parade American Festival Nascar op 1 oktober 2020 en dus vervalt de vraag.

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2020

 

Personeel en HR - aanvraag vorming - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvragen voor vorming goed.

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2020

 

Personeel en HR - vaststelling van de brugdagen 2021 - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel van brug-en sluitingsdagen in 2021 voor bepaalde personeelsgroepen goed en besluit dit voor bespreking voor te leggen aan de vakbondsorganisaties.

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2020

 

Personeel en HR - griepvaccinatie - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de terugbetaling van de remgelden van de griepvaccinatie en het griepvaccin vanaf 2020 goed.

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2020

 

Personeel en HR - uitvoering van gemeentelijk relanceplan COVID-19 - Standpunt college

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord tot invoering van het systeem van een "geschenkcheque" en een "consumptiecheque" ter uitvoering van het gemeentelijk relanceplan COVID-19 voor het voltallige personeel van het lokaal bestuur. Deze cheques vallen binnen de grenzen van de fiscale wetgeving en de sociale zekerheidsregels.

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2020

 

Personeel en HR - uitvoering van het sectoraal akkoord van 08/04/20 - Standpunt college

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord tot uitvoering van het sectoraal akkoord voor lokale en provinciale besturen 2020.

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2020

 

Personeel en HR - CVO De Verdieping - verlof TAO - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een verlof tijdelijk andere opdracht goed.

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2020

 

Secretariaat en juridische zaken - bijeenroeping gemeenteraad en vaststelling agenda - Goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de voorzitter van de gemeenteraad tot bijeenroeping van de gemeenteraad op donderdag 24 september 2020 en tot vaststelling van de dagorde.

Publicatiedatum: 09/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 9 september 2020

 

Secretariaat en juridische zaken - mededelingen

 

Er zijn geen mededelingen.

Publicatiedatum: 09/09/2020