U kan de besluiten inzien of een kopie ervan opvragen volgens de regels van het bestuursdecreet (https://www.heusden-zolder.be/inzagerecht).

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoe­passing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering.)

Gemeente Heusden-Zolder
Zitting van 25 februari 2021 19:08

AANWEZIG:

 

 

Voorzitter:

Mario Borremans

 

Schepenen:

Marleen Hoydonckx, Engin Ozdemir, Isabelle Thielemans, Dirk Schops, Lode Schops, Funda Oru en Yasin Gül

 

Raadsleden:

Jan Jans, Tony Lespoix, Nico Geeraerts, Annette Palmers, Ann Leyssens, Kristof Was, Arif Birinci, Britt Custers, Petra Tielens, Mario Carremans, Janne Celis, Hans Zegers, Swa Vanderaerden, Tonny Vanhamel, Marten Frederix, Metin Karabas, Zihni Aktepe, Elif Sanli, Eddy Pools, Herwig Hermans, Anny Jaspers en Ria Feyen

 

Waarnemend algemeen directeur:

Rony Herlitska

 

VERONTSCHULDIGD:

 

 

Raadslid:

Mohamed Ahmidouch

 

Algemeen directeur:

Yvo Aerts

 

Eddy Pools, raadslid, verlaat de vergaderzaal vanaf punt OZ.6.

Eddy Pools, raadslid, is terug aanwezig vanaf punt OZ.7.

 

Overzicht punten

Zitting van 25 februari 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Secretariaat en juridische zaken - notulen gemeenteraad - Goedkeuring

 

De gemeenteraad keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

Publicatiedatum: 01/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 februari 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Secretariaat en juridische zaken - mededelingen

 

Er zijn geen mededelingen.

Publicatiedatum: 01/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 februari 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - uitbreiding Kerkenblookstraat - Goedkeuring

 

De gemeenteraad keurt het rooilijnplan ‘uitbreiding Kerkenblookstraat goed., alsook het bestek, de raming, technische documentatie en plannen voor de infrastructuurwerken.

De gemeenteraad keurt voorliggende beslissing over de aanleg van een gemeenteweg - in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag met dossiernummer ref. 2020/021V (OMV_2020090365), voor het verkavelen van een perceel in een lot voor open bebouwing en aanleggen van wegenis - voorwaardelijk goed.

Publicatiedatum: 01/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 februari 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Leefomgeving - verkoop twee loten grond Valstraat

 

De gemeenteraad keurt de verkoop van twee loten grond, kadastraal gekend Heusden-Zolder, 4de afdeling, sectie E, nr. 437F/deel, Heusden-Zolder, definitief goed.

Alle kosten, rechten en erelonen, die voortvloeien uit deze verkoop, met inbegrip van de leveringskosten, vallen ten laste van de koper.

Publicatiedatum: 01/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 februari 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Leefomgeving - aankoop perceel grond Kapelstraat

 

De gemeenteraad keurt, voor de aanleg van een parking ten behoeve van de gemeentelijke werkplaats, de aankoop van 19a 28ca grond in de Kapelstraat, kadastraal gekend Heusden-Zolder, 1ste afdeling, sectie A, nr. 2001H P0000, definitief goed. Alle kosten, rechten en erelonen, die voortvloeien uit deze aankoop, vallen ten laste van ons bestuur.

De effectieve aankoop kan slechts gerealiseerd worden nadat de voorafgaandelijke schriftelijke toelating bekomen wordt van de kerkfabriek Sint-Jacobus Eversel, goedgekeurd door de gemeenteraad van Heusden-Zolder en de bestendige deputatie van de provincie. Deze aankoop wordt voor openbaar nut verklaard.

Publicatiedatum: 01/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 februari 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Leefomgeving - vestiging recht van erfpacht Minderbroedersstraat

 

De gemeenteraad keurt, voor de inrichting van een campusplein, de erfpachtovereenkomst definitief goed met betrekking tot een gedeelte van de Minderbroedersstraat, groot 06a 67ca, kadastraal gekend Heusden-Zolder, 1ste afdeling, sectie A, nr. 2025A P0000, met de VZW Katholieke Scholen Heusden-Zolder, Minderbroedersstraat 11 in 3550 Heusden-Zolder.

Het recht van erfpacht wordt gevestigd voor een termijn van 99 jaar, die een aanvang nam op 1 september 2017 en dus zal verlopen op 31 augustus 2116. Als erkenning van ons eigendomsrecht, zal de erfpachter ons jaarlijks een canon betalen.

Alle kosten, rechten en erelonen, die voortvloeien uit deze erfpachtovereenkomst, vallen ten laste van de erfpachter.

Publicatiedatum: 01/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 februari 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Cultuur en toerisme - bezetting ter bede Bistro Bovy - goedkeuring

 

De gemeenteraad geeft de goedkeuring aan de bijgevoegde bezetting ter bede met betrekking tot het gebouw van de schuur, afgesloten tussen het lokaal bestuur als eigenaar van het gebouw en CVBA so De Winning Bovy, St. Ferdinandstraat 1 te 3560 Lummen als bezetter van het gebouw. Deze overeenkomst gaat in op 1 maart 2021 en eindigt bij de voltooiing van de renovatiewerken aan Galgeneinde 22 of maximaal 2 jaar na de aanvang van deze werken.

Publicatiedatum: 01/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 februari 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Cultuur en toerisme - evaluatie proefperiode en aanpassing concessie

 

De gemeenteraad neemt kennis van de evaluatie betreffende de proefperiode van de concessionaris van het MUZEcafé en beslist om de concessie definitief van start te laten gaan vanaf 1 april 2021 voor een periode van 9 jaar, eindigend op 31 december 2029.

De gemeenteraad keurt de nieuwe bijgevoegde concessie goed voor de periode vanaf 1 april 2021 tot en met 31 december 2029.

Publicatiedatum: 01/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 februari 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Secretariaat en juridische zaken - bijkomend agendapunt - project wandelbuddies

 

De gemeenteraad vraagt het college van burgemeester en schepenen om ook in de gemeente Heusden-Zolder van start te gaan met een Wandelcentrale.

Publicatiedatum: 01/03/2021