Gemeente Heusden-Zolder

 

Notulen gemeenteraad

25 februari 2021 19:08

 

AANWEZIG:

 

 

Voorzitter:

Mario Borremans

 

Schepenen:

Marleen Hoydonckx, Engin Ozdemir, Isabelle Thielemans, Dirk Schops, Lode Schops, Funda Oru en Yasin Gül

 

Raadsleden:

Jan Jans, Tony Lespoix, Nico Geeraerts, Annette Palmers, Ann Leyssens, Kristof Was, Arif Birinci, Britt Custers, Petra Tielens, Mario Carremans, Janne Celis, Hans Zegers, Swa Vanderaerden, Tonny Vanhamel, Marten Frederix, Metin Karabas, Zihni Aktepe, Elif Sanli, Eddy Pools, Herwig Hermans, Anny Jaspers en Ria Feyen

 

Waarnemend algemeen directeur:

Rony Herlitska

 

VERONTSCHULDIGD:

 

 

Raadslid:

Mohamed Ahmidouch

 

Algemeen directeur:

Yvo Aerts

 

Eddy Pools, raadslid, verlaat de vergaderzaal vanaf punt OZ.6.

Eddy Pools, raadslid, is terug aanwezig vanaf punt OZ.7.

 

Overzicht punten

OZ.1.

Secretariaat en juridische zaken - notulen gemeenteraad - goedkeuring

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         Artikel 32, 277 en 278 van het decreet lokaal bestuur.

 

Feiten en context

De algemeen directeur legt de notulen van de vorige vergadering van de gemeenteraad voor ter goedkeuring.

 

Elk gemeenteraadslid heeft het recht opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.

 

Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur.

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen, zoals voorgelegd door de algemeen directeur, goed te keuren.

 

 

BESLUIT

eenparig aangenomen.
 

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

 

Bijlagen

Bijlage 1: notulen van de vorige vergadering van de gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

OZ.2.

Secretariaat en juridische zaken - mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

OZ.3.

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - uitbreiding Kerkenblookstraat - goedkeuring

 

MOTIVERING

Juridische overwegingen

         decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41, deze artikels handelen over de bevoegdheden van de gemeenteraad

         het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen

         het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.

         de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009 zoals gewijzigd en uitvoeringsbesluiten

         het decreet betreffende de omgevingsvergunning, artikel 31, dit artikel herneemt de welbekende regeling van de tussenkomst van de gemeenteraad over de zaak van de wegen

         het omgevingsvergunningsbesluit, artikel 47, dit artikel handelt over de beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad inzake wegenwerken en stelt dat de gemeenteraad daarbij kennis neemt van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek.

 

Feiten en context

Op 14 juli 2020 werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning met dossiernummer OMV_2020090365 ingediend. Het betreft het verkavelen van een perceel in een lot voor open bebouwing en het aanleggen van wegenis. De percelen waarop de aanvraag betrekking heeft zijn kadastraal gekend als (afd 1) sectie A nrs 1162H, 1162K en 1163C.

De nieuwe tweerichtingsverkeersweg sluit aan op de Kerkenblookstraat. Door de aanleg ervan wordt het binnengebied gelegen tussen de Brugstraat en de Kerkenblookstraat – zoals aangeduid in het RUP Dorpcentrum (zone voor wonen 4) – ontsloten. Dit biedt mogelijkheden voor toekomstige ontwikkelingen.

 

Er wordt voorgesteld om de grenzen van het openbaar domein vast te stellen.

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om te beraadslagen over voorliggende zaak van de wegen. Het omgevingsvergunningsbesluit bepaalt in artikel 47 dat de gemeenteraad zich enkel uitspreekt over de zaak van de wegen, dus niet over de vergunningsaanvraag. De gemeenteraad bespreekt – volgens ditzelfde artikel - enkel de bezwaren die handelen over de zaak van de wegen, niet de andere bezwaarschriften.

 

Openbaar onderzoek

Het voorgestelde rooilijnplan werd openbaar gemaakt van 12/10/2020 tot 10/11/2020. De aanplakking verliep niet geheel conform de regelgeving. Aangezien deze onregelmatigheid kon leiden tot een vernietiging van de beslissing, is er een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd van 10/11/2020 t.e.m. 09/12/2020. De verschillende door de wet voorgeschreven formaliteiten zijn bijgevolg vervuld.

Tijdens het openbaar onderzoek is er 1 bezwaarschrift ingediend. Dit had betrekking op het wegenisdossier en kan in verband worden gebracht met de beoordelingsgronden opgesomd in artikel 3 (doelstellingen) en artikel 4 (principes) van het Decreet houdende de Gemeentewegen van 3 mei 2019.

 

Bespreking van de ingediende bezwaren:

Bezwaar 1

Datum: 5 november 2020

Het analoge bezwaarschrift werd als volgt beschreven:

“Omdat wij eigenaars zijn van de bouwgrond gelegen in de Kerkenblookstraat 18 te 3550 Heusden

zijn wij bezorgd over de aanleg van de weg die langs ons perceel zal lopen richting Brugstraat.

Aan de zijkant van ons perceel hebben wij een klein poortje en een grote poort waarvan wij in de

toekomst ook nog gebruik willen maken. Wij vragen dat de toegang tot onze eigendom langs deze poorten net zoals de voorgaande jaren kan behouden blijven zodat wij per fiets of te voet langs het kleine poortje binnen kunnen en met de auto met aanhangwagen langs de grote poort.

Ook willen wij vragen om deze aanvraag strikt vertrouwelijk te behandelen.

Dank voor uw begrip.”

 

De gemeenteraad neemt volgende gemotiveerd standpunt in voor bezwaar 1:

De toegang tot het perceel zal – zoals gevraagd door de bezwaarindieners – mogelijk blijven. De aanleg van de nieuwe weg zal de samenhang en de toegankelijkheid van de gemeentewegen op termijn vrijwaren en verbeteren. Er is binnen het voorliggende ontwerp rekening gehouden met de verkeersveiligheid en in het bijzonder zachte mobiliteit.

 

Behandeling bezwaren

De gemeenteraad wenst op basis van de ingediende bezwaren geen aanpassingen te doen aan het dossier.

 

Advies

Advies 1

Adviesinstantie: team Leefomgeving

Het advies afgeleverd op 1 februari 2021 is voorwaardelijk gunstig en als volgt gemotiveerd:

         De betonstraatstenen 22/11 van de fietspaden moet men vervangen door een halve tegel (30/15) met kleine vellingkant;

         Men dient aan beide kanten van de weg dezelfde boordsteen te voorzien, nl. type IIC;

         Er moet een wortelgeleidingssysteem voor de voorziene bomen;

         Als haag wordt de Fagus Sylvatica niet aanvaard. Onze groendienst geeft de voorkeur aan Carpinus Betulus omdat deze beter resistent is tegen zouten en ziektes bij overtollig water;

         De beugels die op het profiel 1 werden vermeld moeten worden toegevoegd aan het bestek en de meetstaat.

 

Advies 2

Adviesinstantie: team Leefomgeving – als waterbeheerder

Het advies afgeleverd op 29 september 2020 is gunstig en als volgt gemotiveerd:

“In kader van artikel 8 van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003 en de besluiten van de Vlaamse Regering van 2 juli 2006 betreffende de watertoets wordt hierover een advies gegeven door de beheerder van de waterloop.

Het perceel waarop de aanvraag betrekking heeft, is gelegen in het stroomgebied van de waterloop 569, de Halbeek, in beheer van de gemeente Heusden-Zolder.

Het perceel is NIET gelegen in een gebied dat omschreven wordt als ‘mogelijk of effectief overstromingsgevoelig’ in de watertoetskaart ‘overstromingsgevoelige gebieden’ (versie 2017).

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5 juli 2013 legt de regels op in verband met de hemelwaterputten, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater en deze dienen opgevolgd te worden.”

 

Advies 3

Adviesinstantie: de gemeentelijke mobiliteitscel

“In het kader van het scholenplan hebben we alle schoolomgevingen geanalyseerd ism de politie en de verschillende directies en ouderraad. Daarnaast hebben we Route2School gelanceerd, een tool waarmee ouders zelf hun knelpunten konden doorgeven.

 

Een van de vaakst genoemde knelpunten in de schoolomgeving van De Brug en Toverfluit in de Brugstraat was de fiets- en wandelverbinding die loopt aan de rand van de parking en toegangsweg naar de Kerkenblookstraat. Deze verbinding blijkt onvoldoende afgeschermd van de toegangsweg, waardoor auto’s die elkaar kruisen over de fietsverbinding rijden. Het is zeker niet OK voor fietsende kinderen als er plots een auto op het fietspad komt. Het probleem stelde zich nog erger te hoogte van de S-bocht waar het zo goed als onmogelijk is om te kruisen waardoor auto’s niet anders konden dan over het fietspad rijden.

 

We hebben intussen heel wat extra paaltjes geplaatst als voorlopige oplossing. Als structurele oplossing zal de gemeente de parking zelf herinrichten waarbij ook de fietsverbinding volledig zal worden afgeschermd van de parking. Ter hoogte van de toegangsweg zijn wij in overleg gegaan met de eigenaars van omliggende percelen en met de ontwerper van dit project. We kwamen tot een oplossing waarbij de fietsverbinding door een groene strook wordt afgeschermd van de rijweg. Ook de S-bocht werd er uit gehaald waardoor kruisen wel perfect mogelijk is. Bij het naderen van de Kerkenblookstraat komt de fietsverbinding terug tegen de toegangsweg (wel nog afgeschermd met omega beugels) voor meer zichtbaarheid op alle weggebruikers op het kruispunt. Zoals we ook steeds doen met een vrijliggend fietspad op een kruispunt. Het overleg met alle partijen heeft zijn tijd nodig gehad, maar de plannen zijn nu aangepast op die manier.“

 

Advies 4

Adviesinstantie: de Watergroep

Het advies afgeleverd op 6 oktober 2020 is voorwaardelijk gunstig en als volgt gemotiveerd:

“Er is een uitbreiding van de waterleiding noodzakelijk. 

 

De kosten van de uitbreiding zijn ten laste van de opdrachtgever. Iedere wooneenheid dient over een afzonderlijke watermeter te beschikken. De plaats van de watermeter dient te beantwoorden aan de voorschriften van De Watergroep. De kosten van de nieuwe aftakkingen zijn ten laste van de aanvragers.”

 

Advies 5

Adviesinstantie: Elia Asset

Het advies afgeleverd op 7 oktober 2020 is voorwaardelijk gunstig en als volgt gemotiveerd:

“Men dient rekening te houden met de onderstaande bepalingen, alsook met de veiligheidsvoorschriften in bijlage:

         De maximum veilige werkhoogte bedraagt 11,95 meter t.o.v. het referentieniveau =TAW 40.56 (zie de aanduiding op het lengteprofiel in bijlage).

         De bovenvermelde maximum veilige werkhoogte mag men niet overschrijden binnen een strook van 12,75 meter langs weerszijden vanuit de buitenste geleider van de hoogspanningslijn.

Indien er tijdens de werken gebruik gemaakt wordt van een werfkraan (inclusief giek), betonpomp, hoogwerker of andere hijstoestellen, dan dienen deze zodanig opgesteld en gebruikt te worden dat de veiligheidszones te allen tijde worden gerespecteerd.”

 

Advies 6

Adviesinstantie: Fluvius

Het advies afgeleverd op 30 september 2020 is voorwaardelijk gunstig en als volgt gemotiveerd:

“Voor dit project waarbij netuitbreidingen nodig zijn, zal Fluvius een netstudie starten waaruit een gedetailleerde offerte zal volgen aan de initiatiefnemer. De initiatiefnemer dient de gevraagde tussenkomsten, zoals vermeld in deze offerte, steeds te betalen aan Fluvius vóór het in uitvoering brengen van zijn vergunning.”

 

Behandeling adviezen

De adviezen kunnen worden bijgetreden. Het aanvaarden van deze adviezen geeft uitvoering aan artikel 3 (doelstellingen) en aan artikel 4 (principes) van het Decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019. De adviezen werden aan deze artikels getoetst.

Het ontwerp wordt aangepast cfr het advies van het team Leefomgeving afgeleverd op 1 februari 2021. Om mogelijke hinder van groenvoorzieningen in de toekomst te vermijden en het correct beheer / onderhoud ervan te verzekeren, wordt als voorwaarde opgelegd de groenaanleg en aanplanting van bomen uit te voeren in samenspraak met de gemeentelijke werkplaats.

 

Argumentatie

Het verkavelingsvoorstel omvat een deel van het binnengebied, dat afgebakend wordt door de Kerkenblookstraat en de Brugstraat. Het gebied kent de bestemming woongebied volgens het gewestplan Hasselt-Genk en valt integraal binnen de grenzen van het GemRUP ‘Dorpcentrum’. Hierin wordt de bestemming verder verfijnd naar 2 zones voor wonen - met elk zijn specifieke voorschriften - en een zone voor openbaar nut.

 

Het projectgebied wordt ontsloten via de Kerkenblookstraat en geeft toegang tot een lot voor open bebouwing en een lot dat zich bevindt in de zone voor openbaar nut. De aanleg van de nieuwe wegenis biedt tegelijkertijd mogelijkheden om het gehele binnengebied te ontwikkelen. Het verkavelingsontwerp voorziet wel twee reststroken (of een zogenaamde “peststroken”) tussen het publieke domein enerzijds en aangrenzende percelen. Deze zijn aangeduid als lot 3 en 4 op het verkavelingsplan. Wanneer de aanpalende eigenaars hun perceel wensen te ontwikkelen, dienen zij dit stukje aan te kopen om te participeren in de kosten van de wegenis.

 

Voorlopig gaat het dus om een doodlopende straat maar op termijn kan deze de samenhang en de toegankelijkheid van de gemeentewegen vrijwaren en verbeteren.

Er is binnen het voorliggende ontwerp rekening gehouden met de verkeersveiligheid, met bijzondere aandacht voor fietsers en voetgangers. Ter hoogte van de nieuwe toegangsweg is het team Mobiliteit in overleg gegaan met de eigenaars van omliggende percelen en met de ontwerper van het project. Men heeft het initiële wegenisontwerp hierop aangepast. Zo wordt de fietsverbinding door een groene strook afgeschermd van de rijweg. Bij het naderen van de Kerkenblookstraat komt de fietsverbinding terug tegen de toegangsweg maar blijft ze nog afgeschermd met omega beugels. Daarnaast wordt er binnen het ontwerp de mogelijkheid voorzien om een trage verbinding aan te leggen richting de Koerselsebaan.

Er worden geen openbare parkeerplaatsen voorzien. Parkeren voor bewoners zal gebeuren op privéterrein. De voortuinen zijn voldoende groot om bezoekers te laten parkeren. De projectzone grenst tevens ook aan een parkeerplaats.

 

De ontwerp-rooilijn werd ontvangen op 2 september 2020 van HOSBUR BVBA. De totale inname met betrekking tot de aan te leggen wegenis, aangeduid in het groen als lot 2, bedraagt 18a 81ca. Dit dient gratis te worden afgestaan en zal worden ingelijfd in het openbaar domein.

Het bestek, inclusief raming, technische documentatie en plannen betreffende de infrastructuur worden gevoegd bij de beslissing tot goedkeuring.

 

Gezien bovenstaande argumentatie en de resultaten van het openbaar onderzoek, kan worden overgegaan tot goedkeuring van het rooilijnplan en de bijhorende inname.

 

Hierbij worden volgende lasten opgelegd aan de verkavelaar:

         De kosten - die voortvloeien uit de aanleg van de wegenis - inclusief alle mogelijke nutsvoorzieningen, aanleg van een gasnet en openbare verlichting, zijn volledig ten laste van de aanvrager. De werken worden uitgevoerd in samenspraak met het gemeentelijke team leefomgeving.

Het bestek, inclusief raming, technische documentatie en plannen betreffende de infrastructuur worden gevoegd bij de beslissing tot goedkeuring.

 

         De verkavelaars dienen, ten overstaan van het gemeentebestuur van Heusden-Zolder, de nodige financiële waarborgen te stellen om deze werkzaamheden uit te voeren. Het bedrag omvat de uitrusting van de weg, alsook de kosten voor aanleg van alle nutsleidingen, en bedraagt 255 115 EUR.

Er zal worden overgegaan tot vrijstelling van de borgstelling na uitvoering van het project en na het bijbrengen van de bewijsstukken dat er werd voldaan aan alle financiële verplichtingen ten overstaan van derden die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van het project.

 

         De voorlopige en definitieve oplevering van de infrastructuurwerken dienen aan de goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen onderworpen te worden, en dienen bijgevolg plaats te vinden in aanwezigheid van een afgevaardigde van het college van burgemeester en schepenen.

 

         De ontwerp-rooilijn en de bijhorende inname werd ontvangen op 2 september 2020 van HOSBUR BVBA te Scherpenheuvel-Zichem. De totale inname met betrekking tot de aan te leggen wegenis, aangeduid in het groen als lot 2, bedraagt 18a 81ca. De volledige uitgeruste wegenis zal, na aanleg door en op kosten van de verkavelaar, gratis afgestaan worden aan de gemeente voor inlijving bij het openbaar domein.

 

         De eigenaars dienen na de voorlopige oplevering van de infrastructuurwerken het gemeentebestuur in het bezit te stellen van de notariële ontwerpakte van overdracht.

De overdracht van de zate van de weg, om ingelijfd te worden in het gemeentelijk openbaar domein, dient binnen de 6 maanden na de voorlopige oplevering van de werken op benaarstiging en op kosten van de eigenaars gerealiseerd te worden door een door de eigenaars aan te duiden notaris.

 

         De notariële akte van overdracht wordt enkel verleden nadat tegensprekelijk door een afgevaardigde van de afdeling grondgebiedszaken samen met een afgevaardigde van de eigenaars werd vastgesteld dat de werken worden beheerd als een goed huisvader.

 

BESLUIT

eenparig aangenomen.
 

Artikel 1:

Het rooilijnplan ‘uitbreiding Kerkenblookstraat’ – conform de bijlagen gehecht aan dit besluit – wordt goedgekeurd, alsook het bestek, de raming, technische documentatie en plannen voor de infrastructuurwerken.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad keurt voorliggende beslissing over de aanleg van een gemeenteweg - in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag met dossiernummer ref. 2020/021V (OMV_2020090365), voor het verkavelen van een perceel in een lot voor open bebouwing en aanleggen van wegenis - voorwaardelijk goed.

 

De voorwaarden luiden als volgt:

         de groenaanleg en boomaanplant worden uitgevoerd in samenspraak met de gemeentelijke werkplaats;

         het wegenisontwerp wordt aangepast cfr het advies van het team leefomgeving afgeleverd op 1 februari 2021:

         de adviezen van de verschillende diensten en nutsmaatschappijen, m.b.t. de zaak van de wegen, worden strikt nageleefd.

 

Artikel 3:

De totale inname met betrekking tot de uitbreiding van de wegenis, in het kader van een aanvraag tot omgevingsvergunning met ref. 2020/021V (OMV_2020090365), bedraagt 18a 81ca en is aangeduid in het groen als lot 2. Na de voorlopige oplevering van de werken zal de zate van de weg, op benaarstiging en op kosten van de eigenaars, gratis worden overgedragen aan het gemeentebestuur voor inlijving in het gemeentelijk openbaar domein en zal de weg als gemeenteweg erkend worden. De overdracht van de zate van de weg dient gerealiseerd te worden door een door de eigenaars aan te duiden notaris.

 

Artikel 4:

Bovengenoemde werken dienen door en op kosten van de eigenaars uitgevoerd te worden. De kosten voor de aanleg van alle openbare nutsvoorzieningen, inclusief de aanleg van een aardgasnet en openbare verlichting dienen eveneens door hen gedragen.

 

Artikel 5:

De eigenaars dienen ten overstaan van het gemeentebestuur van Heusden-Zolder de nodige financiële waarborgen te stellen om deze werkzaamheden uit te voeren. De waarborg bedraagt

€ 255 115 en omvat de uitrusting van de weg en de kosten voor aanleg van alle nutsleidingen.

 

Artikel 6:

De nodige bewijsstukken dienen hiertoe afgeleverd te worden bij ons bestuur.

 

Artikel 7:

Er zal worden overgegaan tot vrijstelling van de borgstelling na uitvoering van het project en na het bijbrengen van de bewijsstukken dat er voldaan werd aan alle financiële verplichtingen ten overstaan van derden die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van het project.

 

Artikel 8:

De werken zullen onder bestendig toezicht van het team leefomgeving uitgevoerd worden.

 

Artikel 9:

De voorlopige en definitieve oplevering van de infrastructuurwerken dienen aan de goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen onderworpen te worden, en dienen bijgevolg plaats te vinden in aanwezigheid van een afgevaardigde van het college van burgemeester en schepenen.

 

Artikel 10:

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de werkzaamheden ter voorbereiding van de grondverhandelingen die voortvloeien uit de voorwaardelijke goedkeuring van het voorliggende rooilijnplan.

 

Artikel 11:

Afschrift van onderhavig besluit zal bij de aanvraag tot omgevingsvergunning (OMV_2020090365) gevoegd worden.

 

Artikel 12:

Tegen dit besluit van de gemeenteraad kan binnen de 30 dagen in het kader van een schorsend administratief beroep tegen de vergunningsbeslissing een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering. De procedure van dit beroep verloopt volgens art. 31/1 van het omgevingsdecreet.

 

Artikel 13:

Dit besluit van de gemeenteraad is nietig:

         wanneer de omgevingsvergunning met dossiernummer OMV_2020090365 ingediend op 14 juli 2020 voor het verkavelen van een perceel in een lot voor open bebouwing en aanleggen van wegenis, kadastraal gekend als (afd 1) sectie A nrs 1162H, 1162K en 1163C, niet wordt verleend, of wanneer deze in administratief of jurisdictioneel beroep wordt vernietigd;

         wanneer het voorwerp van de omgevingsvergunning niet binnen de in de vergunning voorziene of wettelijke termijn wordt gerealiseerd.

 

Artikel 14:

Dit besluit wordt volgens artikel 330 - van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 - ter kennis gebracht aan de provinciegouverneur. Het onderwerp maakt deel uit van de lijst van aangelegenheden bedoeld in artikel 286 § 1.

 

 

Bijlagen

bijlage 1 rooilijnplan Kerkenblookstraat uitbreiding en titelblad

bijlage 2 verklaring gratis grondafstand

bijlage 3 bestek en raming:

• bestek

• raming

• samenvattende meetstaat

bijlage 3 technische documentatie en plannen voor de infrastructuurwerken:

• archeologienota

• archeologienota_maatregelen

• archeologienota_bijlage 1

• archeologienota_bijlage 2

• archeologienota_bijlage 3A

• archeologienota_bijlage 3B

• archeologienota_bijlage 3C

• archeologienota_bijlage 4

• situeringsplan

• inplantingsplan_bestaand

• inplantingsplan_bestaand_legende

• inplantingsplan_bestaand_titelblad

• verkavelingsplan_bestaand

• verkavelingsplan_nieuw

• verkavelingsplan_legende

• verkavelingsplan_titelblad

• terreinsnedes

• terreinsnedes_titelblad

• nota inrichting openbaar domein

• advies inzake eik

• ontwerp wegenis, beplanting

• ontwerp wegenis, beplanting_legende

• ontwerp wegenis, beplanting_titelblad

• rioleringsontwerp

• rioleringsontwerp_legende

• rioleringsontwerp_titelblad

• typeprofielen

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

OZ.4.

Leefomgeving - verkoop twee loten grond Valstraat

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         de wet Brunfaut van 15 april 1949.

         het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 40, 41 en 293.

         de omzendbrief KB/ABB 2019/3 van 3 mei 2019 over de transacties van onroerende goederen door lokale en provinciale besturen en door besturen van de erkende erediensten, van mevrouw Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

 

Feiten en context

Op 16 juni 1978 verkocht de gemeente een perceel grond in Valstraat, groot 02a 04ca, thans kadastraal gekend 4de afdeling, sectie E, nr. nr. 466C, aan mevrouw Lucienne Van Der Gucht.

Zoals dat met alle woningen in de Valstraat het geval is, werd destijds enkel de grond nodig voor de bouw van een atriumwoning verkocht.

In de akte werd vermeld dat de aanleg en het onderhoud van de openbare groenzones zou benaarstigd worden door het gemeentebestuur, terwijl de kopers gehouden waren jaarlijks een forfaitaire bijdrage te betalen van 2.000,-fr. (geïndexeerd).

Dit gebeurde destijds in het kader van de Wet Brunfaut, die er op gericht was de toegang tot woningbezit te vergemakkelijken voor lagere inkomenstrekkers door het verlagen van de bouwkosten omdat de kostprijs voor de aanleg- en uitrustingswerken van de wegen en aanhorigheden ten laste gelegd werden van de overheid.

Het klopt dat de gemeente zijn verplichtingen niet nagekomen is, maar de eigenaars hebben dat ook niet gedaan (door jaarlijks niet te betalen aan de gemeente).

Mevrouw Van Der Gucht is onlangs overleden, en de erfgenamen wensen de woning nu te verkopen, samen met de bijhorende grond.

Ondertussen is gebleken dat mevrouw Van Der Gucht overgegaan is tot het beplanten en het bouwen van een tuinhuis, een betonnen afsluiting e.d., op het perceel gemeente-eigendom nr. 437F, met een oppervlakte die blijkens het opmetingsplan van 20 oktober 2020 02a 63ca 50m² bedraagt.

De grond werd verkocht met in de akte een verwijzing naar het BPA Viversel I van 20 november 1973, waarvan de verkavelingsvergunning werd afgeleverd op 16 juli 1976.

Ondertussen is dit BPA nog tweemaal gewijzigd, laatst in 2002, waarin de grond rond de woning in een groenzone gesitueerd werd, maar blijkens het advies van onze dienst ruimtelijke ordening kan deze niet als een openbare groenzone beschouwd worden.

Enerzijds zijn terrassen en beperkte verhardingen toegelaten in deze zone, hetgeen er op wijst dat deze zone privaat mag gebruikt worden.

Anderzijds is dit ook veruit het enige en moet de beplanting maximaal behouden blijven enz.

Gezien het BPA ondertussen ouder is dan 15 jaar vallen we terug op de gewestplanbestemming, en die is woonzone.

Het hoekje aan de westzijde is niet opgenomen in het BPA van 2003 maar wel in het oudere BPA.

Dit heeft duidelijk de bestemming openbaar groen zodat we hier niet kunnen terugvallen op de gewestplanbestemming.

 

Tijdens zijn vergadering van 4 november 2020 besloot het schepencollege dan ook de verkoop van de grond, horende bij de atriumwoning Valstraat 2, groot 02a 63ca 50dm², kadastraal gekend 4de afdeling, sectie E, nr. 437F, principieel gunstig te adviseren aan de gemeenteraad.

Aangezien deze grond niet gelegen is in een zone die als een openbare groenzone kan beschouwd worden, is de gewestplanbestemming van toepassing en bevindt de grond zich in een woonzone, waarop de prijsbepaling dient gebaseerd te worden.

Het tuinhuis en de betonnen afsluiting bevinden zich gedeeltelijk in een perceel dat openbaar groen blijft en dus niet verkoopbaar is.

Deze dienen dan ook verplaatst of afgebroken te worden.

 

Blijkens het schattingsverslag, op 12 november 2020 opgemaakt door studiebureau Geo-D in Heusden-Zolder, bedraagt deze waarde € 120,00 per m², of dus in totaal € 31.620,00.

Anderzijds was ondertussen gebleken dat het gedeelte waarop het tuinhuis en de betonnen afsluiting zich gedeeltelijk bevinden alsnog kan verkocht worden, mits het deel blijft uitmaken van een zone voor openbaar groen, waarop de regels van het BPA van 29 mei 1986 van toepassing blijven, omdat het zich dan wel in deze zone voor openbaar groen bevindt, maar deel uitmaakt van het privaat domein van de gemeente.

Op basis van dit gegeven gebeurde op 19 november 2020 een prijsbepaling door hetzelfde studiebureau, die neerkomt op € 1,20 per m².

Voor een gemeten oppervlakte van 00a 24ca (lot 1B) betekent dit een prijs van € 28,80.

Tijdens zijn vergadering van 2 december 2020 besloot het schepencollege dan ook zijn besluit van 4 november 2020 in die zin te wijzigen dat lot 1B met een oppervlakte van 00a 24ca alsnog verkocht wordt.

 

Ondertussen voerde de landmeter een hermeting uit, waaruit bleek dat de precieze oppervlakte van lot 1A niet 02a 63ca 50dm² maar 02a 62ca bedraagt, reden waarom hij op 21 december 2020 een geactualiseerd schattingsverslag opmaakte met een aangepaste verkoopprijs van € 31.440,00.

 

Samengevat verkoopt de gemeente bijgevolg aan de koper van de woning Valstraat 2, in casu de heer Chris Baerts, Westlaan 156 in 3550 Heusden-Zolder, twee loten grond, kadastraal gekend Heusden-Zolder, 4de afdeling, sectie E, nr. 437F/deel, als volgt:

- lot 1A, met een oppervlakte van 02a 62ca, voor de prijs van € 31.440,00;

- lot 1B met een oppervlakte van 00a 24ca, voor de prijs van € 28,80;

of dus in totaal € 31.468,80.

 

Adviezen

Gunstig financieel advies van 22 januari 2021.

 

Argumentatie

Op 16 juni 1978 werd, zoals dat met alle woningen in de Valstraat het geval is, enkel de grond nodig voor de bouw van een atriumwoning verkocht.

De huidige koper van deze woning wenst eveneens de tuin aan te kopen die door de vorige eigenaar op gemeente-eigendom werd aangelegd en bij de woning hoort.

 

Financiële gevolgen

Ontvangsten:

Geraamde ontvangst: € 31.468,80

 

BESLUIT

eenparig aangenomen.
 

Artikel 1:

De verkoop van twee loten grond, horende bij de woning Valstraat 2, kadastraal gekend Heusden-Zolder, 4de afdeling, sectie E, nr. 437F/deel, aan de heer Chris Baerts, Westlaan 156 in 3550 Heusden-Zolder, wordt definitief goedgekeurd als volgt:

         lot 1A, met een oppervlakte van 02a 62ca, voor de prijs van € 31.440,00;

         lot 1B met een oppervlakte van 00a 24ca, voor de prijs van € 28,80;

of dus in totaal € 31.468,80.

 

Artikel 2:

Alle kosten, rechten en erelonen, die voortvloeien uit deze verkoop, met inbegrip van de leveringskosten, vallen ten laste van de koper.

 

Artikel 3:

De financieel directeur wordt gemachtigd om bij de verkoop van gronden, toebehorend aan de gemeente Heusden-Zolder, de A.A.P.D. ervan te ontslaan ambtshalve inschrijving te nemen.

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

OZ.5.

Leefomgeving - aankoop perceel grond Kapelstraat

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 40, 41 en 293.

         Omzendbrief KB/ABB 2019/3 van 3 mei 2019 over de transacties van onroerende goederen door lokale en provinciale besturen en door besturen van de erkende erediensten, van mevrouw Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

 

Feiten en context

Ingevolge de realisatie van het fietspadenproject, verdwijnen er een aantal langsparkings aan de gemeentelijke werkplaats.

Voor de aanleg van een nieuwe parking om dit verlies aan parkeerplaatsen op te vangen, kan uitgeweken worden naar de overkant van de weg, meer bepaald naar het perceel, kadastraal gekend Heusden-Zolder, 1ste afdeling, sectie A, nr. 2001F/deel (thans nr. 2001H P0000).

Dit perceel is eigendom van de NV Groep Bielen, Kapelstraat 168 in 3550 Heusden-Zolder.

Het ligt in de bedoeling een strook grond aan te kopen aan de oostkant van dit perceel, met een oppervlakte van ongeveer 20m X 100m.

Uit het opmetingsplan van landmeters- en studiebureau Geo-D in Heusden-Zolder van 2 augustus 2020 blijkt dat de precieze oppervlakte 19a 28ca bedraagt; op basis van het schattingsverslag van hetzelfde studiebureau wordt de aankoopprijs bepaald op € 70,58/m², of dus in totaal € 136.078,24.

 

Er dient opgemerkt dat deze grond bij akte, verleden voor notaris Frank Verlinden in Heusden-Zolder op 27 mei 1978, door de echtgenoten Bielen-Claes onder een grotere oppervlakte werd aangekocht van de kerkfabriek Sint-Jacobus Eversel.

Blijkens de in deze akte vermelde bijzondere voorwaarden mogen de terreinen en de erop aangebrachte gebouwen en infrastructuur niet verkocht, verhuurd, in erfpacht gegeven of om niet in gebruik gegeven worden, noch een andere bestemming krijgen zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de kerkfabriek, goedgekeurd door de gemeenteraad van Heusden-Zolder en de bestendige deputatie van de provincie.

De effectieve aankoop kan bijgevolg slechts gerealiseerd worden nadat aan deze voorwaarden voldaan wordt.

 

Adviezen

Visum financieel directeur van 27 januari 2021.

 

Argumentatie

De gronden dienen aangekocht te worden voor de aanleg van een parking ten behoeve van de gemeentelijke werkplaats, waar een aantal langsparkings verdwijnen ingevolge de realisatie van het fietspadenproject.

 

Financiële gevolgen

Uitgaven:

Jaarbudgetrekening: 2021/5.01.03.01/0119-04/22000000/GEMEENTE/CBS/I20012

Beschikbaar voor vastlegging: € 50.000,00

Geraamde uitgave: € 136.078,24 + kosten

 

BESLUIT

eenparig aangenomen.
 

Artikel 1:

Voor de aanleg van een parking ten behoeve van de gemeentelijke werkplaats, wordt de aankoop van 19a 28ca grond in de Kapelstraat, kadastraal gekend Heusden-Zolder, 1ste afdeling, sectie A, nr. 2001H P0000, eigendom van de NV Groep Bielen, Kapelstraat 168 in 3550 Heusden-Zolder, definitief goedgekeurd, mits de prijs van € 70,58/m², of dus in totaal € 136.078,24.

 

Artikel 2:

Alle kosten, rechten en erelonen, die voortvloeien uit deze aankoop, vallen ten laste van ons bestuur.

 

Artikel 3:

De effectieve aankoop kan slechts gerealiseerd worden nadat de voorafgaandelijke schriftelijke toelating bekomen wordt van de kerkfabriek Sint-Jacobus Eversel, goedgekeurd door de gemeenteraad van Heusden-Zolder en de bestendige deputatie van de provincie.

 

Artikel 4:

Deze aankoop wordt voor openbaar nut verklaard.

 

Artikel 5:

De financieel directeur wordt gemachtigd de A.A.P.D. ervan te ontslaan ambtshalve inschrijving te nemen.

 

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

OZ.6.

Leefomgeving - vestiging recht van erfpacht Minderbroedersstraat

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 40, 41 en 293.

         omzendbrief KB/ABB 2019/3 van 3 mei 2019 over de transacties van onroerende goederen door lokale en provinciale besturen en door besturen van de erkende erediensten, van mevrouw Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

 

Feiten en context

Door de VZW Katholieke Scholen Heusden-Zolder, Minderbroedersstraat 11 in 3550 Heusden-Zolder, werd tussen de gebouwen die gescheiden worden door de Minderbroedersstraat, een campusplein ingericht.

Tijdens zijn vergadering van 17 november 2012 opteerde het college van burgemeester en schepenen er voor deze grondschotel in erfpacht over te dragen aan het St.-Franciscuscollege.

Hiervoor werden door de gemeenteraad tijdens zijn vergadering van 28 mei 2015 zowel een nieuw rooilijnplan van de Minderbroedersstraat definitief goedgekeurd, als het betreffend gedeelte gedesaffecteerd.

Het betreft hier een oppervlakte van 06a 67ca, kadastraal gekend Heusden-Zolder, 1ste afdeling, sectie A, nr. 2025A P0000.

Het recht van erfpacht wordt gevestigd voor een termijn van 99 jaar, die een aanvang nam op 1 september 2017 en dus zal verlopen op 31 augustus 2116.

Als erkenning van ons eigendomsrecht, zal de erfpachter ons jaarlijks een canon van € 1,00 betalen.

 

Adviezen

Gunstig financieel advies van 26 januari 2021.

 

Argumentatie

Er dient een erfpachtovereenkomst met de VZW Katholieke Scholen Heusden-Zolder afgesloten te worden ingevolge de inrichting van een campusplein op een gedeelte van de Minderbroedersstraat.

 

Financiële gevolgen

Ontvangsten:

Geraamde ontvangst: € 1,00 per jaar, tot 2116.

 

BESLUIT

eenparig aangenomen.
 

Artikel 1:

Voor de inrichting van een campusplein, wordt de erfpachtovereenkomst definitief goedgekeurd met betrekking tot een gedeelte van de Minderbroedersstraat, groot 06a 67ca, kadastraal gekend Heusden-Zolder, 1ste afdeling, sectie A, nr. 2025A P0000, met de VZW Katholieke Scholen Heusden-Zolder, Minderbroedersstraat 11 in 3550 Heusden-Zolder.

 

Artikel 2:

Het recht van erfpacht wordt gevestigd voor een termijn van 99 jaar, die een aanvang nam op 1 september 2017 en dus zal verlopen op 31 augustus 2116.

 

Artikel 3:

Als erkenning van ons eigendomsrecht, zal de erfpachter ons jaarlijks een canon van € 1,00 betalen.

 

Artikel 4:

Alle kosten, rechten en erelonen, die voortvloeien uit deze erfpachtovereenkomst, vallen ten laste van de erfpachter.

 

Artikel 5:

De financieel directeur wordt gemachtigd de A.A.P.D. ervan te ontslaan ambtshalve inschrijving te nemen.

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

OZ.7.

Cultuur en toerisme - bezetting ter bede Bistro Bovy - goedkeuring

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         decreet lokaal bestuur van december 2007, artikelen 40 en 41 inzake de bevoegdheden van de gemeenteraad

 

Feiten en context

Naar aanleiding van de renovatiewerken die zullen starten aan het pand van 'Bistro Bovy' gelegen in Galgeneinde 22 te 3550 Heusden-Zolder, werd er overeenkomen met CVBA so De Winning Bovy om een bezetting ter bede op te maken voor de tijdelijke inname van de schuur door Bistro Bovy. Op die manier kan de Bistro zijn uitbating verder zetten en blijft er voor de bezoekers op domein Bovy de mogelijkheid om iets te consumeren.

 

Adviezen

Gunstig advies financiën

 

Argumentatie

De schuur werd in samenwerking met CVO De Verdieping in orde gebracht om te voldoen aan de de huidige regelgeving voor de uitbating van een horecazaak.

De bezetting ter bede voor de schuur gaat in vanaf 1 maart 2021 en zal eindigen bij de voltooiing van de werken aan het pand gelegen in Galgeneinde 22, met een maximum periode van 2 jaar na aanvang van de werken. Vanaf 1 maart 2021 staat het gebouw ter beschikking voor CVBA so De Winning Bovy. Uiteraard dienen de uitbaters rekening te houden met de geldende maatregelen omtrent COVID-19 en kan de Bistro pas openen wanneer dit terug wordt toegelaten.

 

Er dient door De Winning een vergoeding betaald te worden die overeenstemt met de oorspronkelijke concessievergoeding van de Bistro.

 

Financiële gevolgen

Ontvangsten:

Registratiesleutel: 2021/GBB/0521-01/70509999/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN

Budgettair krediet: € 16.500,00

Geraamde ontvangst: € 12.930,20

 

BESLUIT

eenparig aangenomen.
 

Artikel 1:

De gemeenteraad geeft de goedkeuring aan de bijgevoegde bezetting ter bede met betrekking tot het gebouw van de schuur, afgesloten tussen het lokaal bestuur als eigenaar van het gebouw en CVBA so De Winning Bovy, St. Ferdinandstraat 1 te 3560 Lummen als bezetter van het gebouw. Deze overeenkomst gaat in op 1 maart 2021 en eindigt bij de voltooiing van de renovatiewerken aan Galgeneinde 22 of maximaal 2 jaar na de aanvang van deze werken.

 

 

Bijlagen

bijlage 1: de bezetting ter bede voor Bistro Bovy

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

OZ.8.

Cultuur en toerisme - evaluatie proefperiode en aanpassing concessie

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en artikel 41 inzake de bevoegdheden van de gemeenteraad

         gemeenteraadsbesluit van 20 februari 2020 betreffende de goedkeuring van de concessieovereenkomst

         collegebeslissing van 25 maart 2020 betreffende de aanstelling van de concessionaris van het MUZEcafé

 

Feiten en context

In de goedgekeurde concessieovereenkomst wordt er verwezen naar een proefperiode voor de concessionaris. Deze proefperiode loopt tot einde 2020. Ongeacht dat het een bijzondere periode is geweest omwille van de verschillende maatregelen tegen de bestrijding van COVID-19, is de evaluatie van de deze proefperiode toch gebeurd in de loop van de maand december 2020, zie bijlage.

 

Argumentatie

Deze evaluatie werd opgemaakt in samenspraak met Raf Nulens, Tom Michielsen, Lies Cuyx en Karen Bogaerts. De evaluatie werd ook overlopen met de Eugenie Matei, zaakvoerder van BVBA Het Kleine Verschil.

 

De evaluatie bestaat uit verschillende categorieën:

         de beoordeling van de jury van de verschillende evaluatiecriteria

         de bevindingen tijdens de proefperiode

         aandachtspunten en tips

 

Op basis van de 12 evaluatiecriteria die werden gebruikt bij de beoordeling van 19 maart 2020 werd er een analyse gemaakt. Ondanks de beperkte opening van midden juni tot midden oktober 2020 zijn we van mening dat de heer Eugenie Matei voldoet aan de verwachtingen en dat hij vanaf 1 april 2021 een definitieve concessieovereenkomst verdient.

 

Op verzoek van Eugenie Matei wordt er 1 artikel in de concessieovereenkomst aangepast, nl. artikel 3 §5:

 

Het onderhoud van de afwasmachine in de keuken en de koelingen wordt gedaan d.m.v. een onderhoudscontract afgesloten door partij 1. De kosten voor dit onderhoud worden doorgefactureerd aan partij 2.

 

Uit dit artikel werd het onderhoud van de tapinstallatie geschrapt. De concessiehouder verkiest om zelf dit onderhoud uit te voeren.

 

De aangepaste concessie wordt opnieuw ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

Financiële gevolgen

Ontvangsten:

Registratiesleutel: 2021/GBB/0701-02/70500010/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN

Budgettair krediet: € 65.000,00

Geraamde ontvangst: € 18.000,00 excl. BTW (voor 12 maanden)

 

BESLUIT

eenparig aangenomen.
 

Artikel 1:

De gemeenteraad neemt kennis van de evaluatie betreffende de proefperiode van de concessionaris van het MUZEcafé en beslist om de concessie definitief van start te laten gaan vanaf 1 april 2021 voor een periode van 9 jaar, eindigend op 31 december 2029.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad neemt kennis van de wijziging van artikel 3 §5 en keurt de nieuwe bijgevoegde concessie goed voor de periode vanaf 1 april 2021 tot en met 31 december 2029.

 

Bijlagen

bijlage 1: evaluatie proefperiode

bijlage 2: aangepaste concessieovereenkomst

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

 

BIJKOMENDE AGENDA

 

OZ.9.

Secretariaat en juridische zaken - bijkomend agendapunt - project wandelbuddies

 

MOTIVERING

Feiten en context

De corona-epidemie hakt er hard in bij heel wat van onze inwoners. Sociale contacten verlopen sindsdien anders en letterlijk afstandelijker. Teams en Skype kunnen een aantal van deze ongemakken wegwerken, maar lang niet iedereen is er sterk mee vertrouwt. Voor bepaalde bevolkingsgroepen is het risico op vereenzaming daarom niet ondenkbaar.

 

Om toch enige vorm van ontspanning en gezond tijdverdrijf te hebben, worden mensen maximaal gestimuleerd om er in de onmiddellijk omgeving op uit te trekken, per fiets of te voet. Voor zover men uiteraard fysiek in die mogelijkheid is natuurlijk en voor zover men niet de limiet van 4 individuen overschrijdt.

 

Vele mensen hebben het wandelen inmiddels (her)ontdekt. In hun bubbel verkennen ze letterlijk heel Limburg. Onze provincie heeft dan ook vele mooie trekpleisters. Het helpt vaak om er samen op uit te trekken waarbij de ene de andere stimuleert.

 

 

Argumentatie

Niet iedereen heeft vandaag echter een vaste wandelbuddie. In tijden waarbij contacten moeilijker te leggen zijn is het ook minder evident om wandelpartners te zoeken. We denken dat dit voor die mensen wel als een gemis wordt aangevoeld.

 

Een aantal Limburgse gemeenten is net op die reden in zee gegaan met de Wandelcentrale, een initiatief van Vormingplus Limburg dat eind 2020 van start ging. Het platform brengt wandelduo’s samen. Wandelaars uit de buurt met een vergelijkbaar profiel spreken dan onderling af waar en wanneer er gewandeld wordt.

 

In deze moeilijke tijden is dit een positief initiatief dat bovendien gratis wordt aangeboden. Het enige dat van een gemeente gevraagd wordt is dat ze zelf een lokaal contactpunt bemannen en dat de bereikbaarheid per telefoon is gegarandeerd. Tegen betaling van een kleine vergoeding kan de gemeente rekenen op een vorm van ondersteuning.

 

 

BESLUIT

eenparig aangenomen.
 

De gemeenteraad vraagt het college van burgemeester en schepenen om ook in de gemeente Heusden-Zolder van start te gaan met een Wandelcentrale.

 

 

Varia

Raadslid Hans Zegers krijgt het woord en merkt op dat er een burgerplatform 'de toekomst telt' is opgericht. Het is een initiatief vanuit een aantal inwoners die zich verenigd hebben. Ze werken rond een aantal maatschappelijke thema's en gaan initiatieven opzetten om als gewone man een stem en inspraak te hebben.

Is er al duidelijkheid hoe men als gemeentebestuur de participatie naar de toekomst toe gaat aanpakken. Staat het gemeentebestuur open voor zulke initiatieven?

 

Schepen Dirk Schops zegt dat men volop bezig is met verschillende modellen die kunnen uitgerold worden. Voorstel is om tegen de zomer de eerste stappen te zetten en ook de dorpsraden hierin te betrekken. Er is nood aan zulke initiatieven en er zullen zeker voorstellen volgen.

 

Raadslid Hans Zegers antwoordt hierop dat er snel duidelijkheid rond gegeven moet worden. Het is een meerwaarde om de participatie ruimer te zien.

 

Publicatiedatum: 02/04/2021