Gemeente Heusden-Zolder

 

Agenda gemeenteraad

27 augustus 2020 19:00

Overzicht punten

OZ.1.

Secretariaat en juridische zaken - notulen gemeenteraad - goedkeuring

 

De gemeenteraad keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

 

 

Publicatiedatum: 14/08/2020
Overzicht punten

OZ.2.

Secretariaat en juridische zaken - mededelingen

 

De gemeenteraad neemt kennis van de mededelingen.

 

 

Publicatiedatum: 14/08/2020
Overzicht punten

OZ.3.

Politie - overzicht van de gunningen

 

De gemeenteraad neemt kennis van het overzicht van de gunningen van het tweede kwartaal van 2020.

 

 

Publicatiedatum: 14/08/2020
Overzicht punten

OZ.4.

Politie - bekrachtiging openstelling 2 INP recherche - goedkeuring

 

De lokale politie vraagt de gemeenteraad om de openstelling van twee plaatsen van inspecteur (recherche), die bij hoogdringendheid goedgekeurd werd door de burgemeester, te bekrachtigen.

 

 

Publicatiedatum: 14/08/2020
Overzicht punten

OZ.5.

Politie - openstelling één hoofdinspecteur recherche

 

De lokale politie vraagt aan de gemeenteraad de goedkeuring voor de openstelling van één betrekking van hoofdinspecteur van politie (lokale recherche), ter bestendiging van interne verschuivingen.

 

 

Publicatiedatum: 14/08/2020
Overzicht punten

OZ.6.

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - rooilijnplan Zandstraat - goedkeuring

 

De gemeenteraad wordt gevraagd om het rooilijnplan Zandstraat goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 14/08/2020
Overzicht punten

OZ.7.

Leefomgeving - AWV voetgangersoversteek N729 t.h.v. Vijverstraat - advies

 

De gemeenteraad wordt gevraagd een gunstig advies te geven voor het aanleggen van een voetgangersoversteekplaats op de N729 aan kilometerpunt 7,131 gekend als Terlaemenlaan ter hoogte van de Vijverstraat.

 

 

Publicatiedatum: 14/08/2020
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

OZ.8.

Leefomgeving - tarievenreglement asbestinzameling - goedkeuring

 

De gemeenteraad wordt gevraagd om het reglement "betreffende het tarief voor het inzamelen van asbestafval aan huis via (platen)zakken, bigbags of via asbestcontainers", dat goedgekeurd werd door de raad van bestuur van Limburg.net, en de passage over de asbestinzameling op de Limburg.net recyclageparken  te bekrachtigen.

 

 

Publicatiedatum: 14/08/2020
Overzicht punten

OZ.9.

Leefomgeving - overdracht grond De Rijzillen

 

De gemeenteraad wordt gevraagd de overdracht voor inlijving in het openbaar domein definitief goed te keuren van een perceel grond in De Rijzillen door het OCMW aan de gemeente.

 

 

Publicatiedatum: 14/08/2020
Overzicht punten

OZ.10.

Leefomgeving - verkoop wegoverschotten Schansstraat

 

De gemeenteraad wordt gevraagd de verkoop van vijf loten wegoverschot in de Schansstraat aan de consoorten De Braekeleer definitief goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 14/08/2020
Overzicht punten

OZ.11.

Leefomgeving - verkoop deel afgeschafte bedding Schaamloop

 

De gemeenteraad wordt gevraagd de verkoop van een deel van de verlaten bedding van de Schaamloop in de Terlaemenlaan aan de heer en mevrouw Patrick Lemmens-Claes definitief goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 14/08/2020
Overzicht punten

OZ.12.

Financiën - renteloze lening Rode Kruis - goedkeuring

 

De gemeenteraad wordt gevraagd een renteloze lening toe te kennen aan de vzw Rode Kruis Heusden-Zolder voor de aankoop van containers in functie van de tijdelijke huisvesting gedurende de renovatiewerken aan het Rode Kruis gebouw.

 

 

Publicatiedatum: 14/08/2020
Overzicht punten

OZ.13.

Financiën - politie: balans,resultatenrekening,toelichting - goedkeuring

 

De gemeenteraad wordt gevraagd om de balans, de resultatenrekening en de toelichting van het dienstjaar 2019 van de politiezone goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 14/08/2020
Overzicht punten

OZ.14.

Financiën - politie - begrotingsrekening - vaststelling

 

De raad wordt verzocht om de begrotingsrekening van het dienstjaar 2019 van de politiezone vast te stellen.

 

Het begrotingsresultaat van de gewone dienst bedraagt € 1 084 378,49.

Het begrotingsresultaat van de buitengewone dienst bedraagt € -465 797,60.

 

Het te verantwoorden en verantwoord vermogen bedraagt € 743 381,62.

 

 

Publicatiedatum: 14/08/2020
Overzicht punten

OZ.15.

Financiën - OCMW - Jaarrekening 2019 - vaststelling

 

De gemeenteraad wordt gevraagd om de jaarrekening 2019 van het OCMW goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 14/08/2020
Overzicht punten

OZ.16.

Financiën - jaarrekening 2019 - vaststelling

 

De gemeenteraad wordt gevraagd om de jaarrekening 2019 van de gemeente vast te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 14/08/2020
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

OZ.17.

Welzijn - reglement speelstraten - goedkeuring

 

De gemeenteraad wordt gevraagd het reglement speelstraten in Heusden-Zolder van 30 maart 2006 op te heffen en het nieuwe reglement met ingang van 1 september 2020 goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 14/08/2020
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

OZ.18.

Welzijn - gecoördineerde reglementen jeugd - goedkeuring

 

De gemeenteraad wordt gevraagd de gecoördineerde reglementen ondersteuning jeugdwerk 2019-2020 en de reglementen jeugd op te heffen met ingang van 1 september 2020 en de nieuwe reglementen goed te keuren met ingang van 1 september 2020.

 

 

Publicatiedatum: 14/08/2020
Overzicht punten

OZ.19.

Welzijn - financiële projectensteun 2020 - goedkeuring

 

De gemeenteraad wordt gevraagd om de financiële projectensteun 2020 goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 14/08/2020
Overzicht punten

OZ.20.

Welzijn - aanvraag subsidies armoede Covid-19 - goedkeuring

 

Om een extra consumptiebudget met geschenkkaarten van de gemeentelijke middenstandsraad te voorzien voor gezinnen met kinderen (0-24 jaar) met een beperkt gezinsinkomen , alsook voor cliënteel van het Sociaal Huis zal een subsidie van € 69.693 aangevraagd worden bij de Vlaamse overheid.

 

 

Publicatiedatum: 14/08/2020
Overzicht punten

OZ.21.

Cultuur en toerisme - aankoop kunstwerk 'De Negen Muzen' - goedkeuring

 

De gemeenteraad wordt gevraagd om de aankoop van 'De Negen Muzen' goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 14/08/2020
Overzicht punten

OZ.22.

Personeel en HR - Beekbeemden - SG - afvaardiging - goedkeuring

 

De gemeenteraad wordt gevraagd om Marleen Hoydonckx af te vaardigen als effectief lid van de reaffectatiecommissie en het onderhandelingscomité van de scholengemeenschap Heusden-Zolder en Dirk Schops af te vaardigen als plaatsvervangend lid.

 

 

Publicatiedatum: 14/08/2020
Overzicht punten

OZ.23.

ICT- en informatiebeheer - raamovereenkomst Telecom Vlaamse Overheid - goedkeuring

 

De gemeenteraad wordt gevraagd om beroep te doen op de Vlaamse Gemeenschap als opdrachtencentrale voor afname van de Raamovereenkomst(en) voor “Telecommunicatiediensten ten behoeve van de Vlaamse overheid, lokale en provinciale besturen“ (Bestek. Nr. 2017/HFB/OPMB/33326)

 

 

Publicatiedatum: 14/08/2020
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

OZ.24.

Secretariaat en juridische zaken - reglement brandveiligheid studenten- & kamerwoning - goedkeuring

 

De gemeenteraad wordt gevraagd om het reglement brandveiligheid studenten- & kamerwoningen goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 14/08/2020
Overzicht punten

BZ.1.

Politie - besluit van de burgemeester van 23 juni 2020

 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester van 23 juni 2020 i.k.v. de benoeming van een inspecteur van politie (lokale recherche).

 

 

Publicatiedatum: 14/08/2020
Overzicht punten

OZ.25.

Secretariaat en juridische zaken - besluiten burgemeester juli-aug - bekrachtiging

 

De gemeenteraad wordt gevraagd de besluiten van de burgemeester van 28 juli 2020 en 3 augustus 2020 te bekrachtigen.

 

 

Publicatiedatum: 14/08/2020
Overzicht punten

BZ.2.

Politie - besluit van de burgemeester van 23 juni 2020

 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester van 23 juni 2020 i.k.v. de benoeming van een inspecteur van politie (lokale recherche).

 

 

Publicatiedatum: 14/08/2020
Overzicht punten

 

BIJKOMENDE AGENDA

 

OZ.26.

Secretariaat en juridische zaken - bijkomend agendapunt coronasubsidie tvv vereniging

 

De gemeenteraad wordt gevraagd om een aanpassing te maken aan het relanceplan zodat de door Vlaanderen verstrekte subsidie wel volledig aangewend wordt ten behoeve van verenigingen in cultuur, sport en jeugd.

 

 

Publicatiedatum: 21/08/2020
Overzicht punten

BZ.3.

Politie - besluit van de burgemeester van 23 juni 2020

 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester van 23 juni 2020 i.k.v. de benoeming van een inspecteur van politie (lokale recherche).

 

 

Publicatiedatum: 14/08/2020
Overzicht punten

BZ.4.

Politie - besluit van de burgemeester van 30 juni 2020

 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester van 30 juni 2020 i.k.v. de benoeming van een hoofdinspecteur van politie (lokale recherche).

 

 

Publicatiedatum: 14/08/2020
Overzicht punten

BZ.5.

Politie - besluit van de burgemeester van 30 juni 2020

 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester van 30 juni 2020 i.k.v. de benoeming van één inspecteur van politie (interventie / onthaal).

 

 

Publicatiedatum: 14/08/2020
Overzicht punten

BZ.6.

Politie - benoeming INP (interventie) - goedkeuring

 

De gemeenteraad wordt gevraagd om de benoeming van een inspecteur van politie voor de dienst interventie, uit de aspirantenmobiliteit goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 14/08/2020
Overzicht punten

BZ.7.

Politie - bekrachtiging wijziging prestatieverhouding - goedkeuring

 

De lokale politie vraagt de gemeenteraad om de wijziging prestatieverhouding van een voltijds contractueel medewerkster niveau C wegens loopbaanonderbreking, die bij hoogdringendheid goedgekeurd werd door het college van burgemeester en schepenen, te bekrachtigen.

 

 

Publicatiedatum: 14/08/2020