Gemeente Heusden-Zolder

 

Agenda gemeenteraad

25 maart 2021 19:00

Overzicht punten

OZ.1.

Secretariaat en juridische zaken - notulen gemeenteraad - goedkeuring

 

De gemeenteraad keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2021
Overzicht punten

OZ.2.

Secretariaat en juridische zaken - mededelingen

 

De gemeenteraad neemt kennis van de mededelingen.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2021
Overzicht punten

OZ.3.

Politie - openstelling INP onthaal - goedkeuring

 

De lokale politie vraagt aan de gemeenteraad de goedkeuring voor de openstelling van één betrekking van inspecteur van politie (onthaal & interventie).

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2021
Overzicht punten

OZ.4.

Politie - openstelling assistent boekhouding & verkeer - goedkeuring

 

De lokale politie vraagt aan de gemeenteraad de goedkeuring voor de openstelling van één betrekking van assistent (niveau C) boekhouding & verkeer.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2021
Overzicht punten

OZ.5.

Politie - openstelling 2 assistenten verkeer - goedkeuring

 

De lokale politie vraagt aan de gemeenteraad de goedkeuring voor de openstelling van twee contractuele betrekkingen van assistent verkeer (niveau C) voor de verwerking van GAS-vaststellingen.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2021
Overzicht punten

OZ.6.

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - rooilijnplan Driehoekstraat - goedkeuring

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om principieel akkoord te gaan om de gemeenteweg Driehoekstraat, alsook buurtweg 93 in de Atlas van de Buurtwegen van Zolder, te wijzigen.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2021
Overzicht punten

OZ.7.

Leefomgeving - installeren van ANPR camera Westlaan - goedkeuring

 

Gezien de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de dorpskern van Viversel en de aanwezigheid van 2 scholen in de Westlaan is vrachtverkeer in de Westlaan niet wenselijk. Om dit te bekomen werden in het verleden heel wat maatregelen genomen: inrichten op-en afrittencomplex, invoeren tonnagebeperking, installeren van hoogteportiek met bijhorende hoogtebeperking, signalisatie vanaf de E314 met herhaling op meerdere locaties, handhaving door de lokale politie en sensibilisering via gemeentelijke kanalen, de lokale pers en via de plaatselijke werkgeversorganisatie OLHZ. Deze hadden echter niet het gewenste effect. Met een ANPR-vrachtwagensluis kan het vrachtverkeer dat de tonnagebeperking negeert, worden beboet.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2021
Overzicht punten

OZ.8.

Financiën - toekenning nominatieve subsidies

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de nominatieve subsidies voor het dienstjaar 2021 goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

OZ.9.

Financiën - aanpassing belasting-/retributiereglement COVID-19 - goedkeuring

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de aanpassing van het belastings-/retributiereglement COVID-19 goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2021
Overzicht punten

OZ.10.

Welzijn - GAS-rapport 2020 - vaststelling

 

De GAS-wet voorziet een eenjaarlijkse rapportage voor de gemeenteraad. Conform de wetgeving en de gemaakte afspraken biedt dit GAS-rapport 2020 een overzicht van het aantal vastgestelde feiten, tendensen alsook de financiële weerslag.

Dit rapport werd opgemaakt door het lokaal bestuur in samenspraak met de politiezone Heusden-Zolder.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

OZ.11.

Welzijn - reglement cameratoezicht op niet-besloten plaatsen - goedkeuring

 

Het geldende reglement van 27 juni 2019 op het cameratoezicht dient uitgebreid te worden ingevolge de toekomstige ANPR camera’s. Bovendien komt het reglement op 27 juni 2021 te vervallen en dient er tijdig een nieuw reglement goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2021
Overzicht punten

OZ.12.

Cultuur en toerisme - verlenging tegemoetkoming diverse vergoedingen

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het besluit verlenging tegemoetkoming diverse vergoedingen goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2021
Overzicht punten

OZ.13.

Sport - vzw Sportcomplex Vlaanderen/Heusden-Zolder

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van de vzw Sportcomplex Vlaanderen/Heusden-Zolder aan te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

OZ.14.

Personeel en HR - Beekbeemden - arbeidsreglement - goedkeuring

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het bestaande arbeidsreglement goedgekeurd dd. 22 februari 2018, op te heffen en het gewijzigde arbeidsreglement voor de personen die onder gezag arbeid verrichten in de gemeentelijke basisschool Beekbeemden goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2021
Overzicht punten

OZ.15.

Personeel en HR - Beekbeemden - samenstelling schoolraad

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de samenstelling schoolraad.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2021
Overzicht punten

BZ.1.

Politie - toekenning blijvende arbeidsongeschiktheid - goedkeuring

 

Ingevolge het arbeidsongeval van 16 februari 2019, wordt er aan een inspecteur van de lokale politie Heusden-Zolder een blijvende arbeidsongeschiktheid van 2,00% toegekend.

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2021
Overzicht punten

BZ.2.

Politie - besluit burgemeester van 23 februari 2021

 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester van 23 februari 2021 i.k.v. de benoeming van een inspecteur van politie (interventie/onthaal).

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2021
Overzicht punten

BZ.3.

Politie - besluit burgemeester van 23 februari 2021

 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester van 23 februari 2021 i.k.v. de benoeming van een inspecteur van politie (interventie/onthaal).

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2021
Overzicht punten

BZ.4.

Politie - besluit burgemeester van 23 februari 2021

 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester van 23 februari 2021 i.k.v. de benoeming van een hoofdinspecteur van politie (interventie).

 

 

Publicatiedatum: 12/03/2021