Gemeente Heusden-Zolder

 

Notulen gemeenteraad

25 maart 2021 19:16

 

AANWEZIG:

 

 

Voorzitter:

Mario Borremans

 

Schepenen:

Marleen Hoydonckx, Engin Ozdemir, Isabelle Thielemans, Dirk Schops, Lode Schops, Funda Oru en Yasin Gül

 

Raadsleden:

Jan Jans, Tony Lespoix, Nico Geeraerts, Annette Palmers, Ann Leyssens, Kristof Was, Arif Birinci, Britt Custers, Petra Tielens, Mario Carremans, Janne Celis, Hans Zegers, Swa Vanderaerden, Tonny Vanhamel, Marten Frederix, Metin Karabas, Zihni Aktepe, Elif Sanli, Eddy Pools, Herwig Hermans, Anny Jaspers en Ria Feyen

 

Waarnemend algemeen directeur:

Rony Herlitska

 

VERONTSCHULDIGD:

 

 

Raadslid:

Mohamed Ahmidouch

 

Algemeen directeur:

Yvo Aerts

 

Overzicht punten

OZ.1.

Secretariaat en juridische zaken - notulen gemeenteraad - goedkeuring

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         Artikel 32, 277 en 278 van het decreet lokaal bestuur.

 

Feiten en context

De algemeen directeur legt de notulen van de vorige vergadering van de gemeenteraad voor ter goedkeuring.

 

Elk gemeenteraadslid heeft het recht opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.

 

Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur.

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen, zoals voorgelegd door de algemeen directeur, goed te keuren.

 

 

BESLUIT

eenparig aangenomen.
 

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

 

Bijlagen

Bijlage 1: notulen van de vorige vergadering van de gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

OZ.2.

Secretariaat en juridische zaken - mededelingen

De gemeenteraad neemt kennis van:

         naamsverandering sp.a naar Vooruit

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

OZ.3.

Politie - openstelling INP onthaal - goedkeuring

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd, artikel 40 en 41

         wet van 7 december 1998 tot organisatie van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

         KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten

         KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten

         ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones

         ministeriële omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten

         gemeenteraadsbesluit van 28 november 2019 betreffende de formatie van het operationeel personeel en het administratief en logistiek personeel

 

Feiten en context

Ter vervanging van een inspecteur van politie die in 2021 op NAVAP zal gaan, wenst de politie een

plaats voor inspecteur (onthaal & interventie) open te stellen.

 

Argumentatie

Aangezien het de vervanging van een collega betreft, zijn de nodige kredieten voorzien.

 

Voor het opvullen van deze betrekking zal een beroep gedaan worden op de mobiliteit. Indien in de mobiliteit geen of geen geschikte kandidaten gevonden worden, kan voor de invulling van de plaats gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid om deze betrekking voor inspecteur van politie open te stellen in de mobiliteitscyclus voorbehouden aan de aspiranten-inspecteur (zie GPI 73, categorie C).

 

BESLUIT

eenparig aangenomen.
 

Artikel 1:

De gemeenteraad besluit om één betrekking van inspecteur van politie (onthaal & interventie)

vacant te verklaren via mobiliteit, met het profiel dat werd toegevoegd als bijlage.

 

Artikel 2:

Indien er via mobiliteit geen geschikte kandidaat wordt gevonden, kan voor deze plaats beroep

gedaan worden op de mobiliteitscyclus voorbehouden aan de aspiranten-inspecteurs en de

eventuele navolgende ambtshalve aanwijzing (zoals beschreven in omzendbrief GPI 73).

 

Artikel 3:

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Algemene Directie Personeel van de

Federale Politie.

 

Bijlagen

Bijlage 1 profiel inspecteur van politie (onthaal & interventie)

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

OZ.4.

Politie - openstelling assistent boekhouding & verkeer - goedkeuring

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd, artikel 40 en 41

         wet van 7 december 1998 tot organisatie van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

         KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten

         KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten

         ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones

         ministeriële omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten

         gemeenteraadsbesluit van 28 november 2019 betreffende de formatie van het operationeel personeel en het administratief en logistiek personeel

 

Feiten en context

Ter vervanging van een assistent die op 1/12/2021 op rustpensioen zal gaan, wenst de politie een

plaats voor assistent (niveau C) boekhouding en verkeer open te stellen.

 

Argumentatie

Aangezien het de vervanging van een collega betreft, zijn de nodige kredieten voorzien.

 

Het loon van de huidige niveau C werd half door de gemeente betaald (gedetacheerd vanuit de gemeente, met terugbetaling door de politie aan de gemeente) en half door de politie, het loon van het nieuwe personeelslid zal volledig door de politie gedragen worden. De nodige kredieten zijn dus voorzien, maar dienen bij interne begrotingswijziging op andere begrotingsartikelen te worden ingeschreven.

 

BESLUIT

eenparig aangenomen.
 

Artikel 1:

De gemeenteraad besluit om één betrekking van assistent (niveau C) boekhouding en verkeer

vacant te verklaren, met het profiel dat werd toegevoegd als bijlage.

 

Artikel 2:

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Algemene Directie Personeel van de

Federale Politie.

 

Bijlagen

Bijlage 1 profiel assistent boekhouding en verkeer

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

OZ.5.

Politie - openstelling 2 assistenten verkeer - goedkeuring

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         artikel 40 en 41 decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

         wet van 7 december 1998 tot organisatie van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

         KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten

         KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten

         ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones

         ministeriële omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten

         gemeenteraadsbesluit van 28 november 2019 betreffende de formatie van het operationeel personeel en het administratief en logistiek personeel

 

Feiten en context

In het kader van het ANPR-dossier dat aan de gemeenteraad van maart 2021 wordt voorgelegd, vraagt de politie de openstelling van twee plaatsen voor assistent (niveau C) verkeer. Deze contractuele personeelsleden zullen de vaststellingen verwerken tot GAS-boetes.

 

Adviezen

Er werd gunstig financieel advies verkregen van de bijzonder rekenplichtige van de politiezone op 1 maart 2021.

 

Argumentatie

Er wordt één personeelslid voorzien met een contract van bepaalde duur van één jaar dat verlengd kan worden. Daarnaast wordt er één personeelslid voorzien met een contract van 6 maanden dat indien nodig eenmalig kan verlengd worden, om de eerste piek in vaststellingen te verwerken.

De indienststelling is ten vroegste voorzien voor september 2021, afhankelijk van de vooruitgang van het ANPR-dossier.

 

Deze loonmassa's werden niet voorzien op de begroting 2021. Er werden echter wel twee inspecteurs verkeer voorzien, die tot op heden niet werden aangeworven en dus voor de zomer ook niet in dienst zullen zijn. De voorziene lonen van deze twee inspecteurs (van januari-juni) dekken de lonen voor deze twee assistenten voor de periode september-december 2021. De nodige kredieten zijn dus voorzien voor 2021, maar dienen bij interne begrotingswijziging op andere begrotingsartikelen te worden ingeschreven.

In 2022 zullen de nodige budgetten voorzien worden in de begroting.

 

BESLUIT

eenparig aangenomen.
 

Artikel 1:

De gemeenteraad besluit om twee contractuele betrekking van assistent (niveau C) verkeer vacant te verklaren, met het profiel dat werd toegevoegd als bijlage. Een betrekking heeft een contract van 6 maanden, eenmalig verlengbaar. De andere betrekking heeft een contract van 1 jaar, verlengbaar.

 

Artikel 2:

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Algemene Directie Personeel van de

Federale Politie.

 

Bijlagen

bijlage 1 profiel assistent verkeer - contract 6 maanden

bijlage 2 profiel assistent verkeer - contract 1 jaar

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

OZ.6.

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - rooilijnplan Driehoekstraat - goedkeuring

 

MOTIVERING

Juridische overwegingen

         decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd, artikel 40 en 41

         decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.

 

Feiten en context

De Driehoekstraat kent momenteel hetzelfde tracé als de buurtweg nr 93 in de Atlas der Buurtwegen van Zolder en buurtweg nr 81 in de Atlas der Buurtwegen van Houthalen. Deze hebben een private bedding en lopen – binnen het voorliggende ontwerp - over 3 percelen van privé eigenaars. Onze gemeente heeft deze weg in 2009 opnieuw aangelegd zodat deze beantwoordde aan de functie van een servitudeweg. De percelen aan de zuidwest zijde – op grondgebied van Houthalen-Helchteren – zijn inmiddels verkaveld en bebouwd, maar vinden tot op heden nog geen aansluiting op de openbare weg. Om deze toestand recht te zetten wordt de Driehoekstraat – alsook de buurtwegen nrs 93 en 81 - gewijzigd.

 

Er wordt voorgesteld om de grenzen van het openbaar domein vast te stellen, cfr het rooilijn- en innemingsplan ‘Driehoekstraat’, opgemaakt op 6 januari 2021 door landmeters- en studiebureau HOSBUR BVBA.

 

Openbaar onderzoek

Het voorgestelde rooilijnplan zal openbaar worden gemaakt na voorlopige goedkeuring door de gemeenteraad. Het dossier zal vervolgens opnieuw worden voorgelegd met daarin de resultaten van het openbaar onderzoek.

 

Advies

Er werd geen advies gevraagd.

 

Argumentatie

Om alle percelen – binnen het voorliggende ontwerp – aansluiting te laten vinden op de openbare weg wordt de Driehoekstraat – alsook buurtwegen nrs 93 en 81 – gewijzigd. Op die manier vermijdt men het gebruik van privé percelen door derden. De ontwerp-rooilijn legt de nieuwe grenzen vast tussen de private percelen en het openbaar domein. Er word geopteerd voor het behoud van de buurtwegen ifv samenhang en toegankelijkheid van de overige verbindingen.

 

Daarnaast wordt de weg opnieuw aangelegd tussen de Boekweitstraat en de NO-perceelsgrens van Driehoekstraat 21 en 24. De 3 eiken langsheen het traject blijven hierbij bewaard. De kosten voor de heraanleg van de straat worden proportioneel gedragen door de gemeenten Heusden-Zolder en Houthalen-Helchteren, elk voor hun oppervlakte in de werken. Het bestek, samenvattende meetstaat en raming wordt opgemaakt door of in opdracht van de gemeente Houthalen-Helchteren. Zij maken eveneens een overeenkomst voor de gezamenlijke uitvoering van de werken dewelke ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de respectievelijke gemeenteraden.

 

Enerzijds dienen de eigenaars van de percelen - aan de noordwest zijde – in de toekomst gratis grondafstand te doen - cfr het bijgevoegde innemingsplan - om aansluiting te vinden op het openbaar domein en een verkavelings- of omgevingsvergunning te bekomen.

Anderzijds wordt afgezien van de toepassing van artikel 28 van het decreet houdende de gemeentewegen. Door de realisatie van deze weg zijn de betreffende percelen namelijk niet meer bezwaard met de buurtwegen en bijhorende recht van doorgang.

Beide handelingen worden geacht elkaar te neutraliseren.

 

Het oude rooilijnplan van de Driehoekstraat (ref. ROO_71070_243_01814_00001), opgemaakt door landmeter Paul Theunis en goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 september 2008, wordt naar aanleiding van dit nieuwe ontwerp opgeheven.

 

BESLUIT

eenparig aangenomen.
 

Artikel 1:

De gemeenteraad gaat principieel akkoord om de gemeenteweg Driehoekstraat, alsook buurtweg 93 in de Atlas van de Buurtwegen van Zolder, te wijzigen zoals aangeduid op het ontwerp-rooilijnplan.

 

Artikel 2:

Het rooilijnplan Driehoekstraat waarvan buurtweg nr 93 uit de Atlas van de Buurtwegen van Zolder deel uitmaakt – conform de bijlagen gehecht aan dit besluit – wordt voorlopig vastgesteld.

 

Artikel 3:

Het innemingsplan Driehoekstraat – conform de bijlagen gehecht aan dit besluit - wordt voorlopig vastgesteld.

De gemeenteraad gaat principieel akkoord om af te zien van een waardevermeerdering van de gronden ten gevolge van de wijziging van de gemeenteweg. De eigenaars van de percelen aan de noordwest zijde, dienen een gratis grondafstand te doen alvorens een verkavelings- of omgevingsvergunning kan verleend worden.

 

Artikel 4:

Het rooilijnplan Driehoekstraat, goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 september 2008 (ref. ROO_71070_243_01814_00001), wordt voorlopig opgeheven.

 

Artikel 5:

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het inrichten van het openbaar onderzoek over het bijbehorende ontwerp van rooilijnplan en over de aanpassing aan de Atlas van de Buurtwegen van Zolder.

 

Artikel 6:

Deze beslissing wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 17 van het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.

 

Artikel 7:

Na het openbaar onderzoek wordt het dossier opnieuw behandeld in de gemeenteraad.

 

 

Bijlagen

bijlage 1: rooilijnplan Driehoekstraat opgesteld door HOSBUR BVBA te Scherpenheuvel op 6 januari 2021

bijlage 2: innemingsplan Driehoekstraat opgesteld door HOSBUR BVBA te Scherpenheuvel op 6 januari 2021

bijlage 3: rooilijnplan Driehoekstraat, goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 september 2008 (ref. ROO_71070_243_01814_00001)

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

OZ.7.

Leefomgeving - installeren van ANPR camera Westlaan - goedkeuring

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         decreet lokaal bestuur van 22 december 2017,zoals gewijzigd, artikel 56, 286 en 288

         wet op de politie over het wegverkeer van 16 maart 1968

         nieuwe gemeentewet, artikel 119 en 130bis

         decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen

         KB van 1 december 1975 het algemeen reglement op de politie over het wegverkeer

         ministerieel rondschrijven van 14 november 1997 voor het reglement en de plaatsing van verkeerstekens

         wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;

         KB van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen;

         de bepalingen in de GAS-codex van de gemeente Heusden-Zolder inzake de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld door automatisch werkende toestellen.

         college van burgemeester en schepenen van 25 november 2020 - installeren van ANPR vrachtwagensluis Westlaan

 

Feiten en context

De Westlaan kent ter hoogte van de kanaalbrug heel wat zwaar sluipverkeer van vrachtwagens vanuit of naar de industriezone Zolder-Lummen. Gezien de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de dorpskern van Viversel en de aanwezigheid van 2 scholen in de Westlaan is vrachtverkeer hier niet wenselijk.

 

Overzicht maatregelen

In 2007 werd het op-en afrittencomplex 26bis op de E313 in gebruik genomen, waardoor de industriezone ontsloten werd via de autosnelweg. Aanvullend werd een zone met tonnagebeperking van 3,5 ton uitgezonderd plaatselijke bediening ingevoerd in Viversel inclusief de Westlaan tot aan de industriezone.

 

In 2018 werd een hoogteportiek geïnstalleerd en werden heel wat inspanningen geleverd op vlak van signalisatie en sensibilisering: extra verbodsborden aan afrit 27 van E314, aan het kruispunt met de Lummenweg en aan de rotonde in Viversel, waardoor er telkens een terugkeermogelijkheid voor vrachtwagens werd aangeboden. Op vraag van de gemeente werd door AWV aan afrit 27 van de E314 een richtingaanwijzer ‘IZ Zolder/Lummen’ via afrit 26bis geplaatst. Verder werd sterk ingezet op communicatie via de gemeentelijke kanalen, per brief naar alle bedrijven op het industrieterrein en via een nieuwsflash vanuit de plaatselijke werkgeversorganisatie OLHZ.

 

Omdat deze maatregelen niet het gewenste effect hadden werd een alternatieve oplossing uitgewerkt, zijnde handhaving via een ANPR-camera.

 

Verkeerstellingen

Uit tellingen die werden uitgevoerd tussen 2007 en 2020 bleek dat het aandeel vrachtverkeer daalde, maar stagneerde tot nog gemiddeld 15 voertuigen per uur van het type zwaar verkeer dat niet wenselijk is.

 

Handhaving

Tussen 01/01/2018 en 07/02/2019 werd er gecontroleerd op 19 verschillende tijdstippen en werden in totaal 29 PV’s opgesteld door de lokale politie. Het feit dat momenteel plaatselijk verkeer is toegestaan, maakt handhaving door politie niet gemakkelijk. De tonnagebeperking uitgezonderd plaatselijk verkeer zal worden omgezet naar een tonnagebeperking uitgezonderd vergunninghouders.

 

Op 1 januari 2020 ging het GAS-reglement in voege, met ondermeer de mogelijkheid voor het beboeten van het negeren van een C3, als die wordt vastgesteld door een automatische digitale camera. Dit is het zogenaamde GAS-4. De GAS-boete voor een dergelijke overtreding is in tegenstelling tot andere inbreuken wettelijk vastgelegd en bedraagt momenteel 58 euro.

 

Aankoopprocedure

De aankoop en installatie van een ANPR-camera zal gebeuren via de aankoopcentrale van de Federale Politie. Deze camera zal dan deel uitmaken van het nationale ANPR-netwerk waardoor die ook kan ingeschakeld worden bij het opsporen en onderscheppen van geseinde, gestolen of niet-verzekerde voertuigen.

 

Adviezen

Lokale politie

Het advies van de lokale politie is gunstig, met de opmerking dat men rekening moet houden met het feit dat de verwerking van de vaststellingen gedaan door de vaste camera een aanzienlijke bijkomende belasting van de capaciteit van de politie zal betekenen. Na overleg met de lokale politie en team preventie, worden hiervoor 2 assistenten van politie – verkeer (niveau C) aangetrokken. Deze beslissing staat eveneens ter goedkeuring geagendeerd op de gemeenteraad van 25 maart 2021.

 

Team Preventie - werkgroep bewakingscamera's

Op basis van een overleg met de provinciaal sanctionerend ambtenaar dd 13 november 2020, geeft het team Preventie een gunstig advies. De sanctionerend ambtenaar gaf aan dat de GAS-dossiers gegenereerd vanuit een dergelijke vrachtwagensluis, verwerkt kunnen worden.

De ANPR-camera vrachtwagensluis valt onder het 'reglement cameratoezicht op niet-besloten plaatsen in de gemeente Heusden-Zolder', dat eveneens ter goedkeuring geagendeerd staat op de gemeenteraad van 25 maart 2021.

 

Financiën

Er is een visum van € 75.000 verleend door financiën op 02 maart 2021.

 

Argumentatie

Gezien de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de dorpskern van Viversel en de aanwezigheid van 2 scholen in de Westlaan is vrachtverkeer in de Westlaan niet wenselijk. Om dit te bekomen werden in het verleden heel wat maatregelen genomen: inrichten op-en afrittencomplex, invoeren tonnagebeperking, installeren van hoogteportiek met bijhorende hoogtebeperking, signalisatie vanaf de E314 met herhaling op meerdere locaties, handhaving door de lokale politie en sensibilisering via gemeentelijke kanalen, de lokale pers en via de plaatselijke werkgeversorganisatie OLHZ. Deze hadden echter niet het gewenste effect.

 

Met een ANPR-vrachtwagensluis kan het vrachtverkeer dat de tonnagebeperking negeert, worden beboet.

 

Financiële gevolgen

Uitgaven:

Registratiesleutel: 2020/5.02.07.01/0200-02/22400000/GEMEENTE/CBS/R14016

Budgettair krediet: € 250.000

Beschikbaar: € 250.000

Geraamde uitgave: € 75.000

 

BESLUIT

eenparig aangenomen.
 

Artikel 1:

De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de offerte "2017 R3-043 <ANPR 3HERLIM384A>"

met als referentie 10559167 van Proximus voor het installeren van een ANPR-camera in Westlaan voor het handhaven van de tonnagebeperking.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad geeft de opdracht aan team Leefomgeving voor het plaatsen van de bestelling door het opmaken van een bestelbon en de nodige stappen te ondernemen voor de oplevering van de ANPR-camera.

 

Bijlagen

Bijlage 1: Offerte "2017 R3-043 <ANPR 3HERLIM384A>" met als referentie 10559167 van Proximus

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

OZ.8.

Financiën - toekenning nominatieve subsidies

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 41, 23°

         De wet van 14 november 1983 over de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen

 

Feiten en context

De gemeenteraad wordt verzocht de nominatieve subsidies voor het dienstjaar 2021 toe te kennen.

 

Adviezen

De waarnemend financieel directeur heeft het visum nr. V 2021 034 verleend op 26 februari 2021.

 

Argumentatie

Het toekennen van nominatieve subsidies moet door de gemeenteraad gebeuren zoals voorzien in de lijst opgenomen in artikel 1 van huidig besluit.

 

BESLUIT

 

 • 27 stemmen voor: Mario Borremans, Marleen Hoydonckx, Engin Ozdemir, Isabelle Thielemans, Dirk Schops, Lode Schops, Funda Oru, Yasin Gül, Jan Jans, Tony Lespoix, Nico Geeraerts, Annette Palmers, Kristof Was, Arif Birinci, Britt Custers, Petra Tielens, Mario Carremans, Janne Celis, Swa Vanderaerden, Tonny Vanhamel, Marten Frederix, Metin Karabas, Zihni Aktepe, Elif Sanli, Eddy Pools, Anny Jaspers en Ria Feyen
 • 3 onthoudingen: Ann Leyssens, Hans Zegers en Herwig Hermans

 

Artikel 1: Voor het dienstjaar 2021 worden de volgende nominatieve subsidies toegekend:

 

Werkingssubsidies

 

 

Beleidsveld

Begunstigde

Bedrag

0160-99 Ontwikkelingssamenwerking

GROS

1.240,00

0210-00 Openbaar vervoer

Bussenplan De Lijn

5.500,00

0290-00 Overige mobiliteit en verkeer

Verkeersraad

1.240,00

0300-00 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

Limburg.net

1.530.000,00

0340-00 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploeg

45.000,00

0400-00 Politiediensten

Politiezone Heusden-Zolder

3.529.897,11

0410-01 Hoofdpost

Hulpverleningszone Zuid-West Limburg

1.358.930,94

0470-00 Dierenbescherming

Dierenasiel

12.000,00

0500-99 Handel en middenstand - overig

Handelskernen

72.500,00

0500-99 Handel en middenstand - overig

Middenstandsraad

6.200,00

0520-00 Toerisme - Onthaal en promotie

Toerisme Limburg

10.000,00

0520-00 Toerisme - Onthaal en promotie

Toeristische Attracties

8.760,00

0520-00 Toerisme - Onthaal en promotie

Adviesraad Toerisme

1.240,00

0550-00 Werkgelegenheid

Buurtzaken Stebo

82.000,00

0550-00 Werkgelegenheid

Alternatief en De Winning

520.200,00

0600-03 Overige ruimtelijke planning

Sociaal Verhuurkantorenplatform West-Limburg

2.500,00

0629-00 Overig woonbeleid

Woonfocus Stebo

81.748,34

0680-00 Groene ruimte

Parkrangers Regionaal Landschap Lage Kempen

19.325,00

0710-00 Feesten en plechtigheden

Verbroederingscomité

1.240,00

0710-00 Feesten en plechtigheden

Oud-strijdersverenigingen

500,00

0710-00 Feesten en plechtigheden

De Slamridders

1.800,00

0729-00 Overig beleid inzake het erfgoed

Onroerend Erfgoed Regionaal Landschap Lage Kempen

8.400,00

0739-02 Cultuurdienst

Cultuurraad

1.240,00

0739-02 Cultuurdienst

't Vlindertje

1.240,00

0739-03 Cultuurbeleid

Harmonies

10.800,00

0739-03 Cultuurbeleid

Projectvereniging voor Erfgoed in de Mijnstreek

30.000,00

0740-02 Sportdienst

Lidmaatschapsbijdrage ISB

500,00

0740-03 Sportbeleid

AVT en Terlamen

100.000,00

0740-03 Sportbeleid

Schoolzwemmen lagere scholen

27.500,00

0740-03 Sportbeleid

Zwemclub Zolderse Dolfijnen

7.500,00

0740-03 Sportbeleid

Sportraad

2.480,00

0750-99 Overige jeugd

Jeugdwerkbeleidsplan en Jeugdraad

10.460,00

0750-99 Overige jeugd

Arktos

115.000,00

0790-00 Erediensten

Kerkfabrieken

216.674,74

0800-01 Beekbeemden

Lidmaatschapsbijdrage OVSG

2.300,00

0820-01 GABK

Lidmaatschapsbijdrage OVSG

1.500,00

0820-02 AMWD (intergemeentelijke)

Academie Muziek, Woord en Dans

20.000,00

0830-00 CVO

Lidmaatschapsbijdrage OVSG

1.500,00

0902-00 Integratie van personen met vreemde herkomst

Platform Lokaal Integratiebeleid

1.240,00

0909-99 Andere sociale bijdragen

Rode Kruis-opleidingen

500,00

0909-99 Andere sociale bijdragen

Sint-Vincentius

10.000,00

0911-00 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

‘t Weyerke

9.909,00

0911-00 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

Variant

1.240,00

0911-00 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

KVG

250,00

0919-00 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit

Raad voor Toegankelijkheid en Aanpasbaar Bouwen

1.240,00

0944-99 Opvoeringsondersteuning

Berenhuis / Kind en Taal

75.416,00

0945-00 Kinderopvang

Lokaal Overleg Kinderopvang

1.240,00

0945-00 Kinderopvang

Droomboom

10.000,00

0959-00 Overige verrichtingen betreffende ouderen

Seniorenraad

1.240,00

 

 

 

Investeringssubsidies

 

 

Beleidsveld

Begunstigde

Bedrag

0390-00 Overige milieubescherming

Dierenhappening

10.000,00

0400-00 Politiediensten

Politiezone Heusden-Zolder

517.000,00

0740-01 Sportinfrastructuur

AVT - belijning atletiekpiste IAAF normen

15.000,00

0740-01 Sportinfrastructuur

AVT - ontijzeringsinstallatie beregening

9.377,50

0740-01 Sportinfrastructuur

TC Bolderberg - aanleg 2 padelterreinen

86.262,43

0740-01 Sportinfrastructuur

TC Heusden - aanleg padelterreinen - fase 2

73.310,89

0790-00 Erediensten

Kerkfabrieken

204.500,00

 

 

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

OZ.9.

Financiën - aanpassing belasting-/retributiereglement COVID-19 - goedkeuring

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen

         decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

         decreet betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer 29 maart 2019

         besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10 maart 2021 " Verlenging tegemoetkoming diverse vergoedingen in het kader van COVID-19 - standpunt college "

         besluit van de gemeenteraad van 12 december 2019 " belastingreglement op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen gelegen in het winkelgebied Cité - opheffing beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2015 en vaststelling nieuw reglement met ingang van 1 januari 2020 - goedkeuring "

         besluit van de gemeenteraad van 12 december 2019 " retributiereglement op het individueel bezoldigd personenvervoer - vaststelling nieuw reglement met ingang van 1 januari 2020 - goedkeuring "

 

Feiten en context

Er wordt voorgesteld om bovenstaande belasting-/retributiereglementen te herzien wegens COVID-19.

 

Argumentatie

De gemeenteraad heeft de exclusieve bevoegdheid over het aanpassen van belasting-/retributiereglementen.

Omwille van de COVID-19 maatregelen lijkt het billijk om in artikel 6 van het belastingreglement op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen gelegen in het winkelgebied Cité zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 12 december 2019 een tweede paragraaf in te voegen: " §2. Het tarief in §1 wordt gehalveerd en dit enkel voor het jaar 2021. "

In een aantal gevallen kan de gemeenteraad niet eigenmachtig beslissen om een retributie of belasting te verlagen of te schrappen. Dit doet zich voor als een centrale overheid aan de gemeenten oplegt om een retributie of belasting te innen waarvan het bedrag bij wet of decreet vaststaat. Alleen het orgaan dat de vergoeding invoerde, kan die ook aanpassen of opheffen. Dit is van toepassing op het retributiereglement op het individueel bezoldigd personenvervoer. Als de Vlaamse Regering het toelaat, wordt in artikel 3 van het retributiereglement op het individueel bezoldigd personenvervoer zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 12 december 2019 een tweede paragraaf ingevoegd: " §2. Al de tarieven vermeld in §1. worden aangepast naar € 0,00 en dit enkel voor het jaar 2021. "

 

 

BESLUIT

eenparig aangenomen.
 

Artikel 1:

In artikel 6 van het belastingreglement op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen gelegen in het winkelgebied Cité zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 12 december 2019 wordt een tweede paragraaf ingevoegd: " §2. Het tarief in §1 wordt gehalveerd en dit enkel voor het jaar 2021. "

 

Als de Vlaamse Regering het toelaat om de retributie op het individueel bezoldigd personenvervoer te verlagen of te schorsen, wordt in artikel 3 van het retributiereglement op het individueel bezoldigd personenvervoer zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 12 december 2019 een tweede paragraaf ingevoegd: " §2. Al de tarieven vermeld in §1. worden aangepast naar € 0,00 en dit enkel voor het jaar 2021. "

 

Artikel 2:

Van dit belasting-/retributiereglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid

overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur.

Het belastingreglement wordt overeenkomstig artikel 286,287 en 288 van het decreet over het

lokaal bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

OZ.10.

Welzijn - GAS-rapport 2020 - vaststelling

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         de nieuwe gemeentewet artikel 119 en 119 bis

         het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 40 en 41

         de wet van 24 juni 2013 betreffende gemeentelijke administratieve sancties en latere wijzigingen

         de wet van 19 juli 2013 betreffende de wijziging van de wet van 8 april 1965 inzake jeugdbescherming en latere wijzigingen

         het KB van 21 december 2013 betreffende het protocol akkoord in het kader van de GAS-wet en latere wijzigingen

         het KB van 21 december 2013 betreffende de sanctionerend ambtenaar en latere wijzigingen.

         het KB van 21 december 2013 betreffende de vaststellers en latere wijzigingen

         het KB van 21 december 2013 betreffende het GAS-register en latere wijzigingen

         het KB van 28 januari 2014 betreffende bemiddeling in het kader van de GAS-wet en latere wijzigingen

         de omzendbrief COL1/2006 van 30 januari 2014 van het college van procureurs-generaal betreffende instructies over de nieuwe GAS-wet

         het KB van 9 maart 2014 betreffende inbreuken op stilstaan en parkeren en de borden C3 en F103 en de latere wijzigingen

         het ministerieel besluit van 5 september 2014 betreffende het model van identificatiekaart voor GAS-vaststellers.

         de omzendbrief van 22 juli 2014 betreffende de uitleg bij de nieuwe GAS-regelgeving

         het KB van 19 juli 2018 betreffende de identificatie bij voertuigbestuurders

         goedkeuring gewijzigd GAS-reglement gemeenteraad van 17 december 2020

 

Feiten en context

Het GAS-reglement is sedert 01 januari 2020 van kracht. GAS moest Heusden-Zolder sterker in staat stellen om een antwoord te bieden op een aantal overlastfenomenen, wat tot daarvoor vaak onmogelijk was omwille van het ontbreken van een gepast instrument.

 

Voor de concretisering wordt er (samen)gewerkt met:

         de provinciaal sanctionerend ambtenaar (SA)

         de GAS-bemiddelaar vanuit de POD Maatschappelijke Integratie (antenne Sint-Truiden)

         het Parket Limburg voor de protocolakkoorden 

 

De vaststellingen zelf gebeuren zowel op het niveau van de lokale politie alsook het lokaal bestuur.

 

Er werd vooraf heel wat tijd gestoken in het samenstellen van een performant en voldoende daadkrachtig GAS-reglement, maar zeker ook in de flows, de interne rolafbakening en afspraken tussen de lokale politie en het lokaal bestuur. GAS is immers deels gemeenschappelijk terrein, voor de reguliere overlast kan zowel de lokale politie alsook het lokaal bestuur toepassen. Duidelijke afspraken zijn dan ook een must, een mooie consensus werd gevonden. De uiteindelijke algemene rode draad in het verhaal is dat er voor quasi alle fenomenen in eerste instantie altijd preventief wordt gehandeld, indien ontoereikend wordt er repressief geschakeld.

 

Voor de invoering was duidelijk dat GAS-toepassing binnen een aantal fenomenen broodnodig was, maar de kwantiteit was een behoorlijk onduidelijke factor. Wanneer we terugblikken op één jaar gebruik zien we dat GAS - zeker voor een opstartjaar - behoorlijk frequent werd ingezet, en al zeker in vergelijking met andere lokale besturen (rekening houdend met het bewonersaantal). Dit geldt zowel voor de lokale politie alsook lokaal bestuur. Algemeen kan worden gesteld dat er zeker een mooie balans werd gevonden én gehouden tussen preventie, repressie maar ook het curatieve (via GAS-bemiddeling).

 

Het GAS-rapport in bijlage geeft een zicht op het aantal vastgestelde feiten alsook de ruimere context achter de cijfers. Dit laatste is niet onbelangrijk gezien cijfers vaak op vele vlakken kunnen geïnterpreteerd worden. De cijfers zijn gebaseerd op een 'foto'/momentopname van half februari 2021, op basis van de op dat moment voorradige objectieve gegevens.

 

Bij het lezen van de cijfers moet een marge ingebouwd worden gezien cijfers deels 'in beweging' zijn. Voorbeeld: het is perfect mogelijk dat GAS-dossiers op basis van vaststellingen van eind december 2020 nog niet verwerkt staan gezien de sanctionerend provinciaal ambtenaar 2 volle maanden (bij GAS1) de tijd heeft om deze te verwerken. Het is dus perfect mogelijk dat achteraf blijkt dat het totaal aantal dossiers van 755 (zoals weergegeven in de tabel) achteraf nog iets hoger zou uitvallen.

 

Argumentatie

Conform de GAS-wet en de latere wijzigingen wordt dit GAS-rapport 2020 op de gemeenteraad gebracht.

 

BESLUIT

eenparig aangenomen.
 

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt het GAS-rapport 2020 goed.

 

Bijlagen

GAS-rapport werkjaar 2020

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

OZ.11.

Welzijn - reglement cameratoezicht op niet-besloten plaatsen - goedkeuring

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41;

         nieuwe gemeentewet, artikel 135

         verordening (EU) nr. 2016/679, 27 april betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, hierna afgekort “AVG”;

         wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s gewijzigd door de wet van 21 maart 2018;

         wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijk personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;

         koninklijk besluit van 8 mei 2018 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van de bewakingscamera’s en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten;

         koninklijk besluit van 28 mei 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt;

         koninklijk besluit van 6 december 2018 tot vaststelling van de plaatsen waar de verwerkingsverantwoordelijke zijn bewakingscamera’s kan richten op de perimeter rechtstreeks rond de plaats, de beelden van de bewakingscamera’s gedurende drie maanden kan bewaren en toegang in real time tot de beelden kan geven aan de politiediensten;

 

Feiten en context

Bij het lokaal bestuur en de politie komen regelmatig klachten van allerhande vormen van overlast, criminaliteit (sluikstorten, drugs dealen, ordeverstoring, inbraken, vandalisme, …), strafrechtelijke feiten in het algemeen alsook milieu inbreuken en –misdrijven binnen. Het lokaal bestuur doet zware investeringen om de straten, pleinen en infrastructuur proper te houden.

Cameratoezicht is een nuttig hulpmiddel bij het vaststellen of opsporen van misdrijven, misdaden, overtredingen, schade of openbare overlast.

Er moet hierbij rekening gehouden worden met de aanbevelingen omtrent de bescherming van de privacy en de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot cameratoezicht op de openbare weg.

De gemeenteraad moet een positief advies geven over de betrokken niet-besloten plaats(en) en de perimeter voor de vaste bewakingscamera’s, over de betrokken niet-besloten plaats(en), de perimeter en de geldigheidsduur voor de tijdelijke vaste bewakingscamera’s en over de betrokken niet-besloten plaats(en), de perimeter en de geldigheidsduur voor intelligente bewakingscamera’s.

 

Argumentatie

Het geldende reglement van 27 juni 2019 op het cameratoezicht dient uitgebreid te worden ingevolge de toekomstige ANPR camera’s. Bovendien komt het reglement op 27 juni 2021 te vervallen en dient er tijdig een nieuw reglement goedgekeurd te worden.

 

BESLUIT

eenparig aangenomen.
 

Artikel 1:

De gemeenteraad heft het reglement cameratoezicht op niet-besloten plaatsen in de gemeente Heusden-Zolder van 27 juni 2019 op.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad geeft een positief advies voor de plaatsing en het gebruik van vaste bewakingscamera’s op niet-besloten plaatsen, voor de plaatsing en het gebruik van tijdelijk vaste bewakingscamera’s op niet-besloten plaatsen en voor de plaatsing en het gebruik van intelligente bewakingscamera’s op niet-besloten plaatsen.

 

Artikel 3:

De gemeenteraad keurt het hiernavolgende reglement cameratoezicht voor vaste en tijdelijk vaste bewakingscamera’s goed op een niet-besloten plaats.

 

Reglement cameratoezicht op niet-besloten plaatsen in de gemeente Heusden-Zolder.

 

Artikel 1: Begripsbepalingen

 

In dit reglement wordt verstaan onder:

         niet-besloten plaats: elke plaats die niet door een omsluiting is afgebakend en vrij toegankelijk is voor het publiek, waaronder de openbare wegen beheerd door de openbare overheden bevoegd voor het wegbeheer;

         wet van 21 maart 2007: de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s;

         verwerking van beelden: elk opnamesysteem, analoog of numeriek, al dan niet onderbroken, met of zonder bewaring van deze opnames, op welke drager dan ook;

         verwerkingsverantwoordelijke: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. De gemeente Heusden-Zolder is de verwerkingsverantwoordelijke;

         verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat namens de verwerkingsverantwoordelijke of een andere verwerker persoonsgegevens verwerkt;

         bewakingscamera: elk vast, tijdelijk vast of mobiel observatiesysteem dat de bewaking en het toezicht van de plaatsen tot doel heeft en dat hiervoor beelden verwerkt;

         vaste bewakingscamera: elk vast observatiesysteem dat de bewaking en het toezicht van de plaatsen tot doel heeft en dat hiervoor beelden verwerkt;

         tijdelijke vaste bewakingscamera: bewakingscamera die voor een beperkte tijd op een plaats wordt opgesteld met als doel hetzij een welbepaald evenement te bewaken, hetzij op regelmatige tijdstippen te worden verplaatst om op een andere plaats te worden opgesteld overeenkomstig de doeleinden die eraan werden toegewezen;

         mobiele bewakingscamera: bewakingscamera die tijdens de observatie wordt verplaatst om vanaf verschillende plaatsen of posities te filmen;

         intelligente bewakingscamera: bewakingscamera die ook onderdelen en software bevat, die al dan niet gekoppeld aan registers of bestanden, de verzamelde beelden al dan niet autonoom kunnen verwerken;

         ANPR bewakingscamera: intelligente bewakingscamera voor de automatische nummerplaatherkenning.

 

 

Artikel 2: Doel van de verwerking van beelden

 

De verwerking van beelden omvat volgende doelstellingen:

         misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen, vast te stellen of op te sporen;

         overlast in de zin van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet te voorkomen, vast te stellen of op te sporen, de naleving van gemeentelijke reglementen controleren of de openbare orde te handhaven;

         overlast door sluikstorten te voorkomen, vast te stellen en bewijzen te verzamelen;

         verhogen van de pakkans van de daders die misdrijven bij de bestrijding van de criminaliteit;

         daders, verstoorders van de openbare orde, getuigen of slachtoffers opsporen en identificeren;

         optimaliseren van de ingezette gemeentelijke preventieve maatregelen in combinatie met politietoezicht;

         het optreden van politie adequaat en goed voorbereid uit te voeren bij interventie n.a.v. ordeverstoringen, eventueel bij geweldsdelicten, strafrechtelijke feiten in het algemeen en milieumisdrijven en –overtredingen.

 

 

Artikel 3: Lokalisatie van de bewakingscamera’s

 

3.1. De bewakingscamera’s kunnen op niet-besloten plaatsen over het gehele grondgebied van Heusden-Zolder en in de publieke gebouwen van de verwerkingsverantwoordelijke worden ingezet.

 

3.2. De lijst van locaties voor bewakingscamera’s in de niet-besloten plaatsen en de publieke gebouwen van de verwerkingsverantwoordelijke wordt vastgelegd door het college van burgemeester en schepenen en wordt regelmatig geëvalueerd en herbekeken op basis van de actuele noden. De lijst met locaties is raadpleegbaar op de website van de gemeente Heusden-Zolder.

 

3.3. De verwerkingsverantwoordelijke ziet erop toe dat de bewakingscamera’s niet specifiek gericht worden op een plaats waarvoor de verwerkingsverantwoordelijke niet zelf de gegevens verwerkt, tenzij hij daarvoor expliciet toestemming heeft van de verwerkingsverantwoordelijke van de betrokken plaats.

 

 

Artikel 4: Categorieën van personen opgenomen in de verwerking van beelden

 

De verwerking van beelden bevat uitsluitend gegevens over bezoekers van de onmiddellijke omgeving van de bewakingscamera’s.

 

Er wordt toegezien dat de bewakingscamera’s niet specifiek gericht worden op een plaats waarvoor de verantwoordelijke voor de verwerking niet zelf de gegevens verwerkt, tenzij hij daarvoor expliciet de toestemming heeft van de verantwoordelijke voor de verwerking van de betrokken plaats.

 

 

Artikel 5: Categorieën van persoonsgegevens, wijze van verkrijging

 

De verwerking van beelden bestaat uit beelden van zodanige kwaliteit dat personen te identificeren zijn.

 

De bedoelde gegevens worden verkregen met behulp van bewakingscamera’s in de openbare ruimte die niet in real time opgevolgd worden, tenzij dit wettelijk toegelaten is.

 

Bewakingscamera’s mogen in geen geval beelden opleveren die de intimiteit van een persoon schenden of gericht zijn op het inwinnen van informatie over de filosofische, religieuze, politieke, syndicale gezindheid, etnische of sociale origine, het seksuele leven of de gezondheidstoestand.

 

Elk heimelijk gebruik van bewakingscamera’s is verboden.

 

 

Artikel 6: Het beheer, de bewerking en de verwerking van beelden

 

De verwerkingsverantwoordelijke is de gemeente Heusden-Zolder.

 

De gegevens mogen op geen enkele wijze bewerkt worden.

 

De bewakingscamera’s zullen permanent werken en de beelden moeten een waarmerk (datum en uur) bevatten om de echtheid ervan te garanderen.

 

De beelden zullen slechts 1 maand bewaard worden behalve wanneer de politie in het kader van een onderzoek het nodig acht om de beelden langer te bewaren.

 

 

Artikel 7: Toegang tot de beelden

 

Volgende personen hebben rechtstreekse toegang tot de beelden, uitsluitend en slechts binnen de doeleinden omschreven in artikel 2 van huidig reglement en in het kader van de hun opgedragen werkzaamheden:

         De door het college van burgemeester en schepenen aangeduide diensten en/of ambtenaren en bewakingsagenten (wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid) die in het kader van de uitoefening van hun functie toegang tot de beelden dienen te hebben;

         De door de korpschef aangewezen politiefunctionarissen van de politiezone Heusden-Zolder.

 

Deze personen hebben een discretieplicht omtrent de persoonsgegevens die de beelden opleveren.

 

De korpschef en de gemeente waken erover dat onbevoegde personen geen toegang hebben tot het systeem.

 

Bij langdurige afwezigheid van de verwerker of bij hoogdringendheid of noodzaak kan de korpschef van de politie Heusden-Zolder en/of het college van burgemeester en schepenen een vervanger aanstellen.

 

 

Artikel 8: Verbanden met andere persoonsregistraties

 

Deze verwerking van beelden heeft in principe geen verbanden met andere persoonsregistraties.

 

De politie kan de gegevens uit de registraties gebruiken als bewijsmateriaal bij een incident vallend onder de cameradoelstelling, vermeld in artikel 2.

 

Enkel ANPR bewakingscamera’s kunnen gekoppeld zijn aan registers of bestanden van persoonsgegevens met het oog op de automatische nummerplaatherkenning, mits deze registers of bestanden verwerkt worden met inachtneming van de regelgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en er een machtiging is voor verleend.

 

 

Artikel 9: Inzagerecht of kopij

 

Ieder gefilmde persoon kan een gemotiveerd verzoek richten aan de verwerkingsverantwoordelijke voor het bekomen van het recht van toegang tot de beelden en/of recht om een kopie te verkrijgen conform artikel 12 van de wet van 21 maart 2007.

 

Dit verzoek wordt gericht aan de data protection officer (DPO) van de verwerkingsverantwoordelijke, via dpo@heusden-zolder.be.

 

Het recht van kopij kan beperkt worden in functie van de bescherming van de rechten en vrijheden van derden en/of in functie van de bescherming van de openbare veiligheid.

 

 

Artikel 10: Verstrekking aan gemeentelijke en niet-gemeentelijke organisaties

 

Er worden enkel gegevens verstrekt aan de politie en de gerechtelijke overheden.

 

In het kader van de opmaak van een proces-verbaal voor strafrechtelijke feiten, milieuovertredingen en –misdrijven kunnen ook gegevens worden verstrekt aan de betreffende politiefunctionarissen of de gemeentelijke toezichthouders als bedoeld in artikel 16.3.1, §1, 3° van het decreet van 5 april 1999 houdende de algemene bepalingen inzake milieubeleid.

 

 

Artikel 11: Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om toegang te verhinderen tot niet-gemachtigde personen

 

De verwerkingsverantwoordelijke, of de persoon die onder zijn gezag handelt, neemt alle voorzorgsmaatregelen teneinde de toegang tot de beelden te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

 

Der personen die toegang hebben tot de beelden hebben een discretieplicht omtrent de persoonsgegevens die deze beelden opleveren.

 

De verwerkingsverantwoordelijke legt dit ook op aan alle partijen waarmee de gemeente Heusden-Zolder samenwerkt inzake het cameratoezicht op publieke plaatsen op het grondgebied van Heusden-Zolder.

 

 

Artikel 12: Verwijdering en vernietiging van gegevens

 

De beelden worden niet langer bijgehouden dan strikt noodzakelijk met een maximum van 1 maand.

 

Alleen in het geval gegevens noodzakelijk zijn voor opsporingsonderzoek van de politie en moeten dienen als bewijsmateriaal tijdens een rechtszitting, indien beelden een bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van een misdrijf, van schade of van overlast of het identificeren van een dader, een verstoorder van de openbare orde, een getuige of een slachtoffer, kunnen gegevens langer bewaard worden.

 

De gegevens worden in dat geval bewaard totdat het opsporingsonderzoek en de gerechtelijke procedure zijn afgerond.

 

Na de gestelde bewaarduur worden de beelden vernietigd.

 

 

Artikel 13: Informatieplicht

 

De zone onder cameratoezicht wordt gesignaleerd met aangepaste signalisatie (pictogrammen) ter hoogte van de invalswegen/de toegang tot de gemeentelijke plaatsen die onder toezicht staan. De pictogrammen bevatten alle wettelijk verplichte vermeldingen.

 

 

Artikel 14: Register van beeldverwerkingen

 

De aangestelde personeelsleden voor de organisatie van het cameratoezicht houden een register van beeldverwerkingen bij van de bewakingscamera’s.

 

Het register van beeldverwerkingen is in digitale vorm en raadpleegbaar door de bevoegde overheidsinstantie bij het lokaal bestuur - team welzijn.

 

 

Artikel 15: Inwerkingtreding – overgangsbepalingen

 

Dit reglement treedt in werking de dag van goedkeuring door de gemeenteraad.

De goedkeuring van dit reglement heft het reglement cameratoezicht op niet-besloten plaatsen in de gemeente Heusden-Zolder van 27 juni 2019 op.

 

De aangifte van de bewakingscamera’s gebeurt uiterlijk de dag voor de inwerkingstelling van de bewakingscamera op www.aangiftecamera.be.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

OZ.12.

Cultuur en toerisme - verlenging tegemoetkoming diverse vergoedingen

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         decreet lokaal bestuur van december 2007, artikel 40 en 41 inzake de bevoegdheden van de gemeenteraad

         gemeenteraadsbesluit van 26 november 2020 betreffende de extra tegemoetkoming voor de diverse vergoedingen i.k.v. COVID-19

 

Feiten en context

Omwille van de aanhoudende COVID-19 problematiek werd er in het najaar 2020 door de gemeenteraad een bijkomende beslissing genomen om een extra tegemoetkoming te doen voor de

diverse vergoedingen die derden aan het gemeentebestuur moeten betalen. Het betreft onder andere de concessievergoedingen van de verschillende horeca-uitbaters en de gebruiksvergoedingen van diverse partners. Deze maatregel was geldig tot en met 31 december 2020.

 

Adviezen

A 2021 007 financiën - gunstig

 

Argumentatie

Omdat er nog geen concrete vooruitzichten zijn voor de diverse partners, wordt er vanuit de cluster samenleving gevraagd om de eerder genomen maatregel te verlengen.

Voor onderstaande partners wordt opnieuw een korting gevraagd van 100% op de vergoeding die zij moeten betalen aan ons bestuur:

Davy Thys en Anouk Vanbrabant : concessievergoeding 'Den Ubbel'

Guy Bauwens: concessievergoeding cafetaria sporthal Bolderberg

Jerry Vanderhaegen: concessievergoeding cafetaria sporthal Berkenbos

Nathalie Brasseur: concessievergoeding cafetaria sporthal Heusden

Petanqueclub Boekt: concessievergoeding

VZW De Winning : concessievergoeding 'Bistro Bovy'

BVBA Het Kleine Verschil : concessievergoeding 'MUZEcafé'

VZW impulse Music: gebruiksvergoeding leslokalen

Studio MUZE: gebruiksvergoeding opnamestudio

VZW Terlamen: huurovereenkomst

 

Deze korting zal aansluitend ingaan op het einde van de vorige tegemoetkoming, dus vanaf

1 januari 2021 tot en met de heropening van de horeca. Indien er reeds vergoedingen betaald zijn, zullen deze kortingen met terugwerkende kracht verrekend worden. De korting zal uiteraard enkel toegekend worden op de maanden waarvoor er ook daadwerkelijk een vergoeding betaald werd. Er zal een pro rata berekening worden toegepast op de maand waarin de horeca terug mag openen.

 

Voor de vzw PWA Duizendpoot en de moskeevereniging wordt eveneens voorgesteld om vanaf

1 januari 2021 terug uitstel van betaling te geven. Deze tegemoetkomingen gelden zolang de

verscherpte maatregelen inzake het coronavirus gelden en zullen naar analogie met bovenstaande tegemoetkomingen ook eindigen met de heropstart van de horeca.

 

Dit voorstel werd principieel aanvaard door het college op 10 maart 2021 en dient nu door de

gemeenteraad te worden goedgekeurd.

 

Financiële gevolgen

Ontvangsten:

* voor de concessievergoedingen van de cafetaria's en andere:

Registratiesleutel: 2021/GBB/0740-01/70500020

Budgettair krediet: € 293.000,00

Totaal maandelijks bedrag inclusief BTW:

concessievergoeding cafetaria sporthal Bolderberg: € 1.055,46

concessievergoeding cafetaria sporthal Heusden: € 1.000,00 (excl. woning)

concessievergoeding cafetaria sporthal Berkenbos: € 1.019,92 (excl. woning)

concessievergoeding 'Den Ubbel': € 1.974,74

concessievergoeding van de petanqueclub Boekt: € 271,11

huur VZW Terlamen: € 7.718,89

 

* voor de concessievergoeding van Bistro Bovy:

Registratiesleutel: 2021/GBB/0521-01/70509999

Budgettair krediet: € 16.500,00

Maandelijks bedrag inclusief BTW: € 1.293,05

 

* voor de concessievergoeding van het Muzecafé en de gebruiksvergoedingen van Muze:

Registratiesleutel: 2021/GBB/0701-02/70500010

Budgettair krediet: € 65.000,00

Totaal maandelijks bedrag inclusief BTW:

concessievergoeding Muzecafé: € 1.815,00

gebruiksvergoeding Studio Muze: € 250,00

gebruiksvergoeding Impulse Music VZW € 200,00

 

BESLUIT

eenparig aangenomen.
 

Artikel 1:

De gemeenteraad heeft kennis genomen van de vraag voor de verlenging van diverse tegemoetkomingen o.w.v. de maatregelen tegen COVID-19 en keurt een verlenging van de

tegemoetkoming van 100% goed op de bovenvermelde vergoedingen die aan ons bestuur

betaald moeten worden vanaf 1 januari 2021  tot en met de heropening van de horeca. Voor de maand waarin de heropening plaats vindt zal een pro rata berekening worden opgemaakt.

 

Artikel 2:

Voor de vzw PWA Duizendpoot en de moskeevereniging wordt akkoord gegaan om eveneens vanaf

1 januari 2021 terug uitstel van betaling te geven. Deze tegemoetkomingen gelden zolang de

verscherpte maatregelen inzake het coronavirus gelden en zullen naar analogie met de bovenstaande tegemoetkomingen opnieuw ingetrokken worden vanaf de heropening van de horeca.

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

OZ.13.

Sport - vzw Sportcomplex Vlaanderen/Heusden-Zolder

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41, lid 2,4°

         gemeenteraad 29 juni 2017, punt 13

 

Feiten en context

De gemeenteraad van Heusden-Zolder mag 5 personen aanstellen, gedurende haar beleidsperiode, voor de algemene vergadering van de vzw Sportcomplex Vlaanderen/Heusden-Zolder.

 

Argumentatie

Conform de statuten wordt de gemeente in de vzw vertegenwoordigd door de burgemeester en de schepen van Sport van de gemeente Heusden–Zolder, de gemeentesecretaris, een leidend ambtenaar van de gemeente Heusden-Zolder en de ambtenaar verantwoordelijk voor het sportbeleid van de gemeente Heusden-Zolder.

 

We stellen voor om volgende personen aan te stellen:

- Mario Borremans, burgemeester;

- Lode Schops, schepen van sport;

- Rony Herlitska, gemeentesecretaris (nieuwe term: algemeen directeur);

- Yolanda Paulussen, leidend ambtenaar;

- Tom Baerts, verantwoordelijke sportbeleid.

 

Bij een volgende statutenwijziging zal gemeentesecretaris vervangen worden door algemeen directeur.

 

BESLUIT

Mario Borremans (burgemeester)
 

De geheime stemming geeft volgende uitslag:

 • aantal deelnemers aan de stemming: 30
 • aantal blanco stemmen: 0
 • aantal onthoudingen: 0
 • aantal ongeldige stemmen: 0
 • aantal geldige stemmen: 30

 

Besluit met 27 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 0 onthoudingen

 

Lode Schops (schepen van sport)
 

De geheime stemming geeft volgende uitslag:

 • aantal deelnemers aan de stemming: 30
 • aantal blanco stemmen: 0
 • aantal onthoudingen: 1
 • aantal ongeldige stemmen: 0
 • aantal geldige stemmen: 29

 

Besluit met 23 stemmen voor, 6 stemmen tegen en 1 onthouding

 

Rony Herlitska (gemeentesecretaris)
 

De geheime stemming geeft volgende uitslag:

 • aantal deelnemers aan de stemming: 30
 • aantal blanco stemmen: 0
 • aantal onthoudingen: 0
 • aantal ongeldige stemmen: 0
 • aantal geldige stemmen: 30

 

Besluit met 30 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen

 

Yolanda Paulussen (leidend ambtenaar)
 

De geheime stemming geeft volgende uitslag:

 • aantal deelnemers aan de stemming: 30
 • aantal blanco stemmen: 0
 • aantal onthoudingen: 0
 • aantal ongeldige stemmen: 0
 • aantal geldige stemmen: 30

 

Besluit met 30 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen

 

Tom Baerts (verantwoordelijke sportbeleid)
 

De geheime stemming geeft volgende uitslag:

 • aantal deelnemers aan de stemming: 30
 • aantal blanco stemmen: 0
 • aantal onthoudingen: 1
 • aantal ongeldige stemmen: 0
 • aantal geldige stemmen: 29

 

Besluit met 29 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 1 onthouding

 

Artikel 1:

De gemeenteraad van Heusden-Zolder stelt volgende personen aan, gedurende haar beleidsperiode, voor de algemene vergadering van de vzw Sportcomplex Vlaanderen/Heusden-Zolder:

 

- Mario Borremans, burgemeester;

- Lode Schops, schepen van sport;

- Rony Herlitska, gemeentesecretaris (nieuwe term: algemeen directeur);

- Yolanda Paulussen, leidend ambtenaar;

- Tom Baerts, verantwoordelijke sportbeleid.

 

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

OZ.14.

Personeel en HR - Beekbeemden - arbeidsreglement - goedkeuring

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56

         het decreet rechtspositie van 27 maart 1991 betreffende de personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs

         de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen.

         de wet van 18 december 2002 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen

         het decreet van 2 april 2004 betreffende de participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad

         de wet van 19 december 1974 tot regeling van de relaties tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

 

Feiten en context

Op voorstel van de directie werd het arbeidsreglement voor de gemeentelijke basisschool Beekbeemden aangepast aan de regelgeving en afgestemd op de school.

 

Adviezen

Na de onderhandelingen in het afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité op 1 februari 2021 werd een protocol voor akkoord ondertekend.

 

Argumentatie

Een goede schoolorganisatie steunt op duidelijke afspraken tussen het personeel en het schoolbestuur.

Alle personen die onder gezag arbeid verrichten in het gemeentelijk onderwijs, moeten worden geïnformeerd over de voorwaarden die op hun arbeidsverhouding van toepassing zijn.

Het decreet rechtspositie en het decreet basisonderwijs laten voldoende ruimte om lokaal en autonoom concrete afspraken te maken rond rechten en plichten van het personeel en het schoolbestuur.

 

BESLUIT

eenparig aangenomen.
 

Artikel 1:

De gemeenterad heft het bestaande arbeidsreglement goedgekeurd dd. 22 februari 2018, op.

 

Artikel 2:

Het gewijzigde arbeidsreglement in bijlage voor de personen die onder gezag arbeid verrichten in de gemeentelijke basisschool Beekbeemden wordt goedgekeurd met ingang vanaf heden.

 

Artikel 3:

Een afschrift van dit besluit en van het gewijzigde arbeidsreglement ter kennisgeving te bezorgen aan de personen die onder gezag arbeid verrichten in de gemeentelijke basisschool Beekbeemden.

 

Artikel 4:

Een afschrift van dit besluit ter kennisgeving te bezorgen aan de Arbeidsinspectie, toezicht op de sociale wetten.

 

Bijlagen

Bijlage: arbeidsreglement Beekbeemden 2021

 

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Punt bijlagen/links Arbeidsreglement_definitieve_versie_2021.pdf Download
Overzicht punten

OZ.15.

Personeel en HR - Beekbeemden - samenstelling schoolraad

 

Juridische gronden

         het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56

         het decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad van 02-04-2004, zoals gewijzigd bij de decreten van 24-12-2004, 15-07-2005, 18-11-2005, 22-06-2007, 06-07-2007, 04-07-2008 en 04-04-2014;

 

Feiten en context

Volgens de processen-verbaal hebben zich voor de geleding van ouders en personeel elk drie personen zich kandidaat gesteld waardoor ze zonder verkiezingen automatisch verkozen zijn.

 

Volgende personen stelden zich kandidaat:

Geleding ouders:

- Tanrikulu Seher                 

- Babayigit Feride                   

- Romelia - Marina Onoiu       

 

Geleding personeel:

- Heidi Vanluyd

- Antia Reynders

- Loes Elsen

 

Geleding lokale gemeenschap:

- Roger Geerts

- Marleen Clijsters

 

Overwegende dat de geleding van de ouders en het personeel personen kunnen coöpteren als afvaardiging van de lokale gemeenschap en akkoord gaan om deze kandidaten te coöpteren.

 

Argumentatie

Het aantal mandaten per geleding is vastgelegd op 3.

Aangezien er niet meer kandidaten zijn dan 3, zijn ze automatisch verkozen voor de geleding van de ouders en het personeel.

De geleding van de ouders en het personeel gaan akkoord met de coöptatie van de kandidaten voor de geleding van de lokale gemeenschap.

Als er minder dan 3 kandidaten zijn, kan de schoolraad toch functioneren.

 

Er wordt door de schoolraad een secretaris aangesteld binnen of buiten de schoolraad.

Als de secretaris iemand is buiten de schoolraad heeft hij/zij geen stemrecht.

De directeur woont de vergaderingen van de schoolraad bij als niet stemgerechtigde.

De schepen van onderwijs woont de vergaderingen bij om rechtstreeks in overleg te kunnen treden met de schoolraad, maar is geen lid.

 

 

 

 

Varia:

Raadslid Ann Leyssens krijgt het woord en vraagt of de toegankelijkheid van de toiletten van het vaccinatiecentrum zijn aangepast. Zij merkt ook op dat ze gehoord heeft dat er een rij moest aanschuiven aan de lift en dat deze ook defect is geweest.

Voorzitter Mario Borremans gaat dit navragen aan de centrummanager.

Wat de wachttijden betreft heeft men gisteren een alternatief gezocht en op het gelijkvloers een lokaal opengesteld om daar de vaccincaties te laten doorgaan.

Schepen Lode Schops zegt dat er een wachtrij is ontstaan doordat de mensen te vroeg toekomen. en deze wachtrij is snel opgelost.

 

Raadslid Tony Lespoix vraagt het woord en zegt dat hij met GATAB het vaccinatiecentrum is gaan bezoeken. Hij heeft ook opmerkingen over de toegankelijkheid van de toiletten en de trap en wenst een terugkoppeling.

Voorzitter Mario Borremans antwoordt hierop dat er naar alternatieven is gezocht voor de trap.

 

Raadslid Hans Zegers krijgt het woord en heeft een vraag over de website 'eten in Heusden-Zolder'. Hij merkt op dat de gemeentelijke website niet gebruiksvriendelijk is omdat men  te veel moet doorklikken. Hij stelt enkele vragen over het succes van de horecawebsite, een uitbreiding en herziening. Hij verwijst naar Genks voorbeeld.

Schepen Isabelle Thielemans antwoordt hierop dat de horecazaken aangeschreven zijn, maar een  oproep kan hernieuwd worden. We gaan het bekijken met de communicatieambtenaar om eventueel een knop toe te voegen voor deze site. Er is ondertussen ook een site bijgekomen 'Winkelen in Heusden-Zolder.

 

Raadslid Hans Zegers krijgt het woord en vraagt of er middelen zijn vrijgemaakt om zomerscholen in te richten om leerachterstand weg te werken en naar een andere aanpak.

Schepen Marleen Hoydonckx antwoordt hierop dat er vorig jaar via flankerend onderwijs naar oplossingen is gezocht. Zij legt uit wat er gebeurd is vorig jaar. Voor dit jaar is er nog niets opgestart, omdat we door corona steeds weer anders moeten schakelen. De leerkrachten staan achter dit idee op voorwaarde dat het coronaproof kan.

 

Raadslid Herwig Hermans krijgt het woord en vraagt hoe de gemeente de scholen ondersteunt met coronamaatregelen vb. CO-2 meters.

Schepen Marleen Hoydonckx merkt op dat elke school zijn eigenheid heeft en zelf zoekt naar de beste oplossingen. De gemeentelijke basisschool kan steeds met zijn vragen terecht bij de gemeentelijke diensten.

CO-2 meters zijn in elke school beschikbaar.

Voor volgende week is er noodzakelijke opvang voorzien voor de kinderen in de scholen. De kleuterscholen blijven open.

 

Raadslid Herwig Hermans krijgt het woord en vraagt hoe het staat met de vaccinatiegraad in Heusden-Zolder en de initiatieven om een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te bereiken.

Voorzitter Mario Borremans antwoordt hierop dat het nog veel te vroeg is om hier een onderscheid in te maken.

 

Raadslid Eddy Pools krijgt het woord en vraagt of de kleuterklassen open blijven in de gemeentelijke basisschool.

Schepen Marleen Hoydonckx antwoordt hierop dat de gemeentelijke kleuterschool, alsook de katholieke kleuterscholen open zullen blijven. Morgen zal dit in een gezamelijk overleg verder besproken worden.

 

Publicatiedatum: 07/05/2021