U kan de besluiten inzien of een kopie ervan opvragen volgens de regels van het bestuursdecreet (https://www.heusden-zolder.be/inzagerecht).

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoe­passing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering.)

Gemeente Heusden-Zolder
Zitting van 21 augustus 2020 12:05

AANWEZIG:

 

 

Burgemeester:

Mario Borremans

 

Overzicht punten

Zitting van 21 augustus 2020

 

Secretariaat en juridische zaken - maatregelen beperking verspreiding COVID-19

 

Artikel 1:

De burgemeester besluit bij hoogdringendheid het besluit van 3 augustus 2020 op te heffen met ingang vanaf 21 augustus 2020. De burgemeester besluit met ingang vanaf 21 augustus 2020 volgende maatregelen op te leggen, zoals hierna verder bepaald onverminderd de federale maatregelen.

Artikel 2:

Op het gehele grondgebied van Heusden-Zolder, met uitzondering van de in artikel 3 bepaalde gebieden, is het altijd verplicht om een mondmasker te dragen op openbare plaatsen en op private plaatsen die voor publiek toegankelijk zijn, en dit vanaf de leeftijd van 12 jaar.

Het dragen van een mondmasker (neus- en mondbescherming) of elk ander alternatief in stof is niet verplicht in voormelde zones:

• Fietsers, motorrijders, bestuurders van een auto;

• Personen die sporten, tenzij zij terug statisch worden;

• Mensen met een geldig medisch attest (zij dienen dan een gelaatsscherm te dragen);

• Personen die extreem zware arbeid moeten verrichten.

Deze verplichting geldt zolang de maatregelen tegen de verdere verspreiding van het COVID-19 virus, genomen door de federale overheid, gehandhaafd blijven.

Artikel 3:

In de natuur- en bosgebieden is het verplicht een mondmasker bij zich te hebben, zodat dit kan worden gedragen als de afstandsregel van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd.

Artikel 4:

Inbreuken op dit besluit, in uitvoering van art. 21bis Ministerieel besluit van 28 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, worden beteugeld met de straffen bepaald door art. 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

Artikel 5:

Dit besluit en de inhoud worden op grond van artikel 285 t.e.m. 287 van het Decreet Lokaal Bestuur bekendgemaakt via de officiële website van de gemeente Heusden-Zolder.

Artikel 6:

Dit besluit wordt overgemaakt aan de politiezone Heusden-Zolder en aan de gouverneur van de provincie Limburg

Artikel 7:

Deze politieverordening ter bekrachtiging voor te leggen op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad.

Artikel 8:

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig (60) dagen na ontvangst, een verzoekschrift tot schorsing of vernietiging in te dienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het ondertekende verzoekschrift kan per

aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of elektronisch via http://eproadmin.raadvst-consetat.be.

Publicatiedatum: 21/08/2020
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 21 augustus 2020

 

Secretariaat en juridische zaken - openingsuren nachtwinkels - COVID-19

 

De burgemeester besluit bij hoogdringendheid met ingang vanaf heden dat de nachtwinkels mogen in afwijking van het GAS-reglement openen vanaf 14.00 uur en dit zolang de federale maatregel geldt, dat het sluitingsuur bepaalt op 22 uur.

Publicatiedatum: 21/08/2020