U kan de besluiten inzien of een kopie ervan opvragen volgens de regels van het bestuursdecreet (https://www.heusden-zolder.be/inzagerecht).

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoe­passing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering.)

Gemeente Heusden-Zolder
Zitting van 27 augustus 2020 19:20

AANWEZIG:

 

 

Voorzitter:

Mario Borremans

 

Schepenen:

Marleen Hoydonckx, Engin Ozdemir, Isabelle Thielemans, Dirk Schops, Lode Schops, Funda Oru en Yasin Gül

 

Raadsleden:

Jan Jans, Tony Lespoix, Nico Geeraerts, Annette Palmers, Kristof Was, Mohamed Ahmidouch, Arif Birinci, Britt Custers, Mario Carremans, Janne Celis, Hans Zegers, Swa Vanderaerden, Tonny Vanhamel, Marten Frederix, Metin Karabas, Zihni Aktepe, Elif Sanli, Eddy Pools, Herwig Hermans, Anny Jaspers en Ria Feyen

 

Waarnemend algemeen directeur:

Yolanda Paulussen

 

VERONTSCHULDIGD:

 

 

Raadsleden:

Ann Leyssens en Petra Tielens

 

Algemeen directeur:

Yvo Aerts

 

Lode Schops, schepen, verlaat de vergaderzaal vanaf punt OZ.12.

Lode Schops, schepen, is terug aanwezig vanaf punt OZ.13.

Swa Vanderaerden, raadslid, verlaat de vergaderzaal vanaf punt OZ.19.

Swa Vanderaerden, raadslid, is terug aanwezig vanaf punt OZ.20.

 

Overzicht punten

Zitting van 27 augustus 2020

 

OPENBARE ZITTING

 

Secretariaat en juridische zaken - notulen gemeenteraad - Goedkeuring

 

De gemeenteraad keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

Publicatiedatum: 01/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 augustus 2020

 

OPENBARE ZITTING

 

Secretariaat en juridische zaken - mededelingen

 

De gemeenteraad neemt kennis van de mededelingen.

Publicatiedatum: 01/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 augustus 2020

 

OPENBARE ZITTING

 

Politie - overzicht van de gunningen

 

De gemeenteraad neemt kennis van het overzicht van de gunningen van het tweede kwartaal van 2020.

Publicatiedatum: 01/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 augustus 2020

 

OPENBARE ZITTING

 

Politie - bekrachtiging openstelling 2 INP recherche - Goedkeuring

 

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 23 juni 2020 waarbij goedkeuring wordt verleend om de openstelling van twee betrekkingen van inspecteur van politie (recherche) goed te keuren.

Publicatiedatum: 01/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 augustus 2020

 

OPENBARE ZITTING

 

Politie - openstelling één hoofdinspecteur recherche

 

De gemeenteraad keurt de openstelling van één betrekking van hoofdinspecteur van politie (lokale recherche), ter bestendiging van interne verschuivingen goed.

Publicatiedatum: 01/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 augustus 2020

 

OPENBARE ZITTING

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - rooilijnplan Zandstraat - Goedkeuring

 

De gemeenteraad gaat principieel akkoord om de gemeenteweg Zandstraat, alsook buurtweg 8 in de Atlas van de Buurtwegen van Zolder, te wijzigen zoals aangeduid op het ontwerp-rooilijnplan.

Het rooilijnplan Zandstraat waarvan buurtweg nr 8 uit de Atlas van de Buurtwegen van Zolder deel uitmaakt wordt voorlopig vastgesteld.

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het inrichten van het openbaar onderzoek over het bijbehorende ontwerp van rooilijnplan en over de aanpassing aan de Atlas van de Buurtwegen van Zolder. Na het openbaar onderzoek wordt het dossier opnieuw behandeld in de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 01/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 augustus 2020

 

OPENBARE ZITTING

 

Leefomgeving - AWV voetgangersoversteek N729 t.h.v. Vijverstraat - Advies

 

De gemeenteraad geeft een gunstig advies voor het aanleggen van een voetgangersoversteekplaats op de N729 aan kilometerpunt 7,131 ter plaatse gekend als Terlaemenlaan ter hoogte van de Vijverstraat.

Publicatiedatum: 01/09/2020
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 augustus 2020

 

OPENBARE ZITTING

 

Leefomgeving - tarievenreglement asbestinzameling - Goedkeuring

 

De gemeenteraad bekrachtigt het reglement "betreffende het tarief voor het inzamelen van asbestafval aan huis via (platen)zakken, bigbags of via asbestcontainers", dat goedgekeurd werd door de raad van bestuur van Limburg.net op 22 januari 2020.

De passage over de asbestinzameling in het reglement van de Limburg.net recyclageparken wordt eveneens bekrachtigd.

Publicatiedatum: 01/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 augustus 2020

 

OPENBARE ZITTING

 

Leefomgeving - overdracht grond De Rijzillen

 

De gemeenteraad keurt de overdracht voor inlijving in het openbaar domein door het OCMW Heusden-Zolder aan de gemeente Heusden-Zolder, van het perceel, groot 44a 85ca, kadastraal gekend Heusden-Zolder, 2de afdeling, sectie B, nr. 420C4, alsmede de infrastructuurwerken en alle nutsleidingen in en op deze grond definitief goed.

De overdracht gebeurt gratis, maar alle kosten, met inbegrip van de leveringskosten, vallen ten laste van het OCMW.

Gezien de bestemming, wordt deze overdracht voor openbaar nut verklaard.

Publicatiedatum: 01/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 augustus 2020

 

OPENBARE ZITTING

 

Leefomgeving - verkoop wegoverschotten Schansstraat

 

De gemeenteraad keurt de verkoop van vijf loten wegoverschot in de Schansstraat, kadastraal gekend Heusden-Zolder, 1ste afdeling, sectie A, nr. 2060A, 2060B, 2060C, 2060D en 2060E, groot respectievelijk 00a 81a 30dm², 00a 49a 90dm², 00a 40a 00dm², 00a 36a 40dm² en 00a 39a 10dm²,  definitief goed.

Alle kosten, rechten en erelonen, die voortvloeien uit deze verkoop, met inbegrip van de leveringskosten, vallen ten laste van de koper.

Publicatiedatum: 01/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 augustus 2020

 

OPENBARE ZITTING

 

Leefomgeving - verkoop deel afgeschafte bedding Schaamloop

 

De gemeenteraad keurt de verkoop van een deel van de verlaten bedding van de Schaamloop in de Terlaemenlaan, groot 01a 57ca, kadastraal gekend Heusden-Zolder, 3de afdeling, sectie F, nr. 1105 A P0000, definitief goed.

Alle kosten, rechten en erelonen, die voortvloeien uit deze verkoop, met inbegrip van de leveringskosten, vallen ten laste van de koper.

Publicatiedatum: 01/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 augustus 2020

 

OPENBARE ZITTING

 

Financiën - renteloze lening Rode Kruis - Goedkeuring

 

De gemeenteraad keurt de renteloze lening aan de vzw Rode Kruis Heusden-Zolder goed voor de aankoop van containers in functie van de tijdelijke huisvesting gedurende de renovatiewerken aan het Rode Kruis gebouw.

Bij het einde van de renovatiewerken zal de vzw Rode Kruis de containers terug verkopen waarna de renteloze lening integraal terugbetaald wordt, tenzij de gemeente de containers kan herbestemmen als noodwoning. In dit laatste geval worden de containers eigendom van de gemeente en wordt de terugbetaling van de renteloze lening kwijtgescholden.

Publicatiedatum: 01/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 augustus 2020

 

OPENBARE ZITTING

 

Financiën - politie: balans,resultatenrekening,toelichting - Goedkeuring

 

De gemeenteraad keurt de balans en resultatenrekening van dienstjaar 2019 van de politiezone Heusden-Zolder goed.

Publicatiedatum: 01/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 augustus 2020

 

OPENBARE ZITTING

 

Financiën - politie - begrotingsrekening - Vaststelling

 

De gemeenteraad stelt de begrotingsrekening van het dienstjaar 2019 van de politiezone, opgemaakt door de bijzonder rekenplichtige per 31 december 2019, met een te verantwoorden vermogen van € 743 381,62 vast.

Publicatiedatum: 01/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 augustus 2020

 

OPENBARE ZITTING

 

Financiën - OCMW - Jaarrekening 2019 - Vaststelling

 

De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2019 van het OCMW goed.

Publicatiedatum: 01/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 augustus 2020

 

OPENBARE ZITTING

 

Financiën - jaarrekening 2019 - Vaststelling

 

De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2019 van de gemeente vast.

Publicatiedatum: 01/09/2020
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 augustus 2020

 

OPENBARE ZITTING

 

Welzijn - reglement speelstraten - Goedkeuring

 

De gemeenteraad heft het reglement speelstraten in Heusden-Zolder van 30 maart 2006 op met ingang van 1 september 2020 en keurt het nieuwe reglement goed met ingang van 1 september 2020.

Publicatiedatum: 01/09/2020
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 augustus 2020

 

OPENBARE ZITTING

 

Welzijn - gecoördineerde reglementen jeugd - Goedkeuring

 

De gemeenteraad heft de gecoördineerde reglementen ondersteuning jeugdwerk 2019-2020 en de reglementen jeugd op met ingang van 1 september 2020 en keurt de gecoördineerde reglementen jeugd werkjaar 2020-2021 goed.

Publicatiedatum: 01/09/2020
Punt bijlagen/links Gecoördineerde reglementen jeugd 2020-2021.pdf
Overzicht punten

Zitting van 27 augustus 2020

 

OPENBARE ZITTING

 

Welzijn - financiële projectensteun 2020 - Goedkeuring

 

De gemeenteraad keurt de financiële projectensteun op advies van de GROS voor 2020 goed.

Publicatiedatum: 01/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 augustus 2020

 

OPENBARE ZITTING

 

Welzijn - aanvraag subsidies armoede Covid-19 - Goedkeuring

 

De gemeenteraad beslist om een subsidie aan te vragen bij de Vlaamse overheid om een extra consumptiebudget te voorzien voor kwetsbare gezinnen door middel van het aanbieden van geschenkkaarten van € 30 per kind tussen 0 en 24 jaar dat recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming alsook voor personen met een leefloon of die gelijkgestelde steun ontvangen van het Sociaal Huis en voor personen met een laag salaris/pensioen of personen die nu reeds aanvullende steun krijgen van het Sociaal Huis.

Publicatiedatum: 01/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 augustus 2020

 

OPENBARE ZITTING

 

Cultuur en toerisme - aankoop kunstwerk 'De Negen Muzen' - Goedkeuring

 

De gemeenteraad keurt de aankoop van 'De Negen Muzen' van Bart Heijlen goed.

Publicatiedatum: 01/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 augustus 2020

 

OPENBARE ZITTING

 

Personeel en HR - Beekbeemden - SG - afvaardiging - Goedkeuring

 

De gemeenteraad vaardigt Marleen Hoydonckx, schepen van onderwijs, af als effectief lid van de reaffectatiecommissie en het onderhandelingscomité van de scholengemeenschap Heusden-Zolder en Dirk Schops, schepen wordt aangeduid als plaatsvervangend lid.

Publicatiedatum: 01/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 augustus 2020

 

OPENBARE ZITTING

 

ICT- en informatiebeheer - raamovereenkomst Telecom Vlaamse Overheid - Goedkeuring

 

De gemeenteraad beslist om beroep te doen op  de opdrachtencentrale van de Vlaamse Gemeenschap voor afname van telecommunicatiediensten aangeboden via de Raamovereenkomst gesloten.

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering.

Publicatiedatum: 01/09/2020
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 augustus 2020

 

OPENBARE ZITTING

 

Secretariaat en juridische zaken - reglement brandveiligheid studenten- & kamerwoning - Goedkeuring

 

De gemeenteraad keurt het reglement goed van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg, door de zoneraad goedgekeurd op 22 juni 2020, betreffende de brandveiligheidsvoorschriften voor studentenkamers en kamerwoningen.

Publicatiedatum: 01/09/2020
Punt bijlagen/links Reglement brandveiligheid kamerwoningen en studentenkamers.pdf
Overzicht punten

Zitting van 27 augustus 2020

 

OPENBARE ZITTING

 

Secretariaat en juridische zaken - besluiten burgemeester juli-aug - bekrachtiging

 

De gemeenteraad bekrachtigt de besluiten van de burgemeester van 28 juli 2020, 3 augustus en 21 augustus 2020.

Publicatiedatum: 01/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 27 augustus 2020

 

OPENBARE ZITTING

 

Secretariaat en juridische zaken - bijkomend agendapunt coronasubsidie tvv vereniging

Publicatiedatum: 01/09/2020