U kan de besluiten inzien of een kopie ervan opvragen volgens de regels van het bestuursdecreet (https://www.heusden-zolder.be/inzagerecht).

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoe­passing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering.)

Gemeente Heusden-Zolder
Zitting van 25 maart 2021 19:16

AANWEZIG:

 

 

Voorzitter:

Mario Borremans

 

Schepenen:

Marleen Hoydonckx, Engin Ozdemir, Isabelle Thielemans, Dirk Schops, Lode Schops, Funda Oru en Yasin Gül

 

Raadsleden:

Jan Jans, Tony Lespoix, Nico Geeraerts, Annette Palmers, Ann Leyssens, Kristof Was, Arif Birinci, Britt Custers, Petra Tielens, Mario Carremans, Janne Celis, Hans Zegers, Swa Vanderaerden, Tonny Vanhamel, Marten Frederix, Metin Karabas, Zihni Aktepe, Elif Sanli, Eddy Pools, Herwig Hermans, Anny Jaspers en Ria Feyen

 

Waarnemend algemeen directeur:

Rony Herlitska

 

VERONTSCHULDIGD:

 

 

Raadslid:

Mohamed Ahmidouch

 

Algemeen directeur:

Yvo Aerts

 

Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Secretariaat en juridische zaken - notulen gemeenteraad - Goedkeuring

 

De gemeenteraad keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Secretariaat en juridische zaken - mededelingen

 

De gemeenteraad neemt kennis van de mededelingen.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Politie - openstelling INP onthaal - Goedkeuring

 

De gemeenteraad besluit om één betrekking van inspecteur van politie (onthaal & interventie) vacant te verklaren via mobiliteit.

Indien er via mobiliteit geen geschikte kandidaat wordt gevonden, kan voor deze plaats beroep gedaan worden op de mobiliteitscyclus voorbehouden aan de aspiranten-inspecteurs en de eventuele navolgende ambtshalve aanwijzing.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Politie - openstelling assistent boekhouding & verkeer - Goedkeuring

 

De gemeenteraad besluit om één betrekking van assistent (niveau C) boekhouding en verkeer vacant te verklaren.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Politie - openstelling 2 assistenten verkeer - Goedkeuring

 

De gemeenteraad besluit om twee contractuele betrekking van assistent (niveau C) verkeer vacant te verklaren. Een betrekking heeft een contract van 6 maanden, eenmalig verlengbaar. De andere betrekking heeft een contract van 1 jaar, verlengbaar.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - rooilijnplan Driehoekstraat - Goedkeuring

 

De gemeenteraad gaat principieel akkoord om de gemeenteweg Driehoekstraat, alsook buurtweg 93 in de Atlas van de Buurtwegen van Zolder, te wijzigen. Het rooilijnplan Driehoekstraat waarvan buurtweg nr 93 uit de Atlas van de Buurtwegen van Zolder deel uitmaakt wordt voorlopig vastgesteld. Het innemingsplan Driehoekstraat wordt voorlopig vastgesteld.

De gemeenteraad gaat principieel akkoord om af te zien van een waardevermeerdering van de gronden ten gevolge van de wijziging van de gemeenteweg. De eigenaars van de percelen aan de noordwest zijde, dienen een gratis grondafstand te doen alvorens een verkavelings- of omgevingsvergunning kan verleend worden. Het rooilijnplan Driehoekstraat, goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 september 2008,, wordt voorlopig opgeheven.

Na het openbaar onderzoek wordt het dossier opnieuw behandeld in de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Leefomgeving - installeren van ANPR camera Westlaan - Goedkeuring

 

De gemeenteraad keurt de offerte goed voor het installeren van een ANPR-camera in Westlaan voor het handhaven van de tonnagebeperking.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Financiën - toekenning nominatieve subsidies

 

De gemeenteraad kent de nominatieve subsidies voor het dienstjaar 2021 toe.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 25 maart 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Financiën - aanpassing belasting-/retributiereglement COVID-19 - Goedkeuring

 

De gemeenteraad keurt de aanpassing van het belastings-/retributiereglement COVID-19 goed.

In artikel 6 van het belastingreglement op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen gelegen in het winkelgebied Cité zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 12 december 2019 wordt een tweede paragraaf ingevoegd: " §2. Het tarief in §1 wordt gehalveerd en dit enkel voor het jaar 2021. "

Als de Vlaamse Regering het toelaat om de retributie op het individueel bezoldigd personenvervoer te verlagen of te schorsen, wordt in artikel 3 van het retributiereglement op het individueel bezoldigd personenvervoer zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 12 december 2019 een tweede paragraaf ingevoegd: " §2. Al de tarieven vermeld in §1. worden aangepast naar € 0,00 en dit enkel voor het jaar 2021. "

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Welzijn - GAS-rapport 2020 - Vaststelling

 

De gemeenteraad keurt het GAS-rapport 2020 goed.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 25 maart 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Welzijn - reglement cameratoezicht op niet-besloten plaatsen - Goedkeuring

 

De gemeenteraad heft het reglement cameratoezicht op niet-besloten plaatsen in de gemeente Heusden-Zolder van 27 juni 2019 op.

De gemeenteraad geeft een positief advies voor de plaatsing en het gebruik van vaste bewakingscamera’s op niet-besloten plaatsen, voor de plaatsing en het gebruik van tijdelijk vaste bewakingscamera’s op niet-besloten plaatsen en voor de plaatsing en het gebruik van intelligente bewakingscamera’s op niet-besloten plaatsen.

De gemeenteraad keurt het reglement cameratoezicht voor vaste en tijdelijk vaste bewakingscamera’s goed op een niet-besloten plaats.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Cultuur en toerisme - verlenging tegemoetkoming diverse vergoedingen

 

De gemeenteraad heeft kennis genomen van de vraag voor de verlenging van diverse tegemoetkomingen o.w.v. de maatregelen tegen COVID-19 en keurt een verlenging van de tegemoetkoming van 100% goed op de bovenvermelde vergoedingen die aan ons bestuur betaald moeten worden vanaf 1 januari 2021  tot en met de heropening van de horeca. Voor de maand waarin de heropening plaats vindt zal een pro rata berekening worden opgemaakt.

Voor de vzw PWA Duizendpoot en de moskeevereniging wordt akkoord gegaan om eveneens vanaf 1 januari 2021 terug uitstel van betaling te geven. Deze tegemoetkomingen gelden zolang de verscherpte maatregelen inzake het coronavirus gelden en zullen naar analogie met de bovenstaande tegemoetkomingen opnieuw ingetrokken worden vanaf de heropening van de horeca.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Sport - vzw Sportcomplex Vlaanderen/Heusden-Zolder

 

De gemeenteraad stelt de vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van de vzw Sportcomplex Vlaanderen/Heusden-Zolder aan.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 25 maart 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Personeel en HR - Beekbeemden - arbeidsreglement - Goedkeuring

 

De gemeenterad heft het bestaande arbeidsreglement goedgekeurd dd. 22 februari 2018, op.

Het gewijzigde arbeidsreglement voor de personen die onder gezag arbeid verrichten in de gemeentelijke basisschool Beekbeemden wordt goedgekeurd met ingang vanaf heden.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Punt bijlagen/links Arbeidsreglement_definitieve_versie_2021.pdf
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Personeel en HR - Beekbeemden - samenstelling schoolraad

 

De gemeenteraad neemt kennis van de samenstelling van de schoolraad.

Publicatiedatum: 02/04/2021