Gemeente Heusden-Zolder

 

Notulen gemeenteraad

26 augustus 2021 19:25

 

AANWEZIG:

 

 

Voorzitter:

Mario Borremans

 

Schepenen:

Marleen Hoydonckx, Engin Ozdemir, Isabelle Thielemans, Dirk Schops, Lode Schops, Funda Oru en Yasin Gül

 

Raadsleden:

Jan Jans, Tony Lespoix, Nico Geeraerts, Annette Palmers, Kristof Was, Arif Birinci, Britt Custers, Petra Tielens, Mario Carremans, Janne Celis, Hans Zegers, Swa Vanderaerden, Tonny Vanhamel, Marten Frederix, Zihni Aktepe, Elif Sanli, Eddy Pools, Herwig Hermans, Anny Jaspers en Steven Goris

 

Algemeen directeur:

Rony Herlitska

 

VERONTSCHULDIGD:

 

 

Raadsleden:

Ann Leyssens, Mohamed Ahmidouch en Metin Karabas

 

Overzicht punten

OZ.1.

Secretariaat en juridische zaken - notulen gemeenteraad - goedkeuring

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         Artikel 32, 277 en 278 van het decreet lokaal bestuur.

 

Feiten en context

De algemeen directeur legt de notulen van de vorige vergadering van de gemeenteraad voor ter goedkeuring.

 

Elk gemeenteraadslid heeft het recht opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.

 

Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur.

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen, zoals voorgelegd door de algemeen directeur, goed te keuren.

 

BESLUIT

 

eenparig aangenomen.
 

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

 

Bijlagen

Bijlage 1: notulen van de vorige vergadering van de gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

OZ.2.

Secretariaat en juridische zaken - mededelingen

 

Er zijn geen mededelingen.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

OZ.3.

Politie - overzicht van de gunningen

 

 

Bij besluit van de gemeenteraad van 28 februari 2019 werd de gunningswijze bepaald van alle uitgaven onder € 30.000 excl. BTW, die via aanvaarde factuur zullen worden aangekocht.

Deze aankopen kunnen dus worden goedgekeurd door het college, via aanvaarde factuur.

Ze werden aan de lijst van de gunningsbeslissingen toegevoegd die ieder kwartaal ter kennisgeving aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

OZ.4.

Politie - openstelling 2 INP recherche (intern) - goedkeuring

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41

         wet van 7 december 1998 tot organisatie van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

         KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten

         KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten

         ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones

         ministeriële omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten

         gemeenteraadsbesluit van 28 november 2019 betreffende de formatie van het operationeel personeel en het administratief en logistiek personeel

 

Feiten en context

De lokale politie vraagt aan de gemeenteraad de goedkeuring voor de openstelling van twee

betrekkingen van inspecteur van politie (recherche), ter bestendiging interne verschuivingen.

 

Argumentatie

Gezien het een bestendiging van interne verschuivingen betreft, heeft deze openstelling geen

budgettaire impact.

 

BESLUIT

 

eenparig aangenomen.
 

Artikel 1:

De gemeenteraad besluit om twee betrekkingen van inspecteur van politie (recherche) vacant te

verklaren via mobiliteit, met het profiel dat werd toegevoegd als bijlage.

 

Artikel 2:

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Algemene Directie Personeel van de Federale Politie.

 

Bijlagen

Bijlage 1 profiel inspecteur van politie (recherche)

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

OZ.5.

Politie - openstelling INP interventie - goedkeuring

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41

         wet van 7 december 1998 tot organisatie van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

         KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten

         KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten

         ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones

         ministeriële omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten

         gemeenteraadsbesluit van 28 november 2019 betreffende de formatie van het operationeel personeel en het administratief en logistiek personeel

 

Feiten en context

Ter vervanging van een inspecteur van de interventiedienst die op 1/05/2022 op rustpensioen gaat, wenst de politie een plaats voor inspecteur van politie (interventie) open te stellen.

 

Argumentatie

Aangezien het de vervanging van een collega betreft, zijn de nodige kredieten voorzien in de

begroting 2022.

 

Voor het opvullen van deze betrekkingen zal een beroep gedaan worden op de mobiliteit. Indien in de mobiliteit geen of onvoldoende geschikte kandidaten gevonden worden, kan voor de overgebleven plaatsen gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid om deze betrekking(en) voor inspecteur van politie open te stellen in de mobiliteitscyclus voorbehouden aan de aspiranten-inspecteur (zie GPI 73, categorie C).

 

BESLUIT

 

eenparig aangenomen.
 

Artikel 1:

De gemeenteraad besluit om één betrekking van inspecteur van politie (interventie) vacant te verklaren via mobiliteit, met het profiel dat werd toegevoegd als bijlage.

 

Artikel 2:

Indien er via mobiliteit geen geschikte kandidaat wordt gevonden, kan voor de invulling van de

plaats beroep gedaan worden op de mobiliteitscyclus voorbehouden aan de aspiranten-inspecteurs

en de eventuele navolgende ambtshalve aanwijzing (zoals beschreven in omzendbrief GPI 73).

 

Artikel 3:

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Algemene Directie Personeel van de Federale Politie.

 

Bijlagen

Bijlage 1 profiel inspecteur van politie (interventie & onthaal)

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

OZ.6.

Politie - goedkeuring Focus samenwerkingsprotocol - goedkeuring

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41

         wet 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus

         wet 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten

         wet 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten

         KB 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken

         KB 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren

 

Feiten en context

Sinds enkele maanden werkt de politie met Focus op de dienstsmartphones. Dit is een verzameling van politiespecifieke applicaties. Focus werd ontwikkeld door de Lokale politie Antwerpen met financiering van de Federale Politie, en daarna uitgerold binnen de gehele geïntegreerde politie.

 

Adviezen

Er werd positief financieel advies verkregen van de bijzonder rekenplichtige van de politiezone op

3 augustus 2021.

 

Argumentatie

Er zijn een aantal standaard applicaties beschikbaar binnen Focus. Daarnaast werden er een aantal optionele applicaties ontwikkeld. Vooraleer de politie van deze kan gebruik maken, dient de gemeenteraad het Interzonaal Samenwerkingsprotocol goed te keuren samen met het Basisconvenant en het Financieel protocol.

Kort samengevat betekent dit dat de zone dient bij de dragen aan de investeringskost die nodig was voor het ontwikkelen van de optionele applicatie en in het onderhoud ervan.

 

Momenteel zou de politie de applicatie van de woonstcontrole willen installeren in Focus. Dit betekent een eenmalige investeringskost van € 843,00 en een jaarlijkse onderhoudskost van € 59,00.

 

Financiële gevolgen

Uitgaven:

Registratiesleutel: 330/123-13

Budgettair krediet: € 57.000,00

Beschikbaar: € 2.911,51

Geraamde uitgave: € 902,00

 

BESLUIT

 

eenparig aangenomen.
 

Artikel 1:

De gemeenteraad besluit het Interzonaal Samenwerkingsprotocol (versie 29 juni 2020), de Basisconvenant (versie 16 december 2017) en het Financieel protocol (versie 8 december 2018) voor het gebruik van Focus en optionele applicaties goed te keuren zoals gevoegd in bijlagen.

 

Bijlagen

Bijlage 1 Interzonaal Samenwerkingsprotocol Focus (versie 29 juni 2020)

Bijlage 2 Basisconvenant Focus (versie 16 december 2017)

Bijlage 3 Financieel protocol Focus (versie 8 december 2018)

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

OZ.7.

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - nieuwe straatnamen - goedkeuring

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41

         decreet tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen van 28 januari 1977, artikel 4 en 5

 

Feiten en context

Op 19 mei 2021 heeft het schepencollege kennisgenomen van alle voorstellen voor de nieuwe straatnamen. Op de bijgevoegde plannen 1-4, 5, 6, 7 en 8 is de ligging van de straten aangeduid. Het college adviseerde om de volgende straatnamen toe te kennen aan de:

 

- nieuwe zijstraten van Processieweg en Schootstraat, verkaveling Mortelveld:

1 Dokter Leon Weytjensstraat

Hij was de eerste huisarts in Heusden. Hij werkte ook als dokter voor de mijnwerkers.

Weytjens Maria Josephus Ludovicus Leon werd geboren op 30 oktober 1898 en Zolder en is

overleden in Brussel 5 juni 1974.

2 Dokter Mieke De Laatstraat

Ze was een zeer geliefde en verdienstelijke arts in het Sint-Franciscusziekenhuis. Ze is

veel te jong op 52-jarige leeftijd overleden. De Laat Maria Casimira Antoinetta Cornelia is

geboren in Neerpelt op 22 mei 1951 en is overleden in Hasselt op 17 mei 2003.

3 Dokter Jan Hillenstraat

Hij was de eerste geneesheer van Zolder, hij is de vader van dokter Albert Hillen. Hij

werkte ook als dokter voor de mijn in Zolder. Hillen Johannes Jacobus Theodorus Hubertus

is geboren in Roermond in Nederland op 10 december 1890 en overleed in Zolder op 1

oktober 1960.

4 Dokter Jos Miserezstraat

Hij zorgde voor de fusie tussen de kliniek in Beringen en het Sint-Franciscusziekenhuis. Hij

bouwde het ziekenhuis uit tot meerdere specialisaties. Miserez Joseph Hector werd geboren

in Zandhoven op 22 augustus 1934 en overleed in Heusden-Zolder op 29 september 2015.

 

- nieuwe zijstraat tussen de Kerkenblookstraat en de Brugstraat.

5 Leyn Weckxstraat

Ze werd in de 18de eeuw geboren als bastaardkind en leed een miserabel leven. Ze stak de

boerderij in brand waar de knecht woonde die haar verstootte toen ze zwanger werd. Ze

werd veroordeeld voor de brand, kan ontsnappen aan de beulen en verdween (in een

put?). Bij de oprichting van de schachtbok aan de mijn schoot hij onverwacht in brand: de

putheks zat in de mijn!

Dit is bovendien ook een symbolische plaats, hier begint de Kool'mijn'laan.

 

- vanaf Kerkenblookstraat naar de parking van de school:

6 Bertha Schroyenstraat

Ze was destijds de eerste vrouwelijke schepen voor de toenmalige CVP in Heusden. Ze was

als eerste regentes wiskunde aan de slag in het Sint-Jozefsinstituut. Ze is erg kranig en

actief gebleven. Schroyen Maria Bertha Leonia werd geboren op 13 mei 1927 in Heusden

en overleed op 18 november 2018 in Heusden-Zolder.

 

- nieuwe zijstraat van Kapelhof:

7 Simone Reyndersstraat

Simone Reynders werd geboren in Boekt op 10 januari 1924 en ze overleed te Huy op 12

september 2016. Ze was onderwijzeres en gaf les aan mijnwerkerskinderen. Ondertussen

ontplooide ze ook haar talent als kunstenares. Ze verwierf prijzen als keramiste en

ontwierp wandtapijten die ze zelf met de hand naaide. Ze weigerde om het tapijt de

Conincskinderen te verkopen aan rijke Japanners; ze verkocht het liever aan de gemeente

waar ze geboren werd.

 

- te hernoemen doodlopende weg aan de Veenderweg:

8 't Venneke

't Venneke is afgeleid van 'veen' en is geschikt op deze plaats omdat het een kleinere

zijweg is van de Veenderweg. Op dit moment is het een doodlopende straat, maar de

toekomst sluit niet uit dat deze weg ooit verder wordt doorgetrokken.

 

Op 24 juni 2021 werden deze straatnamen voorlopig aanvaard door de gemeenteraad.

 

 

Adviezen

Het openbaar onderzoek liep van 29 juni 2021 tot en met 29 juli 2021 en er werd geen bezwaar ingediend.

 

Op 29 juni 2021 werd advies gevraagd aan de gemeentelijke cultuurraad; op 25 juli 2021 werd een gunstig advies uitgebracht door de gemeentelijke cultuurraad. Ze kunnen akkoord gaan met de voorgestelde straatnamen; ze stellen voor om in de namen van de nieuwe zijstraten van Processieweg en Schootstraat, verkaveling Mortelveld het woord "Dokter" te vervangen door "Dr." wegens te lang.

 

Argumentatie

In de "Handreiking voor het vaststellen en toekennen van adressen" van Informatie Vlaanderen wordt gesteld dat de nieuwe straatnamen bij voorkeur geen afkortingen bevatten. Ze adviseren om dokter voluit te schrijven. Dokter Leon Weytjensstraat en Dokter Mieke De Laatstraat, zijn de voorstellen met het meeste karakters, ze hebben elk 26 karakters.

Maar daarmee zijn ze nog niet de langste straatnamen. De langste straatnaam in onze gemeente is 'Burgemeester Eerdekensstraat', die bestaat uit 28 karakters.

We adviseren om dokter voluit te schrijven voor de duidelijkheid.

 

BESLUIT

 

eenparig aangenomen.
 

Artikel 1:

De gemeenteraad kent de volgende straatnamen definitief toe:

 

- nieuwe zijstraten van Processieweg en Schootstraat, verkaveling Mortelveld:

1 Dokter Leon Weytjensstraat

Hij was de eerste huisarts in Heusden. Hij werkte ook als dokter voor de mijnwerkers.

Weytjens Maria Josephus Ludovicus Leon werd geboren op 30 oktober 1898 en Zolder en is

overleden in Brussel 5 juni 1974.

2 Dokter Mieke De Laatstraat

Ze was een zeer geliefde en verdienstelijke arts in het Sint-Franciscusziekenhuis. Ze is

veel te jong op 52- jarige leeftijd overleden. De Laat Maria Casimira Antoinetta Cornelia is

geboren in Neerpelt op 22 mei 1951 en is overleden in Hasselt op 17 mei 2003.

3 Dokter Jan Hillenstraat

Hij was de eerste geneesheer van Zolder, hij is de vader van dokter Albert Hillen. Hij

werkte ook als dokter voor de mijn in Zolder. Hillen Johannes Jacobus Theodorus Hubertus

is geboren in Roermond in Nederland op 10 december 1890 en overleed in Zolder op 1

oktober 1960.

4 Dokter Jos Miserezstraat

Hij zorgde voor de fusie tussen de kliniek in Beringen en het Sint-Franciscusziekenhuis. Hij

bouwde het ziekenhuis uit tot meerdere specialisaties. Miserez Joseph Hector werd geboren

in Zandhoven op 22 augustus 1934 en overleed in Heusden-Zolder op 29 september 2015.

 

- nieuwe zijstraat tussen de Kerkenblookstraat en de Brugstraat.

5 Leyn Weckxstraat

Ze werd in de 18de eeuw geboren als bastaardkind en leed een miserabel leven. Ze stak de

boerderij in brand waar de knecht woonde die haar verstootte toen ze zwanger werd. Ze

werd veroordeeld voor de brand, kan ontsnappen aan de beulen en verdween (in een

put?). Bij de oprichting van de schachtbok aan de mijn schoot hij onverwacht in brand: de

putheks zat in de mijn!

Dit is bovendien ook een symbolische plaats, hier begint de Kool'mijn'laan.

 

- vanaf Kerkenblookstraat naar de parking van de school:

6 Bertha Schroyenstraat

Ze was destijds de eerste vrouwelijke schepen voor de toenmalige CVP in Heusden. Ze was

als eerste regentes wiskunde aan de slag in het Sint-Jozefsinstituut. Ze is erg kranig en

actief gebleven. Schroyen Maria Bertha Leonia werd geboren op 13 mei 1927 in Heusden

en overleed op 18 november 2018 in Heusden-Zolder.

 

- nieuwe zijstraat van Kapelhof:

7 Simone Reyndersstraat

Simone Reynders werd geboren in Boekt op 10 januari 1924 en ze overleed te Huy op 12

september 2016. Ze was onderwijzeres en gaf les aan mijnwerkerskinderen. Ondertussen

ontplooide ze ook haar talent als kunstenares. Ze verwierf prijzen als keramiste en

ontwierp wandtapijten die ze zelf met de hand naaide. Ze weigerde om het tapijt de

Conincskinderen te verkopen aan rijke Japanners; ze verkocht het liever aan de gemeente

waar ze geboren werd.

 

- te hernoemen doodlopende weg aan de Veenderweg:

8 't Venneke

't Venneke is afgeleid van 'veen' en is geschikt op deze plaats omdat het een kleinere

zijweg is van de Veenderweg. Op dit moment is het een doodlopende straat, maar de

toekomst sluit niet uit dat deze weg ooit verder wordt doorgetrokken.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

OZ.8.

Leefomgeving - erkenning gemeenteweg o.w.v. 30-jarig gebruik - vaststelling

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

         artikel 13 van het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019, waarin de gemeenteraad beraadslaagt over de erkenning van de trage weg aan de scouts in Heusden als gemeenteweg op grond van langdurig publiek gebruik.

 

Feiten en context

Het langdurig publiek gebruik van de trage weg aan de scouts in Heusden als gemeenteweg kan als volgt worden vastgesteld:

1. Aanwezigheid van de weg op historisch kaartmateriaal

=>de topografische kaart van 1987 is in het dossier toegevoegd

2. Aanwezigheid van de weg op luchtfoto’s tot op heden

=> in het dossier toegevoegd.

3. Getuigenverklaringen van inwoners en burgers die de weg de afgelopen 30 jaar hebben gebruikt => in het dossier toegevoegd.

4. Opname van de weg in volgende voor het publiek toegankelijke parcours (mountainbike, wandel- en fietsnetwerken, ).

=> Niet opgenomen in voor publiek toegankelijke parcours.

5. Fotomateriaal waaruit de voor het publiek toegankelijke staat van de weg blijkt.

=> In december 2016 was de weg na een eerdere afsluiting, terug toegankelijk, zoals blijkt uit de Powerpoint in het dossier toegevoegd.

6. Opname van de weg in administratieve documenten zoals plannen, vergunningen, aktes, opmeting in het GRB, …

=> niet opgenomen in administratieve documenten

 

Argumentatie

De trage weg is sinds september 2017 versperd of ontoegankelijk gehouden door de eigenaar ervan. Op 15/05/2018 hebben er gesprekken plaatsgevonden met verschillende eigenaars van geblokkeerde trage wegen, waaronder ook met de eigenaars van de trage weg aan de scouts. Na dit gesprek, werd er door een nieuwe eigenaar een bijkomende afsluiting geplaatst op de trage weg aan de grens met Koersel. Hierdoor is de trage verbinding van de scouts met Koersel nu op 2 plaatsen onderbroken. Het verslag van de gesprekken met de eigenaars is bijgevoegd.

 

Op basis van het voorliggende bewijsmateriaal wordt voorgesteld om de weg aan de scouts in Heusden te erkennen als gemeenteweg, met de vestiging van een publieke erfdienstbaarheid van doorgang tot gevolg.

 

BESLUIT

 

eenparig aangenomen.
 

Artikel 1:

Op basis van het voorliggende bewijsmateriaal besluit de gemeenteraad om de weg te erkennen als gemeenteweg, met de vestiging van een publieke erfdienstbaarheid van doorgang tot gevolg, volgens art. 13, §2 van het Decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019.

 

Artikel 2:  

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de opmaak van een gemeentelijk rooilijnplan voor de weg in kwestie, eveneens volgens art. 13, §2 van het Decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

OZ.9.

Leefomgeving - onderhandse aankoop panden Stationsstraat

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         het Burgerlijk Wetboek, art. 1582 tot 1701.

         decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 40, 41 en 293.

         omzendbrief KB/ABB 2019/3 van 3 mei 2019 over de transacties van onroerende goederen door lokale en provinciale besturen en door besturen van de erkende erediensten, van mevrouw Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

 

Feiten en context

Tijdens zijn vergadering van 26 mei 2021 nam het college kennis van het aanbod van het recht van voorkoop in het kader van de Vlaamse Wooncode voor de panden Stationsstraat 134 en 136 met bijhorende grondschotel, kadastraal gekend Heusden-Zolder, 3de afdeling, sectie A, nr. 1874F, 1874G en 1874E, met een totale oppervlakte van 05a 50ca.

Het college gaf opdracht om een schattingsverslag op te vragen en de juridische mogelijkheden/beperkingen verder te onderzoeken.

In navolging van de startnota van het RUP Zolder-Voort besliste het college om toekomstige omgevingsvergunningen in de directe omgeving van het Voortplein (verbouwing, bestemmingswijziging, nieuwbouw, herbouw) een levendige plint op te leggen, zodat een kwalitatieve en  tegelijk levendige omgeving gewaarborgd wordt.

 

Eén van de in deze startnota opgenomen doelstellingen is immers  “het versterken van de centrumfunctie van het Voortplein”. De realisatie van een gesloten pleinwand met een “levendige plint” zal daar zeker toe bijdragen. De aankoop van bovenvermelde panden zou een eerste realistische stap zijn in het garanderen van deze kwalitatieve ontwikkelingskansen. 

De panden die nu te koop worden aangeboden hebben immers reeds op het gelijkvloers een invulling met handel/horeca, maar de woonkwaliteit van de bovenliggende woongelegenheden is enorm slecht (89 en 116 strafpunten).

Om te vermijden dat deze woongelegenheden in de toekomst opnieuw bewoond gaan worden zonder dat er werken worden uitgevoerd ter verbetering van de woonkwaliteit, is het aangewezen deze strategisch gelegen panden te verwerven.

 

De inzetprijs bedroeg € 165.000,00, en tijdens zijn vergadering van 9 juni 2021 besloot het college de burgemeester en de algemeen directeur volmacht te verlenen ons recht van voorkoop uit te oefenen ten belope van de in het schattingsverslag maximaal geraamde aankoopprijs, te weten € 285.000,00.

 

Met de verkopers, mevrouw Clara Eurlings en mevrouw Yolanda Warson, werd nadien echter een akkoord bereikt om het goed onderhands aan te kopen aan de prijs van € 225.000, te vermeerderen met de interesten.

De aankoop gebeurt bijgevolg op basis van een op 6 juni 2021 ondertekend eenzijdig bod tot aankoop.

 

De gemeenteraad dient deze aankoop nog te bekrachtigen.

 

Adviezen

Voorwaardelijk visum verleend 26 juli 2021.

 

Argumentatie

Aangezien de aankoop van onroerende goederen een daad van beschikking betreft (artikel 41 van het decreet over het lokaal bestuur), dient deze onderhandse aankoop nog door de gemeenteraad bekrachtigd te worden.

 

BESLUIT

 

eenparig aangenomen.
 

Artikel 1:

De raad bekrachtigt het principieel besluit van het schepencollege van 14 juli 2021 tot onderhandse aankoop van de panden Stationsstraat 134 en 136 met bijhorende grondschotel, kadastraal gekend Heusden-Zolder, 3de afdeling, sectie A, nr. 1874F, 1874G en 1874E, met een totale oppervlakte van 05a 50ca, eigendom van mevrouw Clara Eurlings en mevrouw Yolanda Warson, mits de prijs van € 225.000, te vermeerderen met de interesten.

 

Artikel 2:

De financieel directeur wordt gemachtigd de A.A.P.D. ervan te ontslaan ambtshalve inschrijving te nemen.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

OZ.10.

Leefomgeving - verkoop perceel wegoverschot Koerselsebaan

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         het Burgerlijk Wetboek, art. 1582 tot 1701.

         decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 40, 41 en 293.

         omzendbrief KB/ABB 2019/3 van 3 mei 2019 over de transacties van onroerende goederen door lokale en provinciale besturen en door besturen van de erkende erediensten, van mevrouw Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

 

Feiten en context

Vlakbij de (oude zate van de) Koerselsebaan bevinden zich twee percelen grond in een agrarische zone met ecologisch belang, groot respectievelijk 00a 50ca en 07a 30ca, kadastraal gekend Heusden-Zolder, 1ste afdeling, sectie A, nr. 1615A en 165B, die op korte termijn worden aangekocht door mevrouw Dominique Zawada, Koedrieshof 18 in 3550 Heusden-Zolder.

Tussen deze percelen en de weg bevindt zich een perceel wegoverschot, groot 00a 30ca, kadastraal gekend Heusden-Zolder, 1ste afdeling, sectie A, nr. 1615/02, dat eveneens gelegen is in een agrarische zone met ecologisch belang.

Door het studiebureau Geowijzer uit Herk-de-Stad werd de verkoopwaarde geraamd op € 120,00.

 

Adviezen

Gunstig financieel advies.

 

Argumentatie

Door de verkoop van dit perceel wegoverschot aan mevrouw Dominique Zawada wordt de aansluiting met de Koerselsebaan gerealiseerd.

 

BESLUIT

 

eenparig aangenomen.
 

Artikel 1:

De verkoop van een perceel wegoverschot in de Koerselsebaan, groot 00a 30ca, kadastraal gekend Heusden-Zolder, 1ste afdeling, sectie A, nr. 1615/02, aan mevrouw Dominique Zawada, Koedrieshof 18 in 3550 Heusden-Zolder, wordt definitief goedgekeurd, mits de prijs van € 120,00.

 

Artikel 2:

Alle kosten, rechten en erelonen, die voortvloeien uit deze verkoop, met inbegrip van de leveringskosten, vallen ten laste van de koper.

 

Artikel 3:

De financieel directeur wordt gemachtigd om bij de verkoop van gronden, toebehorend

aan de gemeente Heusden-Zolder, de A.A.P.D. ervan te ontslaan ambtshalve inschrijving te nemen.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

OZ.11.

Leefomgeving - gratis grondafstand Horionweg

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         het Burgerlijk Wetboek, art. 1582 tot 1701.

         decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 40, 41 en 293.

         omzendbrief KB/ABB 2019/3 van 3 mei 2019 over de transacties van onroerende goederen door lokale en provinciale besturen en door besturen van de erkende erediensten, van mevrouw Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

 

Feiten en context

Met het oog op de aanleg van de Horionweg, werd door landmeter-expert Vandeurzen op 19 maart 1958 een rooilijnplan opgesteld.

De grondafstanden die destijds voor de aanleg van de Horionweg dienden doorgevoerd te worden, werden echter nooit administratief afgehandeld.

Bijgevolg maakt momenteel het perceel, groot 00a 40ca, kadastraal gekend Heusden-Zolder, 2de afdeling, sectie B, nr. 1193G, nog steeds deel uit van de zate van deze weg.

De eigenaars, de consoorten Leyssens-Raeyen, Bavostraat 5/0001 in 3550 Heusden-Zolder, zijn bereid dit perceel gratis aan ons bestuur af te staan.

Tijdens zijn vergadering van 5 mei 2021 verleende het schepencollege een principieel gunstig advies aan de gemeenteraad voor deze grondafstand.

 

Adviezen

Gunstig financieel advies van 2 augustus 2021.

 

Argumentatie

Het perceel grond in de Horionweg, groot 00a 40ca, kadastraal gekend Heusden-Zolder, 2de afdeling, sectie B, nr. 1193G, dient aan ons bestuur afgestaan te worden voor inlijving in het openbaar domein.

 

BESLUIT

 

eenparig aangenomen.
 

Artikel 1:

De gratis afstand met het oog op inlijving in het openbaar domein door de consoorten Leyssens-Raeyen, Bavostraat 5/0001 in 3550 Heusden-Zolder, van een perceel grond in de Horionweg, groot 00a 40ca, kadastraal gekend Heusden-Zolder, 2de afdeling, sectie B, nr. 1193G, wordt definitief goedgekeurd.

 

Artikel 2:

Alle kosten die voortvloeien uit deze afstand, met inbegrip van de leveringskosten, zijn ten laste van de afstanddoener.

 

Artikel 3:

Gezien de bestemming, wordt deze afstand voor openbaar nut verklaard.

 

Artikel 4:

De financieel directeur wordt gemachtigd de A.A.P.D. ervan te ontslaan ambtshalve inschrijving te nemen.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

OZ.12.

Leefomgeving - aankoop woning Koolmijnlaan 243

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, inzonderheid art. 1.2, eerste lid, 87°

         projectoproep Noodwoningen 2021 van het Agentschap Wonen Vlaanderen

         het Burgerlijk Wetboek, art. 1582 tot 1701.

         decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 40, 41 en 293.

         omzendbrief KB/ABB 2019/3 van 3 mei 2019 over de transacties van onroerende goederen door lokale en provinciale besturen en door besturen van de erkende erediensten, van mevrouw Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

 

Feiten en context

Naar aanleiding van een projectoproep van de Vlaamse regering van 2020 om voor het realiseren van bijkomende noodwoningen subsidies toe te kennen, werd de realisatie van een doelstelling naar voren geschoven uit het meerjarenplan 20-25, nl. het onderzoeken of we kunnen voorzien in een aanbod van nood- of doorgangswoningen op lokaal of bovenlokaal niveau, of samenwerken met een partner om in een aanbod nood- of doorgangswoningen te kunnen voorzien (ST04BD04AP02ACTIE02).

Er werd een onderzoek opgestart waarbij verschillende pistes werden bewandeld, zoals de mogelijkheid om te voorzien in een noodwoning in de pastorij van Eversel of om de containers van het Rode Kruis om te bouwen tot noodwoning.

Nog voor deze onderzoeken waren afgerond, deelde de Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting CVBA tijdens het Lokaal Woonoverleg van maart 2021 mee dat er twee woningen uit een tuinwijk via een openbare verkoop zouden aangeboden worden omdat de renovatiekosten voor de woningen te hoog oplopen.

Het ging hierbij om de woningen Koolmijnlaan 243 en Pastoor Paquaylaan 72.

De aankoop van één van beide woningen biedt een kans om snel te voorzien in een noodwoning, aangezien wij er momenteel over geen enkele beschikken.

De woning Koolmijnlaan 243 lijkt het meest geschikt omdat ze het dichtst bij de voorzieningen ligt (openbaar vervoer, winkels, …).

Het betreft hier een eengezinswoning in gesloten bebouwing, kadastraal gekend Heusden-Zolder, 1ste afdeling, sectie A, nr. 73H28.

Uiteraard blijft een grondige renovatie noodzakelijk, dewelke door het CVO zal uitgevoerd worden, en waarvoor de kosten op € 92.642,84 geraamd worden, inclusief BTW.

Uit het schattingsverslag, opgesteld door het studiebureel Aaro-Topo in Herk-de –Stad op 11 juni 2021 blijkt dat de waarde van de woning geraamd wordt op € 140.000,00.

Tijdens de maand juni 2021 werd door de minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed opnieuw een projectoproep gelanceerd waarbij voor het creëren van een noodwoning een dossier kan ingediend worden voor projectsubsidies.

Eén van de voorwaarden voor het indienen is een gemeenteraadsbesluit waarin enerzijds wordt beslist om het projectvoorstel voor een noodwoning in te dienen, en anderzijds om er de nodige eigen middelen voor te voorzien.

Het projectvoorstel moet ten laatste op 30 september 2021 worden ingediend.

Aangezien de Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting CVBA de woning niet onderhands mag verkopen aan ons bestuur voor het gestelde doel, dient aan de burgemeester en de algemeen directeur volmacht verleend te worden om bij gelegenheid van de openbare verkoop biedingen uit te brengen tot maximum de in het schattingsverslag geraamde prijs.

 

Adviezen

Visum financieel directeur

 

Argumentatie

Volgende doelstellingen worden gerealiseerd:

         realisatie van een noodwoning;

         een geïntegreerd project voor het CVO waardoor de renovatiekosten sterk worden gedrukt;

         bewaking van het mijnpatrimonium/-erfgoed door renovatie overeenkomstig de voorschriften van de tuinwijk;

         de woning die wordt onttrokken aan het aanbod voor sociale woningen, wordt toch terug ingezet voor een sociaal doel.

 

BESLUIT

 

eenparig aangenomen.
 

Artikel 1:

Aan de burgemeester en de algemeen directeur wordt volmacht verleend om bij gelegenheid van de openbare verkoop van de eengezinswoning in gesloten bebouwing Koolmijnlaan 243, kadastraal gekend Heusden-Zolder, 1ste afdeling, sectie A, nr. 73H28, eigendom van de Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting CVBA, biedingen uit te brengen tot maximum de in het schattingsverslag geraamde prijs van € 140.000,00.

 

Artikel 2:

Alle kosten, rechten en erelonen, die voortvloeien uit deze aankoop, vallen ten laste van ons bestuur.

 

Artikel 3:

De renovatie van de in artikel 1 vermelde woning, waarvan de kosten op € 92.642,84 geraamd worden, inclusief BTW, wordt uitgevoerd door het CVO.

 

Artikel 4:

Voor de aankoop en de renovatie zijn de nodige middelen beschikbaar in het buitengewoon budget voor 2021.

 

Artikel 5:

Het projectvoorstel voor de realisatie van een noodwoning wordt voor 30 september 2021 ingediend met het oog op het bekomen van projectsubsidies.

 

Artikel 6:

De financieel directeur wordt gemachtigd de A.A.P.D. ervan te ontslaan ambtshalve inschrijving te nemen.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

OZ.13.

Financiën - kerkfabriek Zolder - investeringstoelage - goedkeuring

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56

         Keizerlijk decreet van 30 december 1809 op kerkfabrieken

         decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten

         besluit college van 24 april 2019 - goedkeuring afsprakennota meerjarenplan 2020-2025 tussen gemeentebestuur en het centraal kerkbestuur

 

Feiten en context

Kerkfabriek Sint-Hubertus en Sint-Vincentius vraagt een investeringstoelage voor aankoop van schermen en livestreamapparatuur voor een totaalbedrag van €14.493,44.

 

Argumentatie

Conform de afsprakennota en de bijgebrachte betalingsbewijzen van de Kerkfabriek Sint-Hubertus en Sint-Vincentius komt de aankoop van schermen en livestreamapparatuur in aanmerking voor de gevraagde investeringstoelage.

 

Financiële gevolgen

Uitgaven:

Registratiesleutel: 2021/GBB/0790-00/66402000/GEMEENTE/CBS/R14001

Budgettair krediet: € 328.795,92

Beschikbaar: € 262.707,52

Geraamde uitgave: € 14.493,44

 

BESLUIT

 

eenparig aangenomen.
 

Artikel 1:

De gemeenteraad kent aan de kerkfabriek Sint-Hubertus en Sint-Vincentius een investeringstoelage toe van €14.493,44 voor de aankoop van schermen en livestream-apparatuur voor de Sint-Hubertus en Sint-Vincentius kerk.

 

Artikel 2:

Deze investeringstoelage wordt uitbetaald op basis van bewijsstukken.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

OZ.14.

Financiën - retributie ambulante handel - goedkeuring

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 over de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten

         artikelen 40 en 41, decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

         wet van 25 juni 1993 over de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten

         koninklijk Besluit van 24 september 2006 over de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, zoals gewijzigd

         besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 over de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten

         besluit van de gemeenteraad van 12 december 2019 “ Retributiereglement op ambulante handel: markten, kermissen en circussen – opheffing beslissing van de gemeenteraad van 23 oktober 2014 en vaststelling nieuw reglement met ingang van 1 januari 2020 - goedkeuring "

         gemeentelijk marktreglement van 29 maart 2018;

         besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 juli 2021 " vrijstelling retributie op standgeld kermissen 2021 - principiële beslissing "

 

Feiten en context

Het voorstel is om een aantal wijzigingen in het reglement op te nemen:

         opheffing vorig retributiereglement en vaststelling nieuw retributiereglement, beide vanaf 1 september 2021

         aanpassing tarief kermissen met terugwerkende kracht voor de periode van 25 juni 2021 tot en met 31 december 2021 ingevolge de coronamaatregelen

         instelling delegatie voor het aanpassen van tarieven en wijze van inning naar het college van burgemeester en schepenen

 

Argumentatie

Het college van burgemeester en schepenen besliste op 9 juni 2021 om de kermissen vanaf 26 juni 2021 opnieuw te organiseren in Heusden-Zolder onder de geldende maatregelen tegen de bestrijding van COVID-19.

Om een positief antwoord te bieden op de vraag van de foorkramers voor een financiële

tegemoetkoming, wordt er voorgesteld om een uitzondering te maken op het bestaande

retributiereglement op ambulante handel. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 juli 2021 principieel voorgesteld om geen retributie te innen voor het standgeld van de kermissen in het jaar 2021.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om, gezien de bijzondere omstandigheden waarin de kermissen in gevolge de coronamaatregelen moeten worden georganiseerd vanaf juni 2021, het hogervermelde voorstel, namelijk om geen retributie te innen, met terugwerkende kracht vanaf juni 2021 goed te keuren.

 

Verder wordt voorgesteld om een delegatie aan het college van burgemeester en schepenen te verlenen voor het vaststellen van het tarief en de bepaling van de wijze van inning voor alle retributies voorzien in dit reglement.  

 

BESLUIT

 

 

  • 24 stemmen voor: Mario Borremans, Marleen Hoydonckx, Engin Ozdemir, Isabelle Thielemans, Dirk Schops, Lode Schops, Funda Oru, Yasin Gül, Jan Jans, Tony Lespoix, Nico Geeraerts, Annette Palmers, Kristof Was, Arif Birinci, Britt Custers, Petra Tielens, Mario Carremans, Janne Celis, Swa Vanderaerden, Tonny Vanhamel, Marten Frederix, Elif Sanli, Eddy Pools en Anny Jaspers
  • 4 stemmen tegen: Hans Zegers, Zihni Aktepe, Herwig Hermans en Steven Goris

 

Artikel 1:

Het retributiereglement op ambulante handel; markten, kermissen en circussen, vastgesteld door de gemeenteraad van 12 december 2019, wordt met ingang van 1 september 2021 opgeheven.

Artikel 2:

De gemeenteraad keurt het reglement over de vaststelling van een retributie op ambulante handel: markten, kermissen en circussen met ingang van 1 september 2021 goed.

Artikel 3:

Er wordt ten behoeve van de gemeente een retributie gevorderd voor de standplaatsen van ambulante handel: markten, kermissen en circussen. De retributie is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon aan wie de standplaats is toegewezen.

Artikel 4:

Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld als volgt:

1. MARKTEN

         Plaatsrecht op de tweewekelijkse markt: € 3,00/lm/marktdag, met een minimum van € 12,00

         Zesmaandelijks abonnement op de tweewekelijkse markt: vermindering van 20% op het plaatsrecht én gratis plaatsrecht op eventuele seizoens- en jaarmarkten in de gemeente

         Plaatsrecht op de occasionele rommelmarkt: € 1,50/lm/marktdag

         Elektriciteitskasten op het Marktplein: € 2,50

         Verlies per afgeleverd uithangbord door de gemeente: € 10,00

2. KERMISSEN

         Plaatsrecht kermissen Heusden-centrum en Zolder-centrum: € 1,50/m², met een minimum van € 50,00

         Plaatsrecht andere kermissen: € 0,35/m², met een minimum van € 15,00

3. CIRCUSSEN

         Plaatsrecht: € 25,00/dag

         Waarborg: € 250,00/standplaats

Artikel 5:

Voor de periode vanaf 25 juni 2021 tot en met 31 december 2021 worden voor de bepaling van het  tarief over kermissen tijdelijk geschrapt.

Artikel 6:

De retributie wordt contant betaald tegen afgifte van een kwijting of in voorkomend geval binnen de termijn vermeld op het factuur.

Voor de markthandelaars kan de betaling van het plaatsrecht eveneens gebeuren in handen van de aangestelde marktleider.

Voor de markthandelaars met een abonnement zal de retributie telkens voor 6 maanden gefactureerd worden en dient het factuur voorafgaandelijk aan de ingang van deze periode betaald te zijn.

Voor de markthandelaars die een abonnement aankopen, is de prijs ondeelbaar en dient deze in zijn geheel aanvaard te worden.

Bij gebrek aan betaling wordt de retributie ingevorderd volgens de modaliteiten bepaald in artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur.

Artikel 7:

Van dit retributiereglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur.

Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het decreet over het lokaal bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.

Artikel 8:

De gemeenteraad delegeert aan het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid tot het vaststellen van de tarieven en van de wijze van inning.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

OZ.15.

Welzijn - gecoördineerde reglementen jeugd 2021-2022 - goedkeuring

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41

         gecoördineerde reglementen jeugd zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 27 augustus 2020

 

Feiten en context

De gemeenteraad keurde op 28 augustus 2020 de gecoördineerde reglementen jeugd goed. Deze vormen de leidraad voor de toekenning van de subsidies.

De toekenning van de nominatieve werkings- en investeringssubsidies, voorzien in het budget 2021, moet door de gemeenteraad gebeuren.

Een actualisering van de hoger vermelde reglementen dringt zich op.

 

Argumentatie

Jeugd (werk) verandert steeds en neemt steeds andere vormen aan, net zoals de samenleving. De jeugdraad speelt hier graag op in en vraagt om ieder jaar het subsidiereglement te herzien indien nodig.

Om een overzicht te behouden voor de burger/jeugd wordt in de externe communicatie ieder reglement apart gepubliceerd.

 

Bij de actualisatie van subsidies jeugdwerkinfrastructuur zijn volgende wijzigingen gebeurd:

         Er zijn enkele verduidelijking mee opgenomen in het reglement. Zo is er expliciet vermeldt dat jeugdwerk altijd 21% btw moet betalen en kassabonnetjes van doe-het-zelfzaken niet als factuur worden gezien.

         Er kunnen ook subsidies aangevraagd worden voor kosten die gemaakt worden voor de erkende keuring van speeltoestellen volgens de Europese norm; EN1176.

         Team welzijn|jeugd merkt dat de factuur soms lichtjes afwijkt van de offerte bij de subsidieaanvraag. Dit is vaak het geval wegens kleine werken die extra uitgevoerd moeten worden omdat men bij het opmaken van de offerte geen juiste prijs kon maken. Daarom mag de factuur maximum 15% hoger zijn dan de ingediende offerte die bij de aanvraag moet zitten.

 

Bij de actualisatie van subsidies kadervorming zijn volgende wijzigingen gebeurd:

         Indien een jongere of één van de ouders (wonende te Heusden-Zolder), voldoet aan één van de criteria die ook aan bod komen om aanspraak te maken op het fonds sport, spel & cultuur, kan men de aanvraag doen alvorens het volgen van de cursus. Na goedkeuring van het schepencollege ontvangt de jongere 80% van het inschrijvingsgeld van de erkende cursus.
Op deze manier wil het team welzijn|jeugd jongeren die het hoge inschrijvingsgeld voor een erkende cursus niet kunnen betalen of voorschieten, de kans te geven om een erkende cursus te volgen.

 

Bij de actualisatie van subsidies voor het fonds sport, spel & cultuur zijn volgende wijzigingen gebeurd:

         Niet langer beide ouders, maar minstens één ouder moet wonen in Heusden-Zolder. Zo komen kinderen met een co-ouderschapsregeling ook in aanmerking.

         Er zijn een aantal extra attesten die als geldig worden aanvaard indien men aanspraak wilt maken op het fonds, namelijk; attest van Fedasil of een attest dat men een pleeggezin is

         Men zal het fonds ook kunnen aanwenden voor hobby's buiten Heusden-Zolder, op voorwaarde dat er binnen de gemeente geen sportclub bestaat die dit aanbod heeft

 

Adviezen

De jeugdraad geeft een positief advies op de actualisering van de gecoördineerde reglementen jeugd.

 

Financiële gevolgen

Uitgaven:

Registratiesleutel: 0750-99/64920310 en 0750-01/66400000

 

BESLUIT

 

eenparig aangenomen.
 

Artikel 1:

De gemeenteraad heft de gecoördineerde reglementen jeugd 2020-2021 op met ingang van 1 september 2021.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad keurt de gecoördineerde reglementen jeugd werkjaar 2021-2022, zoals gevoegd in bijlage, goed met ingang van 1 september 2021.

 

Bijlagen

Gecoördineerde reglementen jeugd 2021-2022.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

OZ.16.

Welzijn - reglement noodfonds verenigingen 2021 - goedkeuring

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41

         de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen, met in het bijzonder artikel 3 en 7, eerste lid 1e en artikel 9, tweede lid

         het ministerieel besluit van 18 maart 2020, en latere wijzigingen, houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken

         maatregelen Vlaamse regering in het kader van het coronavirus Covid-19

         het relanceplan #wijzijnheusdenzolder zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 juni 2020

 

Feiten en context

In maart 2020 was er een eerste coronagolf waardoor verenigingen getroffen werden in hun dagelijkse werking. Daarna kwam er nog een tweede in juli 2020.

Om de verenigingen te ondersteunen werd er een eerste reglement noodfonds verenigingen door de gemeenteraad goedgekeurd in oktober 2020. Op basis van dit reglement hebben 49 verenigingen een subsidie ontvangen: sport (26), jeugd (14) en cultuur (9).

 

In het voorjaar van 2021 was er een derde coronagolf waardoor de verenigingen weer heel wat beperkingen opgelegd kregen.

Doorheen de derde coronagolf bleven de vaste kosten voor verenigingen vaak doorlopen en al gemaakte kosten konden vaak moeilijk gecompenseerd worden. Om de verenigingen in moeilijkheden te ondersteunen wordt er voor de tweede keer een gemeentelijk reglement opgemaakt. Het reglement regelt de modaliteiten waaronder een erkende vereniging uit Heusden-Zolder een aanvraag voor financiële ondersteuning kan indienen.

 

Op basis van de ervaringen van het vorige reglement van het noodfonds zijn er een aantal wijzigingen:

Kosten:

Enkel vaste kosten die bewezen kunnen worden met een factuur, bankafschrift, ... worden nog aanvaard. Het bepalen van gemiste inkomsten van verenigingen is niet te objectiveren en niet te controleren.

Subsidie per adres:

Er wordt nog 1 subsidie toegekend per maatschappelijke zetel. Feitelijke verenigingen hebben geen rechtspersoonlijkheid waardoor niet te controleren is hoeveel feitelijke verenigingen er op 1 adres al dan niet actief zijn.

Maximumbedrag subsidie:

Er wordt er een onderscheid gemaakt in het bedrag van de subsidie op basis van de aard van de vereniging:

De toelage bedraagt minimum € 250 en het maximumbedrag verschilt dus in functie van de aard van de vereniging:

         feitelijke vereniging: maximumbedrag van € 1.240

         vzw zonder eigendom: maximumbedrag van € 2.500

         vzw met eigendom of langdurige beheersovereenkomst met het lokaal bestuur Heusden-Zolder: maximumbedrag van € 5.000

 

Een feitelijke vereniging heeft geen rechtspersoonlijkheid. Het heeft dan ook geen wettelijke regels voor het bijhouden van een boekhouding. Subsidies van een lokaal bestuur aan een vereniging voor een bedrag lager dan € 1.240 zijn vrijgesteld van controle op de aanwending van de subsdies. Vandaar dat het maximum subsidiebedrag voor feitelijke verenigingen wordt beperkt tot € 1.240.

Vzw's hebben wel rechtspersoonlijkheid en moeten voldoen aan een aantal wettelijke voorwaarden inzake boekhouden zoals het neerleggen van de jaarrekening bij de griffie. Daarom krijgen vzw' s een hoger subsidiebedrag dan feitelijke verenigingen.

Er wordt dan nog een onderscheid gemaakt tussen vzw's met of zonder eigendom omdat vzw's met eigendom hogere vaste kosten hebben dan vzw's zonder eigendom. 

 

Argumentatie

De cluster samenleving beschouwt het noodfonds voor verenigingen als een waardevol instrument om verenigingen die ernstig getroffen zijn door de coronacrisis financieel te ondersteunen. De doelstelling van het noodfonds is om de waardevolle werkingen van verenigingen te ondersteunen zodat ze de voorbije en toekomstige periode kunnen overbruggen.

 

Financiële gevolgen

Uitgaven:

Registratiesleutel: 0989-00/64920310

Geraamde uitgave:€ 50.000

 

BESLUIT

 

Amendement - budgetverschuiving op te trekken van 50.000 naar 100.000 euro
 

  • 3 stemmen voor: Hans Zegers, Herwig Hermans en Steven Goris
  • 22 stemmen tegen: Mario Borremans, Marleen Hoydonckx, Engin Ozdemir, Isabelle Thielemans, Dirk Schops, Lode Schops, Funda Oru, Yasin Gül, Nico Geeraerts, Annette Palmers, Kristof Was, Arif Birinci, Britt Custers, Petra Tielens, Mario Carremans, Janne Celis, Swa Vanderaerden, Tonny Vanhamel, Marten Frederix, Zihni Aktepe, Elif Sanli en Eddy Pools
  • 3 onthoudingen: Jan Jans, Tony Lespoix en Anny Jaspers

 

stemming punt
 

  • 25 stemmen voor: Mario Borremans, Marleen Hoydonckx, Engin Ozdemir, Isabelle Thielemans, Dirk Schops, Lode Schops, Funda Oru, Yasin Gül, Jan Jans, Tony Lespoix, Nico Geeraerts, Annette Palmers, Kristof Was, Arif Birinci, Britt Custers, Petra Tielens, Mario Carremans, Janne Celis, Swa Vanderaerden, Tonny Vanhamel, Marten Frederix, Zihni Aktepe, Elif Sanli, Eddy Pools en Anny Jaspers
  • 3 onthoudingen: Hans Zegers, Herwig Hermans en Steven Goris

 

Artikel 1:

De gemeenteraad besluit het reglement noodfonds verenigingen in het kader van Covid-19 goed te keuren.

 

Reglement noodfonds verenigingen in het kader van Covid-19:

 

Artikel 1: Doelstelling

Het lokaal bestuur Heusden-Zolder wilt erkende verenigingen uit Heusden-Zolder die door de impact van de Covid-19-pandemie extra ondersteuning nodig hebben ondersteunen om de financiële gezondheid en de toekomstige werking van de verenigingen veilig te stellen door een financiële bijdrage te voorzien voor objectief aantoonbare kosten naar aanleiding van de maatregelen met betrekking tot de Covid-19-pandemie;

 

Artikel 2: Wie kan aanvragen

Alle bestaande verenigingen die aangesloten waren bij een gemeentelijke adviesraad op 1 januari 2021 en zich in een financiële noodsituatie bevinden. Dit zijn de erkende verenigingen.

 

Elke erkende vereniging uit Heusden-Zolder kan maar één aanvraag indienen.

Per maatschappelijke zetel kan er maar 1 aanvraag ingediend worden.

 

Artikel 3: Toelage

De toelage bedraagt minimum € 250 en het maximumbedrag verschilt van de aard van de vereniging:

         feitelijke vereniging: maximum toelage van € 1.240

         vzw zonder eigendom: maximum toelage van € 2.500

         vzw met eigendom of langdurige beheersovereenkomst met het lokaal bestuur Heusden-Zolder: maximum toelage van € 5.000.

 

De toelage kan enkel worden toegekend en uitbetaald onder de voorwaarde dat het bedrag voor de toelage wordt opgenomen in de jaarlijkse kredieten van de aanpassing van het meerjarenplan.

 

De toelage is niet cumuleerbaar met:

         toelagen van derden voor dezelfde bewezen uitgaven;

         toelagen van de toelageverstrekker voor dezelfde bewezen uitgaven.

Het totaal van de gekregen toelagen van de toelageverstrekker en derden mag de totaliteit van de gemaakte kosten niet overschrijden.

 

Artikel 4: Aanvraag

De aanvraag voor de toelage moet worden ingediend ten laatste op 1 november 2021. De aanvraag wordt digitaal ingediend. Aanvraagformulieren zijn terug te vinden op de website van het lokaal bestuur Heusden-Zolder.

In de aanvraag moeten minstens de volgende gegevens en/of documenten worden opgenomen:

         een duidelijk omschrijving van de gemaakte kosten met bijhorende bewijsstukken

         andere aangevraagde toelagen voor hetzelfde doel

         de gevraagde toelage

         het bankrekeningnummer van de aanvrager.

 

Omdat vzw's een hogere toelage kunnen ontvangen wordt aan hen gevraagd om meer bewijsstukken in te dienen, namelijk:

         saldo van de werkrekening, waar ook de toelage op gestort zal worden, van 1 september 2021

         de jaarrekeningen van de vzw, zoals neergelegd bij de griffie, van 2019 en 2020.

 

Aanvragen moeten ingediend worden op het e-mailadres: welzijn@heusden-zolder.be

 

Artikel 5: Digitale communicatie en ontvangstmelding

§ 1 Bevestiging

Digitaal ingediende aanvragen ontvangen een digitale bevestiging van ontvangst binnen een termijn van 7 kalenderdagen.

§ 2 Onvolledigheid

Wanneer de toelageaanvraag onvolledig is, wordt er digitaal aan de aanvrager meegedeeld dat de aanvraag onvolledig is en dat de nodige aanvullende informatie digitaal moet worden overgemaakt binnen een termijn van 14 kalenderdagen.

 

Artikel 6: Beslissing

Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing over de vastlegging en de hoogte van de toelage uiterlijk 22 december 2021.

Elke aanvrager wordt digitaal ingelicht over de beslissing.

 

De beslissing wordt genomen op basis van volgende criteria:

         kwaliteit en betrouwbaarheid van de aangeleverde financiële informatie

         relevante en bewezen gemaakte kosten

         bij overbevraging van dit subsidiereglement zullen de subsidies a rato verdeeld worden.

 

Artikel 7: Uitbetaling

De toegekende toelage zal binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de vastlegging door het college van burgemeester en schepenen worden uitbetaald.

Een toelage zal enkel uitbetaald worden wanneer er geen openstaande, niet-betwiste vervallen schulden zijn ten aanzien van het lokaal bestuur Heusden-Zolder.

 

Artikel 8: Gebruik

De ontvangen toelage moet aangewend worden voor het doel waarvoor ze is toegekend en dit moet altijd kunnen aangetoond worden.

 

Artikel 9: Verantwoording, evaluatie en controle

Ten laatste op 30 juni 2022 moeten de financiële verantwoordingsstukken overgemaakt worden aan het lokaal bestuur Heusden-Zolder via het e-mailadres: welzijn@heusden-zolder.be.

 

Op eenvoudig verzoek van de toelageverstrekker bezorgt de begunstigde bijkomende informatie. Controles kunnen uitgevoerd worden door afgevaardigden of aangestelden van de toelageverstrekker.

 

Artikel 10: Sancties

In de volgende gevallen kan de toelageverstrekker beslissen om de reeds betaalde toelage geheel of gedeeltelijk terug te vorderen of de toegekende toelage geheel of gedeeltelijk niet uit te betalen:

         indien de gehele toelage of een deel van de toelage niet gebruikt wordt voor het doel waarvoor ze is toegekend en/of waarvan het gebruik niet verantwoord wordt

         als de gevraagde verantwoordingsstukken niet, niet tijdig, of niet volledig worden ingediend

         indien één of meerdere voorwaarden van dit reglement niet worden nageleefd

         als de begunstigde zich verzet tegen een controle ter plaatse of deze bemoeilijkt

         in geval van fraude of valse verklaringen. In dit laatste geval kan de toelageverstrekker bijkomend beslissen om voor een periode van 1 jaar en in toepassing van dit reglement geen toelagen meer toe te staan.

 

Artikel 11: Regelgeving

Op het verlenen van toelagen volgens dit reglement is de wet van 14 november 1983 houdende controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen van toepassing.

 

Artikel 12: Inwerkingtreding

Het reglement noodfonds verenigingen in het kader van Covid-19 treedt in werking op 1 september 2021.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

OZ.17.

Welzijn - financiële projectensteun 2021 na advies GROS - goedkeuring

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41

         de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning een aanwending van sommige toelage

         de goedkeuring van de statuten en de beginselverklaring van de gemeentelijk raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) door de gemeenteraad van 23 oktober 1997

         de goedkeuring van de criteria voor projectensteun en de 20-80% verdeelsleutel voor besteding van de projectgelden, door de gemeenteraad van 28 mei 1998

         de goedkeuring van de nieuwe formule voor de berekening van de 0,7%, te besteden aan ontwikkelingssamenwerking, door het schepencollege van 20 oktober 2004

         de goedkeuring van geactualiseerde criteria door de gemeenteraad van 29 augustus 2019

 

Feiten en context

Zoals omschreven in de statuten van de GROS, is één van haar doelstellingen projecten ondersteunen. In de beginselverklaring van de GROS worden verder de verschillende vormen van projectensteun toegelicht.

Om de projectensteun te kunnen realiseren keurde het schepencollege op 10 september 1997 de progressieve besteding van 0,7% van de gewone werkingsuitgaven aan projectondersteuning in ontwikkelingslanden goed. Gezien de permanente onduidelijkheid m.b.t. de berekening van de 0,7% van de gemeentebegroting keurde het schepencollege op 20 oktober 2004 de nieuwe formule voor het berekenen van de 0,7% goed. Het bedrag wordt voortaan berekend op basis van de werkingskosten, dit wil zeggen op basis van de gemeenterekening zonder opname van de personeelskosten of uitgaven.

Voor het verkrijgen van financiële projectensteun werden, verder bouwend op de beginselverklaring, criteria uitgewerkt. Samen met deze criteria keurde de gemeenteraad op haar vergadering van 28 mei 1998 de 20-80% verdeelsleutel goed voor de besteding van de gelden voor financiële projectensteun. Dit betekent dat er 20% van de gelden voor projectondersteuning wordt besteed aan “educatieve steun” (in de gemeente) en dat er 80% wordt besteed aan “financiële steun” (in het ontwikkelingsland). Deze criteria werden geactualiseerd en goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 augustus 2019.

 

Adviezen

Voor de financiële projectensteun adviseert de GROS de gemeenteraad om een steun toe te kennen aan de geselecteerde projecten. Dit advies werd geformuleerd op de vergadering van de GROS van 13 juli 2021 en met consensus goedgekeurd.

 

Argumentatie

Gezien het gunstig advies van de GROS wordt voorgesteld om tot goedkeuring over te gaan van  de geselecteerde projecten Asha Belgium - Bangladesh van vzw Banglabari, Suyana - Peru van vzw Suyana Peru, Educatieproject Dakbhanga - Bangladesh van vzw Dakbhanga, Sociale bescherming, beroepsopleidingen en betaalbare gezondheidszorg– Bangladesh van  Wereldsolidariteit, Kleuter- en basisschool - Senegal van vzw Een hart voor Senegal, Uit de cel – Congo van vzw Mijn Congo, Gemeenschappelijke keuken – Filipijnen vanSamenleven Bel Phil, Duurzame landbouw – Haïti van Broederlijk Delen, Bouwen aan duurzame vrede – Burundi, DR Congo en Rwanda van Broederlijk Delen, Verblijf voor arme en weeskinderen - Indonesië van vzw Fajar Baru, Opvang van straatkinderen Centre de Réinsertion Sociale -  Congo van De Vrienden van Kankala, Koffie-coöperatieven op weg naar financiële autonomie – DR Congo vanRikolto, Memisa, ziekenhuis voor ziekenhuis – DR Congo van vzw Sint-Franciscusziekenhuis, Mali Juice Muleba – Tanzania van vzw Mali Muleba.

 

Financiële gevolgen

Uitgaven:

Registratiesleutel: 0160-01/64920310

Geraamde uitgave: € 27.600

 

BESLUIT

 

 

  • 22 stemmen voor: Mario Borremans, Marleen Hoydonckx, Engin Ozdemir, Isabelle Thielemans, Dirk Schops, Lode Schops, Funda Oru, Yasin Gül, Nico Geeraerts, Annette Palmers, Kristof Was, Arif Birinci, Britt Custers, Petra Tielens, Mario Carremans, Janne Celis, Swa Vanderaerden, Tonny Vanhamel, Marten Frederix, Zihni Aktepe, Elif Sanli en Eddy Pools
  • 6 onthoudingen: Jan Jans, Tony Lespoix, Hans Zegers, Herwig Hermans, Anny Jaspers en Steven Goris

 

Artikel 1: De financiële projectensteun wordt na advies van de GROS voor 2021 toegekend aan

volgende projecten:

 

         Asha Belgium - Bangladesh

aanvrager: vzw Banglabari - BE77 9731 0989 2142

steun 2021: € 2.035

 

         Suyana - Peru

aanvrager: Vzw Suyana Peru - BE52 0016 7379 4109

steun 2021: € 1.150

 

         Educatieproject Dakbhanga - Bangladesh

aanvrager: Dakbhanga vzw - BE16 7350 0385 9574

steun 2021: € 3.000

 

         Sociale bescherming, beroepsopleidingen en betaalbare gezondheidszorg– Bangladesh

aanvrager: Wereldsolidariteit - BE09 7995 5004 4057

steun 2021: € 2.035

 

         Kleuter- en basisschool - Senegal

aanvrager: Een hart voor Senegal vzw

steun 2021: € 2.035  - BE90 7350 3863 9532

 

         Uit de cel – Congo

aanvrager: Mijn Congo VZW - BE56 0689 0876 0388

steun 2021: € 2.035

 

         Gemeenschappelijke keuken – Filipijnen

aanvrager: Samenleven Bel Phil - BE14 7350 3029 2983

steun 2021: € 0

 

         Duurzame landbouw – Haïti

aanvrager : Broederlijk Delen - BE12 0000 0000 9292

steun 2021: € 2.035

 

         Bouwen aan duurzame vrede – Burundi, DR Congo en Rwanda

aanvrager : Broederlijk Delen   - BE12 0000 0000 9292

steun 2021: € 2.055

 

         Verblijf voor arme en weeskinderen - Indonesië

aanvrager: Fajar Baru vzw - BE54 7370 3631 2597

steun 2021: € 1.150

 

         Opvang van straatkinderen Centre de Réinsertion Sociale -  Congo

aanvrager: De Vrienden van Kankala - BE67 7370 4514 8287

steun 2021: € 2.035

 

         Koffie-coöperatieven op weg naar financiële autonomie – DR Congo

aanvrager: Rikolto  - BE21 4314 7020 1103

steun 2021: € 3.000

 

         Memisa, ziekenhuis voor ziekenhuis – DR Congo

aanvrager: Sint-Franciscusziekenhuis vzw - BE69 7350 1225 0478

steun 2021: € 2.035

 

         Mali Juice Muleba – Tanzania

aanvrager: Mali Muleba vzw - BE18 0016 5913 3365

steun 2021: € 3.000

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

OZ.18.

Cultuur en toerisme - standaard overeenkomst Domein Bovy

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         decreet lokaal bestuur van december 2007, artikelen 40 en 41 inzake de bevoegdheden

van de gemeenteraad

 

Feiten en context

Domein Bovy, waarvan de oorsprong teruggaat naar het jaar 1134, is 34 ha groot en bestaat uit een natuurpark met vijvers, groenzones en een cluster van historische gebouwen. De doelgroepen zijn gezinnen met kinderen, medioren, senioren en groepen. De centrale thema’s zijn ontspanning, natuur, gezondheid en educatie. Belangrijk is ook de aandacht voor het landschapspark De Wijers, waarvan Bovy deel van uitmaakt. De Wijers heeft een waardevolle natuur en cultuurhistorische rijkdom.

 

Domein Bovy is een domein met als opdracht een integraal toegankelijk, sociaal inclusief recreatief park te zijn met een focus op ‘stille recreatie’. De niet in het huurreglement vermelde delen van Domein Bovy staan ter beschikking van de bevolking voor sociale, wetenschappelijke, culturele, toeristische of sportieve activiteiten die aansluiten bij de hierboven gestelde streefdoelen van het domein.

 

In dit kader werkt het lokaal bestuur samen met diverse partners (bv. herders, imkers, vogelringgroep, visclub) die voor deze doeleinden gebruik kunnen maken van bepaalde terreinen gedurende een bepaalde periode.

 

Argumentatie

Er werd een standaardmodel van gebruiks- en samenwerkingsovereenkomst opgemaakt. Deze kan worden aangegaan met zowel particulieren, verenigingen en bedrijven. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om deze standaardovereenkomst goed te keuren. Later zal deze overeenkomst gebruikt worden als basis om een gepersonaliseerde overeenkomst per partner op te maken.

 

Aan de gemeenteraad wordt eveneens gevraagd, binnen dit kader en cfr. art.56 §3, 1° en 8° b van het decreet lokaal bestuur, de opdracht te geven aan het college van burgemeester en schepenen om de individuele overeenkomsten per partner verder af te handelen.

 

BESLUIT

 

eenparig aangenomen.
 

Artikel 1:

De gemeenteraad geeft de goedkeuring aan bijgevoegde standaard gebruiks- en samenwerkingsovereenkomst voor Domein Bovy.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad geeft de machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om, binnen het kader van deze standaardovereenkomst, de verdere afhandeling te doen van de individuele overeenkomsten per partner.

 

Bijlagen

bijlage 1: standaard gebruiks- en samenwerkingsovereenkomst Domein Bovy

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

OZ.19.

Cultuur en toerisme - schenking van een kunstwerk door Clemens Maassen

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd, art. 41:lid2,12° over de schenkingen en legaten

         Burgerlijk wetboek, Boek 3, Titel II, Hfdst. IV (schenkingen onder de levenden)

         wet van 12 juli 1931 betreffende de uitbreiding tot alle rechtspersonen van het voordeel van de voorlopige aanvaarding van bij akten gedane schenkingen onder de levenden

         besluit van de Regent van 26 december 1944 waarbij aan sommige titularissen van ambten opdracht wordt gegeven tot het aanvaarden van schenkingen onder de levenden ten behoeve van andere rechtspersonen dan de provinciale commissies voor studiebeurzenstichtingen en de bisschoppelijke seminaries

 

Feiten en context

Art. 27 vzw heeft de traditie om hun jaarlijkse expo te organiseren in uitdagende gebouwen. Voor de editie van 2020 kozen ze voor ZLDR Luchtfabriek. Deze locatie stimuleerde de kunstenaars om werken te maken die tot hun recht kwamen in de indrukwekkende ruimte.

 

Argumentatie

Heel wat kunstwerken refereerden naar de de link met het industriële verleden van de mijnbouw. Zo ook het werk van Clemens Maassen met als titel ‘Zwart Goud’. Deze installatie is een ode aan de kompels die ondergronds werkten en legt de link tussen twee verdiepingen van ZLDR Luchtfabriek. Het lijkt of de installatie hier altijd gestaan heeft en is een mooie aanvulling op de al aanwezige permanente lichtkunst. Ook de kunstenaar is deze mening aangedaan en wenst om deze reden het werk te schenken aan het lokaal bestuur om zo mee opgenomen te worden in de erfgoed setting.

 

De waarde van het kunstwerk 'Zwart Goud' bedraagt € 3.500,00 inclusief BTW.

 

BESLUIT

 

eenparig aangenomen.
 

Artikel 1:

De schenking, bij wijze van handgift, van het kunstwerk 'Zwart Goud' door Clemens Maassen aan het lokaal bestuur voor een waarde van € 3.500,00 incl. btw, wordt door de gemeenteraad definitief aanvaard.

 

Artikel 2:

De schenker wordt op de hoogte gebracht van de definitieve aanvaarding van deze schenking.

 

Bijlagen

bijlage 1: foto kunstwerk 'Zwart Goud'

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

OZ.20.

Personeel en HR - CVO - arbeidsreglement - goedkeuring

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56

         het decreet rechtspositie van 27 maart 1991 betreffende de personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs

         de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen.

         de wet van 18 december 2002 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen

         het decreet van 2 april 2004 betreffende de participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad

         de wet van 19 december 1974 tot regeling van de relaties tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

 

Feiten en context

Op voorstel van de directie werd het arbeidsreglement voor het CVO De Verdieping aangepast aan de regelgeving en afgestemd op het centrum.

 

Adviezen

Na de onderhandelingen in het afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité op 17 mei 2021 werd een protocol voor akkoord ondertekend.

 

Argumentatie

Een goede schoolorganisatie steunt op duidelijke afspraken tussen het personeel en het schoolbestuur.

 

Alle personen die onder gezag arbeid verrichten in het gemeentelijk onderwijs, moeten worden

geïnformeerd over de voorwaarden die op hun arbeidsverhouding van toepassing zijn.

 

Het decreet rechtspositie en het decreet volwassenenonderwijs laten voldoende ruimte om lokaal en autonoom concrete afspraken te maken rond rechten en plichten van het personeel en het schoolbestuur.

 

BESLUIT

 

eenparig aangenomen.
 

De gemeenteraad beslist om

 

Artikel 1: 

Het bestaande arbeidsreglement goedgekeurd dd. 22 februari 2018, op te heffen.
 

Artikel 2:  

Het gewijzigde arbeidsreglement in bijlage voor de personen die onder gezag arbeid verrichten in het CVO De Verdieping goed te keuren.

 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit en van het gewijzigde arbeidsreglement ter kennisgeving te bezorgen aan de personen die onder gezag arbeid verrichten in het CVO De Verdieping.

 

Artikel 4: 

Een afschrift van dit besluit ter kennisgeving te bezorgen aan de Arbeidsinspectie, Toezicht op de sociale wetten.

 

Bijlagen

Bijlage: het arbeidsreglement dat deel uitmaakt van het besluit vindt u terug in de koppeling

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

OZ.21.

Personeel en HR - vaststelling functiebeschrijving fin. directeur - goedkeuring

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 zoals gewijzigd, artikel 162 en volgende

         besluit van de gemeenteraad van 31 oktober 2019, zoals gewijzigd, over de rechtspositieregeling voor het personeel, artikelen 29 tot en met 32 betreffende de specifieke bepalingen voor de aanwerving van de algemeen directeur en de financieel directeur van de gemeente

         besluit van de gemeenteraad van 31 oktober 2019, betreffende de goedkeuring van het voorgelegde sjabloon van functiebeschrijving, de goedkeuring van het gezamenlijke organogram en de goedkeuring van de vertaling van het gezamenlijke organogram en de nieuwe functiebenamingen in de rechtspositieregeling.

         besluit van de gemeenteraad van 28 mei 2020 betreffende de vaststelling van de functiebeschrijving AD

         college van burgemeester en schepenen van 20 januari 2021 betreffende de evaluatie decretale graden

         college van burgemeester en schepenen van 9 juni 2021 betreffende de vaststelling functiebeschrijving financieel directeur

         protocol met de afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties van 23 juni 2021 betreffende de functiebeschrijving financieel directeur

 

Feiten en context

In de rechtspositieregeling artikel 29 is bepaald dat de gemeenteraad de functiebeschrijvingen vastlegt voor de functies van algemeen directeur en financieel directeur.

 

Ingevolge het nieuwe organogram en de nieuwe sjablonen voor de functiebeschrijvingen, is een nieuwe functiebeschrijving uitgewerkt voor de financieel directeur. Dit naar analogie van de functiebeschrijving voor algemeen directeur, vastgelegd bij besluit gemeenteraad op 28 mei 2020.

 

Argumentatie

Door het vastleggen van de functiebeschrijving voor financieel directeur is aan alle functies in het lokaal bestuur een functiebeschrijving gekoppeld.
 

Het vastleggen van deze functiebeschrijving maakt het bovendien mogelijk om van start te gaan met de evaluatie van deze decretale graad.

 

Er werd een protocol afgesloten met de representatieve vakorganisaties betreffende deze functiebeschrijving.

 

BESLUIT

 

eenparig aangenomen.
 

Artikel 1:

De gemeenteraad stelt de functiebeschrijving vast voor de functie van financieel directeur.

 

Bijlagen

Bijlage 1 |  Functiebeschrijving voor de functie van financieel directeur
 

Bijlage 2 |  Protocol representatieve vakorganisaties betreffende de functiebeschrijving voor de                             functie van financieel directeur

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

 

BIJKOMENDE AGENDA

 

OZ.22.

Klant - bijkomend punt - communicatiecampagne bloeddonatie

 

 

MOTIVERING

Feiten en context

Tijdens de zomervakantie komt de bloedvoorraad steevast onder druk. Het Rode Kruis tracht hierop te anticiperen en wil met gerichte communicatieacties deze precaire situatie ook dit jaar weer overbruggen.

 

 

Maar niet alleen het Rode Kruis zet potentiële doneren aan tot het geven van bloed, plasma of bloedplaatjes. Ook een aantal gemeentebesturen (Genk, Mechelen, ….) spreekt haar eigen communicatiekanalen aan om de boodschap van het Rode Kruis kracht bij te zetten.

 

Teksten en beeldmateriaal kunnen hiervoor opgevraagd worden bij de verantwoordelijke(n) bij het Rode Kruis.

 

Argumentatie

In oktober kan er opnieuw op 3 plaatsen gedoneerd worden. Het zou mooi zijn om in aanloop daar naartoe de eigen inwoners rechtstreeks aan te spreken en hen hiervoor warm te maken.

 

BESLUIT

 

Dit punt is zonder voorwerp.

 

 

Varia:

Raadslid Herwig Hermans heeft enkele vragen over de vaccinatiegraad:

1. De vaccinatiebereidheid zou zeer hoog zijn, maar toch zijn we bij de slechtste leerlingen van Limburg.

2. De burgemeester doet een oproep om zich te laten vaccineren, waar zitten de hiaten?

3. Sommige gemeenten gaan decentraliseren, wanneer gaat dit in Heusden-Zolder gebeuren? Hoelang gaan we nog € 20.000 betalen voor een centraal centrum?

Voorzitter Mario Borremans antwoordt hierop:

1. De cijfers zijn niet dramatisch. We zitten met een vaccinatiegraad van 84% bij volledig gevaccinceerden +18 jaar (12 - 17-jarigen zijn niet inbegrepen). 87% is reeds een eerste keer gevaccinceerd.

2. De tekorten zitten in bepaalde wijken. De inwoners worden zeker gemotiveerd om hun vaccin te halen. Er worden open prikdagen georganiseerd, mogelijks komen er nog prikdagen in de wijkcentra. Dit alles wordt morgen bekeken tijdens het overleg.

3. Het decentraliseren wordt bekeken binnen ELZ. Heusden-Zolder heeft hierover morgen een overleg. Wellicht gaat ons centrum half oktober sluiten.

 

Raadslid Herwig Hermans krijgt het woord en heeft enkele klachten gekregen over de kwaliteit van de vuilzakken.

Hierop antwoordt voorzitter Mario Borremans dat schepen Isabelle Thielemans dit zal meenemen naar het overleg met Limburg.net.

 

Raadslid Steven Goris krijgt het woord en heeft een bemerking over de proeftuinen in Boekt en Bolderberg. Op 1 september 2021 start het nieuwe schooljaar, regelt het gemeentebestuur vervoer van de andere scholen naar de opvang?

Schepen Dirk Schops merkt op dat er drie scholen willen meewerken: Boekt - Bolderberg - Eversel. De andere scholen wachten af. Het gemeentebestuur heeft enkel de regie over het vervoer naar de centrale opvangplaatsen.

 

Raadslid Hans Zegers krijgt het woord en heeft nog enkele vragen:

1. Is het fietsrouteplan gebiedsdekkend, zijn dit veilige fietsroutes? Wanneer gaan we de kaarten hebben en hoe worden deze aangeleverd?

2. Is de regeling voor fietsexamens afgeschaft voor de scholen?

Voorzitter Mario Borremans antwoordt hierop dat de wijkagenten zeker nog gaan meewerken aan het fietsexamen.

Schepen Lode Schops vult aan:

1. Het gemeentebestuur heeft zich sterk ingezet om fietsopleidingen aan te bieden aan de scholen. De kinderen moeten zich veilig kunnen bewegen in het verkeer en niet enkel kunnen fietsen.

Op 4 september 2021 is er een overleg met de politie, ea om een laatste blik op de definitieve kaarten te werpen. In de week van 20 september is er een persconferentie.

De kaart wordt bedeeld binnen de scholen en is ook digitaal beschikbaar. Het is een dynamische kaart en raadpleegbaar via de gemeentelijke website.

 

 

Voorzitter Mario Borremans dankt het publiek op het digitale platform.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021