U kan de besluiten inzien of een kopie ervan opvragen volgens de regels van het bestuursdecreet (https://www.heusden-zolder.be/inzagerecht).

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoe­passing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering.)

Gemeente Heusden-Zolder
Zitting van 26 augustus 2021 19:25

AANWEZIG:

 

 

Voorzitter:

Mario Borremans

 

Schepenen:

Marleen Hoydonckx, Engin Ozdemir, Isabelle Thielemans, Dirk Schops, Lode Schops, Funda Oru en Yasin Gül

 

Raadsleden:

Jan Jans, Tony Lespoix, Nico Geeraerts, Annette Palmers, Kristof Was, Arif Birinci, Britt Custers, Petra Tielens, Mario Carremans, Janne Celis, Hans Zegers, Swa Vanderaerden, Tonny Vanhamel, Marten Frederix, Zihni Aktepe, Elif Sanli, Eddy Pools, Herwig Hermans, Anny Jaspers en Steven Goris

 

Algemeen directeur:

Rony Herlitska

 

VERONTSCHULDIGD:

 

 

Raadsleden:

Ann Leyssens, Mohamed Ahmidouch en Metin Karabas

 

Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Secretariaat en juridische zaken - notulen gemeenteraad - Goedkeuring

 

De gemeenteraad keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Secretariaat en juridische zaken - mededelingen

 

Er zijn geen mededelingen.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Politie - overzicht van de gunningen

 

De gemeenteraad neemt kennis van de gunningsbeslissingen die ieder kwartaal ter kennisgeving aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Politie - openstelling 2 INP recherche (intern) - Goedkeuring

 

De gemeenteraad besluit om twee betrekkingen van inspecteur van politie (recherche) vacant te verklaren via mobiliteit.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Politie - openstelling INP interventie - Goedkeuring

 

De gemeenteraad beslist om één betrekking van inspecteur van politie (interventie) vacant te verklaren via mobiliteit. Indien er via mobiliteit geen geschikte kandidaat wordt gevonden, kan voor de invulling van de plaats beroep gedaan worden op de mobiliteitscyclus voorbehouden aan de aspiranten-inspecteurs en de eventuele navolgende ambtshalve aanwijzing.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Politie - goedkeuring Focus samenwerkingsprotocol - Goedkeuring

 

De gemeenteraad keurt het Interzonaal Samenwerkingsprotocol, de Basisconvenant en het Financieel protocol voor het gebruik van Focus en optionele applicaties goed.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - nieuwe straatnamen - Goedkeuring

 

De gemeenteraad kent de volgende straatnamen definitief toe: Dokter Leon Weytjensstraat - Dokter Mieke De Laatstraat - Dokter Jan Hillenstraat - Dokter Jos Miserezstraat - Leyn Weckxstraat - Bertha Schroyenstraat - Simone Reyndersstraat - ''t Venneke.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Leefomgeving - erkenning gemeenteweg o.w.v. 30-jarig gebruik - Vaststelling

 

De gemeenteraad erkent, op basis van het voorliggende bewijsmateriaal, de weg als gemeenteweg met de vestiging van een publieke erfdienstbaarheid van doorgang tot gevolg, volgens art. 13, §2 van het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Leefomgeving - onderhandse aankoop panden Stationsstraat

 

De gemeenteraad bekrachtigt het principieel besluit van het schepencollege van 14 juli 2021 tot onderhandse aankoop van de panden Stationsstraat 134 en 136 met bijhorende grondschotel, kadastraal gekend Heusden-Zolder, 3de afdeling, sectie A, nr. 1874F, 1874G en 1874E, met een totale oppervlakte van 05a 50ca.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Leefomgeving - verkoop perceel wegoverschot Koerselsebaan

 

De gemeenteraad keurt de verkoop van een perceel wegoverschot kadastraal gekend Heusden-Zolder, 1ste afdeling, sectie A, nr. 1615/02, definitief goed. Alle kosten, rechten en erelonen, die voortvloeien uit deze verkoop, met inbegrip van de leveringskosten, vallen ten laste van de koper.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Leefomgeving - gratis grondafstand Horionweg

 

De gemeenteraad keurt de gratis afstand met het oog op inlijving in het openbaar domein van een perceel grond, kadastraal gekend Heusden-Zolder, 2de afdeling, sectie B, nr. 1193G, definitief goed. Alle kosten die voortvloeien uit deze afstand, met inbegrip van de leveringskosten, zijn ten laste van de afstanddoener. Gezien de bestemming, wordt deze afstand voor openbaar nut verklaard.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Leefomgeving - aankoop woning Koolmijnlaan 243

 

De gemeenteraad verleent aan de burgemeester en de algemeen directeur volmacht om bij gelegenheid van de openbare verkoop van de eengezinswoning in gesloten bebouwing Koolmijnlaan 243, kadastraal gekend Heusden-Zolder, 1ste afdeling, sectie A, nr. 73H28, eigendom van de Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting CVBA, biedingen uit te brengen tot maximum de in het schattingsverslag geraamde prijs van € 140.000,00. Alle kosten, rechten en erelonen, die voortvloeien uit deze aankoop, vallen ten laste van ons bestuur. De renovatie wordt uitgevoerd door het CVO. Voor de aankoop en de renovatie zijn de nodige middelen beschikbaar in het buitengewoon budget voor 2021. Het projectvoorstel voor de realisatie van een noodwoning wordt voor 30 september 2021 ingediend met het oog op het bekomen van projectsubsidies.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Financiën - kerkfabriek Zolder - investeringstoelage - Goedkeuring

 

De gemeenteraad kent aan de kerkfabriek Sint-Hubertus en Sint-Vincentius een investeringstoelage toe voor de aankoop van schermen en livestream-apparatuur voor de Sint-Hubertus en Sint-Vincentius kerk.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 26 augustus 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Financiën - retributie ambulante handel - Goedkeuring

 

De gemeenteraad heft het retributiereglement op ambulante handel; markten, kermissen en circussen, vastgesteld door de gemeenteraad van 12 december 2019, met ingang van 1 september 2021 op en keurt het nieuwe reglement met ingang van 1 september 2021 goed. Er wordt ten behoeve van de gemeente een retributie gevorderd voor de standplaatsen van ambulante handel: markten, kermissen en circussen. De retributie is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon aan wie de standplaats is toegewezen.

Voor de periode vanaf 25 juni 2021 tot en met 31 december 2021 worden voor de bepaling van het  tarief over kermissen tijdelijk geschrapt. De retributie wordt contant betaald tegen afgifte van een kwijting of in voorkomend geval binnen de termijn vermeld op het factuur. Voor de markthandelaars kan de betaling van het plaatsrecht eveneens gebeuren in handen van de aangestelde marktleider. Voor de markthandelaars met een abonnement zal de retributie telkens voor 6 maanden gefactureerd worden en dient het factuur voorafgaandelijk aan de ingang van deze periode betaald te zijn. Voor de markthandelaars die een abonnement aankopen, is de prijs ondeelbaar en dient deze in zijn geheel aanvaard te worden. Bij gebrek aan betaling wordt de retributie ingevorderd volgens de modaliteiten bepaald in artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur. Van dit retributiereglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur. Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het decreet over het lokaal bestuur afgekondigd en bekendgemaakt. De gemeenteraad delegeert aan het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid tot het vaststellen van de tarieven en van de wijze van inning.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 26 augustus 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Welzijn - gecoördineerde reglementen jeugd 2021-2022 - Goedkeuring

 

De gemeenteraad heft de gecoördineerde reglementen jeugd 2020-2021 op met ingang van 1 september 2021 en keurt de gecoördineerde reglementen jeugd werkjaar 2021-2022 goed met ingang van 1 september 2021.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 26 augustus 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Welzijn - reglement noodfonds verenigingen 2021 - Goedkeuring

 

De gemeenteraad keurt het reglement noodfonds verenigingen in het kader van Covid-19 goed.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Welzijn - financiële projectensteun 2021 na advies GROS - Goedkeuring

 

De gemeenteraad kent de financiële projectensteun na advies van de GROS voor 2021 toe;

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Cultuur en toerisme - standaard overeenkomst Domein Bovy

 

De gemeenteraad geeft de goedkeuring aan de standaard gebruiks- en samenwerkingsovereenkomst voor Domein Bovy en geeft de machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om, binnen het kader van deze standaardovereenkomst, de verdere afhandeling te doen van de individuele overeenkomsten per partner.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Cultuur en toerisme - schenking van een kunstwerk door Clemens Maassen

 

De gemeenteraad aanvaardt definitief de schenking, bij wijze van handgift, van het kunstwerk 'Zwart Goud' door Clemens Maassen aan het lokaal bestuur.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 26 augustus 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Personeel en HR - CVO - arbeidsreglement - Goedkeuring

 

De gemeenteraad beslist om het bestaande arbeidsreglement goedgekeurd dd. 22 februari 2018, op te heffen en het gewijzigde arbeidsreglement voor de personen die onder gezag arbeid verrichten in het CVO De Verdieping goed te keuren.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Personeel en HR - vaststelling functiebeschrijving fin. directeur - Goedkeuring

 

De gemeenteraad stelt de functiebeschrijving van financieel directeur vast.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 augustus 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Klant - bijkomend punt - communicatiecampagne bloeddonatie

 

Het bijkomend agendapunt 'communicatiecampagne bloeddonatie' is zonder voorwerp.

Publicatiedatum: 02/09/2021