Gemeente Heusden-Zolder

 

Notulen gemeenteraad

25 november 2021 19:00

 

AANWEZIG:

 

 

Voorzitter:

Mario Borremans

 

Schepenen:

Marleen Hoydonckx, Engin Ozdemir, Isabelle Thielemans, Dirk Schops, Lode Schops, Funda Oru en Yasin Gül

 

Raadsleden:

Jan Jans, Tony Lespoix, Nico Geeraerts, Annette Palmers, Ann Leyssens, Kristof Was, Arif Birinci, Britt Custers, Petra Tielens, Mario Carremans, Janne Celis, Hans Zegers, Swa Vanderaerden, Tonny Vanhamel, Marten Frederix, Zihni Aktepe, Elif Sanli, Eddy Pools, Anny Jaspers en Steven Goris

 

Algemeen directeur:

Rony Herlitska

 

VERONTSCHULDIGD:

 

 

Raadsleden:

Mohamed Ahmidouch, Metin Karabas en Herwig Hermans

 

Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

HOOGDRINGENDE AGENDA

 

OZ.1.

Secretariaat en juridische zaken - besluit burgemeester 23 november 21- bekrachtiging - goedkeuring

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd, art. 40-41 en 63

         Wet van 14 augustus 2021 betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een

epidemische noodsituatie, artikel 4, § 2, en artikel 5, § 2

         Wet van 10 november 2021 tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 28 oktober

2021 houdende de afkondiging van de epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-pandemie

         KB van 19 november 2021 wijzigende het KB 28 oktober 2021 houdende de nodige

maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de

afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-pandemie te

voorkomen of te beperken

         Besluiten van de gemeenteraad en de OCMW-raad van 28 oktober 2021 houdende het

huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en van de OCMW-raad, art. 1§1.

 

Feiten en context

Bij besluit van de burgemeester van 12 oktober 2021 werd bepaald dat de gemeente- en

OCMW-raadszittingen voortaan weer fysiek zouden doorgaan, tenzij er strengere maatregelen door

de hogere overheid onder meer in het kader van COVID-19 zouden opgelegd worden.

Inmiddels is bij KB van 28 oktober 2021 nationaal de afkondiging gebeurd van de epidemische

noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-pandemie, en bekrachtigd bij wet van 10

november 2021.

Bij nieuwsbrief van het Crisiscentrum van de Vlaamse Overheid van 19 november werd volgende

meegedeeld dat de strengere maatregelen ook gelden voor de fysieke vergaderingen van de lokale

en provinciale bestuursorganen. Iedereen moet steeds een mondmasker dragen. Het gebruik van een Covid Safe Ticket voor de organisatie van een gemeenteraad is wettelijk niet toegestaan. Er kan uiteraard steeds gekozen worden om de vergadering digitale of hybride te organiseren.

Bij brief van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke

Kansen Somers van 17 november 2021 werd aan de lokale besturen opgelegd dat ze vanaf 20

november 2021 maximaal telethuiswerk moeten organiseren voor hun medewerkers. De

personeelsleden kunnen enkel naar kantoor komen voor activiteiten die ze niet van thuis uit

kunnen doen of voor een opleiding of vergadering waarvoor geen digitale alternatieven zijn.

De coronasituatie tot op 20 november 2021 geeft weer dat het gemiddelde nu is opgeklommen tot

1112 besmettingen per 100.000 inwoners.

 

Argumentatie

Bij besluit van de burgemeester van 23 november 2021 werd onderstaand besluit genomen inzake de digitale vergaderingen van de gemeenteraad en OCMW-raad en de gemeenteraadscommissies:

"Feiten en context

Bij besluit van de burgemeester van 12 oktober 2021 werd bepaald dat de gemeente- en

OCMW-raadszittingen voortaan weer fysiek zouden doorgaan, tenzij er strengere maatregelen door

de hogere overheid onder meer in het kader van COVID-19 zouden opgelegd worden.

Inmiddels is bij KB van 28 oktober 2021 nationaal de afkondiging gebeurd van de epidemische

noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-pandemie, en bekrachtigd bij wet van 10

november 2021.

Bij nieuwsbrief van het Crisiscentrum van de Vlaamse Overheid van 19 november werd volgende

meegedeeld: "Het overlegcomité van 17 november 2021 besliste dat er een brede

mondmaskerplicht komt vanaf 20 november. Dit betekent ook dat bij evenementen, zowel indoor

als outdoor en ongeacht de grootte van het evenement een mondmaskerplicht geldt. Naar analogie

wordt die regeling doorgetrokken voor de organisatie van de fysieke vergaderingen van de lokale

en provinciale bestuursorganen. Iedereen moet steeds een mondmasker dragen.

Het gebruik van een Covid Safe Ticket voor de organisatie van een gemeenteraad is wettelijk niet

toegestaan.

Er kan uiteraard steeds gekozen worden om de vergadering digitale of hybride te organiseren."

Bij brief van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke

Kansen Somers van 17 november 2021 werd aan de lokale besturen opgelegd dat ze vanaf 20

november 2021 maximaal telethuiswerk moeten organiseren voor hun medewerkers. De

personeelsleden kunnen enkel naar kantoor komen voor activiteiten die ze niet van thuis uit

kunnen doen of voor een opleiding of vergadering waarvoor geen digitale alternatieven zijn.

De coronasituatie tot op 20 november 2021 geeft weer dat het gemiddelde nu is opgeklommen tot

1112 besmettingen per 100.000 inwoners.

Argumentatie

Zoals in de rest van het land zijn ook in Heusden-Zolder de coronabesmettingen aan het stijgen.

Het fysiek vergaderen, zelfs met maatregelen zoals luchtververser, co2meters, verplicht

mondkapje, beperking van het bezoekersaantal, al dan niet in het congresscentrum of de raadzaal

lijken niet aangewezen gezien het hoge aantal gemiddelde besmettingen in de gemeente.

Het gebruik van een Covid Safe Ticket voor de organisatie van een gemeenteraad is bovendien

wettelijk niet toegestaan, zodat er geen redelijke zekerheid gegarandeerd zou kunnen worden dat

er geen besmettingsgevaar zou zijn bij het bijwonen van de raadsvergaderingen en commissies.

Teneinde de openbare gezondheid en in het bijzonder de gezondheid van de deelnemers en

aanwezigen aan de vergaderingen van de gemeente- en OCMW-raad alsook van de

gemeenteraadscommissies te vrijwaren, is het aangewezen dat vanaf 23 november 2021 deze

vergaderingen digitaal plaats vinden totdat de hogere overheden de strengere maatregelen voor het beperken van de coronapandemie terug opheffen.

BESLUIT

Artikel 1:

Met ingang vanaf 23 november 2021 gaan de zittingen van gemeenteraad en OCMW-raad alsook

de vergaderingen van de gemeenteraadscommissies door op digitale wijze zoals bepaald in het

huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en van de OCMW-raad totdat de hogere overheid de

strengere coronamaatregelen opheft.

Artikel 2:

Deze verordening vervalt wanneer die niet op de eerstvolgende vergadering van de

gemeenteraad wordt bekrachtigd."

 

Dit hogerstaand besluit dient om geldig te blijven, bekrachtigd te worden door de gemeenteraad.

 

BESLUIT UNANIEM

UNANIEM

Stemming acceptatie hoogdringend punt
 

  • 28 stemmen voor: Mario Borremans, Marleen Hoydonckx, Engin Ozdemir, Isabelle Thielemans, Dirk Schops, Lode Schops, Funda Oru, Yasin Gül, Jan Jans, Tony Lespoix, Nico Geeraerts, Annette Palmers, Ann Leyssens, Kristof Was, Arif Birinci, Britt Custers, Petra Tielens, Mario Carremans, Janne Celis, Hans Zegers, Swa Vanderaerden, Tonny Vanhamel, Marten Frederix, Zihni Aktepe, Elif Sanli, Eddy Pools, Anny Jaspers en Steven Goris

 

UNANIEM

eenparig aangenomen.
 

 

Artikel 1:

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 23 november 2021:

BESLUIT

Artikel 1:

Met ingang vanaf 23 november 2021 gaan de zittingen van gemeenteraad en OCMW-raad alsook

de vergaderingen van de gemeenteraadscommissies door op digitale wijze zoals bepaald in het

huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en van de OCMW-raad totdat de hogere overheid de

strengere coronamaatregelen opheft.

Artikel 2:

Deze verordening vervalt wanneer die niet op de eerstvolgende vergadering van de

gemeenteraad wordt bekrachtigd.

 

Bijlagen

Bijlage 1 besluit van de burgemeester van 23 november 2021 houdende de digitale raden en commissies vanaf 23 november 2021

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2021
Overzicht punten

OZ.2.

Secretariaat en juridische zaken - notulen gemeenteraad - goedkeuring

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         Artikel 32, 277 en 278 van het decreet lokaal bestuur.

 

Feiten en context

De algemeen directeur legt de notulen van de vorige vergadering van de gemeenteraad voor ter goedkeuring.

 

Elk gemeenteraadslid heeft het recht opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.

 

Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur.

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen, zoals voorgelegd door de algemeen directeur, goed te keuren.

 

BESLUIT UNANIEM

UNANIEM

eenparig aangenomen.
 

 

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

 

Bijlagen

Bijlage 1: notulen van de vorige vergadering van de gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2021
Overzicht punten

OZ.3.

Secretariaat en juridische zaken - mededelingen

 

UNANIEM

Er zijn geen mededelingen.

 

 

Waarnemend bijzonder rekenplichtige van de politiezone Heusden-Zolder Dirk Reynders wordt toegelaten tot de vergadering voor toelichting van de volgende punten.

 

Publicatiedatum: 20/12/2021
Overzicht punten

OZ.4.

Politie - begrotingswijziging 2021 - goedkeuring

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41

         KB 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie

 

Adviezen

De commissie van advies, die werd samengesteld door de gemeenteraad van 30 mei 2013, gaf haar advies op 27 oktober 2021.

 

Argumentatie

Er werd rekening gehouden met de begroting en het meerjarig financieel beleidsplan van het dienstjaar 2021, vastgesteld door de gemeenteraad in vergadering van 26 november 2020.

 

De begroting van het dienstjaar 2021 dient gewijzigd te worden om ontvangstkredieten en werkingskredieten bij te sturen.

 

BESLUIT UNANIEM

UNANIEM

eenparig aangenomen.
 

 

Artikel 1:

De gemeenteraad besluit de begrotingswijziging 1, gewone dienst, van het dienstjaar 2021 definitief vast te stellen als volgt:

 

 

volgens de oorspronkelijke begroting of de vorige wijziging

verhoging

+

verlaging

-

na de voorgestelde wijziging

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2019

1.084.378,49

 

 

1.084.378,49

Resultaat begrotingsrekening 2020 - definitief

-1.071.773,74

937.187,14

0,00

-134.586,60

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2020 - definitief

12.604,75

 

 

949.791,89

Begrotingswijziging 2021

 

 

 

 

Ontvangsten van het eigen dienstjaar

6.728.629,30

350.791,10

1.358.390,59

5.721.029,81

Uitgaven van het eigen dienstjaar

6.739.731,00

0,00

0,00

6.739.731,00

Ontvangsten vorige jaren

0,00

85.256,79

0,00

85.256,79

Uitgaven vorige jaren

0,00

0,00

0,00

0,00

Ontvangsten overboekingen

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitgaven overboekingen

0,00

0,00

0,00

0,00

Geraamd resultaat van de begroting 2021

-11.101,70

436.047,89

-1.358.390,59

-933.444,40

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021

16.347,49

 

Artikel 2:

De gemeenteraad besluit de begrotingswijziging 2, buitengewone dienst, van het dienstjaar 2021 definitief vast te stellen als volgt:

 

 

volgens de oorspronkelijke begroting of de vorige wijziging

verhoging

+

verlaging

-

na de voorgestelde wijziging

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2019

-465.797,60

 

 

-465.797,60

Resultaat begrotingsrekening 2020 - definitief

465.797,60

552,53

0,00

466.350,13

Algemeen resultaat begrotingsrekening 2020 - definitief

0,00

 

 

552,53

Begrotingswijziging 2021

 

 

 

 

Ontvangsten van het eigen dienstjaar

517.000,00

5.020,00

265.572,53

256.447,47

Uitgaven van het eigen dienstjaar

517.000,00

18.713,00

278.713,00

257.000,00

Ontvangsten vorige jaren

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitgaven vorige jaren

0,00

0,00

0,00

0,00

Ontvangsten overboekingen

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitgaven overboekingen

0,00

0,00

0,00

0,00

Geraamd resultaat van de begroting 2021

0,00

-13.693,00

13.140,47

-552,53

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021

0,00

 

Bijlagen

bijlage 1 begrotingswijziging 1 en 2 van het dienstjaar 2021 van de politiezone Heusden-Zolder

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2021
Overzicht punten

OZ.5.

Politie - begroting 2022 - goedkeuring

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41

         KB 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie

 

Adviezen

Het begrotingsontwerp van het dienstjaar 2022 werd opgesteld door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 27 oktober 2021.

 

De begrotingscommissie, die werd samengesteld door de gemeenteraad van 30 mei 2013, gaf haar advies op 27 oktober 2021.

 

BESLUIT UNANIEM

UNANIEM

 

  • 28 stemmen voor: Mario Borremans, Marleen Hoydonckx, Engin Ozdemir, Isabelle Thielemans, Dirk Schops, Lode Schops, Funda Oru, Yasin Gül, Jan Jans, Tony Lespoix, Nico Geeraerts, Annette Palmers, Ann Leyssens, Kristof Was, Arif Birinci, Britt Custers, Petra Tielens, Mario Carremans, Janne Celis, Hans Zegers, Swa Vanderaerden, Tonny Vanhamel, Marten Frederix, Zihni Aktepe, Elif Sanli, Eddy Pools, Anny Jaspers en Steven Goris

 

 

Artikel 1:

De gemeenteraad besluit de politiebegroting van het dienstjaar 2022 in haar geheel definitief vast te stellen als volgt:

 

 

gewone dienst

buitengewone dienst

 

 

saldo

 

saldo

geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021

 

€ 16.347,49

 

€ 0,00

begroting 2022

ontvangsten eigen dienstjaar

€ 6.955.007,13

 

€ 242.000,00

 

uitgaven eigen dienstjaar

€ 6.963.568,00

€ -8.560,87

€ 242.000,00

€ 0,00

ontvangsten vorige dienstjaren

€ 0,00

 

€ 0,00

 

uitgaven vorige dienstjaren

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ontvangsten overboekingen

€ 0,00

 

€ 0,00

 

uitgaven overboekingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

geraamd resultaat van de begroting 2022

 

€ -8.560,87

 

€ 0,00

geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022

 

€ 7.786,62

 

€ 0,00

 

Artikel 2:

De gemeenteraad stelt het meerjarig financieel beleidsplan van het dienstjaar 2021-2025 definitief vast.

 

Bijlagen

bijlage 1 begroting van het dienstjaar 2022 van de politiezone Heusden-Zolder

 

 

Nadat de voorzitter de heer Dirk Reynders bedankt heeft voor de toelichting verlaat hij de vergadering er wordt er overgegaan tot behandeling van de volgende agendapunten.

 

Publicatiedatum: 20/12/2021
Overzicht punten

OZ.6.

Politie - overzicht van de gunningen

 

UNANIEM

 

Bij besluit van de gemeenteraad van 28 februari 2019 werd de gunningswijze bepaald van alle uitgaven onder € 30.000 excl. BTW, die via aanvaarde factuur zullen worden aangekocht.

Deze aankopen kunnen dus worden goedgekeurd door het college, via aanvaarde factuur.

Ze werden aan de lijst van de gunningsbeslissingen toegevoegd die ieder kwartaal ter kennisgeving aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

OZ.7.

Ruimtelijk beheer en woonbeleid - vastelling kamerreglement - goedkeuring

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         Grondwet, artikel 23 en 39

         Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, inclusief latere wijzigingen, in bijzonder artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad

         Vlaamse Codex Wonen van 2021, verder genoemd de Vlaamse Codex Wonen

         Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, verder genoemd het Uitvoeringsbesluit Vlaamse Codex Wonen

         Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15/05/2009 met latere wijzigingen, verder genoemd de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

         wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties

         decreet betreffende de woonzorg van 15 februari 2019, verder genoemd het Woonzorgdecreet

         reglement betreffende voorschriften omtrent de brandveiligheid in kamerwoningen en studentenkamers, goedgekeurd door de zoneraad van de hulpverleningszone Zuid-West-Limburg van 22 juni 2020, goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 augustus 2020

         bestuurlijke politieverordening, goedgekeurd door de gemeenteraad op 7 juli 1983, in het bijzonder artikel 21 betreffende de logementshuizen

 

Feiten en context

Op het grondgebied van de gemeente worden onder verschillende vormen kamers verhuurd aan personen. Hierbij worden soms elementaire regels inzake woonkwaliteit en brandveiligheid uit het oog verloren. De verhuring van kamers moet gereglementeerd worden in het belang van de openbare veiligheid en gezondheid.

Art. 3.2 van de Vlaamse Codex Wonen bepaalt dat

         in 1°: de gemeenteraad het conformiteitsattest verplicht kan stellen;

         in 2°: de gemeenteraad strengere normen kan opleggen voor kamers;

         in 3°: dat het ter beschikking of te huur stellen aan kamers aan een voorafgaande vergunning onderworpen kan worden.

 

De gemeenteraad van 27 juni 2019 besliste tot oprichting van een intergemeentelijk samenwerkingsverband “IGSW Woonfocus 2.0”, samen met de gemeenten Houthalen-Helchteren en Maasmechelen en met Stebo vzw als projectuitvoerder.

Dezelfde gemeenteraad besliste tot goedkeuring van het projectplan van het intergemeentelijk samenwerkingsverband “IGSW Woonfocus 2.0” voor de projectperiode 2020-2025. Hierdoor engageert de gemeente zich om diverse taken op te nemen rond de bewaking van de woonkwaliteit, zoals voorzien in de Vlaamse beleidsprioriteit 2: “de gemeente werkt aan de kwaliteit van het woonpatrimonium en de woonomgeving”.

Het projectplan bevat de volgende aanvullende activiteiten: “2.2: Een verordening vaststellen en toepassen waarbij het conformiteitsattest verplicht wordt gesteld in bepaalde situaties” en “2.4: Een verordening vaststellen en toepassen met strengere veiligheids- en kwaliteitsnormen voor kamers”

De minister van Wonen keurde op 19 december 2019 het ingediende projectvoorstel “IGSW Woonfocus 2.0” goed, en kende de subsidie toe voor de uitvoering van de voorgestelde activiteiten, met uitzondering van eigen voorstel 2.1.

 

De bestaande algemene bestuurlijke politieverordening, goedgekeurd door de gemeenteraad op 7 juli 1983, in het bijzonder artikel 21 betreffende de logementshuizen, is niet meer aangepast aan de huidige normen van de Vlaamse Codex Wonen en dient derhalve herzien te worden. 

 

Adviezen

Gunstig advies brandweer

Gunstig advies politie

Lokaal Woonoverleg van 28/10/2020

 

Argumentatie

Zoals hierboven beschreven past het kamerreglement in de uitvoering van een reeds door de gemeenteraad vastgesteld actieplan.

 

Het is de bedoeling om na goedkeuring van het reglement alle eigenaars waarvan we vermoeden dat ze een kamerwoning verhuren in kennis te stellen van dit reglement.

 

We voorzien een overgangsperiode van 2 jaar waarin eigenaars zich mogelijk in orde kunnen stellen of indien dit niet mogelijk is, kunnen zoeken naar een andere oplossing.

 

Uit onderzoek is gebleken dat we in het kader van bestraffende maatregelen niet kunnen werken met een belastingsreglement of een heffing. Gebruik maken van GAS-boetes zou wel mogelijk zijn.

 

Tijdens de overgangsperiode is het dan ook de bedoeling om het GAS-reglement in deze zin aan te passen.

 

Naast het gebruik van het GAS-reglement kan er ook gebruik gemaakt worden van de handhavingsmiddelen voorzien in de VCRO.

 

BESLUIT UNANIEM

UNANIEM

eenparig aangenomen.
 

 

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt het kamerreglement voor het uitbaten van kamerwoningen zoals gevoegd als bijlage bij dit besluit goed.

Artikel 2:

Het kamerreglement zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de bevoegde minister.

 

Bijlagen

- het kamerreglement

- bijlagen bij het kamerreglement (administratieve documenten)

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2021
Punt bijlagen/links WK_20211020_HZ_kamerreglement_ontwerp_v22_ADR_-_bewerkt_enkel_reglement.pdf Download
Overzicht punten

OZ.8.

Leefomgeving - gratis grondafstand Halvijvers

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         Burgerlijk Wetboek, art. 1582 tot 1701.

         decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 40, 41 en 293.

         Omzendbrief KB/ABB 2019/3 van 3 mei 2019 over de transacties van onroerende goederen door lokale en provinciale besturen en door besturen van de erkende erediensten, van mevrouw Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

 

Feiten en context

Tijdens zijn vergadering van 23 december 2020 leverde het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunning nr. 202027 (2020/027) voorwaardelijk af voor het ontbossen en verkavelen van drie percelen in twee loten voor open bebouwing en twee loten voor halfopen bebouwing op de hoek St.-Maartenlaan/Halvijvers, kadastraal gekend Heusden-Zolder, 1ste afdeling, sectie A, nr 124A, 135D en 139L.

Als één der voorwaarden werd opgelegd dat een deel van het perceel nr 124A met een oppervlakte van 00a 89ca en met voorbehouden nr. 2069P P0000 afgestaan dient te worden aan ons bestuur voor inlijving in het openbaar domein.

Het betreft hier het op het opmetingsplan van landmeter Rik Claes van 20 juli 2020 afgebeelde lot 5, eigendom van de consoorten Van Dinter.

Tijdens zijn vergadering van 3 februari 2021 verleende het schepencollege een principieel gunstig advies aan de gemeenteraad voor deze afstand.

 

Argumentatie

Het perceel grond in de Halvijvers, groot 00a 89ca, kadastraal gekend Heusden-Zolder, 1ste afdeling, sectie A, met voorbehouden nr. 2069P P0000, dient aan ons bestuur afgestaan te worden voor inlijving in het openbaar domein.

 

BESLUIT UNANIEM

UNANIEM

eenparig aangenomen.
 

 

Artikel 1:

De gratis afstand met het oog op inlijving in het openbaar domein door de consoorten Van Dinter, van een perceel grond in de Halvijvers, groot 00a 89ca, kadastraal gekend Heusden-Zolder, 1ste afdeling, sectie A, met voorbehouden nr. 2069P P0000, wordt definitief goedgekeurd.

 

Artikel 2:

Alle kosten die voortvloeien uit deze afstand zijn ten laste van de afstanddoener.

 

Artikel 3:

Gezien de bestemming, wordt deze afstand voor openbaar nut verklaard.

 

Artikel 4:

De financieel directeur wordt gemachtigd de A.A.P.D. ervan te ontslaan ambtshalve inschrijving te nemen.

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2021
Overzicht punten

OZ.9.

Financiën - dotatie 2022 hulpverleningszone - goedkeuring

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 40 en 41

         wet van 15 mei 2007 betreffende civiele veiligheid, inclusief latere wijzigingen tot op heden, artikelen 67, 68, 120 en volgende

         wet van 3 augustus 2012 betreffende de wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming

         koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones

 

Feiten en context

Elke gemeenteraad dient in haar budget de gemeentelijke dotatie te voorzien aan de hulpverleningszone Zuid-West Limburg.

De verdeelsleutel is vastgelegd bij beslissing van de zoneraad van 6 september 2021.

De gemeentelijke dotatie wordt bepaald als het aandeel volgens de verdeelsleutel in het budget van de hulpverleningszone.

 

Argumentatie

De raming van de totale gemeentelijke dotatie in het budget 2022 voor de hulpverleningszone Zuid-West Limburg werd vastgelegd door de zoneraad van 11 oktober 2021 op € 16.300.744,55.

Volgens de verdeelsleutel in de hulpverleningszone Zuid-West Limburg en de raming van het budget 2022 wordt de gemeentelijke dotatie van de gemeente Heusden-Zolder vastgesteld op € 1.305.991,07.

 

BESLUIT UNANIEM

UNANIEM

eenparig aangenomen.
 

 

Artikel 1:

De gemeentelijke dotatie 2022 aan de hulpverleningszone Zuid-West Limburg wordt vastgelegd op € 1.305.991,07.

 

Artikel 2:

De gemeentelijke dotatie wordt voorzien in het gemeentelijk budget 2022 onder de registratiesleutel 2022/GBB/0410-01/64940000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN "Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen".

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2021
Overzicht punten

OZ.10.

Financiën - Watergroep: advies oprichten dochteronderneming

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald:

◦ artikel 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad

 

Feiten en context

De gemeente is aangesloten bij De Watergroep.

Zoals aangekondigd op de meest recente vergaderingen van het aandeelhoudersbestuur drinkwater (28 en 29 september 2021), wordt er op de volgende vergaderingen van het aandeelhoudersbestuur drinkwater het advies gevraagd van onze gemeente omtrent de statuten en het intern reglement van de gezamenlijke dochteronderneming die ze willen oprichten met FARYS/TMVW.

Ze verwijzen daarbij naar het document dat gepresenteerd werd op de aandeelhoudersvergaderingen drinkwater waarin ze de studie naar de samenwerkingsopportuniteiten en de conclusies (PDF) hebben toegelicht.

Dit werd per email op 13 oktober 2021 aan de gemeente bezorgd.

 

Argumentatie

Het is de vertegenwoordiger in het aandeelhoudersbestuur drinkwater die het advies namens onze gemeente dient uit te brengen op de volgende vergaderingen van het aandeelhoudersbestuur drinkwater (14 of 15 december 2021). Om de gemeente de gelegenheid te geven het advies intern af te stemmen, werden volgende documenten bezorgd:

Statuten (PDF)

Intern reglement (PDF).

 

BESLUIT UNANIEM

UNANIEM

eenparig aangenomen.
 

 

Artikel 1:

De gemeenteraad geeft gunstig advies voor de statuten en het intern reglement van de gezamenlijke dochteronderneming met FARYS/TMVM.

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2021
Overzicht punten

OZ.11.

Financiën - Limburg.net agenda en mandaat AV 15 december 2021

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald:

◦artikel 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad

◦artikel 432, alinea 3: de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering

 

Feiten en context

Limburg.net is een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid, meer bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in artikel 398, §2, 3° van het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

De gemeente heeft een lidmaatschap bij Limburg.net.

 

Argumentatie

Conform de statuten van Limburg.net (verder ‘de Statuten’) heeft de raad van bestuur van Limburg.net op 13 oktober 2021 de agenda van de algemene vergadering van Limburg.net van 15 december 2021 om 18u30 goedgekeurd als volgt:

1)    Welkom door de voorzitter

2)    Goedkeuring verslag van de vorige algemene vergadering

3)    Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten)

4)    Begroting 2022, te ontwikkelen activiteiten en strategie

       Bijlagen: Begroting 2022 – PowerPoint Begroting 2022

5)    Benoeming leden en plaatsvervangers algemeen comité (art. 29 Statuten):

a) De heer Franky Geypen, wordt aangesteld als effectief afgevaardigde en Marleen Kauffmann wordt aangesteld als plaatsvervanger om de gemeente Leopoldsburg te vertegenwoordigen in het algemeen comité van Limburg.net.

6)    Varia

Er zijn geen bezwaren voorhanden om de goedkeuring van de agenda te weigeren.

 

BESLUIT UNANIEM

UNANIEM

eenparig aangenomen.
 

 

Artikel 1:

De agendapunten van de Algemene Vergadering van woensdag 15 december 2021 van de Opdrachthoudende Vereniging Limburg.net worden goedgekeurd.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de opdrachthoudende vereniging middels het bezorgen van een afschrift in tweevoud aan Limburg.net.

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2021
Overzicht punten

OZ.12.

Financiën - Cipal algemene vergadering 16 december 2021

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (DIS)

         artikelen 40 en 41, decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

         besluit van de gemeenteraad van 28 februari 2019 inzake de aanduiding van de

vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van Cipal

 

Feiten en context

De gemeente is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal.

De statuten van Cipal.

 

Argumentatie

De oproeping tot de algemene vergadering van Cipal van 16 december 2021 met volgende

agendapunten:

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s)

2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2022

3. Toekenning dubbel presentiegeld aan voorzitter raad van bestuur

4. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

Bijgevoegde toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van deze algemene vergadering

De voorstellen van de raad van bestuur van Cipal.

 

Er zijn geen redenen voorhanden om goedkeuring van de agendapunten te weigeren.

Artikel 44 van het DIS bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet

herhaald worden voor elke algemene vergadering.

 

BESLUIT UNANIEM

UNANIEM

eenparig aangenomen.
 

 

Artikel 1:

Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de

algemene vergadering van Cipal van 16 december 2021 goedgekeurd.

 

Artikel 2:

De vertegenwoordiger van de gemeente wordt gemandateerd om op de Algemene Vergadering van

Cipal van 16 december 2021 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien deze Algemene

Vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze Algemene Vergadering om welke

reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van de gemeente gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit

en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

OZ.13.

Financiën - aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - deel gemeente - goedkeuring

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

 decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

 besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van               de lokale en provinciale besturen

 ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere                                           voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering                             van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen

 omzendbrief KBB/AAB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de                                           meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en                             beheerscyclus. Deze omzendbrief brengt een aantal belangrijke punten onder de aandacht                             waarmee de besturen rekening moeten houden bij de opmaak van het aangepaste                                           meerjarenplan 2020-2025 volgens de regelgeving over de beleids- en beheerscyclus.

 

Feiten en context

De gemeente en het OCMW stellen een gezamenlijk aangepast meerjarenplan op dat door beide raden voor hun eigen deel wordt vastgesteld. Het deel van het beleidsrapport vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn, wordt vervolgens door de gemeenteraad goedgekeurd.

Op die manier wordt een geïntegreerd lokaal sociaal beleid gerealiseerd. Beide rechtspersonen hebben samen één doelstellingenboom waarbij de doelstellingen van de gemeente en het OCMW vervlochten zijn.

Ook het financiële evenwicht wordt beoordeeld voor de gemeente en het OCMW samen. In het meerjarenplan wordt geen gemeentelijke bijdrage aan het OCMW meer ingeschreven.

De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit vier onderdelen:

1. de wijzigingen aan de strategische nota;

2. de aangepaste financiële nota, die bestaat uit:

• het aangepaste financiële doelstellingenplan (schema M1);

• de aangepaste staat van het financieel evenwicht (schema M2);

• het aangepaste overzicht van de kredieten (schema M3);

3. de toelichting.

4. motivering van de wijzigingen.

Bij het ontwerp van het aangepaste meerjarenplan hoort ook documentatie. Die omvat alle achtergrondinformatie die nuttig is om het aangepaste meerjarenplan te beoordelen.

Het ontwerp van het aangepaste meerjarenplan wordt minstens veertien dagen voor de vergadering waarop het wordt besproken, aan ieder raadslid bezorgd. Vanaf dat ogenblik moeten de raadsleden ook de bijbehorende documentatie ter beschikking krijgen.

De gemeente en het OCMW hebben een geïntegreerd aangepast meerjarenplan, maar hebben hun eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan.

De raad voor maatschappelijk welzijn moet eerst zijn eigen deel van het aangepaste meerjarenplan vaststellen.

De gemeenteraad stelt vervolgens zijn deel van het aangepaste meerjarenplan vast.

Daarna keurt de gemeenteraad het deel goed dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, waardoor het aangepaste meerjarenplan definitief is vastgesteld.

Het managementteam heeft op 19 oktober 2021 in overleg een ontwerp van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 opgesteld.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 10 november 2021 goedgekeurd om het ontwerp van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 te agenderen voor de gemeenteraad van 25 november 2021.

Het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 werd uitgebreid toegelicht op de verenigde gemeenteraadscommissie van 23 november 2021.

 

BESLUIT UNANIEM

UNANIEM

 

  • 24 stemmen voor: Mario Borremans, Marleen Hoydonckx, Engin Ozdemir, Isabelle Thielemans, Dirk Schops, Lode Schops, Funda Oru, Yasin Gül, Jan Jans, Tony Lespoix, Nico Geeraerts, Annette Palmers, Kristof Was, Arif Birinci, Britt Custers, Petra Tielens, Mario Carremans, Janne Celis, Swa Vanderaerden, Tonny Vanhamel, Marten Frederix, Zihni Aktepe, Elif Sanli en Eddy Pools
  • 2 stemmen tegen: Hans Zegers en Steven Goris
  • 2 onthoudingen: Ann Leyssens en Anny Jaspers

 

 

Artikel 1:

Het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 wordt, voor het deel waarvoor de gemeenteraad bevoegd is, vastgesteld.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad geeft goedkeuring aan het aangepast meerjarenplan 2020-2025 met betrekking tot het deel van het OCMW.

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2021
Overzicht punten

OZ.14.

Financiën - Kerkfabriek Eversel - investeringstoelage - goedkeuring

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

            decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56

            Keizerlijk decreet van 30 december 1809 op kerkfabrieken

            decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende                             erediensten

            besluit college van 24 april 2019 - goedkeuring afsprakennota meerjarenplan 2020-2025

tussen gemeentebestuur en het centraal kerkbestuur

 

Feiten en context

Kerkfabriek Sint-Jacobuskerk Eversel vraagt een investeringstoelage voor een totaalbedrag van € 18.134.33 voor de aankoop en plaatsing van nieuwe kerkstoelen voor een bedrag van € 1.659,82, de aankoop van een camera voor een bedrag van € 1.764.54, plaatsing ingebouwde kasten voor een bedrag van € 6.158,90 en gevelreiniging voor een bedrag van € 8.551,07.

 

Argumentatie

Conform de afsprakennota en de bijgebrachte betalingsbewijzen van de kerkfabriek Sint-

Jacobuskerk komt de aankoop en plaatsing van nieuwe kerkstoelen, de aankoop van een camera, plaatsing van nieuwe kerkstoelen en gevelreiniging in aanmerking voor de gevraagde investeringstoelage.

 

Financiële gevolgen

Uitgaven:

Registratiesleutel: 2021/GBB/0790-00/66402000/GEMEENTE/CBS/R14001

Budgettair krediet: € 328.795,92

Beschikbaar: € 248.214,08

Geraamde uitgave: € 18.134,33

 

BESLUIT UNANIEM

UNANIEM

eenparig aangenomen.
 

 

Artikel 1:

De gemeenteraad kent aan de kerkfabriek Sint Jacobuskerk Eversel een investeringstoelage toe

van € 18.134,33 voor de aankoop van nieuwe kerkstoelen, aankoop camera, plaatsing ingebouwde kasten en gevelreiniging voor de Sint Jacobuskerk Eversel.

 

Artikel 2:

Deze investeringstoelage wordt uitbetaald op basis van bewijsstukken.

 

Bijlagen

Bijlage 1 aanvraag uitbetaling investeringstoelage

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2021
Overzicht punten

OZ.15.

Financiën - kerkenbeleidsplan Heusden-Zolder - goedkeuring

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         Decreet Lokaal Bestuur van 15 juli 2005, zoals gewijzigd, art. 40 en 41

         Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende

         erediensten, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012 (het 'eredienstendecreet')

         Decreet van 12 juli 2013 houdende toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst, gebouwen voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en crematoria

         Onroerend Erfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het uitvoeringsbesluit van 16 mei 2014,zoals gewijzigd, die stipuleren aan welke vormvereisten een kerkenbeleidsplan dient te voldoen

         Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17 augustus 2019 betreffende goedkeuring procesbegeleiding

         Beslissing van de gemeenteraad van 20 februari 2020 betreffende goedkeuring samenstellling stuurgroep

 

Feiten en context

De lokale overheden en kerkbesturen werden gevraagd een langetermijnvisie over de parochiekerken op hun grondgebied te ontwikkelen.

 

De gemeenten zijn verplicht een kerkenbeleidsplan op te maken indien zij nog in aanmerking willen komen voor het toekennen van toekomstige onderhouds- of restauratiepremies voor beschermde kerken of voor andere subsidies voor niet-beschermde kerken.

 

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 17 augustus 2019 de procesbegeleiding, actualisatie en participatie kerkenbeleidsplan door het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) goed.

 

De gemeenteraad keurde op 20 februari 2020 de samenstelling van de stuurgroep goed. De stuurgroep, bestaande uit leden van de burgerlijke en kerkelijke overheden uit Heusden-Zolder en CRKC, heeft een kerkenbeleidsplan opgemaakt waarin rekening wordt gehouden met de vormelijke en inhoudelijke voorwaarden opgelegd door de Vlaamse overheid, Agentschap Onroerend Erfgoed.

 

Gedurende de periode van de opmaak van dit kerkenbeleidsplan was er regelmatig overleg met de stuurgroep. Alsook waren er plaatsbezoeken van de 8 kerken. Via digitale enquêtes is er inspraak geweest van de bevolking. In een bijkomend overleg zijn er gesprekken met de 8 kerkraden geweest. Op 29 augustus 2021 werd er een open kerkdag georganiseerd in elk kerkgebouw met een algemene uitleg over het traject en een voorstel voor de toekomst van de kerk in kwestie.

 

Argumentatie

Het voorbereidend participatietraject met inwoners, de kerkraden van Heusden-Zolder en het lokaal bestuur begeleid door CRKC, heeft geleid tot het voorliggend kerkenbeleidsplan met conclusies per kerk.

 

Het kerkenbeleidsplan biedt een lokaal gedragen langetermijnvisie voor alle gebouwen die

bestemd zijn voor de betrokken eredienst op het grondgebied van de gemeente.

 

Het kerkenbeleidsplan moet worden goedgekeurd door het representatief orgaan van de betrokken

eredienst met name de bisschop voor de katholieke eredienst en nadien door de voogdij-overheid en ook door de gemeenteraad.

 

BESLUIT UNANIEM

UNANIEM

eenparig aangenomen.
 

 

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt het kerkenbeleidsplan Heusden-Zolder goed.

 

Artikel 2:

Het kerkenbeleidsplan, zoals in bijlage gevoegd, maakt integraal deel uit van dit besluit.

 

Artikel 3:

De gemeenteraad besluit een afschrift te bezorgen aan: het Bisdom Hasselt, het Centraal Kerkbestuur Heusden-Zolder en het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.

 

Bijlagen

Bijlage 1 kerkenbeleidsplan Heusden-Zolder

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2021
Punt bijlagen/links KBPH-Z_V.1.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

OZ.16.

Financiën - belastingreglement masten en pylonen - goedkeuring

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         de Grondwet, meer bepaald artikel 170, § 4

         het Wetboek van de inkomstenbelastingen van 10 april 1992 en het Invorderingswetboek van 13 april 2019

         het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd

         het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 § 3 en 41,14° inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad om belastingreglementen te wijzigen, vast te stellen en goed te keuren

         het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 3, 7°, inzake de bevoegdheid van het college om beslissingen te nemen die een wet, een decreet of een uitvoeringsbesluit uitdrukkelijk aan het college van burgemeester en schepenen voorbehoudt

         het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikelen 286, 287, 288, inzake de bekendmaking en de inwerkingtreding van het belastingreglement

         het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 330, inzake het bestuurlijk toezicht op de besluiten van de Gemeenteraad betreffende de belastingreglementen

         het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en hulpverleningszones

         de omzendbrief BB 2008/07 van 18 juli 2008 aangaande het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen

         de omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit van 15 februari 2019

         het besluit van de gemeenteraad van 12 december 2019 " belastingreglement op dragende verticale constructies voor aanslagjaar 2020 tot en met 2025 - goedkeuring "

 

Feiten en context

Het belastingreglement op dragende verticale constructies, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 12 december 2019, wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2021 en integraal vervangen door dit belastingreglement op masten en pylonen dat van kracht is vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025.

 

Het voorgaande belastingreglement werd geëvalueerd en bijgesteld om het zo correct mogelijk te kunnen toepassen. Zo worden de begrippen ‘masten’ en ‘pylonen’ gehanteerd in plaats van het begrip dragende verticale constructies. Het is immers aangewezen om het belastbaar feit en de doelgroep van belastingplichtigen duidelijk te definiëren en af te bakenen in overeenstemming met het doel van de belasting om het detectieproces door de gemeentelijke diensten te vereenvoudigen. 

 

Argumentatie

Het is noodzakelijk om ten laste van de eigenaars van masten en pylonen een belasting te heffen om bij te dragen in de algemene financiering van de gemeentelijke uitgaven.

 

Het is aangewezen om masten en pylonen op het grondgebied van de gemeente Heusden-Zolder te beperken, ter vrijwaring van de aantrekkingskracht van de gemeente als woonomgeving en toeristische bestemming en wegens de visuele vervuiling, de landschapsverstoring en het doorbreken van de vrije open ruimte.

 

Het landschapsverstorend karakter van masten en pylonen dienstig om groene energie te produceren, voor louter recreatief gebruik en voor openbare hulpverlenings- en veiligheidsdiensten die primaire overheidstaken uitoefenen, wordt voldoende gecompenseerd door het maatschappelijk belang, zodat hiervoor vrijstelling kan worden verleend.

 

Het is verantwoord om vrijstelling te voorzien voor constructies louter voor recreatief gebruik, gezien het niet-bedrijfsmatig oogmerk en karakter van de constructie, waarbij hobby en amateur met betrekking tot het gebruik van de mast of pyloon centraal staan, en de constructie niet voor lucratieve doeleinden is bestemd. Deze constructies voor recreatief gebruik zijn duidelijk te onderscheiden van de constructies van andere commerciële ondernemingen, gezien de afwezigheid van een bedrijfsmatig aspect, waardoor de bijdragecapaciteit voor eigenaren van constructies bestemd voor hobby en amateur niet vergelijkbaar is met de andere commerciële ondernemingen die wel onder het toepassingsgebied van het belastingreglement vallen.

 

De gemeente is genoodzaakt om belastingen te heffen omwille van haar financiële toestand en de noodzaak om het budget in evenwicht te houden. De bedragen zijn redelijk en, gezien de financiële behoeften van de gemeente, aldus verantwoord.

 

De vrijstellingen van de belasting die in dit reglement zijn opgenomen sluiten het best aan bij de noden en het beleid van de gemeente.

 

BESLUIT UNANIEM

UNANIEM

 

  • 24 stemmen voor: Mario Borremans, Marleen Hoydonckx, Engin Ozdemir, Isabelle Thielemans, Dirk Schops, Lode Schops, Funda Oru, Yasin Gül, Tony Lespoix, Nico Geeraerts, Annette Palmers, Kristof Was, Arif Birinci, Britt Custers, Petra Tielens, Mario Carremans, Janne Celis, Swa Vanderaerden, Tonny Vanhamel, Marten Frederix, Zihni Aktepe, Elif Sanli, Eddy Pools en Anny Jaspers
  • 3 stemmen tegen: Ann Leyssens, Hans Zegers en Steven Goris
  • 1 onthouding: Jan Jans

 

 

Artikel 1:

Het belastingreglement op dragende verticale constructies, vastgesteld door de gemeenteraad van 12 december 2019, wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2021 en integraal vervangen door dit belastingreglement op masten en pylonen dat van kracht is vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025.

 

Artikel 2: Heffingstermijn en belastbaar feit

Er wordt voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2025 ten behoeve van de gemeente Heusden-Zolder een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op masten  en pylonen met een hoogte van minimaal 20 meter boven het maaiveld die zich op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente bevinden.

 

Artikel 3: Definities

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

 

         een mast: een verticale structuur die op een dak of een andere bestaande constructie is geplaatst en waarbij de hoogte van constructie en mast samen minstens 20 meter bedraagt.

 

         een pyloon: een individuele verticale constructie opgericht op het niveau van het maaiveld en met een hoogte van minstens 20 meter boven het maaiveld.

 

Artikel 4: Belastingplichtige

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de mast of pyloon.  

 

Artikel 5: Berekeningsgrondslag en tarief

De belasting bedraagt € 3.000,00 per jaar per mast of pyloon en is ondeelbaar voor het hele jaar verschuldigd.

 

Artikel 6: Vrijstellingen

Zijn van de belasting vrijgesteld :

 

1° Constructies voor de productie van windenergie of andere vormen van groene stroom

2° Constructies voor louter recreatief gebruik

3° Constructies voor openbare hulpverlenings- en veiligheidsdiensten die primaire overheidstaken uitoefenen

 

Artikel 7: Aangifteplicht

Elke belastingplichtige moet jaarlijks ten laatste 31 december van het aanslagjaar een aangifte indienen bij het gemeentebestuur op een door het gemeentebestuur voorgeschreven aangifteformulier. Als aangiftedatum geldt de postdatum of (bij afgifte) de datum vermeld op het ontvangstbewijs. Valt de uiterste indieningsdatum op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de vervaldag verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.

 

Een belastingplichtige die niet spontaan een aangifteformulier gekregen heeft, kan dit op eenvoudig verzoek bekomen of downloaden van de gemeentelijke website.

 

Artikel 8: Ambtshalve belasting

Bij gebrek aan aangifte op de gestelde datum, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, kan de belasting ambtshalve worden ingekohierd conform de procedure voorzien in het decreet van 30 mei 2008, zoals gewijzigd.

 

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de belasting is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van die elementen en het bedrag van de belasting.

 

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen van de derde werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

 

Op de ambtshalve ingekohierde belasting zal een belastingverhoging worden toegepast van 10 % van de verschuldigde belasting bij een eerste overtreding.

 

Bij volgende overtredingen zal een verhoging van 20 %, 50 % of 100 % worden toegepast bij respectievelijk een tweede, derde en vierde overtreding. Vanaf de vijfde overtreding zal de belastingverhoging 200 % bedragen.

 

Voor de vaststelling van het toe te passen percentage van de belastingverhoging worden de vorige overtredingen niet in aanmerking genomen, wanneer geen overtredingen werden vastgesteld voor de laatste twee opeenvolgende aanslagjaren die het aanslagjaar voorafgaan waarin de nieuwe overtreding wordt vastgesteld. Een correcte aangifte gedurende twee opeenvolgende jaren herstelt aldus de goede trouw in hoofde van de belastingplichtige.

 

Het bedrag van deze verhoging wordt gelijktijdig en samen met de ambtshalve belasting ingekohierd.

 

Artikel 9: Inkohiering

 

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier. Het kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.

 

Artikel 10: Betaling

De belasting moet worden betaald binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

 

Artikel 11: Bezwaar

Op grond van het Decreet van 30 mei 2008 en volgens de daar beschreven voorwaarden kan tegen deze belasting een bezwaar ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen.

 

Behoudens latere wijzigingen bepaalt het Decreet dat het bezwaar schriftelijk moet worden ingediend, en ondertekend en gemotiveerd moet zijn. Het moet op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

 

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs verstuurd, binnen vijftien kalenderdagen na de indiening ervan.

 

Artikel 12: Vestiging, invordering en geschillenprocedure

De vestiging, de invordering en de geschillenprocedure gebeuren volgens de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zoals gewijzigd.

 

Artikel 13: Bekendmaking en inwerkingtreding

Van dit belastingreglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur.

 

Het belastingreglement wordt overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het decreet over het lokaal bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.

 

Dit reglement vervangt vanaf 1 januari 2021 het reglement op de belasting op dragende verticale constructies, vastgesteld door de gemeenteraad van 12 december 2019.

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2021
Overzicht punten

OZ.17.

Financiën - toekenning toelagen aan fracties

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen

         decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 36, § 5 en artikel 41, 23°
Het huishoudelijk reglement legt de nadere regels vast voor de financiering van de fracties binnen de grenzen die de Vlaamse Regering bepaalt.
De gemeenteraad stelt de subsidiereglementen vast en kent de nominatieve subsidies toe.

 

Feiten en context

Bij gemeenteraadsbesluit van 28 maart 2019 over het huishoudelijk reglement is bepaald in artikel 42, § 5:
"De toelage van € 150 per fractielid wordt uitgereikt aan de fractie zoals deze is samengesteld op 2 januari 2019.
Een wijziging van het aantal fractieleden blijft zonder gevolg voor de toelage aan de fractie."

 

Argumentatie

Op de centrale gemeenteraadscommissie van 4 oktober 2021 werden de verantwoordingsnota's van de fracties voor akkoord ondertekend.

Er is € 4.650 beschikbaar op de jaarbudgetrekening 2021/GBB/0100-00/64920310/GEMEENTE.

 

BESLUIT UNANIEM

UNANIEM

eenparig aangenomen.
 

 

Artikel 1:

Aan de fracties van de gemeenteraad worden de volgende toelagen toegekend voor 2021:

 

Fractie

Aantal fractieleden

Toelage per fractielid

Totale toelage

G|O|E|D

11

150 euro

1.650 euro

VOORUIT

7

150 euro

1.050 euro

CD&V

6

150 euro

900 euro

N-VA

4

150 euro

600 euro

Vlaams Belang

3

150 euro

450 euro

Totaal:

4.650 euro

 

Bijlagen

Bijlage 1 Verantwoordingsnota's besteding toelage fractiewerking 2021

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2021
Overzicht punten

OZ.18.

Welzijn - samenwerkingsovereenkomst lokale besturen en VDAB - goedkeuring

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41

         goedkeuring lokale samenwerkingsovereenkomst Werkwinkel gemeenteraad van 27 november 2003

         goedkeuring lokale samenwerkingsoverenkomst Werkwinkel gemeenteraad van 18 maart 2010

         verlenging Intergemeentelijke Projectvereniging Wijk-werk West-Limburg gemeenteraad van 28 november 2019

         oprichting van de Interlokale vereniging regierol sociale economie gemeenteraad van 25 juni 2020

 

Feiten en context

Het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024 wil de volgende jaren minstens 120.000 Vlamingen extra aan een job helpen. Een werkzaamheidsgraad van 80% is het doel. In dat Vlaams Regeerakkoord wordt een versterkte samenwerking tussen VDAB met lokale besturen naar voor geschoven als één van de hefbomen in het bereiken van die ambitie.

 

De opdracht van VDAB wordt door het Vlaamse Regeerakkoord uitgebreid tot de centrale datagedreven en resultaatsgerichte werkzaamheids- en loopbaanregisseur van het volledige activeringsbeleid in Vlaanderen, en de samenwerking met lokale besturen en bedrijven wordt versterkt.

De opdracht van de lokale besturen in het kader van het werkgelegenheidsbeleid kan als volgt geformuleerd worden: het beleid van lokale besturen, of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden dat, aanvullend aan het Vlaamse beleid, inzet op een duurzame tewerkstelling van zoveel mogelijk burgers, met betrokkenheid van lokale partners en beleidsdomeinen (onderwijs, welzijn, jeugd, lokale economie, sociale economie,...), op maat van de lokale realiteit.

 

In 2003 en 2010 werden er Lokale samenwerkingsovereenkomsten (LSO) afgesloten tussen de VDAB en de gemeente Heusden-Zolder. Ondertussen vraagt de Vlaamse regering aan de VDAB om een samenwerkingsovereenkomst bij voorkeur aan te gaan met een samenwerkingsverband regie sociale economie om zo een voldoende schaalgrootte te bereiken en afstemming met de sector sociale economie te garanderen.

In 2020 heeft Heusden-Zolder er voor gekozen om samen met de stad Beringen de regierol sociale economie op te nemen tot eind 2025. Eerder werd er ook al voor het arbeidsmarktinstrument wijk-werken gekozen voor een Intergemeentelijke Projectvereniging waarin Beringen ook deelneemt tot 2025.

 

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst beoogt een gezamenlijke arbeidsmarktstrategie tussen de lokale besturen van Beringen en Heusden-Zolder, en VDAB Limburg. Samen worden actiedomeinen vastgelegd en acties vastgelegd in het actieplan. Hiermee worden drie centrale ambities beoogd:

1)      meer mensen aan de slag

2)      veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt

3)      sterkere loopbanen binnen een stimulerend leerklimaat

 

De concrete acties en een verdere beschrijving van de samenwerking staan in de samenwerkingsovereenkomst .

 

Argumentatie

Team welzijn | economie geeft een positief advies voor de samenwerkingsovereenkomst met stad Beringen en VDAB. In vergelijking met de Lokale Samenwerkingsovereenkomsten van 2003 en 2010 worden er concrete resultaatsindicatoren opgenomen die toelaten om de effecten van de genomen acties op te volgen.

 

BESLUIT UNANIEM

UNANIEM

eenparig aangenomen.
 

 

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst Samen sterk voor lokaal werk tussen de lokale besturen van Beringen en Heusden-Zolder en VDAB, zoals bijgevoegd, goed. De samenwerkingsovereenkomst eindigt op 31 december 2025.

 

Bijlagen

Samenwerkingsovereenkomst tussen de lokale besturen van Beringen en Heusden-Zolder en VDAB Limburg - Samen sterk voor lokaal werk in 2020-2025.

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2021
Overzicht punten

OZ.19.

Bibliotheek - aanpassing statuten Midden-Limburg projectverenig. - goedkeuring

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 40 en 41;

         decreet over het lokaal bestuur, art. 401 t.e.m. 412;

         decreet van 7 mei 2004, houdende de organisatie en de subsidiëring van een cultureel erfgoedbeleid, om een erfgoedconvenant af te sluiten tussen de Vlaamse Gemeenschap en anderzijds een gemeente of een projectvereniging, waarin verschillende gemeenten participeren;

         cultureel erfgoeddecreet van 6 juli 2012;

         gemeenteraadsbesluit van 11 januari 2005 tot het opmaken van een intentieverklaring m.b.t. het afsluiten van een erfgoedconvenant;

         gemeenteraadsbesluit van 24 november 2005 waarin de raad de statuten van de Projectvereniging MIJNSTREEK, een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen de voormalige mijngemeenten As, Beringen, Genk, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren en Maasmechelen, het financieel engagement werd goedgekeurd alsook vertegenwoordigers werden aangeduid;

         besluit van 27 maart 2014, waarin de overeenkomst verlengd wordt van 2015 tot en met 2020 en de statuten licht gewijzigd;

         decreet op bovenlokaal cultuurbeleid van 15 juni 2018;

         de uitvoeringsbesluiten van dit decreet van 24 juli 2018;

 

Feiten en context

Gelet op de vraag vanuit de projectvereniging Erfgoedcel Mijn-Erfgoed om naast een erfgoedluik ook een luik rond bovenlokaal cultuurbeleid te starten.

 

Gelet op het besluit van het schepencollege van 15 mei 2019 om de instap in de bovenlokale cultuurwerking goed te keuren en de budget te voorzien van € 0,90 per inwoner oftewel +/- € 31000 op registratiesleutel 1419/002/003/006/001 – 06 – 073903 – 64910000.

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 augustus 2019, waarbij de statuten van de projectvereniging Midden-Limburg werden goedgekeurd.

 

Artikel 15 van de statuten van de Projectvereniging Midden-Limburg bepaalt dat voor een statutenwijzing de instemming van twee derden van de deelnemende gemeenten op basis van een gemeenteraadsbeslissing vereist is.

Op 29 augustus 2019 keurde de gemeenteraad de statuten van de projectvereniging Midden-Limburg (Bijlage 2) goed.

De statuten van de projectvereniging Midden-Limburg moeten worden aangepast omwille van een naamsverandering en de aanpassing van de samenstelling van de raad van bestuur. De aangepaste statuten zijn als bijlage 1 toegevoegd.

 

Argumentatie

Volgende paragrafen van de statuten werden aangepast:

 

Artikel 4 "duur van de projectvereniging" paragraaf 1: de naam van de projectvereniging verandert van Midden-Limburg in ECRU.

 

Artikel 6 "samenstelling raad van bestuur" paragraaf 3 wordt uitgebreid met volgende tekst:

 

Naast de schepenen bevoegd voor cultuurbeleid en de afgevaardigden met raadgevende stem, wordt er per deelnemende gemeente ook een betrokken ambtenaar uitgenodigd om de raad van bestuur bij te wonen. Deze neemt deel aan de vergadering als deskundige.

 

De algemeen zakelijk coördinator van de projectvereniging en de coördinatoren van beide deelwerkingen zetelen eveneens als deskundigen in de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan beslissen om externe specialisten uit te nodigen om toelichting te geven tijdens de vergadering.

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aanpassing van de statuten goed te keuren.

 

BESLUIT UNANIEM

UNANIEM

eenparig aangenomen.
 

 

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt de nieuwe statuten van de projectvereniging ECRU goed.

 

Bijlagen

Bijlage 1: 2021 DEFINITIEF ontwerp statuten projectvereniging ECRU 2020-2025

Bijlage 2: Statuten 2020-2025 projectvereniging Midden Limburg

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

OZ.20.

Personeel en HR - CVO - evaluatiereglement - goedkeuring

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingen begeleiding;

         het decreet van 23 oktober 1991 betreffende de medezeggenschap in het gesubsidieerd onderwijs;

         de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;

         Besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de opdracht van het personeel in het basisonderwijs.

 

Feiten en context

In de omzendbrief: Functiebeschrijving en evaluatie met referentie PERS/2007/09 van 29/10/2007 (datum laatste wijziging 11/10/2021) vindt u de nodige info.

 

Naar aanleiding van de nieuwe regelgeving betreffende evaluaties en functieomschrijvingen dient een nieuwe evaluatiereglement opgesteld te worden en moeten nieuwe functieomschrijvingen vastgesteld worden voor het personeel van de onderwijsinstellingen.

 

Voorheen werd een functieomschrijving vastgesteld individueel voor elk personeelslid met daarin de specifieke taken van het personeelslid.

Volgens de huidige regelgeving wordt per ambt een functieomschrijving vastgesteld en komen de bijkomende taken in een lijst van instellingsgebonden opdrachten.

Deze lijst zal op een latere periode aangepast worden. Voorlopig gebruiken we het model van OVSG.

 

Adviezen

Op 20 oktober 2021 werd een protocol voor akkoord ondertekend met de vakbonden betreffende het evaluatiereglement en de voorgestelde functieomschrijvingen.

 

Argumentatie

Het reglement en de functieomschrijvingen zijn gebaseerd op de modellen van OVSG en aangepast aan de werking van de eigen school.

Voor de volgende ambten werd een functieomschrijving opgesteld:

- lera(a)r(es)

- administratief medewerk(st)er

 

Voor de andere ambten wordt later een functieomschrijving vastgesteld aangezien er nog geen modellen voor handen zijn.

 

BESLUIT UNANIEM

UNANIEM

eenparig aangenomen.
 

 

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt het evaluatiereglement voor het personeel van het CVO De Verdieping goed zoals in bijlage 1.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad keurt de functieomschrijvingen van volgende ambten goed zoals in bijlagen 2 en 3:

- ler(a)ar(es)

- administratief medewerk(st)er

 

Artikel 3:

De betrokken personeelsleden van het CVO De Verdieping worden in kennis gesteld van het evaluatiereglement en de functieomschrijvingen.

 

Bijlagen

Bijlage 1: evaluatiereglement CVO De Verdieping

Bijlage 2: functieomschrijvingen ambt leraar

Bijlage 3: functieomschrijvingen ambt administratief medewerker

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2021
Punt bijlagen/links CVO evaluatiereglement.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

OZ.21.

Personeel en HR - GABK - evaluatiereglement - goedkeuring

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingen begeleiding;

         het decreet van 23 oktober 1991 betreffende de medezeggenschap in het gesubsidieerd onderwijs;

         de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;

         Besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de opdracht van het personeel in het basisonderwijs.

 

Feiten en context

In de omzendbrief: Functiebeschrijving en evaluatie met referentie PERS/2007/09 van 29/10/2007 (datum laatste wijziging 11/10/2021) vindt u de nodige info.

 

Naar aanleiding van de nieuwe regelgeving betreffende evaluaties en functieomschrijvingen dient een nieuwe evaluatiereglement opgesteld te worden en moeten nieuwe functieomschrijvingen vastgesteld worden voor het personeel van de onderwijsinstellingen.

 

Voorheen werd een functieomschrijving vastgesteld individueel voor elk personeelslid met daarin de specifieke taken van het personeelslid.

Volgens de huidige regelgeving wordt per ambt een functieomschrijving vastgesteld en komen de bijkomende taken in een lijst van instellingsgebonden opdrachten.

Deze lijst zal op een latere periode aangepast worden. Voorlopig gebruiken we het model van OVSG.

 

Adviezen

Op 20 oktober 2021 werd een protocol voor akkoord ondertekend met de vakbonden betreffende het evaluatiereglement en de voorgestelde functieomschrijvingen.

 

Argumentatie

Het reglement en de functieomschrijvingen zijn gebaseerd op de modellen van OVSG en aangepast aan de werking van de eigen school.

Voor de volgende ambten werd een functieomschrijving opgesteld:

- directeur

- lera(a)r(es)

- administratief medewerk(st)er

 

Voor de andere ambten wordt later een functieomschrijving vastgesteld aangezien er nog geen modellen voor handen zijn.

 

BESLUIT UNANIEM

UNANIEM

eenparig aangenomen.
 

 

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt het evaluatiereglement voor het personeel van de gemeentelijke academie voor beeldende kunsten goed zoals in bijlage 1.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad keurt de functieomschrijvingen van volgende ambten goed zoals in bijlagen 2, 3 en 4:

- directeur

- ler(a)ar(es)

- administratief medewerk(st)er

 

Artikel 3:

De betrokken personeelsleden van de academie worden in kennis gesteld van het evaluatiereglement en de functieomschrijvingen.

 

Bijlagen

Bijlage 1: evaluatiereglement academie

Bijlage 2: functieomschrijving directeur

Bijlage 3: functieomschrijving ambt leraar

Bijlage 4: functieomschrijving ambt administratief medewerker

 

Deze bijlagen maken deel uit van het besluit

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2021
Punt bijlagen/links GABK evaluatiereglement.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

OZ.22.

Personeel en HR - Beekbeemden - evaluatiereglement - goedkeuring

 

 

MOTIVERING

Juridische gronden

         het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingen begeleiding;

         het decreet van 23 oktober 1991 betreffende de medezeggenschap in het gesubsidieerd onderwijs;

         de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;

         Besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de opdracht van het personeel in het basisonderwijs.

 

Feiten en context

In de omzendbrief: Functiebeschrijving en evaluatie met referentie PERS/2007/09 van 29/10/2007 (datum laatste wijziging 11/10/2021) vindt u de nodige info.

 

Naar aanleiding van de nieuwe regelgeving betreffende evaluaties en functieomschrijvingen dient een nieuwe evaluatiereglement opgesteld te worden en moeten nieuwe functieomschrijvingen vastgesteld worden voor het personeel van de onderwijsinstellingen.

 

Voorheen werd een functieomschrijving vastgesteld individueel voor elk personeelslid met daarin de specifieke taken van het personeelslid.

Volgens de huidige regelgeving wordt per ambt een functieomschrijving vastgesteld en komen de bijkomende taken in een lijst van instellingsgebonden opdrachten.

Deze lijst zal op een latere periode aangepast worden. Voorlopig gebruiken we het model van OVSG.

 

De functieomschrijvingen worden onderhandeld en vastgesteld op niveau van de scholengemeenschap.

 

Adviezen

Op 20 oktober 2021 werd een protocol voor akkoord ondertekend met de vakbonden betreffende het evaluatiereglement voor het personeel van de gemeentelijke basisschool Beekbeemden.

 

Argumentatie

Het reglement is gebaseerd op de modellen van OVSG en aangepast aan de werking van de eigen school.

 

BESLUIT UNANIEM

UNANIEM

eenparig aangenomen.
 

 

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt het evaluatiereglement voor het personeel van de gemeentelijke basisschool Beekbeemden goed zoals in bijlage 1.

 

Artikel 2:

De personeelsleden van de gemeentelijke basisschool Beekbeemden worden in kennis gesteld het evaluatiereglement en de functieomschrijvingen die vastgesteld werden op het niveau van de scholengemeenschap.

 

Bijlagen

Bijlage 1:  evaluatiereglement CVO De Verdieping

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2021
Punt bijlagen/links GBB evaluatiereglement.pdf Download
Overzicht punten

OZ.23.

Secretariaat en juridische zaken - varia

 

UNANIEM

Raadslid Ann Leyssens krijgt het woord en vraagt in verband met de horecavergunningen welke specifieke acties er nog genomen gaan worden. Ze vraagt hoeveel horecazaken er per kerkdorp nog niet in orde zijn. Ze zegt dat hierop ook per mail mag geantwoord worden.

Ze zegt dat er weinig opkomst was tijdens de toelichting van de digitale geschenkbon afgelopen maandag in Muze en vraagt of hier een reden voor is.

Schepen Isabelle Thielemans antwoordt hierop dat ze zal navragen over hoeveel horecazaken per kerkdorp het gaat. Er wordt nog contact opgenomen met de horecazaken die niet in orde zijn. Ze zal de vraag over de cijfers gekend tot en met 15 december 2021 schriftelijk beantwoorden.

Op de vraag over de opkomst tijdens de toelichting van de digitale geschenkbon antwoordt schepen Isabelle Thielemans dat er 20 ondernemers aanwezig waren. Op de middenstandsraad hadden de handelaars aangedrongen om een digitale geschenkbon te voorzien. Het gemeentebestuur heeft drie firma's gecontacteerd en er is voor een formule gekozen waarin iedereen zich kon vinden. Er is nog steeds een papieren geprinte geschenkbon mogelijk. De middenstandsraad is enthousiast.

Raadslid Ann Leyssens zegt dat er 132 horecazaken zijn, ze vindt de opkomst van 20 ondernemers toch een magere opkomst.

 

Raadslid Hans Zegers krijgt het woord en vraagt waarom het percentage van de horecavergunningen zo laag is.

Hierop antwoordt schepen Isabelle Thielemans dat het soms uit nonchalance is en men wacht op een rappel. Doordat men nu te laat in actie is gekomen om de horecavergunning nog in orde te maken zal men langer moeten wachten op controle van de brandweer. Als gemeentebestuur willen we vooral de kwaliteit bewaken, geen extra verplichtingen opleggen.

Raadslid Hans Zegers vindt het goed dat er druk wordt gezet om de vergunningen in orde te krijgen.

 

Raadslid Steven Goris krijgt het woord en zegt dat het jeugddebat zonder 'Vooruit' is doorgegaan. Hij vraagt of het dispuut met de jeugdlokalen van Boekt is beëindigd door de aannemer € 70.000,- te betalen.

Schepen Dirk Schops antwoordt hierop dat er een meerprijs is van € 70.000,-.

Het hele pakket zat 110% boven de schatting. Daarom is alles apart uitgeschreven, maar doordat de prijzen gestegen zijn door corona is er meer betaald.

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2021